REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 164 poz. 1167

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać rejestry prowadzone przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze, oraz szczegółowe wymagania prowadzenia tych rejestrów, w tym:

1) dane, jakie powinny być zawarte w rejestrach;

2) wzory rejestrów;

3) częstotliwość dokonywania wpisów w rejestrach.

§ 2.
1. Rejestr prowadzony przez wnioskodawcę, oprócz danych wymienionych w art. 39 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności wnioskodawcy, który uprawia rośliny energetyczne w celu ich wykorzystania lub przetworzenia na cele energetyczne w gospodarstwie;

3) imię i nazwisko osoby sporządzającej rejestr, a jeżeli rejestr jest sporządzany przez osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – również nazwę tej osoby albo jednostki;

4) datę skierowania przez wnioskodawcę rośliny energetycznej i produktu energetycznego pośredniego do wykorzystania lub przetworzenia we własnym gospodarstwie;

5) określenie masy rośliny energetycznej i ilości produktu energetycznego pośredniego, skierowanych przez wnioskodawcę do wykorzystania lub przetworzenia we własnym gospodarstwie;

6) określenie nazwy i przeznaczenia wytworzonego przez wnioskodawcę produktu energetycznego;

7) datę zbycia produktu ubocznego;

8) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres nabywcy produktu ubocznego;

9) numer dokumentu potwierdzającego wydanie przez wnioskodawcę produktu ubocznego;

10) numer faktury albo rachunku potwierdzających zbycie produktu ubocznego;

11) datę wykorzystania lub przetworzenia na własne potrzeby produktu energetycznego;

12) określenie ilości wykorzystanego lub przetworzonego na własne potrzeby produktu energetycznego oraz jego przeznaczenia;

13) określenie stanu zapasów:

a) rośliny energetycznej,

b) produktów energetycznych wytworzonych przez wnioskodawcę.

2. W przypadku wnioskodawców przetwarzających rośliny energetyczne na produkty energetyczne pośrednie w prowadzonym przez siebie zakładzie przetwórczym rejestr zawiera również:

1) określenie wartości wyrażonej w złotych wytworzonych i zbytych produktów energetycznych pośrednich i ich ilości;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres jednostki przetwórczej, która nabyła produkt energetyczny pośredni;

3) datę zbycia produktu energetycznego pośredniego;

4) numer dokumentu potwierdzającego wydanie przez wnioskodawcę produktu energetycznego pośredniego;

5) numer faktury albo rachunku potwierdzających zbycie produktu energetycznego pośredniego.

3. Wzór rejestru prowadzonego przez wnioskodawcę jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Rejestr prowadzony przez podmiot skupujący, oprócz danych wymienionych w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu skupującego;

2) imię i nazwisko osoby sporządzającej rejestr, a jeżeli rejestr jest sporządzany przez osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – również nazwę tej osoby albo jednostki;

3) datę nabycia i zbycia rośliny energetycznej;

4) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oraz numer identyfikacyjny wnioskodawcy, od którego została nabyta roślina energetyczna, nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5) numer dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez podmiot skupujący rośliny energetycznej od wnioskodawcy;

6) numer faktury albo rachunku potwierdzających:

a) nabycie,

b) zbycie

– rośliny energetycznej;

7) określenie wilgotności i zanieczyszczenia:

a) nabytej,

b) zbytej

– rośliny energetycznej;

8) numer dokumentu potwierdzającego wydanie przez podmiot skupujący pierwszej jednostce przetwórczej rośliny energetycznej;

9) określenie strat rośliny energetycznej;

10) określenie stanu zapasów nabytej rośliny energetycznej.

2. Wzór rejestru prowadzonego przez podmiot skupujący jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Rejestr prowadzony przez pierwszą jednostkę przetwórczą, oprócz danych wymienionych w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres pierwszej jednostki przetwórczej;

2) imię i nazwisko osoby sporządzającej rejestr, a jeżeli rejestr jest sporządzany przez osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – również nazwę tej osoby albo jednostki;

3) datę nabycia rośliny energetycznej;

4) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oraz numer identyfikacyjny, nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności:

a) wnioskodawcy,

b) podmiotu skupującego lub dostawcy, jeżeli został on nadany

– od których pierwsza jednostka przetwórcza nabyła roślinę energetyczną;

5) numer dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez jednostkę przetwórczą rośliny energetycznej;

6) numer faktury albo rachunku, potwierdzających nabycie rośliny energetycznej;

7) określenie wilgotności i zanieczyszczenia nabytej rośliny energetycznej;

8) datę skierowania rośliny energetycznej do przetworzenia;

9) określenie stanu zapasów nabytej rośliny energetycznej;

10) określenie nazwy i ilości wytworzonego produktu energetycznego;

11) datę zbycia produktu energetycznego;

12) numer faktury albo rachunku potwierdzających zbycie produktu energetycznego;

13) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres nabywcy produktu energetycznego końcowego;

14) określenie wartości wyrażonej w złotych zbytego produktu energetycznego;

15) datę wykorzystania produktu energetycznego na własne potrzeby;

16) określenie ilości i przeznaczenia produktu energetycznego wykorzystanego na własne potrzeby;

17) numer dokumentu potwierdzającego:

a) wydanie przez jednostkę przetwórczą produktu energetycznego,

b) przesunięcie międzymagazynowe w ramach tej samej jednostki przetwórczej produktu energetycznego;

18) określenie stanu zapasów wytworzonego produktu energetycznego;

19) określenie strat produktu energetycznego powstałych podczas magazynowania.

2. Wzór rejestru prowadzonego przez pierwszą jednostkę przetwórczą jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Rejestr prowadzony przez drugą jednostkę przetwórczą, oprócz danych wymienionych w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres drugiej jednostki przetwórczej;

2) imię i nazwisko osoby sporządzającej rejestr, a jeżeli rejestr jest sporządzany przez osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – również nazwę tej osoby albo jednostki;

3) datę nabycia produktu energetycznego pośredniego;

4) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres:

a) pierwszej jednostki przetwórczej,

b) dostawcy

– od których druga jednostka przetwórcza nabyła produkt pośredni;

5) numer dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez drugą jednostkę przetwórczą produktu energetycznego pośredniego;

6) numer faktury albo rachunku, potwierdzających nabycie produktu energetycznego pośredniego;

7) określenie ilości nabytego produktu energetycznego pośredniego;

8) datę skierowania nabytego produktu energetycznego pośredniego do przetworzenia i określenie jego ilości;

9) określenie rodzaju, nazwy i ilości wytworzonego produktu energetycznego;

10) datę zbycia wytworzonego produktu energetycznego;

11) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres jednostki przetwórczej albo innego nabywcy wytworzonego produktu energetycznego;

12) numer dokumentu potwierdzającego:

a) wydanie przez drugą jednostkę przetwórczą produktu energetycznego,

b) przesunięcie międzymagazynowe w ramach tej samej jednostki przetwórczej produktu energetycznego;

13) numer faktury albo rachunku potwierdzających zbycie produktu energetycznego;

14) określenie wartości wyrażonej w złotych zbytego produktu energetycznego i jego ilości;

15) datę wykorzystania produktu energetycznego na własne potrzeby;

16) określenie ilości i przeznaczenia produktu energetycznego wykorzystanego na własne potrzeby;

17) określenie stanu zapasów:

a) nabytego produktu energetycznego pośredniego,

b) wytworzonego produktu energetycznego;

18) określenie strat:

a) nabytego produktu energetycznego pośredniego,

b) wytworzonego produktu energetycznego.

2. Wzór rejestru prowadzonego przez drugą jednostkę przetwórczą jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Rejestr prowadzony przez trzecią (ostatnią) jednostkę przetwórczą, oprócz danych wymienionych w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres trzeciej (ostatniej) jednostki przetwórczej;

2) imię i nazwisko osoby sporządzającej rejestr, a jeżeli rejestr jest sporządzany przez osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – również nazwę tej osoby albo jednostki;

3) datę nabycia produktu energetycznego pośredniego;

4) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres:

a) jednostki przetwórczej,

b) dostawcy

– od których trzecia (ostatnia) jednostka przetwórcza nabyła produkt energetyczny pośredni;

5) numer dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez jednostkę przetwórczą produktu energetycznego pośredniego;

6) numer faktury albo rachunku potwierdzających nabycie produktu energetycznego pośredniego;

7) określenie ilości nabytego produktu energetycznego pośredniego;

8) datę skierowania produktu energetycznego pośredniego do przetworzenia;

9) określenie ilości produktu energetycznego pośredniego skierowanego do przetworzenia;

10) określenie rodzaju, nazwy i ilości wytworzonego produktu energetycznego;

11) datę zbycia wytworzonego produktu energetycznego;

12) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres nabywcy produktu energetycznego;

13) numer dokumentu potwierdzającego:

a) wydanie przez trzecią (ostatnią) jednostkę przetwórczą produktu energetycznego,

b) przesunięcie międzymagazynowe w ramach tej samej jednostki przetwórczej produktu energetycznego;

14) numer faktury albo rachunku potwierdzających zbycie produktu energetycznego;

15) datę wykorzystania produktu energetycznego na własne potrzeby;

16) określenie ilości i przeznaczenia produktu energetycznego wykorzystanego na własne potrzeby;

17) określenie stanu zapasów:

a) nabytego produktu energetycznego pośredniego,

b) wytworzonego produktu energetycznego;

18) określenie strat:

a) nabytego produktu energetycznego pośredniego,

b) wytworzonego produktu energetycznego.

2. Wzór rejestru prowadzonego przez trzecią (ostatnią) jednostkę przetwórczą jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Rejestry, o których mowa w § 2–6, są prowadzone oddzielnie dla każdej rośliny energetycznej albo produktu energetycznego.

2. Wpisy do rejestru potwierdzające przyjęcie i wydanie rośliny energetycznej lub produktu energetycznego są dokonywane niezwłocznie po dokonaniu tych czynności.

3. Wpisy inne niż wymienione w ust. 2 są dokonywane do 5. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte obowiązkiem wpisu.

§ 8.
1. Rejestry są prowadzone w formie papierowej.

2. Dopuszcza się prowadzenie rejestru w formie elektronicznej z użyciem systemu informatycznego zapewniającego wydruk danych na każde żądanie organu przeprowadzającego kontrolę, za dowolny okres od podjęcia działalności w zakresie objętym obowiązkiem prowadzenia rejestru.

§ 9.
W przypadku roślin energetycznych zebranych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i produktów energetycznych wytworzonych z tych roślin, wpisów do właściwych rejestrów dokonuje się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. H. Kowalczyk

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2007 r. (poz. 1167)


Załącznik nr 1

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-09-13
  • Data wejścia w życie: 2007-09-13
  • Data obowiązywania: 2007-12-17
  • Dokument traci ważność: 2008-07-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA