reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą", oraz elementy, jakie powinien zawierać plan restrukturyzacyjny.
§ 2.
1. W przypadku wniosku o wydanie opinii dotyczącej projektu programu pomocowego, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej „Prezesem Urzędu", przekazuje się następujące informacje:

1) nazwę oraz adres podmiotu opracowującego projekt programu pomocowego;

2) nazwę projektowanego programu pomocowego;

3) podstawę prawną udzielania pomocy;

4) przeznaczenie pomocy;

5) wskazanie, czy projekt programu pomocowego dotyczy pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych – w takim przypadku należy przywołać właściwe rozporządzenie Komisji Europejskiej, zwanej dalej „Komisją", wydane na podstawie rozporządzenia nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998);

6) formę udzielania pomocy oraz, gdy pomoc ma być udzielana w formie:

a) pożyczki lub kredytu – wskazanie wymaganego sposobu zabezpieczenia ich spłaty,

b) gwarancji lub poręczenia – informacje dotyczące pożyczki lub innej operacji finansowej objętej gwarancją lub poręczeniem, wymaganego zabezpieczenia, opłaty prowizyjnej;

7) szczegółowy opis zasad udzielania pomocy, w szczególności jej opodatkowania oraz sposobu rozłożenia w czasie jej udzielania;

8) wskazanie, czy pomoc będzie udzielana na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, albo gdy wydawana decyzja będzie jedynie potwierdzać nabycie prawa – w takim przypadku należy wskazać warunki, które muszą być spełnione, aby pomoc była udzielona;

9) wielkość środków przewidzianych na udzielanie pomocy:

a) w ujęciu rocznym; w przypadku gdy projektowana wielkość środków nie jest określana w ujęciu rocznym, należy podać tę wielkość w odniesieniu do przyjętego okresu, oraz

b) w odniesieniu do całego okresu obowiązywania projektowanego programu pomocowego lub w odniesieniu do okresu, na jaki projektowany program pomocowy ma być zatwierdzony przez Komisję;

10) okres obowiązywania projektowanego programu pomocowego lub okres, na jaki projektowany program pomocowy ma być zatwierdzony przez Komisję, z podaniem dokładnej daty, od której i do której pomoc może być udzielana; w przypadku gdy okres ten ma być dłuższy niż sześć lat, należy wykazać, że jest to niezbędne do osiągnięcia celów programu pomocowego;

11) źródło pochodzenia pomocy – należy wskazać, czy są to środki budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego czy inne środki wraz z opisem źródła ich pochodzenia;

12) wskazanie, czy adresaci zamierzonej pomocy to mikroprzedsiębiorcy, mali czy średni przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika l do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004);

13) szacunkową liczbę adresatów zamierzonej pomocy;

14) określenie podmiotu lub podmiotów udzielających pomocy;

15) podregion, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.1)), w jakim pomoc ma być udzielana;

16) wskazanie, czy pomoc może być udzielana łącznie z pomocą udzielaną w ramach innych programów pomocowych, pomocą indywidualną lub pomocą indywidualną na restrukturyzację na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w takim przypadku należy wskazać zasady sumowania pomocy;

17) wskazanie, czy w projekcie programu pomocowego przewidziano, że do czasu zatwierdzenia przez Komisję pomoc nie może być udzielona;

18) jeżeli do projektu programu pomocowego dołączono informacje, które nie powinny być udostępniane osobom trzecim oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wskazanie tych informacji oraz określenie przyczyny ich niejawności.

2. W przypadku istotnej zmiany zatwierdzonego przez Komisję programu pomocowego. Prezesowi Urzędu dodatkowo przekazuje się następujące informacje:

1) numer programu pomocowego nadany przez Komisję;

2) datę zatwierdzenia programu pomocowego przez Komisję, z podaniem symbolu pisma przekazanego przez Komisję;

3) czas trwania zmienianego programu pomocowego;

4) opis planowanych zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia.

§ 3.
1. W przypadku wniosku o wydanie opinii dotyczącej projektu pomocy indywidualnej oraz projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, Prezesowi Urzędu przekazuje się następujące informacje:

1) nazwę, siedzibę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy;

2) podstawę prawną udzielania pomocy;

3) przeznaczenie pomocy;

4) formę udzielania pomocy oraz, gdy pomoc ma być udzielana w formie:

a) pożyczki lub kredytu – wskazanie wymaganego sposobu zabezpieczenia ich spłaty,

b) gwarancji lub poręczenia – informacje dotyczące pożyczki lub innej operacji finansowej objętej gwarancją lub poręczeniem, wymaganego zabezpieczenia, opłaty prowizyjnej;

5) szczegółowy opis zasad udzielania pomocy, w szczególności jej opodatkowania;

6) w przypadku gdy pomoc ma być udzielona w ramach programu pomocowego zatwierdzonego przez Komisję i podlega notyfikacji na podstawie odrębnych przepisów lub decyzji Komisji:

a) nazwę programu pomocowego zatwierdzonego przez Komisję,

b) numer programu pomocowego nadany przez Komisję,

c) datę zatwierdzenia programu pomocowego przez Komisję;

7) opis przedsięwzięcia, na realizację którego ma być udzielona pomoc;

8) podregion, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona;

9) źródło pochodzenia pomocy – należy wskazać, czy są to środki budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego czy inne środki wraz z opisem źródła ich pochodzenia;

10) wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983);

11) intensywność pomocy, jeżeli dla danego przeznaczenia została określona intensywność;

12) okres udzielania pomocy, a w przypadku gdy pomoc ma być przekazywana w częściach –terminy udzielenia każdej z nich;

13) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc;

14) adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu ubiegającego się o pomoc;

15) formę prawną podmiotu ubiegającego się o pomoc;

16) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej – w takim przypadku należy wskazać dane potwierdzające tę sytuację;

17) dane o pomocy publicznej otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc, wynikające z informacji składanej na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy;

18) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc uzyskał w przeszłości pomoc, w stosunku do której Komisja wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy;

19) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc jest przedsiębiorcą publicznym oraz dane potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy;

20) klasę rodzaju działalności podmiotu ubiegającego się o pomoc określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727);

21) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc to mikroprzedsiębiorca, mały czy średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika l do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004), oraz dane potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w tym załączniku;

22) dane dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot ubiegający się o pomoc, obejmujące:

a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za ostatni rok obrotowy,

b) wielkość produkcji w ostatnim roku obrotowym w ujęciu ilościowym i wartościowym, z uwzględnieniem podstawowych grup produktów lub usług,

c) strukturę sprzedaży na rynek krajowy, rynek Wspólnot Europejskich oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

d) szacunkową wielkość, wyrażoną procentowo, udziału w rynku, na którym prowadzi działalność, według poszczególnych grup produktów lub usług – jeżeli jego udział w rynku przekracza 10 %;

23) wykaz głównych konkurentów podmiotu ubiegającego się o pomoc, z podaniem ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz adresu siedziby lub miejsca zamieszkania;

24) informacje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego wraz z kopią aktualnego zaświadczenia lub odpisu;

25) informacje o sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o pomoc wraz z kopią sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, a w przypadku projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację lub pomocy na ratowanie – za ostatnie 3 lata obrotowe;

26) jeżeli do projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację dołączono informacje, które nie powinny być udostępniane osobom trzecim oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wskazanie tych informacji oraz określenie przyczyny ich niejawności.

2. W przypadku istotnej zmiany zatwierdzonej przez Komisję pomocy indywidualnej lub pomocy indywidualnej na restrukturyzację, Prezesowi Urzędu dodatkowo przekazuje się następujące informacje:

1) numer pomocy nadany przez Komisję;

2) datę zatwierdzenia pomocy przez Komisję, z podaniem symbolu pisma przekazanego przez Komisję;

3) opis planowanych zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia.

§ 4.
1. Oprócz informacji, o których mowa w § 2 i 3, Prezesowi Urzędu przekazuje się informacje określone:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na szkolenia;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na zatrudnienie;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na prace badawczo-rozwojowe;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na ratowanie;

6) w załączniku nr 6 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na restrukturyzację;

7) w załączniku nr 7 do rozporządzenia – w przypadku pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska;

8) w załączniku nr 8 do rozporządzenia – w przypadku pomocy dotyczącej kapitału podwyższonego ryzyka;

9) w załączniku nr 9 do rozporządzenia – w przypadku pomocy regionalnej;

10) w załączniku nr 10 do rozporządzenia – w przypadku pomocy przeznaczonej na realizację dużych projektów inwestycyjnych;

11) w załączniku nr 11 do rozporządzenia – w przypadku pomocy dla producentów audiowizualnych;

12) w załączniku nr 12 do rozporządzenia – w przypadku pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

13) w załączniku nr 13 do rozporządzenia – w szczególnych przypadkach pomocy udzielanej w sektorze transportu;

14) w załączniku nr 14 do rozporządzenia – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze hutnictwa żelaza i stali;

15) w załączniku nr 15 do rozporządzenia – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze budownictwa okrętowego;

16) w załączniku nr 16 do rozporządzenia – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze górnictwa węgla.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku istotnej zmiany zatwierdzonego przez Komisję programu pomocowego, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji".

§ 5.
Plan restrukturyzacyjny dołączany do wniosku o wydanie opinii dotyczącej pomocy indywidualnej na restrukturyzację powinien zawierać elementy określone w części III.8.B pkt 2.2 załącznika l do rozporządzenia Komisji.
§ 6.
Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć informacje o osobie wyznaczonej do kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zawierające jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 1).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.

Załącznik 1. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA ROZWÓJ MAŁYCH l ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 października 2004 r. (poz. 2467)

Załącznik nr 1

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA ROZWÓJ MAŁYCH l ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W przypadku pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, należy podać:

1) informacje określone w części III.1 pkt 1–8 załącznika l do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.1 pkt 2.4 tego załącznika;

2) liczbę osób, które zostaną zatrudnione w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją udzielanej jako pomoc indywidualna.

Załącznik 2. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA SZKOLENIA]

Załącznik nr 2

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA SZKOLENIA

1. W przypadku pomocy horyzontalnej na szkolenia, należy podać informacje określone w części III.2 pkt 1–5 załącznika l do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.2 pkt 2.4.1.1 i 2.4.2.1 tego załącznika.

2. W przypadku pomocy indywidualnej, należy ponadto podać:

1) liczbę pracowników, którzy zostaną przeszkoleni;

2) tematykę szkolenia wraz z informacją, jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu nabyte przez pracowników;

3) czy szkolenie dotyczy osób, o których mowa w art. 2 lit. g rozporządzenia nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 363/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004); w takim przypadku należy wskazać liczbę tych osób.

Załącznik 3. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA ZATRUDNIENIE]

Załącznik nr 3

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA ZATRUDNIENIE

W przypadku pomocy horyzontalnej na zatrudnienie, należy podać:

1) informacje określone w części III.3 pkt 1–6 załącznika l do rozporządzenia Komisji;

2) liczbę osób, które zostaną zatrudnione, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – w przypadku pomocy indywidualnej.

Załącznik 4. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE]

Załącznik nr 4

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

1. W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać informacje określone w części III.6.A pkt 1–13 załącznika l do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.6.A pkt 7.4.3 oraz pkt 12 tego załącznika.

2. W przypadku projektu pomocy indywidualnej, należy podać informacje określone w części III.6.B pkt 1–13 załącznika l do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.6.B pkt 7.4.3 oraz pkt 12 tego załącznika.

Załącznik 5. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA RATOWANIE]

Załącznik nr 5

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA RATOWANIE

1. W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać informacje określone w części III.7.A pkt 1–3 oraz pkt 5 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku pomocy indywidualnej, należy podać:

1) informacje określone w części III.7.B pkt 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4 załącznika l do rozporządzenia Komisji; w przypadku informacji, o których mowa w pkt 1.7 tego załącznika, należy również wskazać, czy pomoc została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu;

2) informację wskazującą, iż zostanie spełniony warunek przedstawienia Komisji, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od zatwierdzenia przez nią pomocy na ratowanie, planu restrukturyzacyjnego, planu likwidacji albo dowodu, że pożyczka została zwrócona w całości lub gwarancja wygasła – w przypadku gdy spełnienie tego warunku nie wynika bezpośrednio z aktu będącego podstawą prawną udzielenia pomocy.

Załącznik 6. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA RESTRUKTURYZACJĘ]

Załącznik nr 6

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA RESTRUKTURYZACJĘ

1. W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać:

1) informacje określone w części III.8.A pkt 1, 3–6, 8 załącznika l do rozporządzenia Komisji;

2) informację, w jaki sposób program pomocowy zapewnia, że przyznanie pomocy na jego podstawie jest uzależnione od wdrożenia przez beneficjenta pomocy planu restrukturyzacyjnego spełniającego warunki, o których mowa w części III.8.A pkt 2 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku pomocy indywidualnej na restrukturyzację, należy podać informacje określone w części III.8.B pkt 1, 2.1, 2.3, 2.4 i 3 załącznika l do rozporządzenia Komisji. W przypadku informacji, o których mowa w pkt 1.7 tego załącznika, należy również wskazać, czy pomoc została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu.

Załącznik 7. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA]

Załącznik nr 7

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY HORYZONTALNEJ NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W przypadku pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska, należy podać:

1) informacje określone w części III.10 pkt 1 załącznika l do rozporządzenia Komisji;

2) informacje określone w części III.10 pkt 2–10 załącznika l do rozporządzenia Komisji – odpowiednio w przypadkach wskazanego w tych przepisach przeznaczenia pomocy;

3) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje, mające na celu dostosowanie do standardów określonych w dyrektywie nr 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 129 z 18.05.1976), dyrektywie nr 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych (Dz. Urz. WE L 81 z 27.03.1982), dyrektywie nr 83/513/EWG z dnia 26 września 1983 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów kadmu (Dz. Urz. WE L 291 z 24.10.1983), dyrektywie nr 84/156/EWG z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych (Dz. Urz. WE L 99 z 11.04.1984), dyrektywie nr 86/280/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych substancji niebezpiecznych zawartych w wykazie l załącznika do dyrektywy nr 76/464/EWG (Dz. Urz. WE L 181 z 4.07.1986) lub w dyrektywie nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991) i dyrektywie nr 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999)1), informacje dotyczące:

a) standardów mających zastosowanie w danym przypadku, tj. standardów wspólnotowych oraz odpowiednich standardów w polskich przepisach implementujących standardy wspólnotowe,

b) kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – zgodnie z częścią III.10 pkt 2.1.2 załącznika l do rozporządzenia Komisji,

c) dopuszczalnej intensywności pomocy i intensywności pomocy otrzymanej w związku z inwestycją,

d) daty kończącej okres przejściowy, na jaki podmiot ubiegający się o pomoc może otrzymywać pomoc publiczną określoną w niniejszym punkcie;

4) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje mające na celu dostosowanie do standardów określonych w dyrektywie nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996)2):

a) informacje wskazujące, której istniejącej instalacji zgodnie z rozdziałem 13 sekcją C pkt 2 i sekcją B pkt 3 załącznika XII do Traktatu o przystąpieniu Polski do UE będzie dotyczyła udzielana pomoc, lub wskazujące, że pomoc będzie dotyczyła innej instalacji istniejącej,

b) pozostałe informacje, o których mowa w pkt 3;

5) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na inwestycje mające na celu dostosowanie do standardów określonych w dyrektywie nr 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001)3):

a) informacje wskazujące, której istniejącej instalacji zgodnie z rozdziałem 13 sekcją D pkt 2 załącznika XII do Traktatu o przystąpieniu Polski do UE będzie dotyczyła udzielana pomoc,

b) pozostałe informacje, o których mowa w pkt 3;

6) inne informacje, które podmiot udzielający pomocy uważa za istotne przy ocenie planowanej pomocy, zwłaszcza jeżeli pomoc ta nie jest w pełni zgodna ze Wspólnotowymi Wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego (Dz. Urz. WE C 37 z 3.02.2001).

 

1) Niniejsze dyrektywy zostały implementowane do prawa polskiego odpowiednio przez:

1) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),

2) ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.),

3) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.),

4) ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.),

5) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.),

6) ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),

7) ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.),

8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284),

9) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. Nr 239, poz. 2035),

10) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763),

11) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867),

12) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108, z późn. zm.),

13) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

14) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

15) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576),

16) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736),

17) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549),

18) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

2) Niniejsza dyrektywa została implementowana do prawa polskiego przez:

1) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),

2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584),

3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

4) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.),

5) ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).

3) Niniejsza dyrektywa została implementowana do prawa polskiego przez:

1) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.),

2) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),

3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584),

4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057),

5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529).

Załącznik 8. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY DOTYCZĄCEJ KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA]

Załącznik nr 8

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI urzędu W PRZYPADKU POMOCY DOTYCZĄCEJ KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA

W przypadku projektu programu pomocowego, należy podać informacje określone w części III.11 pkt 1–6 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 9. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY REGIONALNEJ]

Załącznik nr 9

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI urzędu W PRZYPADKU POMOCY REGIONALNEJ

W przypadku pomocy regionalnej, należy podać:

1) informacje określone w części III.4 pkt 1–7 załącznika l do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.4 pkt 4 tego załącznika;

2) liczbę osób, które zostaną zatrudnione, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – w przypadku pomocy indywidualnej przeznaczonej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;

3) stopę bezrobocia na terenie danego obszaru oraz poziom produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca – w przypadku pomocy operacyjnej.

Załącznik 10. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ DUŻYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH]

Załącznik nr 10

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ DUŻYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

W przypadku pomocy regionalnej przeznaczonej na realizację dużych projektów inwestycyjnych, należy podać:

1) informacje określone w części III.5 pkt 1–5 załącznika l do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.5 pkt 3.2.2 tego załącznika;

2) szczegółowy opis projektu inwestycyjnego, w tym uzasadnienie, że projekt ten spełnia przesłanki nowej inwestycji.

Załącznik 11. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY DLA PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH]

Załącznik nr 11

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI urzędu W PRZYPADKU POMOCY DLA PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH

W przypadku pomocy dla producentów audiowizualnych, należy podać informacje określone w części III.9 pkt 1–7 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 12. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY STANOWIĄCEJ REKOMPENSATĘ ZA REALIZACJĘ USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM]

Załącznik nr 12

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY STANOWIĄCEJ REKOMPENSATĘ ZA REALIZACJĘ USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM

W przypadku pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, należy podać:

1) szczegółową charakterystykę usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym;

2) informację, czy podmiotowi ubiegającemu się o pomoc udzielono praw wyłącznych lub specjalnych;

3) informację, czy podmiot ubiegający się o pomoc wykonuje inną działalność gospodarczą, w tym inną usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym oraz działalność komercyjną;

4) jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc prowadzi dodatkową działalność, o której mowa w pkt 3 – informację, czy stosuje przejrzyste zasady rozdzielności rachunkowej i jakie są to zasady;

5) podstawę powierzenia podmiotowi ubiegającemu się o pomoc realizacji usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym (ustawa, rozporządzenie, umowa itp.);

6) metodologię obliczania rekompensaty, w tym informację, czy wielkość rekompensaty obejmuje również określony zysk dla podmiotu ubiegającego się o pomoc;

7) sposób wypłaty rekompensaty;

8) informację, czy rekompensata jest wypłacana przed, czy po realizacji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

9) informację, jakie zasady zwrotu pomocy zostały ustalone w przypadku, gdyby kwota rekompensaty była wyższa niż faktycznie należna;

10) informację odnośnie do sposobu zapewnienia, że kwota rekompensaty nie zostanie przekazana na inną działalność, w tym na działalność komercyjną.

Załącznik 13. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE TRANSPORTU]

Załącznik nr 13

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE TRANSPORTU

1. W przypadku pomocy na restrukturyzację dla przedsiębiorstw sektora lotnictwa znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, należy podać informacje określone w części III.13.A pkt 1 i 2 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku pomocy udzielanej w zakresie infrastruktury transportowej, należy podać informacje określone w części III.13.B pkt 1–3 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

3. W przypadku pomocy udzielanej w sektorze żeglugi morskiej, należy podać informacje określone w części III.13.C pkt 1–3 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

4. W przypadku pomocy udzielanej w ramach transportu kombinowanego, należy podać informacje określone w części III.13.D pkt 1–3 załącznika l do rozporządzenia Komisji.

Załącznik 14. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE HUTNICTWA ŻELAZA l STALI]

Załącznik nr 14

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE HUTNICTWA ŻELAZA l STALI

W przypadku pomocy udzielanej w sektorze hutnictwa żelaza i stali przeznaczonej na:

1) pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę, należy podać:

a) informacje wskazujące, czy wypłaty są związane z całkowitym lub częściowym zamknięciem zakładu hutniczego,

b) informację, czy podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał pomoc w związku z całkowitym lub częściowym zamknięciem zakładu hutniczego,

c) liczbę zwalnianych pracowników,

d) wielkość i rodzaj wszystkich wypłat dokonywanych na rzecz zwalnianych pracowników;

2) całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności w sektorze hutnictwa żelaza i stali, należy podać następujące informacje:

a) czy do dnia wystąpienia z wnioskiem podmiot ubiegający się o pomoc w sposób ciągły prowadził działalność hutniczą,

b) czy po dniu 1 stycznia 2002 r. podmiot ubiegający się o pomoc podejmował działania w zakresie reorganizacji produkcji lub struktury organizacyjnej zakładu hutniczego,

c) w jakim okresie podmiot ubiegający się o pomoc unieruchomi i zlikwiduje urządzenia produkcyjne służące do produkcji wyrobów hutniczych,

d) czy podmiot ubiegający się o pomoc otrzymywał pomoc w związku z zamknięciem zakładu hutniczego – w takim przypadku należy również podać termin i wielkość otrzymanej pomocy,

e) wartość księgową majątku zamykanego zakładu hutniczego na dzień 1 stycznia 2002 r. oraz na dzień wystąpienia z wnioskiem;

3) całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności w sektorze hutnictwa żelaza i stali przez przedsiębiorcę, który jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez innego przedsiębiorcę prowadzącego działalność hutniczą lub kontroluje takiego przedsiębiorcę, należy podać:

a) informacje, o których mowa w pkt 2,

b) informacje wskazujące, że podmiot ubiegający się o pomoc jest faktycznie i prawnie oddzielony od grupy przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem wypłaty pomocy,

c) wynik badania ksiąg rachunkowych podmiotu ubiegającego się o pomoc przez biegłego rewidenta akceptowanego przez Komisję,

d) informacje wskazujące, że nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych grupy w zakresie produktów wytwarzanych przez podmiot ubiegający się o pomoc.

Załącznik 15. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO]

Załącznik nr 15

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO

W przypadku pomocy udzielanej w sektorze budownictwa okrętowego przeznaczonej na:

1) przedsięwzięcia innowacyjne, należy podać:

a) informacje wskazujące, że przedsięwzięcie, na które jest udzielana pomoc, ma charakter innowacyjny,

b) szczegółową charakterystykę i wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, zgodnie z pkt 15 Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. UE C 317 z 30.12.2003);

2) częściowe zaprzestanie przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności w sektorze budownictwa okrętowego, należy podać:

a) szczegółową charakterystykę i wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, zgodnie z pkt 17 Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego,

b) informację, czy i w jakim okresie podmiot ubiegający się o pomoc otrzymywał pomoc na ratowanie lub na restrukturyzację,

c) w przypadku gdy podmiot ubiegający się o pomoc otrzymywał pomoc na ratowanie lub na restrukturyzację w okresie ostatnich 10 lat, należy wskazać okoliczności uzasadniające ponowne udzielenie pomocy, za które nie ponosi odpowiedzialności i których nie mógł przewidzieć,

d) informacje wskazujące, że przez okres co najmniej 10 lat w zamkniętej części przedsiębiorstwa nie będzie podejmowana działalność w ramach sektora budownictwa okrętowego;

3) całkowite zaprzestanie przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności w sektorze budownictwa okrętowego, należy podać:

a) szczegółową charakterystykę i wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, zgodnie z pkt 17 Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego,

b) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na pokrycie innych kosztów niż określone w lit. a:

– określenie wartości księgowej likwidowanych urządzeń,

– określenie wartości zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto, przy założeniu funkcjonowania przedsiębiorcy w okresie 3 lat,

– określenie korzyści uzyskanych z tytułu likwidacji działalności w ramach sektora budownictwa okrętowego,

– określenie podmiotu przeprowadzającego ww. wyceny,

c) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na dokończenie rozpoczętych prac:

– informacje wskazujące, że wysokość pomocy jest ograniczona do minimum niezbędnego do dokończenia rozpoczętych prac, w szczególności koszt pozostałych do wykonania prac,

– opis stanu zaawansowania wykonanych prac wraz z określeniem ich kosztu,

d) informacje wskazujące, że przez okres co najmniej 10 lat w przedsiębiorstwie nie będzie podejmowana działalność w sektorze budownictwa okrętowego;

4) wsparcie kontraktów na budowę statków, należy podać:

a) charakterystykę wspieranego kontraktu, w szczególności:

– rodzaj statku, którego kontrakt dotyczy,

– rodzaj prac objętych kontraktem,

b) informację, w jakim terminie od podpisania kontraktu statek ma być dostarczony zamawiającemu,

c) szczegółowe uzasadnienie długości okresu realizacji kontraktu, w przypadku gdy przekracza on 3 lata;

5) inwestycje, należy podać:

a) informacje określone w części III.4 pkt 1, 2 i 7 załącznika l do rozporządzenia Komisji,

b) informacje wskazujące, że pomoc jest przeznaczona na inwestycje związane z modernizacją lub unowocześnieniem stoczni,

c) informacje wskazujące, że ww. inwestycje doprowadzą do zwiększenia produktywności istniejących urządzeń.

Załącznik 16. [DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE GÓRNICTWA WĘGLA]

Załącznik nr 16

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY UDZIELANEJ W SEKTORZE GÓRNICTWA WĘGLA

W przypadku pomocy udzielanej w sektorze górnictwa węgla przeznaczonej na:

1) ograniczenie działalności,

2) zapewnienie dostępu do zasobów węgla,

3) pokrycie kosztów nadzwyczajnych

– należy podać informacje, o których mowa w decyzji Komisji z dnia 17 października 2002 r. ustanawiającej wspólne ramy przekazywania informacji potrzebnych do stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 300 z 05.11.2002).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama