| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość opłat mających na celu pokrycie kosztów ponoszonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej za czynności wykonywane w ramach urzędowych kontroli żywności, w tym metody obliczania niektórych opłat, stawki opłat oraz sposób wnoszenia opłat.
§ 2.
1. Opłaty za czynności wykonywane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności obejmują koszty wykonania następujących czynności:

1) czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez podmiot działający na rynku spożywczym obowiązujących wymagań higienicznych;

2) oceny spełniania przez środki spożywcze wymagań zdrowotnych, a także spełniania przez materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wymagań określonych w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym:

a) oceny cech organoleptycznych,

b) pobrania próbek środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych,

c) wykonania badań laboratoryjnych pobranych próbek środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz przedstawienia ich wyników;

3) innych niż określone w pkt 1 i 2 czynności kontrolnych w ramach granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym wydania świadectwa stwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy lub materiał i wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują również inne uzasadnione wydatki poniesione w związku z wykonaniem danej czynności, w tym koszty:

1) dojazdu do miejsca wykonania czynności;

2) kontroli dokumentów;

3) wystania próbek do badań laboratoryjnych;

4) kontroli prawidłowości procesów technologicznych, warunków produkcji, magazynowania i transportu środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

§ 3.
Koszty czynności, o których mowa w § 2, są ustalane na podstawie kosztów bezpośrednich i pośrednich obliczanych zgodnie z przepisami w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
§ 4.
Stawka opłaty za wykonanie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obejmuje:

1) stawkę ryczałtową z tytułu przeprowadzenia czynności kontrolnych – 45 zł oraz

2) stawkę ryczałtową za każdą rozpoczętą godzinę przeprowadzenia czynności kontrolnych – 15 zł.

§ 5.
1. Stawki opłat za wykonanie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dotyczących jednego środka spożywczego lub materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością wynoszą:

1) ocena cech organoleptycznych – 8 zł;

2) prawidłowość oznakowania:

a) środków spożywczych powszechnego spożycia lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – 20 zł,

b) suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i środków spożywczych wzbogacanych witaminami lub składnikami mineralnymi – 45 zł;

3) proste pobranie próbek – 15 zł;

4) złożone pobranie próbek – 45 zł;

5) przedstawienie wyników wykonanych badań laboratoryjnych pobranych próbek środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – 17 zł.

2. Czynność, o której mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje pobranie próbki bez konieczności dzielenia lub mieszania poszczególnych składników środka spożywczego.

3. Czynność, o której mowa w ust. 1 pkt 4, obejmuje, wymagające użycia sterylnego sprzętu i opakowania, wydzielenie określonej części reprezentatywnej z całej partii lub pobranie kilku części lub składników środka spożywczego i ich wymieszanie w celu uzyskania próbki reprezentatywnej dla danego środka spożywczego.

§ 6.
1. Stawki opłat za wykonanie badań laboratoryjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, określa załącznik do rozporządzenia.

2. W przypadku konieczności wykonania badania laboratoryjnego, dla którego w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki opłaty, przy ustalaniu wysokości opłaty uwzględnia się stawkę za badanie takiego samego rodzaju.

§ 7.
Stawki opłat za wykonanie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, wynoszą:

1) kontrola dokumentacji partii towaru zgłoszonego do granicznej kontroli sanitarnej – 15 zł;

2) oględziny partii towaru:

a) za 1 kontener lub pojemnik – 15 zł,

b) za każdy następny kontener lub pojemnik w przesyłce – 5 zł;

3) kontrola i oględziny jednej partii towaru w samochodzie, na statku oraz w wagonie kolejowym – 15 zł;

4) kontrola i oględziny jednej partii towaru przewożonego w cysternie lub wagonie kolejowym – 35 zł;

5) kontrola i oględziny jednej partii towaru w samochodzie lub na statku, jeżeli przesyłka składa się z różnych rodzajów tego samego towaru – 30 zł;

6) sporządzenie świadectwa stwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy lub materiał i wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością – 30 zł;

7) sporządzenie załącznika do świadectwa, o którym mowa w pkt 6 – 15 zł za każdy załącznik.

§ 8.
Opłaty za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności są wnoszone:

1) gotówką do kasy właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej albo

2) na wskazany rachunek bankowy właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, albo

3) na wskazany rachunek bankowy właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Załącznik 1. [STAWKI OPŁAT ZA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH POBRANYCH PRÓBEK ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH LUB MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ W RAMACH URZĘDOWEJ KONTROLI ŻYWNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 maja 2009 r. (poz. 656)

STAWKI OPŁAT ZA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH POBRANYCH PRÓBEK ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH LUB MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ W RAMACH URZĘDOWEJ KONTROLI ŻYWNOŚCI

I. Badania fizykochemiczne

Lp.

Rodzaj oznaczenia

Stawka w zł

1

2

3

1

Alkohol etylowy:

 

 

1) metoda piknometryczna bez destylacji

51

 

2) metoda piknometryczna z destylacją

73

 

3) metoda areometryczna

8

 

4) metoda GC

63

2

Alkohol etylowy - fuzle:

 

 

metoda kolorymetryczna z odczytem wizualnym:

 

 

1) pierwsza próbka

94

 

2) następna próbka w serii

45

3

Alkohol etylowy w occie:

 

 

metoda miareczkowa

100

4

Alkohol metylowy z destylacją:

 

 

metoda kolorymetryczna:

 

 

1) pierwsza próbka

123

 

2) następna próbka w serii

60

5

Alkohol metylowy bez destylacji:

 

 

metoda kolorymetryczna:

 

 

1) pierwsza próbka

110

 

2) następna próbka w serii

30

6

Alkohol metylowy:

 

 

1) oznaczanie zawartości metodą GC:

 

 

a) pierwsza próbka

45

 

b) następna próbka w serii

25

 

2) destylacja próbki

20

7

Aldehyd epihydrynowy (próba Kreisa):

12

metoda wizualna

8

Azotany i azotyny:

 

 

1) metoda spektrofotometryczna:

 

 

a) pierwsza próbka

205

 

b) następna próbka w serii

69

 

2) metoda enzymatyczna w przetworach mięsnych:

 

 

a) pierwsza próbka

305

 

b) następna próbka w serii

205

9

Barwa oleju:

 

 

skala jodowa

38

1

2

3

10

Barwniki:

 

 

1) wykrywanie

24

 

2) identyfikacja - metoda chromatografii cienkowarstwowej

72

 

3) oznaczanie ilościowe jednego barwnika w próbce - metoda spektrofotometryczna

200

11

Barwniki:

 

 

1) napoje - metoda HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

214

 

b) następna próbka w serii

139

 

2) inne środki spożywcze - metoda HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

247

 

b) następna próbka w serii

172

12

Barwniki:

 

 

Sudan I-IV i/lub biksyna i/lub para-Red - metoda HPLC:

 

 

1) pierwsza próbka

222

 

2) następna próbka w serii

146

13

Białko:

 

 

metoda Kjeldahla

80

14

Chlorki:

 

 

1) metoda Mohra:

 

 

a) pierwsza próbka

40

 

b) następna próbka w serii

17

 

2) metoda Volharda:

 

 

a) pierwsza próbka

37

 

b) następna próbka w serii

29

15

Cukier:

 

 

przed i po inwersji - metoda Lane-Eynona:

 

 

1) pierwsza próbka

93

 

2) następna próbka w serii

64

16

Ciężar właściwy:

 

 

1) metoda areometryczna

8

 

2) metoda piknometryczna

30

17

Cyjanowodór:

 

 

metoda spektrofotometryczna:

 

 

1) pierwsza próbka

70

 

2) następna próbka w serii

20

18

Dwutlenek węgla:

 

 

nasycenie

5

19

Ekstrakt:

 

 

1) metoda piknometryczna

40

 

2) metoda refraktometryczna

30

20

Gluten:

 

 

metoda wagowa

38

21

Glutaminian sodu:

 

 

metoda spektrofotometryczna

325

22

Jodek potasu:

 

 

metoda kolorymetryczna

140

23

Histamina:

 

 

1) metoda spektrofotometryczna

250

 

2) metoda HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

252

 

b) następna próbka w serii

100

1

2

3

24

Kofeina:

 

 

1) metoda HPLC - w napojach:

 

 

a) pierwsza próbka

127

 

b) następna próbka w serii

82

 

2) metoda HPLC - w pozostałych środkach spożywczych:

 

 

a) pierwsza próbka

150

 

b) następna próbka w serii

105

 

3) metoda Prange-Waltera

70

25

Kwasowość:

 

 

1) metoda miareczkowa - w środowisku wodnym

24

 

2) metoda miareczkowa - w środowisku etanolowo-wodnym

50

 

3) metoda miareczkowa - kwasowość lotna

55

 

4) metoda potencjometryczna

18

26

Konserwanty: kwas benzoesowy

 

 

1) metoda spektrofotometryczna

141

 

2) metoda kolorymetryczna

178

27

Konserwanty: kwas benzoesowy

 

 

1) w napojach - metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

229

 

b) następna próbka w serii

149

 

2) w pozostałych środkach spożywczych - metoda chromatograficzna HPLC

205

28

Konserwanty: kwas sorbowy

 

 

metoda spektrofotometryczna

140

29

Konserwanty: kwas sorbowy

1) w napojach - metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

229

 

b) następna próbka w serii

149

 

2) w pozostałych środkach spożywczych - metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

264

 

b) następna próbka w serii

184

30

Konserwanty: SO2

 

 

1) metoda destylacyjna i miareczkowanie

73

 

2) metoda miareczkowa bezpośrednia

53

31

Kwas erukowy:

 

 

metoda chromatografii gazowej:

 

 

1) pierwsza próbka

161

 

2) następna próbka w serii

66

32

Liczba kwasowa w tłuszczach:

 

 

metoda miareczkowa

57

33

Liczba nadtlenkowa w tłuszczach:

 

 

metoda miareczkowa

108

34

Liczba jodowa w tłuszczach:

 

 

metoda wizualna i miareczkowa

47

35

Metale: Pb, Cd

 

 

mineralizacja sucha - odczyt metodą ASA:

 

 

1) pierwsza próbka za każdy pierwiastek

160

 

2) następna próbka w serii

120

36

Metale: Fe, Ni

metoda ASA

141
(za
jeden metal)

1

2

3

37

Metale: Cu, Zn

mineralizacja sucha - odczyt metodą ASA:

1) pierwsza próbka za każdy pierwiastek

103

 

2) następna próbka w serii

81

38

Metale: Hg

1) mineralizacja mokra - odczyt metodą ASA:

a) pierwsza próbka

150

 

b) następna próbka w serii

140

 

2) oznaczanie metodą ASA techniką amalgamatową

50

39

Metale: As

1) mineralizacja mikrofalowa - odczyt metodą ASA:

a) pierwsza próbka

113

 

b) następna próbka w serii

2) mineralizacja sucha - odczyt metodą ASA:

103

 

a) pierwsza próbka

138

 

b) następna próbka w serii

79

40

Metale: Sn

1) mineralizacja mikrofalowa - odczyt metodą ASA:

a) pierwsza próbka

113

 

b) następna próbka w serii

2) mineralizacja sucha - odczyt metodą ASA:

a) pierwsza próbka

68

100

 

b) następna próbka w serii

3) metoda ekstrakcyjna - odczyt metodą ASA:

51

 

a) pierwsza próbka

92

 

b) następna próbka w serii

43

 

4) metoda spektrofotometryczna

200

41

Mikroelementy: Ca, Mg

metoda ASA

70 (za jeden metal)

42

5-hydroksymetylofurfurol w miodzie:
metoda spektrofotometryczna

35

43

Obecność dekstryn skrobiowych w miodzie:
metoda wizualna

35

44

Obecność melasy w miodzie:
metoda wizualna

28

45

Obecność skrobi w miodzie:
metoda wizualna

20

46

Liczba diastazowa w miodzie:
metoda miareczkowa

56

47

Mikotoksyny - ochratoksyna A:

1) metoda immunoenzymatyczna ELISA:

a) pierwsza próbka

850

 

b) następna próbka w serii

98

 

2) metoda immunoenzymatyczna ELISA ze wstępnym oczyszczaniem na kolumienkach ekstrakcyjnych:

a) pierwsza próbka

900

 

b) następna próbka w serii

3) metoda chromatograficzna HPLC:

a) pierwsza próbka

350

299

 

b) następna próbka w serii

147

1

2

3

48

Mikotoksyny- aflatoksyna B1:

 

 

1) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

299

 

b) następna próbka w serii

147

 

2) metoda immunoenzymatyczna ELISA:

 

 

a) pierwsza próbka

497

 

b) następna próbka w serii

130

 

3) metoda immunoenzymatyczna ELISA ze wstępnym oczyszczaniem na kolumienkach ekstrakcyjnych:

 

 

a) pierwsza próbka

700

 

b) następna próbka w serii

282

49

Mikotoksyny - aflatoksyna M1:

 

 

1) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

299

 

b) następna próbka w serii

147

 

2) metoda immunoenzymatyczna ELISA

299

50

Mikotoksyny - suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2:

 

 

1) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

497

 

b) następna próbka w serii

140

 

2) metoda immunoenzymatyczna ELISA:

 

 

a) pierwsza próbka

335

 

b) następna próbka w serii

130

 

3) metoda immunoenzymatyczna ELISA ze wstępnym oczyszczaniem na kolumienkach ekstrakcyjnych:

 

 

a) pierwsza próbka

700

 

b) następna próbka w serii

282

51

Mikotoksyny - zawartość ZEA:

 

 

1) metoda immunoenzymatyczna ELISA:

 

 

a) pierwsza próbka

590

 

b) następna próbka w serii

75

 

2) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

299

 

b) następna próbka w serii

147

52

Mikotoksyny - zawartość fumonizyny:

 

 

1) metoda immunoenzymatyczna ELISA:

 

 

a) pierwsza próbka

590

 

b) następna próbka w serii

75

 

2) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

299

 

b) następna próbka w serii

147

53

Mikotoksyny - zawartość DON:

 

 

1) metoda immunoenzymatyczna ELISA:

 

 

a) pierwsza próbka

590

 

b) następna próbka w serii

75

 

2) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

299

 

b) następna próbka w serii

147

54

Mikotoksyny - patulina:

 

 

metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

1) pierwsza próbka

320

 

2) następna próbka w serii

230

55

3-MCPD (3-monochloropropan-1,2-diol):

 

 

metoda GC/MS

1250

56

pH:

 

 

metoda potencjometryczna

50

1

2

3

57

Popiół:

 

1) całkowity - metoda wagowa

85

2) nierozpuszczalny w kwasie solnym - metoda wagowa

120

58

Polifosforany dodane (bez białka):

 

metoda wagowa:

 

1) pierwsza próbka

99

2) następna próbka w serii

70

59

Zelazocyjanek potasu (w soli):

 

metoda fotokolorymetryczna

90

60

Pestycydy fosforoorganiczne (owoce, warzywa i ich przetwory):

 

metoda chromatograficzna GC:

 

1) pierwsza próbka

358

2) następna próbka w serii

196

61

Pestycydy z grupy syntetycznych pyretroidów i innych grup chemicznych (owoce, warzywa i ich przetwory):

 

metoda chromatograficzna GC:

 

1) pierwsza próbka

218

2) następna próbka w serii

93

62

Pestycydy z grupy dwutiokarbaminianów:

 

1) metoda spektrofotometryczna UV- VIS

70

2) technika GC

150

63

Pestycydy - z grupy benomylu lub tiabendazol:

 

metoda chromatograficzna HPLC:

 

1) pierwsza próbka

445

2) następna próbka w serii

340

64

Pestycydy chloroorganiczne:

 

metoda chromatograficzna GC:

1) pierwsza próbka

358

2) następna próbka w serii

216

65

Pestycydy - karbaminiany:

 

metoda chromatograficzna HPLC:

 

1) pierwsza próbka

356

2) następna próbka w serii

182

66

Pestycydy - bromek metylu:

 

metoda chromatograficzna GC:

 

1) pierwsza próbka

186

2) następna próbka w serii

94

67

Potwierdzenie techniką GC- MS

90

68

Substancje słodzące: aspartam, acesulfam K, sacharyniany:

 

1) w napojach - metoda HPLC

200

2) w pozostałych środkach spożywczych - metoda HPLC

264

69

Szkodniki żywnościowe:

 

1) obecność - metoda makroskopowa

10

2) obecność - metoda mikroskopowa

36

70

Tłuszcz:

 

1) metoda Gerbera

46

2) metoda Soxhleta

80

3) metoda Szmidt-Bondzyńskiego

70

4) metoda Grossfelda

82

1

2

3

71

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA - benzo(a)piren:

 

 

1) w olejach - metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

350

 

b) następna próbka w serii

195

 

2) w pozostałych środkach spożywczych - metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

600

 

b) następna próbka w serii

237

72

Witamina C:

 

 

1) w próbkach bezbarwnych - metoda miareczkowa

47

 

2) w próbkach zabarwionych - metoda spektrofotometryczna

55

 

3) metoda HPLC

311

73

Zanieczyszczenia:

 

 

1) organiczne - wykrywanie,

12

 

2) organiczne - oznaczenie metodą wagową

60

 

3) mechaniczne - makroskopowe badanie na obecność szkła i innych zanieczyszczeń

12

 

4) ferromagnetyczne - wykrywanie

12

 

5) ferromagnetyczne - oznaczenie metodą wagową

60

74

Oznaczanie jakościowe DNA soi Roundup Ready:
metoda PCR

337

75

Oznaczanie ilościowe DNA soi Roundup Ready:
metoda PCR

549

76

Oznaczanie jakościowe DNA kukurydzy (jedna odmiana):
metoda PCR

338

77

Oznaczanie jakościowe DNA kukurydzy (wszystkie odmiany):
metoda PCR

393

78

Oznaczanie jakościowe DNA (na wykrycie promotora 35S lub terminatora NOS):
metoda PCR

346

79

Oznaczanie ilościowe DNA kukurydzy (jedna odmiana):
metoda PCR

549

80

Oznaczanie zawartości pierwiastków promieniotwórczych Cs-137 w żywności:
metoda spektrometrii gamma

150

81

Jakościowe próby chemiczne

25

82

Oznaczanie liczby formolowej

25

83

Ocena organoleptyczna:

1) bezpośrednia

2) po sporządzeniu potrawy

17

25

84

Oznaczanie wilgotności i suchej masy

25

85

Ocena organoleptyczna materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (wg PN-87/O-791 14)

60 (za każdą substancję wzorcową)

86

Migracja globalna dla wyrobów jednorazowego użytku:

 

 

1) do wody destylowanej

97

 

2) do 3 % kwasu octowego

99

 

3) do 10 % alkoholu etylowego

114

 

4) do 50 % alkoholu etylowego

159

 

5) do izooktanu

198

 

6) do 95 % alkoholu etylowego

258

1

2

3

87

Migracja globalna dla wyrobów wielokrotnego użytku:

 

 

1) do wody destylowanej

194

 

2) do 3 % kwasu octowego

198

 

3) do 10 % alkoholu etylowego

228

 

4) do 50 % alkoholu etylowego

280

 

5) do izooktanu

395

 

6) do 95 % alkoholu etylowego

515

88

Wykrywanie i identyfikacja przeciwutleniaczy w PP:

 

 

metoda chromatografii cienkowarstwowej

53

89

Wykrywanie zmiękczaczy w wyrobach PVC oraz stabilizatorów cynoorganicznych:

 

 

metoda chromatografii cienkowarstwowej

74

90

Oznaczanie e-kaprolaktamu:

 

 

metoda chromatografii gazowej GC:
1) pierwsza próbka

208

 

2) następna próbka w serii

127

91

Wykrywanie w wyrobach z gumy pozostałości przyspieszaczy z grupy tiuramów i karbaminianów:

 

 

metoda chromatografii cienkowarstwowej

72

92

Formaldehyd:

 

 

1) w papierze - metoda spektrofotometryczna

300

 

2) w tworzywach sztucznych - w melaminie (do 1 płynu modelowego) - metoda spektrofotometryczna

300

93

Oznaczanie uwalnianego Pb i Cd z powierzchni naczyń ceramicznych i innych niż ceramiczne:

 

 

metoda ekstrakcyjna - odczyt metodą ASA:

 

 

1) pierwsza próbka

78 (każdy metal)

 

2) następna próbka w serii

48 (każdy metal)

94

Metale: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se (tworzywa sztuczne):

 

 

metoda ekstrakcyjna - odczyt metodą ASA:

 

 

1) pierwsza próbka

78 (każdy metal)

 

 

 

 

2) następna próbka w serii

48 (każdy metal)

95

Metale: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se (papier, ceramika):

 

 

metoda ekstrakcyjna - odczyt metodą ASA:

 

 

1) pierwsza próbka

78

 

2) następna próbka w serii

48

96

Oznaczanie:

 

 

1) odporności nadruku farbami

23

 

2) sprawdzenie przyczepności nadruku

6

97

Oznaczanie zawartości związków fenolowych w papierze:

 

 

metoda kolorymetryczna:

 

 

1) pierwsza próbka

146

 

2) następna próbka w serii

117

98

Związki lotne w wyrobach z silikonu:

 

 

metoda wagowa

30

99

Próba nieobecności baru w gumie:

 

 

metoda wizualna

32

100

Zawartość cynku w gumie:

 

 

metoda miareczkowa

142

1

2

3

101

Badanie gumy:

 

1) chemiczne zapotrzebowanie tlenu

41

2) siarczki

35

3) metale w przeliczeniu na ołów

54

4) organoleptyka bezpośrednia

9

5) organoleptyka bezpośrednia z innymi substancjami

35 (za każdą substancję modelową)

6) sucha pozostałość

35

7) migracja globalna do wody destylowanej

35

102

Gramatura w papierze:

metoda wagowa

23

103

Badanie papieru:

 

 

1) chlorki

40

 

2) wilgotność

35

104

Ocena organoleptyczna papieru
(wg normy PN-EN 1230-1,2:2004)

200

105

Oznaczenie styrenu:

 

 

metoda chromatografii gazowej GC:

 

 

1) pierwsza próbka

210

 

2) następna próbka w serii

125

II. Badania mikrobiologiczne

Lp.

Rodzaj oznaczenia

Stawka w zł

1

2

3

1

Wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella:

 

 

1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna

62

 

2) identyfikacja - metoda klasyczna

70

 

3) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas

85

 

4) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR

90

2

Badanie w kierunku bakterii z grupy coli:

 

 

1) oznaczanie liczby - metoda płytkowa
potwierdzenie 1 kolonii

40
3

 

2) oznaczanie liczby - metoda NPL
potwierdzenie 1 probówki

60
3

 

3) wykrywanie obecności

30

3

Badanie w kierunku Escherichia coli:

 

 

1) wykrywanie obecności

30

 

2) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

40

 

3) oznaczanie liczby - metoda NPL
potwierdzenie 1 probówki

60
3

4

Badanie w kierunku Escherichia coli 0157:

 

 

1) wykrywanie obecności metodą Real-Time PCR

137

 

2) metoda testowa Mini Vidas

120

5

Badanie w kierunku Enterobacteriaceae:

 

 

1) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

40

 

2) oznaczanie liczby - metoda NPL

60

 

3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR

104

 

4) wykrywanie obecności

30

 

5) identyfikacja 1 kolonii

3

6

Badanie w kierunku Enterobacter sakazakii:
wykrywanie obecności - metoda Rcal-Time PCR

104

1

2

3

7

Badanie w kierunku Bacillus cereus:

 

 

1) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

55

 

2) identyfikacja

25

8

Badanie w kierunku gronkowców koagulazo-dodatnich:

 

 

1) wykrywanie obecności

30

 

2) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

53

 

3) oznaczanie liczby - metoda NPL

55

 

potwierdzenie 1 probówki

6

 

4) identyfikacja 1 kolonii

6

9

Badanie w kierunku enterotoksyny gronkowcowej:

 

 

metoda testowa Mini Vidas

110

10

Badanie w kierunku Listeria monocytogenes:

 

 

1) wykrywanie obecności w 25 g

80

 

2) wykrywanie obecności w 1 g

54

 

3) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

77

 

4) metoda testowa Mini Vidas

110

 

5) identyfikacja

200

11

Badanie w kierunku Yersinia enterocolitica:

 

 

1) wykrywanie obecności w 1 g

65

 

2) wykrywanie obecności w 25 g

250

 

3) identyfikacja

100

12

Badanie w kierunku Campylobacter:

 

 

1) wykrywanie obecności metodą testową Mini Vidas

120

 

2) wykrywanie obecności metodą referencyjną (wg ISO)

100

 

3) identyfikacja

92

13

Pleśnie i drożdże - oznaczanie liczby metodą płytkową

52

14

Drobnoustroje tlenowe mezofilne
- oznaczanie liczby metodą płytkową

50

15

Badanie w kierunku bakterii beztlenowych przetrwalnikujących:

 

 

1) wykrywanie obecności

21

 

2) wykrywanie obecności beztlenowców redukujących siarczany

21

 

3) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

70

 

4) identyfikacja

65

16

Wykonanie próby szczelności:

 

 

metoda wizualna

10

17

Wykonanie próby termostatowej:

 

 

metoda wizualna

10

18

Badanie bakterioskopowe

15

19

Przygotowanie próbki:

 

 

1) proste

5

 

2) złożone

10

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »