| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Organ prowadzący rejestr terytorialny]

Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, zwany dalej „rejestrem terytorialnym”, obejmujący systemy:

1) identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,

2) identyfikatorów i nazw miejscowości,

3) rejonów statystycznych i obwodów spisowych,

4) identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań

jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany i nosi skróconą nazwę TERYT.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) system – skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem części rejestru terytorialnego, o których mowa w § 1,

2) identyfikator – symbol numeryczny lub alfanumeryczny jednoznacznie identyfikujący każdy element systemu,

3) obwód spisowy – jednostkę przestrzenną wyodrębnioną dla spisów powszechnych i innych badań statystycznych według liczby mieszkań i mieszkańców,

4) rejon statystyczny – jednostkę przestrzenną agregacji danych statystycznych, złożoną z kilku, nie więcej niż dziewięciu, obwodów spisowych,

5) podział administracyjny – podział na jednostki zasadniczego podziału terytorialnego kraju i wchodzące w ich skład obszary miast, wsi, dzielnic i delegatur,

6) gmina miejska – gminę o statusie miasta,

7) gmina wiejska – gminę, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie,

8) gmina miejsko-wiejska – gminę, na terenie której jedna z miejscowości posiada status miasta.

Rozdział 2

Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru terytorialnego

§ 3. [Identyfikatory i nazwy jednostek podziału administracyjnego]

1. System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego obejmuje kody i nazwy zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju i jest zbudowany według hierarchicznej numeracji nadanej województwom, powiatom i gminom, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odrębne identyfikatory nadawane są miastom na prawach powiatu; w przypadku gmin odrębnymi identyfikatorami wyróżnia się gminy miejskie, gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, a także miasta i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich oraz dzielnice i delegatury w gminach miejskich.

3. Identyfikator jednostek podziału terytorialnego jest trzyczłonowy. Poszczególne człony identyfikatora są symbolami numerycznymi i oznaczają:

1) pierwszy człon – dwucyfrowy symbol województwa nadany województwom ułożonym w kolejności alfabetycznej z liczb parzystych w przedziale liczb 02–98,

2) drugi człon – dwucyfrowy symbol powiatu nadany powiatom danego województwa ułożonym w kolejności alfabetycznej, a następnie miastom na prawach powiatu odpowiednio:

a) z liczb 01–60 – symbol powiatu,

b) z liczb 61–99 – symbol miasta na prawach powiatu,

3) trzeci człon – trzycyfrowy symbol gminy, w którym:

a) dwie pierwsze cyfry stanowią kolejne liczby w przedziale liczb 01–99, nadane gminom (dzielnicom, delegaturom) po ich ułożeniu w kolejności alfabetycznej w powiatach, począwszy od gmin miejskich (dzielnic, delegatur w kolejności alfabetycznej po gminie miejskiej, do której należą), po nich w kolejności gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie,

b) trzecia cyfra stanowi symbol rodzaju jednostki i oznacza:

1 – gmina miejska,

2 – gmina wiejska,

3 – gmina miejsko-wiejska,

4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej,

5 – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,

8 – dzielnice gminy Warszawa-Centrum,

9 – delegatury i dzielnice innych gmin miejskich.

§ 4.
1. Jednostkom zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, wprowadzonego ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652), z dniem 1 stycznia 1999 r. ustala się identyfikatory określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego jest aktualizowany po każdej zmianie w podziale terytorialnym według następujących zasad:

1) nowo utworzonym jednostkom podziału terytorialnego nadaje się symbol w kolejności po ostatnim w ramach liczb przewidzianych dla danego szczebla podziału i rodzaju jednostki,

2) identyfikatory jednostek likwidowanych wyłącza się z systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego i nie mogą być one powtórnie użyte,

3) zmiana nazwy i granic jednostki podziału terytorialnego nie powoduje zmiany identyfikatora,

4) przeniesienie miasta lub gminy do innego powiatu oraz przeniesienie powiatu lub miasta na prawach powiatu do innego województwa wymaga zmiany identyfikatora,

5) zmiana rodzaju gminy powoduje zmianę identyfikatora w ostatniej cyfrze trzeciego członu.

§ 5.
1. System identyfikatorów i nazw miejscowości obejmuje:

1) urzędową nazwę miejscowości,

2) identyfikator miejscowości nadany zgodnie z ust. 2,

3) rodzaj miejscowości,

4) województwo, powiat i gminę, na terenie których jest położona miejscowość.

2. Identyfikator miejscowości jest stały, niepowtarzalny i składa się z siedmiu cyfr.

3. System identyfikatorów i nazw miejscowości jest aktualizowany po wprowadzeniu zmian urzędowych nazw miejscowości oraz zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa.

4. Zmiany w podziale terytorialnym, o których mowa w ust. 3, są wprowadzane na podstawie przekazywanych przez gminy urzędom statystycznym załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych – zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. System rejonów statystycznych i obwodów spisowych obejmuje identyfikatory podziału dokonanego dla celów statystycznych według następujących zasad:

1) obszar każdej jednostki podziału terytorialnego jest podzielony na rejony statystyczne i obwody spisowe,

2) granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych są zawsze dostosowane do granic jednostek podziału terytorialnego oraz spójne z granicami obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, a na wsi – z granicami miejscowości,

3) kryterium wielkości obwodu spisowego i rejonu statystycznego jest liczba mieszkań i ludności odpowiednio dla rejonu statystycznego nie więcej niż 2700 osób i 999 mieszkań, a dla obwodu spisowego 500 osób i 200 mieszkań,

4) każdy budynek mieszkalny lub budynek, w którym znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie, wchodzi w całości do jednego obwodu spisowego bądź jest dzielony na dwa (lub więcej) obwody spisowe; budynek, o którym mowa wyżej, nie może być dzielony między dwa lub więcej rejony statystyczne i w całości wchodzi do jednego rejonu statystycznego, niezależnie od tego, czy w nim mieszka więcej niż 2700 osób lub znajduje się więcej niż 999 mieszkań,

5) w skład jednego obwodu spisowego lub rejonu statystycznego może wchodzić jedna lub więcej całych miejscowości lub część miejscowości, natomiast zarówno obwód spisowy, jak i rejon statystyczny nie może stanowić połączenia całej (całych) miejscowości z częścią (częściami) innej (innych) miejscowości,

6) przy określaniu granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych dodatkowo uwzględnia się miejscowe warunki ukształtowania terenu (np. jeziora, bagna, nierówności, charakter zabudowy, warunki dojścia i dojazdu do poszczególnych zabudowań mieszkalnych).

2. Każdy rejon statystyczny otrzymuje niepowtarzalny sześciocyfrowy identyfikator nadany przy tworzeniu rejonu statystycznego.

3. Identyfikatory obwodów spisowych są jednocyfrowe w przedziale liczb od 1 do 9 w ramach jednego rejonu statystycznego; przekroczenie maksymalnej liczby obwodów powoduje konieczność dokonania nowego podziału.

4. W skład systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych wchodzą identyfikatory rejonów statystycznych i obwodów spisowych wraz z liczbą zamieszkałych osób i mieszkań oraz następująca dokumentacja:

1) mapy i szkice sytuacyjne określające granice każdego rejonu statystycznego i obwodu spisowego,

2) arkusze aktualizacyjne zmian wniesionych do systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych.

5. Aktualizacja systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych następuje co najmniej raz w roku i obejmuje zmiany w:

1) podziale terytorialnym kraju,

2) zabudowie i szacunkowym zaludnieniu poszczególnych terenów,

3) podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe,

4) podziale na obręby, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków.

§ 7.
1. System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań obejmuje:

1) budynki mieszkalne,

2) inne budynki, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie,

3) mieszkania wraz z ich danymi adresowymi, przyporządkowanymi do rejonów statystycznych i obwodów spisowych.

2. W systemie, o którym mowa w ust. 1, nadawany jest pięciocyfrowy niepowtarzalny identyfikator nazwom ulic oraz wprowadzane są dane adresowe, które stanowią identyfikację budynków i mieszkań, o których mowa w ust. 1.

3. W ramach systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań prowadzony jest centralny katalog ulic obejmujący nazwy ulic zgodne z brzmieniem uchwał o ich nadaniu, utworzony przez alfabetyczne ułożenie nazw ulic; ulicom o takiej samej nazwie, występującym w różnych miejscowościach, nadawany jest jeden, ten sam identyfikator wraz z określeniem jednostek podziału terytorialnego, w których dana nazwa występuje.

4. Zmiany do systemu, o którym mowa w ust. 1, są wprowadzane każdorazowo po zmianie nazw ulic lub zmianie numeracji porządkowej nieruchomości i budynków, na podstawie informacji przekazywanych przez gminy.

5. Aktualizacja systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań w powiązaniu z aktualizacją systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych, o której mowa w § 6 ust. 5, jest dokonywana co najmniej raz w roku.

Rozdział 3

Obowiązki organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

§ 8. [Zadania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego]

Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:

1) przygotowywanie zasad metodologicznych i organizacyjnych prowadzenia rejestru terytorialnego,

2) opracowywanie zasad budowy identyfikatorów stanowiących standard identyfikacji terytorialnej,

3) prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego oraz wydawanie wykazu identyfikatorów jednostek podziału terytorialnego państwa,

4) prowadzenie i aktualizacja systemu identyfikatorów i nazw miejscowości, w tym nadawanie identyfikatorów miejscowościom,

5) analizowanie załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych – zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,

6) współdziałanie z Komisją Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającą przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej,

7) nadzór merytoryczny i kontrola prac aktualizacyjnych wykonywanych w urzędach statystycznych,

8) współpraca z naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie aktualizacji i stosowania rejestru terytorialnego,

9) udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym obejmujących zbiory o zasięgu ponadwojewódzkim.

§ 9.
Do zadań urzędów statystycznych należy:

1) prowadzenie i aktualizacja systemów: rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, a w szczególności:

a) kompletowanie, symbolizacja i tworzenie zbiorów danych dotyczących przyrostów i ubytków mieszkaniowych oraz aktualizacja systemów,

b) aktualizacja bazy danych systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, obejmująca zmiany w podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe oraz inne zmiany wynikające z wprowadzonych zmian w podziale administracyjnym, w podziale na obręby, zmian w nazewnictwie miejscowości i ulic oraz zmian w numeracji porządkowej budynków i mieszkań,

c) aktualizacja map i szkiców sytuacyjnych,

d) analiza zmian w nazewnictwie ulic i placów oraz sporządzanie zbiorów korekt do aktualizacji centralnego katalogu ulic,

2) sporządzanie, wspólnie z gminami, załączników do protokołów zdawczo-odbiorczych – zestawień danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym,

3) udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym na obszarze województwa.

§ 10.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej współdziała z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego w prowadzeniu i aktualizacji rejestru terytorialnego, a w szczególności:

1) zapewnia przekazywanie Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacji o ustaleniu bądź zmianie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,

2) udostępnia informacje o liczbie ludności z systemu ewidencji ludności PESEL w układzie mieszkań dla jednostek podziału terytorialnego.

§ 11.
1. Gminy na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1996 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą”:

1) sporządzone, z udziałem urzędu statystycznego, załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego – zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, o którym mowa w § 5 ust. 4 – w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym,

2) informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic – w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały,

3) informacje o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków – raz w miesiącu,

4) kopie planów ogólnych i szczegółowych nowych osiedli oraz kopie map zawierających nazwy ulic i placów oraz numerację porządkową nieruchomości i budynków – w ciągu 7 dni po opracowaniu lub wniesieniu zmian.

2. Gminy uzgadniają z urzędem statystycznym poprawność wprowadzonych do rejestru terytorialnego informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy zwróci się o to urząd statystyczny.

§ 12.
1. Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy:

1) sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków wykazy oddanych do użytku w każdym kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia – w terminie 14 dni po każdym kwartale,

2) kopie aktualnych map zawierających granice jednostek podziału administracyjnego, granice i oznaczenie obrębów, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków, przebieg ulic z nazwami oraz usytuowanie budynków z ich numeracją porządkową,

3) powiatowe bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru terytorialnego.

2. Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej uwzględniają podział na rejony statystyczne i obwody spisowe, o którym mowa w § 6, na etapie projektowania lub zmian przebiegu granic obrębów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 13.
Główny Geodeta Kraju udostępnia Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego dane objęte prowadzonym państwowym rejestrem granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz granic administracyjnych województw.
§ 14.
Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego udostępnia urzędowi statystycznemu dane objęte prowadzonym rejestrem granic administracyjnych gmin i powiatów oraz przekazuje kopię aktualnej mapy województwa, zawierającej granice jednostek podziału administracyjnego.
§ 15.
Marszałek województwa udostępnia, stosownie do art. 13 ustawy, urzędowi statystycznemu dane z baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w zakresie objętym systemami rejestru terytorialnego.

Rozdział 4

Stosowanie i udostępnianie rejestru terytorialnego

§ 16. [Identyfikatory rejestru terytorialnego]

1. Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej stosują identyfikatory rejestru terytorialnego, jako obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej.

2. Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej są obowiązane do wprowadzania zmian w identyfikatorach po ich każdorazowej aktualizacji w rejestrze terytorialnym.

§ 17.
Organy prowadzące urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej stosują identyfikatory zawarte w rejestrze terytorialnym w zakresie pełnym lub częściowym w zależności od potrzeb danego rejestru lub systemu.
§ 18.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i urzędy statystyczne udostępniają dane z rejestru terytorialnego w formie:

1) wyciągów ze zbiorów informatycznych:

a) systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,

b) systemu identyfikatorów i nazw miejscowości,

c) systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych,

d) systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań,

e) centralnego katalogu ulic,

2) odrysów z map przebiegu granic podziału na rejony statystyczne i obwody spisowe.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. [Przepis przejściowy]

Nadane w prowadzonym według dotychczasowych zasad przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rejestrze terytorialnym identyfikatory miejscowości stają się identyfikatorami, o których mowa w § 5.
§ 20.
1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzi aktualizację systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych rejestru terytorialnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań i zakończy prace w tym zakresie w ciągu sześciu miesięcy po przeprowadzeniu spisu.

2. W ramach prac, o których mowa w ust. 1, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dokona aktualizacji systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań.

§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz

Załącznik 1. [IDENTYFIKATORY I NAZWY JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1031)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKATORY I NAZWY JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU

Nazwa jednostki

Identyfikator

1

2

 

 

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

02

Powiat bolesławiecki

0201

Gmina miejska:

 

Bolesławiec

020101 1

Gminy:

 

Bolesławiec

020102 2

Gromadka

020103 2

Nowogrodziec

020104 3

Nowogrodziec - miasto

020104 4

Nowogrodziec - obszar wiejski

020104 5

Osiecznica

020105 2

Warta Bolesławiecka

020106 2

Powiat dzierżoniowski

0202

Gminy miejskie:

 

Bielawa

020201 1

Dzierżoniów

020202 1

Pieszyce

020203 1

Piława Górna

020204 1

Gminy:

 

Dzierżoniów

020205 2

Łagiewniki

020206 2

Niemcza

020207 3

Niemcza - miasto

020207 4

Niemcza - obszar wiejski

020207 5

Powiat głogowski

0203

Gmina miejska:

 

Głogów

020301 1

Gminy:

 

Głogów

020302 2

Jerzmanowa

020303 2

Kotla

020304 2

Pęcław

020305 2

Żukowice

020306 2

Powiat górowski

0204

Gminy:

 

Góra

020401 3

Góra - miasto

020401 4

Góra - obszar wiejski

020401 5

Jemielno

020402 2

Niechlów

020403 2

Wąsosz

020404 3

Wąsosz - miasto

020404 4

Wąsosz - obszar wiejski

020404 5

Powiat jaworski

0205

Gmina miejska:

 

 

1

2

Jawor

020501 1

Gminy:

 

Bolków

020502 3

Bolków - miasto

020502 4

Bolków - obszar wiejski

020502 5

Męcinka

020503 2

Mściwojów

020504 2

Paszowice

020505 2

Wądroże Wielkie

020506 2

Powiat jeleniogórski

0206

Gminy miejskie:

 

Karpacz

020601 1

Kowary

020602 1

Piechowice

020603 1

Szklarska Poręba

020604 1

Gminy:

 

Janowice Wielkie

020605 2

Jeżów Sudecki

020606 2

Mysłakowice

020607 2

Podgórzyn

020608 2

Stara Kamienica

020609 2

Powiat kamiennogórski

0207

Gmina miejska:

 

Kamienna Góra

020701 1

Gminy:

 

Kamienna Góra

020702 2

Lubawka

020703 3

Lubawka - miasto

020703 4

Lubawka - obszar wiejski

020703 5

Marciszów

020704 2

Powiat kłodzki

0208

Gminy miejskie:

 

Duszniki-Zdrój

020801 1

Kłodzko

020802 1

Kudowa-Zdrój

020803 1

Nowa Ruda

020804 1

Polanica-Zdrój

020805 1

Gminy:

 

Bystrzyca Kłodzka

020806 3

Bystrzyca Kłodzka - miasto

020806 4

Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski

020806 5

Kłodzko

020807 2

Lądek-Zdrój

020808 3

Lądek-Zdrój - miasto

020808 4

Lądek-Zdrój - obszar wiejski

020808 5

Lewin Kłodzki

020809 2

Międzylesie

020810 3

Międzylesie - miasto

020810 4

Międzylesie - obszar wiejski

020810 5

Nowa Ruda

020811 2

Radków

020812 3

Radków - miasto

020812 4

Radków - obszar wiejski

020812 5

Stronie Śląskie

020813 3

 

1

2

Stronie Śląskie - miasto

020813 4

Stronie Śląskie - obszar wiejski

020813 5

Szczytna

020814 3

Szczytna - miasto

020814 4

Szczytna - obszar wiejski

020814 5

Powiat legnicki

0209

Gmina miejska:

 

Chojnów

020901 1

Gminy:

 

Chojnów

020902 2

Krotoszyce

020903 2

Kunice

020904 2

Legnickie Pole

020905 2

Miłkowice

020906 2

Prochowice

020907 3

Prochowice - miasto

020907 4

Prochowice - obszar wiejski

020907 5

Ruja

020908 2

Powiat lubański

0210

Gminy miejskie:

 

Lubań

021001 1

Świeradów-Zdrój

021002 1

Gminy:

 

Leśna

021003 3

Leśna - miasto

021003 4

Leśna - obszar wiejski

021003 5

Lubań

021004 2

Olszyna

021005 2

Platerówka

021006 2

Siekierczyn

021007 2

Powiat lubiński

0211

Gmina miejska:

 

Lubin

021101 1

Gminy:

 

Lubin

021102 2

Rudna

021103 2

Ścinawa

021104 3

Ścinawa - miasto

021104 4

Ścinawa - obszar wiejski

021104 5

Powiat lwówecki

0212

Gminy:

 

Gryfów Śląski

021201 3

Gryfów Śląski - miasto

021201 4

Gryfów Śląski - obszar wiejski

021201 5

Lubomierz

021202 3

Lubomierz - miasto

021202 4

Lubomierz - obszar wiejski

021202 5

Lwówek Śląski

021203 3

Lwówek Śląski - miasto

021203 4

Lwówek Śląski - obszar wiejski

021203 5

Mirsk

021204 3

Mirsk - miasto

021204 4

Mirsk - obszar wiejski

021204 5

Wleń

021205 3

 

1

2

Wleń - miasto

021205 4

Wleń - obszar wiejski

021205 5

Powiat milicki

0213

Gminy:

 

Cieszków

021301 2

Krośnice

021302 2

Milicz

021303 3

Milicz - miasto

021303 4

Milicz - obszar wiejski

021303 5

Powiat oleśnicki

0214

Gmina miejska:

 

Oleśnica

021401 1

Gminy:

 

Bierutów

021402 3

Bierutów - miasto

021402 4

Bierutów - obszar wiejski

021402 5

Dobroszyce

021403 2

Dziadowa Kłoda

021404 2

Międzybórz

021405 3

Międzybórz - miasto

021405 4

Międzybórz - obszar wiejski

021405 5

Oleśnica

021406 2

Syców

021407 3

Syców - miasto

021407 4

Syców - obszar wiejski

021407 5

Twardogóra

021408 3

Twardogóra - miasto

021408 4

Twardogóra - obszar wiejski

021408 5

Powiat oławski

0215

Gmina miejska:

 

Oława

021501 1

Gminy:

 

Domaniów

021502 2

Jelcz-Laskowice

021503 3

Jelcz-Laskowice - miasto

021503 4

Jelcz-Laskowice - obszar wiejski

021503 5

Oława

021504 2

Powiat polkowicki

0216

Gminy:

 

Chocianów

021601 3

Chocianów - miasto

021601 4

Chocianów - obszar wiejski

021601 5

Gaworzyce

021602 2

Grębocice

021603 2

Polkowice

021604 3

Polkowice - miasto

021604 4

Polkowice - obszar wiejski

021604 5

Przemków

021605 3

Przemków - miasto

021605 4

Przemków - obszar wiejski

021605 5

Radwanice

021606 2

Powiat strzeliński

0217

Gminy:

 

Borów

021701 2

 

1

2

Kondratowice

021702 2

Przeworno

021703 2

Strzelin

021704 3

Strzelin - miasto

021704 4

Strzelin - obszar wiejski

021704 5

Wiązów

021705 3

Wiązów - miasto

021705 4

Wiązów - obszar wiejski

021705 5

Powiat średzki

0218

Gminy:

 

Kostomłoty

021801 2

Malczyce

021802 2

Miękinia

021803 2

Środa Śląska

021804 3

Środa Śląska - miasto

021804 4

Środa Śląska - obszar wiejski

021804 5

Udanin

021805 2

Powiat świdnicki

0219

Gminy miejskie:

 

Świdnica

021901 1

Świebodzice

021902 1

Gminy:

 

Dobromierz

021903 2

Jaworzyna Śląska

021904 3

Jaworzyna Śląska - miasto

021904 4

Jaworzyna Śląska - obszar wiejski

021904 5

Marcinowice

021905 2

Strzegom

021906 3

Strzegom - miasto

021906 4

Strzegom - obszar wiejski

021906 5

Świdnica

021907 2

Żarów

021908 3

Żarów - miasto

021908 4

Żarów - obszar wiejski

021908 5

Powiat trzebnicki

0220

Gminy:

 

Oborniki Śląskie

022001 3

Oborniki Śląskie - miasto

022001 4

Oborniki Śląskie - obszar wiejski

022001 5

Prusice

022002 2

Trzebnica

022003 3

Trzebnica - miasto

022003 4

Trzebnica - obszar wiejski

022003 5

Wisznia Mała

022004 2

Zawonia

022005 2

Żmigród

022006 3

Żmigród - miasto

022006 4

Żmigród - obszar wiejski

022006 5

Powiat wałbrzyski

0221

Gminy miejskie:

 

Boguszów-Gorce

022101 1

Jedlina-Zdrój

022102 1

Szczawno-Zdrój

022103 1

Gminy:

 

 

1

2

Czarny Bór

022104 2

Głuszyca

022105 3

Głuszyca - miasto

022105 4

Głuszyca - obszar wiejski

022105 5

Mieroszów

022106 3

Mieroszów - miasto

022106 4

Mieroszów - obszar wiejski

022106 5

Stare Bogaczowice

022107 2

Walim

022108 2

Powiat wołowski

0222

Gminy:

 

Brzeg Dolny

022201 3

Brzeg Dolny - miasto

022201 4

Brzeg Dolny - obszar wiejski

022201 5

Wińsko

022202 2

Wołów

022203 3

Wołów - miasto

022203 4

Wołów - obszar wiejski

022203 5

Powiat wrocławski

0223

Gminy:

 

Czernica

022301 2

Długołęka

022302 2

Jordanów Śląski

022303 2

Kąty Wrocławskie

022304 3

Kąty Wrocławskie - miasto

022304 4

Kąty Wrocławskie - obszar wiejski

022304 5

Kobierzyce

022305 2

Mietków

022306 2

Sobótka

022307 3

Sobótka - miasto

022307 4

Sobótka - obszar wiejski

022307 5

Święta Katarzyna

022308 3

Siechnice - miasto

022308 4

Święta Katarzyna - obszar wiejski

022308 5

Żórawina

022309 2

Powiat ząbkowicki

0224

Gminy:

 

Bardo

022401 3

Bardo - miasto

022401 4

Bardo - obszar wiejski

022401 5

Ciepłowody

022402 2

Kamieniec Ząbkowicki

022403 2

Stoszowice

022404 2

Ząbkowice Śląskie

022405 3

Ząbkowice Śląskie - miasto

022405 4

Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski

022405 5

Ziębice

022406 3

Ziębice - miasto

022406 4

Ziębice - obszar wiejski

022406 5

Złoty Stok

022407 3

Złoty Stok - miasto

022407 4

Złoty Stok - obszar wiejski

022407 5

Powiat zgorzelecki

0225

Gminy miejskie:

 

 

1

2

Zawidów

022501 1

Zgorzelec

022502 1

Gminy:

 

Bogatynia

022503 3

Bogatynia - miasto

022503 4

Bogatynia - obszar wiejski

022503 5

Pieńsk

022504 3

Pieńsk - miasto

022504 4

Pieńsk - obszar wiejski

022504 5

Sulików

022505 2

Węgliniec

022506 3

Węgliniec - miasto

022506 4

Węgliniec - obszar wiejski

022506 5

Zgorzelec

022507 2

Powiat złotoryjski

0226

Gminy miejskie:

 

Wojcieszów

022601 1

Złotoryja

022602 1

Gminy:

 

Pielgrzymka

022603 2

Świerzawa

022604 3

Świerzawa - miasto

022604 4

Świerzawa - obszar wiejski

022604 5

Zagrodno

022605 2

Złotoryja

022606 2

Miasta na prawach powiatu:

 

Powiat m. Jelenia Góra

0261

M. Jelenia Góra

026101 1

Powiat m. Legnica

0262

M. Legnica

026201 1

Powiat m. Wałbrzych

0263

M. Wałbrzych

026301 1

Powiat m. Wrocław

0264

M. Wrocław

026401 1

Delegatury:

 

Wrocław-Fabryczna

026402 9

Wrocław-Krzyki

026403 9

Wrocław-Psie Pole

026404 9

Wrocław-Stare Miasto

026405 9

Wrocław-Śródmieście

026406 9

 

 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

04

Powiat aleksandrowski

0401

Gminy miejskie:

 

Aleksandrów Kujawski

040101 1

Ciechocinek

040102 1

Nieszawa

040103 1

Gminy:

 

Aleksandrów Kujawski

040104 2

Bądkowo

040105 2

Koneck

040106 2

Raciążek

040107 2

Waganiec

040108 2

Zakrzewo

040109 2

 

1

2

Powiat brodnicki

0402

Gmina miejska:

 

Brodnica

040201 1

Gminy:

 

Bobrowo

040202 2

Brodnica

040203 2

Brzozie

040204 2

Górzno

040205 3

Górzno - miasto

040205 4

Górzno - obszar wiejski

040205 5

Grążawy

040206 2

Jabłonowo Pomorskie

040207 3

Jabłonowo Pomorskie - miasto

040207 4

Jabłonowo Pomorskie - obszar wiejski

040207 5

Osiek

040208 2

Świedziebnia

040209 2

Zbiczno

040210 2

Powiat bydgoski

0403

Gminy:

 

Białe Błota

040301 2

Dąbrowa Chełmińska

040302 2

Dobrcz

040303 2

Koronowo

040304 3

Koronowo - miasto

040304 4

Koronowo - obszar wiejski

040304 5

Nowa Wieś Wielka

040305 2

Osielsko

040306 2

Sicienko

040307 2

Solec Kujawski

040308 3

Solec Kujawski - miasto

040308 4

Solec Kujawski - obszar wiejski

040308 5

Powiat chełmiński

0404

Gmina miejska:

 

Chełmno

040401 1

Gminy:

 

Chełmno

040402 2

Kijewo Królewskie

040403 2

Lisewo

040404 2

Papowo Biskupie

040405 2

Stolno

040406 2

Unisław

040407 2

Powiat golubsko-dobrzyński

0405

Gmina miejska:

 

Golub-Dobrzyń

040501 1

Gminy:

 

Ciechocin

040502 2

Golub-Dobrzyń

040503 2

Kowalewo Pomorskie

040504 3

Kowalewo Pomorskie - miasto

040504 4

Kowalewo Pomorskie - obszar wiejski

040504 5

Radomin

040505 2

Zbójno

040506 2

Powiat grudziądzki

0406

Gminy:

 

 

1

2

Grudziądz

040601 2

Gruta

040602 2

Łasin

040603 3

Łasin - miasto

040603 4

Łasin - obszar wiejski

040603 5

Radzyń Chełmiński

040604 3

Radzyń Chełmiński - miasto

040604 4

Radzyń Chełmiński - obszar wiejski

040604 5

Rogóźno

040605 2

Świecie nad Osą

040606 2

Powiat inowrocławski

0407

Gmina miejska:

 

Inowrocław

040701 1

Gminy:

 

Dąbrowa Biskupia

040702 2

Gniewkowo

040703 3

Gniewkowo - miasto

040703 4

Gniewkowo - obszar wiejski

040703 5

Inowrocław

040704 2

Janikowo

040705 3

Janikowo - miasto

040705 4

Janikowo - obszar wiejski

040705 5

Kruszwica

040706 3

Kruszwica - miasto

040706 4

Kruszwica - obszar wiejski

040706 5

Pakość

040707 3

Pakość - miasto

040707 4

Pakość - obszar wiejski

040707 5

Rojewo

040708 2

Złotniki Kujawskie

040709 2

Powiat lipnowski

0408

Gmina miejska:

 

Lipno

040801 1

Gminy:

 

Bobrowniki

040802 2

Chrostkowo

040803 2

Dobrzyń nad Wisłą

040804 3

Dobrzyń nad Wisłą - miasto

040804 4

Dobrzyń nad Wisłą - obszar wiejski

040804 5

Kikół

040805 2

Lipno

040806 2

Skępe

040807 3

Skępe - miasto

040807 4

Skępe - obszar wiejski

040807 5

Tłuchowo

040808 2

Wielgie

040809 2

Powiat mogileński

0409

Gminy:

 

Dąbrowa

040901 2

Jeziora Wielkie

040902 2

Mogilno

040903 3

Mogilno - miasto

040903 4

Mogilno - obszar wiejski

040903 5

Strzelno

040904 3

 

1

2

Strzelno - miasto

040904 4

Strzelno - obszar wiejski

040904 5

Powiat nakielski

0410

Gminy:

 

Kcynia

041001 3

Kcynia - miasto

041001 4

Kcynia - obszar wiejski

041001 5

Mrocza

041002 3

Mrocza - miasto

041002 4

Mrocza - obszar wiejski

041002 5

Nakło nad Notecią

041003 3

Nakło nad Notecią - miasto

041003 4

Nakło nad Notecią - obszar wiejski

041003 5

Sadki

041004 2

Szubin

041005 3

Szubin - miasto

041005 4

Szubin - obszar wiejski

041005 5

Powiat radziejowski

0411

Gmina miejska:

 

Radziejów

041101 1

Gminy:

 

Bytoń

041102 2

Dobre

041103 2

Osięciny

041104 2

Piotrków Kujawski

041105 3

Piotrków Kujawski - miasto

041105 4

Piotrków Kujawski - obszar wiejski

041105 5

Radziejów

041106 2

Topólka

041107 2

Powiat rypiński

0412

Gmina miejska:

 

Rypin

041201 1

Gminy:

 

Brzuze

041202 2

Rogowo

041203 2

Rypin

041204 2

Skrwilno

041205 2

Wąpielsk

041206 2

Powiat sępoleński

0413

Gminy:

 

Kamień Krajeński

041301 3

Kamień Krajeński - miasto

041301 4

Kamień Krajeński - obszar wiejski

041301 5

Sępólno Krajeńskie

041302 3

Sępólno Krajeńskie - miasto

041302 4

Sępólno Krajeńskie - obszar wiejski

041302 5

Sośno

041303 2

Więcbork

041304 3

Więcbork - miasto

041304 4

Więcbork - obszar wiejski

041304 5

Powiat świecki

0414

Gminy:

 

Bukowiec

041401 2

Dragacz

041402 2

 

1

2

Drzycim

041403 2

Jeżewo

041404 2

Lniano

041405 2

Nowe

041406 3

Nowe - miasto

041406 4

Nowe - obszar wiejski

041406 5

Osie

041407 2

Pruszcz

041408 2

Świecie

041409 3

Świecie - miasto

041409 4

Świecie - obszar wiejski

041409 5

Świekatowo

041410 2

Warlubie

041411 2

Powiat toruński

0415

Gmina miejska:

 

Chełmża

041501 1

Gminy:

 

Chełmża

041502 2

Czernikowo

041503 2

Lubicz

041504 2

Łubianka

041505 2

Łysomice

041506 2

Obrowo

041507 2

Wielka Nieszawka

041508 2

Zławieś Wielka

041509 2

Powiat tucholski

0416

Gminy:

 

Cekcyn

041601 2

Gostycyn

041602 2

Kęsowo

041603 2

Lubiewo

041604 2

Śliwice

041605 2

Tuchola

041606 3

Tuchola - miasto

041606 4

Tuchola - obszar wiejski

041606 5

Powiat wąbrzeski

0417

Gmina miejska:

 

Wąbrzeźno

041701 1

Gminy:

 

Dębowa Łąka

041702 2

Książki

041703 2

Płużnica

041704 2

Wąbrzeźno

041705 2

Powiat włocławski

0418

Gmina miejska:

 

Kowal

041801 1

Gminy:

 

Baruchowo

041802 2

Boniewo

041803 2

Brześć Kujawski

041804 3

Brześć Kujawski - miasto

041804 4

Brześć Kujawski - obszar wiejski

041804 5

Choceń

041805 2

Chodecz

041806 3

 

1

2

Chodecz - miasto

041806 4

Chodecz - obszar wiejski

041806 5

Fabianki

041807 2

Izbica Kujawska

041808 3

Izbica Kujawska - miasto

041808 4

Izbica Kujawska - obszar wiejski

041808 5

Kowal

041809 2

Lubanie

041810 2

Lubień Kujawski

041811 3

Lubień Kujawski - miasto

041811 4

Lubień Kujawski - obszar wiejski

041811 5

Lubraniec

041812 3

Lubraniec - miasto

041812 4

Lubraniec - obszar wiejski

041812 5

Włocławek

041813 2

Powiat żniński

0419

Gminy:

 

Barcin

041901 3

Barcin - miasto

041901 4

Barcin - obszar wiejski

041901 5

Gąsawa

041902 2

Janowiec Wielkopolski

041903 3

Janowiec Wielkopolski - miasto

041903 4

Janowiec Wielkopolski - obszar wiejski

041903 5

Łabiszyn

041904 3

Łabiszyn - miasto

041904 4

Łabiszyn - obszar wiejski

041904 5

Rogowo

041905 2

Żnin

041906 3

Żnin - miasto

041906 4

Żnin - obszar wiejski

041906 5

Miasta na prawach powiatu:

 

Powiat m. Bydgoszcz

0461

M. Bydgoszcz

046101 1

Powiat m. Grudziądz

0462

M. Grudziądz

046201 1

Powiat m. Toruń

0463

M. Toruń

046301 1

Powiat m. Włocławek

0464

M. Włocławek

046401 1

 

 

WOJ. LUBELSKIE

06

Powiat bialski

0601

Gminy miejskie:

 

Międzyrzec Podlaski

060101 1

Terespol

060102 1

Gminy:

 

Biała Podlaska

060103 2

Drelów

060104 2

Janów Podlaski

060105 2

Kodeń

060106 2

Konstantynów

060107 2

Leśna Podlaska

060108 2

Łomazy

060109 2

 

1

2

Międzyrzec Podlaski

060110 2

Piszczac

060111 2

Rokitno

060112 2

Rossosz

060113 2

Sławatycze

060114 2

Sosnówka

060115 2

Terespol

060116 2

Tuczna

060117 2

Wisznice

060118 2

Zalesie

060119 2

Powiat biłgorajski

0602

Gmina miejska:

 

Biłgoraj

060201 1

Gminy:

 

Aleksandrów

060202 2

Biłgoraj

060203 2

Biszcza

060204 2

Frampol

060205 3

Frampol - miasto

060205 4

Frampol - obszar wiejski

060205 5

Goraj

060206 2

Józefów

060207 3

Józefów - miasto

060207 4

Józefów - obszar wiejski

060207 5

Księżpol

060208 2

Łukowa

060209 2

Obsza

060210 2

Potok Górny

060211 2

Tarnogród

060212 3

Tarnogród - miasto

060212 4

Tarnogród - obszar wiejski

060212 5

Tereszpol

060213 2

Turobin

060214 2

Powiat chełmski

0603

Gmina miejska:

 

Rejowiec Fabryczny

060301 1

Gminy:

 

Białopole

060302 2

Chełm

060303 2

Dorohusk

060304 2

Dubienka

060305 2

Kamień

060306 2

Leśniowice

060307 2

Rejowiec Fabryczny

060308 2

Ruda-Huta

060309 2

Sawin

060310 2

Siedliszcze

060311 2

Wierzbica

060312 2

Wojsławice

060313 2

Żmudź

060314 2

Powiat hrubieszowski

0604

Gmina miejska:

 

Hrubieszów

060401 1

Gminy:

 

 

1

2

Dołhobyczów

060402 2

Horodło

060403 2

Hrubieszów

060404 2

Mircze

060405 2

Trzeszczany

060406 2

Uchanie

060407 2

Werbkowice

060408 2

Powiat janowski

0605

Gminy:

 

Batorz

060501 2

Chrzanów

060502 2.

Dzwola

060503 2

Godziszów

060504 2

Janów Lubelski

060505 3

Janów Lubelski - miasto

060505 4

Janów Lubelski - obszar wiejski

060505 5

Modliborzyce

060506 2

Potok Wielki

060507 2

Powiat krasnostawski

0606

Gmina miejska:

 

Krasnystaw

060601 1

Gminy:

 

Fajsławice

060602 2

Gorzków

060603 2

Izbica

060604 2

Krasnystaw

060605 2

Kraśniczyn

060606 2

Łopiennik Górny

060607 2

Rejowiec

060608 2

Rudnik

060609 2

Siennica Różana

060610 2

Żółkiewka

060611 2

Powiat kraśnicki

0607

Gmina miejska:

 

Kraśnik

060701 1

Gminy:

 

Annopol

060702 3

Annopol - miasto

060702 4

Annopol - obszar wiejski

060702 5

Dzierzkowice

060703 2

Gościeradów

060704 2

Kraśnik

060705 2

Szastarka

060706 2

Trzydnik Duży

060707 2

Urzędów

060708 2

Wilkołaz

060709 2

Zakrzówek

060710 2

Powiat lubartowski

0608

Gmina miejska:

 

Lubartów

060801 1

Gminy:

 

Abramów

060802 2

Firlej

060803 2

Jeziorzany

060804 2

 

1

2

Kamionka

060805 2

Kock

060806 3

Kock - miasto

060806 4

Kock - obszar wiejski

060806 5

Lubartów

060807 2

Michów

060808 2

Niedźwiada

060809 2

Ostrów Lubelski

060810 3

Ostrów Lubelski - miasto

060810 4

Ostrów Lubelski - obszar wiejski

060810 5

Ostrówek

060811 2

Serniki

060812 2

Uścimów

060813 2

Powiat lubelski

0609

Gminy:

 

Bełżyce

060901 3

Bełżyce - miasto

060901 4

Bełżyce - obszar wiejski

060901 5

Borzechów

060902 2

Bychawa

060903 3

Bychawa - miasto

060903 4

Bychawa - obszar wiejski

060903 5

Garbów

060904 2

Głusk

060905 2

Jabłonna

060906 2

Jastków

060907 2

Konopnica

060908 2

Krzczonów

060909 2

Niedrzwica Duża

060910 2

Niemce

060911 2

Strzyżewice

060912 2

Wojciechów

060913 2

Wólka

060914 2

Wysokie

060915 2

Zakrzew

060916 2

Powiat łęczyński

0610

Gminy:

 

Cyców

061001 2

Ludwin

061002 2

Łęczna

061003 3

Łęczna - miasto

061003 4

Łęczna - obszar wiejski

061003 5

Milejów

061004 2

Puchaczów

061005 2

Spiczyn

061006 2

Powiat łukowski

0611

Gminy miejskie:

 

Łuków

061101 1

Stoczek Łukowski

061102 1

Gminy:

 

Adamów

061103 2

Krzywda

061104 2

Łuków

061105 2

Serokomla

061106 2

 

1

2

Stanin

061107 2

Stoczek Łukowski

061108 2

Trzebieszów

061109 2

Wojcieszków

061110 2

Wola Mysłowska

061111 2

Powiat opolski

0612

Gminy:

 

Chodel

061201 2

Józefów

061202 2

Karczmiska

061203 2

Łaziska

061204 2

Opole Lubelskie

061205 3

Opole Lubelskie - miasto

061205 4

Opole Lubelskie - obszar wiejski

061205 5

Poniatowa

061206 3

Poniatowa - miasto

061206 4

Poniatowa - obszar wiejski

061206 5

Wilków

061207 2

Powiat parczewski

0613

Gminy:

 

Dębowa Kłoda

061301 2

Jabłoń

061302 2

Milanów

061303 2

Parczew

061304 3

Parczew - miasto

061304 4

Parczew - obszar wiejski

061304 5

Podedwórze

061305 2

Siemień

061306 2

Sosnowica

061307 2

Powiat puławski

0614

Gmina miejska:

 

Puławy

061401 1

Gminy:

 

Baranów

061402 2

Janowiec

061403 2

Kazimierz Dolny

061404 3

Kazimierz Dolny - miasto

061404 4

Kazimierz Dolny - obszar wiejski

061404 5

Końskowola

061405 2

Kurów

061406 2

Markuszów

061407 2

Nałęczów

061408 3

Nałęczów - miasto

061408 4

Nałęczów - obszar wiejski

061408 5

Puławy

061409 2

Wąwolnica

061410 2

Żyrzyn

061411 2

Powiat radzyński

0615

Gmina miejska:

 

Radzyń Podlaski

061501 1

Gminy:

 

Borki

061502 2

Czemierniki

061503 2

Kąkolewnica Wschodnia

061504 2

 

1

2

Komarówka Podlaska

061505 2

Radzyń Podlaski

061506 2

Ulan-Majorat

061507 2

Wohyń

061508 2

Powiat rycki

0616

Gmina miejska:

 

Dęblin

061601 1

Gminy:

 

Kłoczew

061602 2

Nowodwór

061603 2

Ryki

061604 3

Ryki - miasto

061604 4

Ryki - obszar wiejski

061604 5

Stężyca

061605 2

Ułęż

061606 2

Powiat świdnicki

0617

Gmina miejska:

 

Świdnik

061701 1

Gminy:

 

Mełgiew

061702 2

Piaski

061703 3

Piaski - miasto

061703 4

Piaski - obszar wiejski

061703 5

Rybczewice

061704 2

Trawniki

061705 2

Powiat tomaszowski

0618

Gmina miejska:

 

Tomaszów Lubelski

061801 1

Gminy:

 

Bełżec

061802 2

Jarczów

061803 2

Krynice

061804 2

Lubycza Królewska

061805 2

Łaszczów

061806 2

Rachanie

061807 2

Susiec

061808 2

Tarnawatka

061809 2

Telatyn

061810 2

Tomaszów Lubelski

061811 2

Tyszowce

061812 2

Ulhówek

061813 2

Powiat włodawski

0619

Gmina miejska:

 

Włodawa

061901 1

Gminy:

 

Hanna

061902 2

Hańsk

061903 2

Stary Brus

061904 2

Urszulin

061905 2

Włodawa

061906 2

Wola Uhruska

061907 2

Wyryki

061908 2

Powiat zamojski

0620

Gminy:

 

 

1

2

Adamów

062001 2

Grabowiec

062002 2

Komarów-Osada

062003 2

Krasnobród

062004 3

Krasnobród - miasto

062004 4

Krasnobród - obszar wiejski

062004 5

Łabunie

062005 2

Miączyn

062006 2

Nielisz

062007 2

Radecznica

062008 2

Sitno

062009 2

Skierbieszów

062010 2

Stary Zamość

062011 2

Sułów

062012 2

Szczebrzeszyn

062013 3

Szczebrzeszyn - miasto

062013 4

Szczebrzeszyn - obszar wiejski

062013 5

Zamość

062014 2

Zwierzyniec

062015 3

Zwierzyniec - miasto

062015 4

Zwierzyniec - obszar wiejski

062015 5

Miasta na prawach powiatu:

 

Powiat m. Biała Podlaska

0661

M. Biała Podlaska

066101 1

Powiat m. Chełm

0662

M. Chełm

066201 1

Powiat m. Lublin

0663

M. Lublin

066301 1

Powiat m. Zamość

0664

M. Zamość

066401 1

 

 

WOJ. LUBUSKIE

08

Powiat gorzowski

0801

Gmina miejska:

 

Kostrzyn

080101 1

Gminy:

 

Bogdaniec

080102 2

Deszczno

080103 2

Kłodawa

080104 2

Lubiszyn

080105 2

Santok

080106 2

Witnica

080107 3

Witnica - miasto

080107 4

Witnica - obszar wiejski

080107 5

Powiat krośnieński

0802

Gmina miejska:

 

Gubin

080201 1

Gminy:

 

Bobrowice

080202 2

Bytnica

080203 2

Dąbie

080204 2

Gubin

080205 2

Krosno Odrzańskie

080206 3

Krosno Odrzańskie - miasto

080206 4

 

1

2

Krosno Odrzańskie - obszar wiejski

080206 5

Maszewo

080207 2

Powiat międzyrzecki

0803

Gminy:

 

Bledzew

080301 2

Międzyrzecz

080302 3

Międzyrzecz - miasto

080302 4

Międzyrzecz - obszar wiejski

080302 5

Przytoczna

080303 2

Pszczew

080304 2

Skwierzyna

080305 3

Skwierzyna - miasto

080305 4

Skwierzyna - obszar wiejski

080305 5

Trzciel

080306 3

Trzciel - miasto

080306 4

Trzciel - obszar wiejski

080306 5

Powiat nowosolski

0804

Gmina miejska:

 

Nowa Sól

080401 1

Gminy:

 

Bytom Odrzański

080402 3

Bytom Odrzański - miasto

080402 4

Bytom Odrzański - obszar wiejski

080402 5

Kolsko

080403 2

Kożuchów

080404 3

Kożuchów - miasto

080404 4

Kożuchów - obszar wiejski

080404 5

Nowa Sól

080405 2

Nowe Miasteczko

080406 3

Nowe Miasteczko - miasto

080406 4

Nowe Miasteczko - obszar wiejski

080406 5

Otyń

080407 2

Siedlisko

080408 2

Sława

080409 3

Sława - miasto

080409 4

Sława - obszar wiejski

080409 5

Szlichtyngowa

080410 3

Szlichtyngowa - miasto

080410 4

Szlichtyngowa - obszar wiejski

080410 5

Wschowa

080411 3

Wschowa - miasto

080411 4

Wschowa - obszar wiejski

080411 5

Powiat słubicki

0805

Gminy:

 

Cybinka

080501 3

Cybinka - miasto

080501 4

Cybinka - obszar wiejski

080501 5

Górzyca

080502 2

Ośno Lubuskie

080503 3

Ośno Lubuskie - miasto

080503 4

Ośno Lubuskie - obszar wiejski

080503 5

Rzepin

080504 3

Rzepin - miasto

080504 4

Rzepin - obszar wiejski

080504 5

 

1

2

Słubice

080505 3

Słubice - miasto

080505 4

Słubice - obszar wiejski

080505 5

Powiat strzelecko-drezdenecki

0806

Gminy:

 

Dobiegniew

080601 3

Dobiegniew - miasto

080601 4

Dobiegniew - obszar wiejski

080601 5

Drezdenko

080602 3

Drezdenko - miasto

080602 4

Drezdenko - obszar wiejski

080602 5

Stare Kurowo

080603 2

Strzelce Krajeńskie

080604 3

Strzelce Krajeńskie - miasto

080604 4

Strzelce Krajeńskie - obszar wiejski

080604 5

Zwierzyn

080605 2

Powiat sulęciński

0807

Gminy:

 

Krzeszyce

080701 2

Lubniewice

080702 3

Lubniewice - miasto

080702 4

Lubniewice - obszar wiejski

080702 5

Słońsk

080703 2

Sulęcin

080704 3

Sulęcin - miasto

080704 4

Sulęcin - obszar wiejski

080704 5

Torzym

080705 3

Torzym - miasto

080705 4

Torzym - obszar wiejski

080705 5

Powiat świebodziński

0808

Gminy:

 

Lubrza

080801 2

Łagów

080802 2

Skąpe

080803 2

Szczaniec

080804 2

Świebodzin

080805 3

Świebodzin - miasto

080805 4

Świebodzin - obszar wiejski

080805 5

Zbąszynek

080806 3

Zbąszynek - miasto

080806 4

Zbąszynek - obszar wiejski

080806 5

Powiat zielonogórski

0809

Gminy:

 

Babimost

080901 3

Babimost - miasto

080901 4

Babimost - obszar wiejski

080901 5

Bojadła

080902 2

Czerwieńsk

080903 3

Czerwieńsk - miasto

080903 4

Czerwieńsk - obszar wiejski

080903 5

Kargowa

080904 3

Kargowa - miasto

080904 4

Kargowa - obszar wiejski

080904 5

Nowogród Bobrzański

080905 3

 

1

2

Nowogród Bobrzański - miasto

080905 4

Nowogród Bobrzański - obszar wiejski

080905 5

Sulechów

080906 3

Sulechów - miasto

080906 4

Sulechów - obszar wiejski

080906 5

Świdnica

080907 2

Trzebiechów

080908 2

Zabór

080909 2

Zielona Góra

080910 2

Powiat żagański

0810

Gminy miejskie:

 

Gozdnica

081001 1

Żagań

081002 1

Gminy:

 

Brzeźnica

081003 2

Iłowa

081004 3

Iłowa - miasto

081004 4

Iłowa - obszar wiejski

081004 5

Małomice

081005 3

Małomice - miasto

081005 4

Małomice - obszar wiejski

081005 5

Niegosławice

081006 2

Szprotawa

081007 3

Szprotawa - miasto

081007 4

Szprotawa - obszar wiejski

081007 5

Wymiarki

081008 2

Żagań

081009 2

Powiat żarski

0811

Gminy miejskie:

 

Łęknica

081101 1

Żary

081102 1

Gminy:

 

Brody

081103 2

Jasień

081104 3

Jasień - miasto

081104 4

Jasień - obszar wiejski

081104 5

Lipinki Łużyckie

081105 2

Lubsko

081106 3

Lubsko - miasto

081106 4

Lubsko - obszar wiejski

081106 5

Przewóz

081107 2

Trzebiel

081108 2

Tuplice

081109 2

Żary

081110 2

Miasta na prawach powiatu:

 

Powiat m. Gorzów Wielkopolski

0861

M. Gorzów Wielkopolski

086101 1

Powiat m. Zielona Góra

0862

M. Zielona Góra

086201 1

 

 

WOJ. ŁÓDZKIE

10

Powiat bełchatowski

1001

Gmina miejska:

 

Bełchatów

100101 1

 

1

2

Gminy:

 

Bełchatów

100102 2

Drużbice

100103 2

Kleszczów

100104 2

Kluki

100105 2

Rusiec

100106 2

Szczerców

100107 2

Zelów

100108 3

Zelów - miasto

100108 4

Zelów - obszar wiejski

100108 5

Powiat kutnowski

1002

Gmina miejska:

 

Kutno

100201 1

Gminy:

 

Bedlno

100202 2

Dąbrowice

100203 2

Krośniewice

100204 3

Krośniewice - miasto

100204 4

Krośniewice - obszar wiejski

100204 5

Krzyżanów

100205 2

Kutno

100206 2

Łanięta

100207 2

Nowe Ostrowy

100208 2

Oporów

100209 2

Strzelce

100210 2

Żychlin

100211 3

Żychlin - miasto

100211 4

Żychlin - obszar wiejski

100211 5

Powiat łaski

1003

Gminy:

 

Buczek

100301 2

Łask

100302 3

Łask - miasto

100302 4

Łask - obszar wiejski

100302 5

Sędziejowice

100303 2

Widawa

100304 2

Wodzierady

100305 2

Powiat łęczycki

1004

Gmina miejska:

 

Łęczyca

100401 1

Gminy:

 

Daszyna

100402 2

Góra Świętej Małgorzaty

100403 2

Grabów

100404 2

Łęczyca

100405 2

Piątek

100406 2

Świnice Warckie

100407 2

Witonia

100408 2

Powiat łowicki

1005

Gmina miejska:

 

Łowicz

100501 1

Gminy:

 

Bielawy

100502 2

Chąśno

100503 2

 

1

2

Domaniewice

100504 2

Kiernozia

100505 2

Kocierzew Południowy

100506 2

Łowicz

100507 2

Łyszkowice

100508 2

Nieborów

100509 2

Zduny

100510 2

Powiat łódzki wschodni

1006

Gmina miejska:

 

Brzeziny

100601 1

Gminy:

 

Andrespol

100602 2

Brójce

100603 2

Brzeziny

100604 2

Dmosin

100605 2

Jeżów

100606 2

Koluszki

100607 3

Koluszki - miasto

100607 4

Koluszki - obszar wiejski

100607 5

Nowosolna

100608 2

Rogów

100609 2

Rzgów

100610 2

Tuszyn

100611 3

Tuszyn - miasto

100611 4

Tuszyn - obszar wiejski

100611 5

Powiat opoczyński

1007

Gminy:

 

Białaczów

100701 2

Drzewica

100702 3

Drzewica - miasto

100702 4

Drzewica - obszar wiejski

100702 5

Mniszków

100703 2

Opoczno

100704 3

Opoczno - miasto

100704 4

Opoczno - obszar wiejski

100704 5

Paradyż

100705 2

Poświętne

100706 2

Sławno

100707 2

Żarnów

100708 2

Powiat pabianicki

1008

Gminy miejskie:

 

Konstantynów Łódzki

100801 1

Pabianice

100802 1

Gminy:

 

Dłutów

100803 2

Dobroń

100804 2

Ksawerów

100805 2

Lutomiersk

100806 2

Pabianice

100807 2

Powiat pajęczański

1009

Gminy:

 

Działoszyn

100901 3

Działoszyn - miasto

100901 4

Działoszyn - obszar wiejski

100901 5

 

1

2

Kiełczygłów

100902 2

Nowa Brzeźnica

100903 2

Pajęczno

100904 3

Pajęczno - miasto

100904 4

Pajęczno - obszar wiejski

100904 5

Rząśnia

100905 2

Siemkowice

100906 2

Strzelce Wielkie

100907 2

Sulmierzyce

100908 2

Powiat piotrkowski

1010

Gminy:

 

Aleksandrów

101001 2

Czarnocin

101002 2

Gorzkowice

101003 2

Grabica

101004 2

Łęki Szlacheckie

101005 2

Moszczenica

101006 2

Ręczno

101007 2

Rozprza

101008 2

Sulejów

101009 3

Sulejów - miasto

101009 4

Sulejów - obszar wiejski

101009 5

Wola Krzysztoporska

101010 2

Wolbórz

101011 2

Powiat poddębicki

1011

Gminy:

 

Dalików

101101 2

Pęczniew

101102 2

Poddębice

101103 3

Poddębice - miasto

101103 4

Poddębice - obszar wiejski

101103 5

Uniejów

101104 3

Uniejów - miasto

101104 4

Uniejów - obszar wiejski

101104 5

Wartkowice

101105 2

Zadzim

101106 2

Powiat radomszczański

1012

Gmina miejska:

 

Radomsko

101201 1

Gminy:

 

Dobryszyce

101202 2

Gidle

101203 2

Gomunice

101204 2

Kamieńsk

101205 3

Kamieńsk - miasto

101205 4

Kamieńsk - obszar wiejski

101205 5

Kobiele Wielkie

101206 2

Kodrąb

101207 2

Lgota Wielka

101208 2

Ładzice

101209 2

Masłowice

101210 2

Przedbórz

101211 3

Przedbórz - miasto

101211 4

Przedbórz - obszar wiejski

101211 5

 

1

2

Radomsko

101212 2

Wielgomłyny

101213 2

Żytno

101214 2

Powiat rawski

1013

Gmina miejska:

 

Rawa Mazowiecka

101301 1

Gminy:

 

Biała Rawska

101302 3

Biała Rawska - miasto

101302 4

Biała Rawska - obszar wiejski

101302 5

Cielądz

101303 2

Rawa Mazowiecka

101304 2

Regnów

101305 2

Sadkowice

101306 2

Powiat sieradzki

1014

Gmina miejska:

 

Sieradz

101401 1

Gminy:

 

Błaszki

101402 3

Błaszki - miasto

101402 4

Błaszki - obszar wiejski

101402 5

Brąszewice

101403 2

Brzeźnio

101404 2

Burzenin

101405 2

Goszczanów

101406 2

Klonowa

101407 2

Sieradz

101408 2

Warta

101409 3

Warta - miasto

101409 4

Warta - obszar wiejski

101409 5

Wróblew

101410 2

Złoczew

101411 3

Złoczew - miasto

101411 4

Złoczew - obszar wiejski

101411 5

Powiat skierniewicki

1015

Gminy:

 

Bolimów

101501 2

Głuchów

101502 2

Godzianów

101503 2

Kowiesy

101504 2

Lipce Reymontowskie

101505 2

Maków

101506 2

Nowy Kawęczyn

101507 2

Skierniewice

101508 2

Słupia

101509 2

Powiat tomaszowski

1016

Gmina miejska:

 

Tomaszów Mazowiecki

101601 1

Gminy:

 

Będków

101602 2

Budziszewice

101603 2

Czerniewice

101604 2

Inowłódz

101605 2

Lubochnia

101606 2

 

1

2

Rokiciny

101607 2

Rzeczyca

101608 2

Tomaszów Mazowiecki

101609 2

Ujazd

101610 2

Żelechlinek

101611 2

Powiat wieluński

1017

Gminy:

 

Biała

101701 2

Czarnożyły

101702 2

Konopnica

101703 2

Mokrsko

101704 2

Osjaków

101705 2

Ostrówek

101706 2

Pątnów

101707 2

Skomlin

101708 2

Wieluń

101709 3

Wieluń - miasto

101709 4

Wieluń - obszar wiejski

101709 5

Wierzchlas

101710 2

Powiat wieruszowski

1018

Gminy:

 

Bolesławiec

101801 2

Czastary

101802 2

Galewice

101803 2

Lututów

101804 2

Łubnice

101805 2

Sokolniki

101806 2

Wieruszów

101807 3

Wieruszów - miasto

101807 4

Wieruszów - obszar wiejski

101807 5

Powiat zduńskowolski

1019

Gmina miejska:

 

Zduńska Wola

101901 1

Gminy:

 

Szadek

101902 3

Szadek - miasto

101902 4

Szadek - obszar wiejski

101902 5

Zapolice

101903 2

Zduńska Wola

101904 2

Powiat zgierski

1020

Gminy miejskie:

 

Głowno

102001 1

Ozorków

102002 1

Zgierz

102003 1

Gminy:

 

Aleksandrów Łódzki

102004 3

Aleksandrów Łódzki - miasto

102004 4

Aleksandrów Łódzki - obszar wiejski

102004 5

Głowno

102005 2

Ozorków

102006 2

Parzęczew

102007 2

Stryków

102008 3

Stryków - miasto

102008 4

Stryków - obszar wiejski

102008 5

 

1

2

Zgierz

102009 2

Miasta na prawach powiatu:

 

Powiat m. Łódź

1061

M. Łódź

106101 1

Delegatury:

 

Łódź-Bałuty

106102 9

Łódź-Górna

106103 9

Łódź-Polesie

106104 9

Łódź-Śródmieście

106105 9

Łódź-Widzew

106106 9

Powiat m. Piotrków Trybunalski

1062

M. Piotrków Trybunalski

106201 1

Powiat m. Skierniewice

1063

M. Skierniewice

106301 1

 

 

WOJ. MAŁOPOLSKIE

12

Powiat bocheński

1201

Gmina miejska:

 

Bochnia

120101 1

Gminy:

 

Bochnia

120102 2

Drwinia

120103 2

Lipnica Murowana

120104 2

Łapanów

120105 2

Nowy Wiśnicz

120106 3

Nowy Wiśnicz - miasto

120106 4

Nowy Wiśnicz - obszar wiejski

120106 5

Rzezawa

120107 2

Trzciana

120108 2

Żegocina

120109 2

Powiat brzeski

1202

Gminy:

 

Borzęcin

120201 2

Brzesko

120202 3

Brzesko - miasto

120202 4

Brzesko - obszar wiejski

120202 5

Czchów

120203 2

Dębno

120204 2

Gnojnik

120205 2

Iwkowa

120206 2

Szczurowa

120207 2

Powiat chrzanowski

1203

Gminy:

 

Alwernia

120301 3