REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 257 poz. 1727

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, zwany dalej „rejestrem terytorialnym”, obejmujący systemy:

1) identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego,

2) identyfikatorów i nazw miejscowości,

3) rejonów statystycznych i obwodów spisowych,

4) identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań

jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w systemie teleinformatycznym i nosi skróconą nazwę TERYT.”;

2) w § 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) podział terytorialny – podział na jednostki zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa i wchodzące w ich skład miasta, obszary wiejskie, dzielnice i delegatury,”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) gmina miejsko-wiejska – gminę, na terenie której jedna z miejscowości ma status miasta, a pozostały teren tej gminy stanowi jej obszar wiejski.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. System identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego obejmuje kody i nazwy podziału terytorialnego i jest zbudowany według hierarchicznej numeracji nadanej województwom, powiatom i gminom, z zastrzeżeniem ust. 2.”;

4) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. System identyfikatorów i nazw miejscowości jest aktualizowany po wprowadzeniu zmian urzędowych nazw miejscowości oraz zmian w podziale terytorialnym.”;

5) w § 6 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podziale terytorialnym,”;

6) w § 8:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego oraz wydawanie wykazu identyfikatorów jednostek podziału terytorialnego,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) współdziałanie z Komisją Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającą przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej,”;

7) użyte w § 4 ust. 2, § 9 pkt 1 lit. b, § 12 ust. 1 pkt 2, § 14 i § 18 pkt 1 lit. a w różnych przypadkach wyrazy „podział administracyjny” zastępuje się użytymi w różnych przypadkach wyrazami „podział terytorialny”;

8) w załączniku nr 1 „Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju”:

a) w części dotyczącej województwa lubelskiego powiatu radzyńskiego wyrazy „Kąkolewnica Wschodnia 061504 2” zastępuje się wyrazami „Kąkolewnica 061504 2”,

b) w części dotyczącej województwa łódzkiego powiatu piotrkowskiego wyrazy „Wolbórz 101011 2” zastępuje się wyrazami:

Wolbórz

101011 3

Wolbórz miasto

101011 4

Wolborz obszar wiejski

101011 5”,

 

c) w części dotyczącej województwa małopolskiego powiatu proszowickiego wyrazy „Nowe Brzesko 121403 2” zastępuje się wyrazami:

Nowe Brzesko

121403 3

Nowe Brzesko miasto

121403 4

Nowe Brzesko obszar wiejski

121403 5”,

 

d) w części dotyczącej województwa podkarpackiego powiatu jarosławskiego wyrazy „Pruchnik 180407 2” zastępuje się wyrazami:

Pruchnik

180407 3

Pruchnik miasto

180407 4

Pruchnik obszar wiejski

180407 5”,

 

e) w części dotyczącej województwa podlaskiego powiatu wysokomazowieckiego wyrazy „Czyżew-Osada 201303 2” zastępuje się wyrazami:

Czyżew

201303 3

Czyżew miasto

201303 4

Czyżew obszar wiejski

201303 5”,

 

f) w części dotyczącej województwa zachodniopomorskiego powiatu kołobrzeskiego wyrazy „Gościno 320803 2” zastępuje się wyrazami:

Gościno

320803 3

Gościno miasto

320803 4

Gościno obszar wiejski

320803 5”.

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215 poz. 1358 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1559.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA