| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 marca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 627 oraz z 2009 r. Nr 44, poz. 354) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dniu roboczym – oznacza to dzień wyceny, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy.”;

2) w § 10:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) liczby członków funduszu;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) liczby osób, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) liczby dokonanych zapisów na rachunku uprawnionego do otrzymania środków w przypadkach, o których mowa w art. 126, art. 128 ust. 1, art. 129 oraz art. 131 ust. 1 ustawy, jeżeli rachunek uprawnionego oraz rachunek, z którego są przenoszone środki, są prowadzone przez ten sam otwarty fundusz, oraz kwoty zapisanych środków;”,

– dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) kwot związanych z dokonaną wypłatą transferową:

a) zobowiązań otwartego funduszu wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,

b) należności otwartego funduszu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wynikającej z rozliczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wzajemnych zobowiązań między otwartymi funduszami,

c) sald należności i zobowiązań,

d) kapitału otwartego funduszu umorzonego w związku z wypłatą transferową,

e) odsetek ustawowych, którą powszechne towarzystwo zarządzające otwartym funduszem jest zobowiązane wpłacić na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w przypadku niedokonania w terminie wpłaty wynikającej z rozliczenia zobowiązań między otwartymi funduszami.”,

b) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 12, jest sporządzane co kwartał na ostatni dzień roboczy kwartału i przekazywane do organu nadzoru w terminie 30 dni od dnia, na który sprawozdanie jest sporządzane.

3. Sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 8 i 15, jest sporządzane cztery razy w roku, według stanu na ostatni dzień roboczy lutego, maja, sierpnia oraz listopada, i przekazywane do organu nadzoru w terminie do 2 dnia roboczego od dnia, na który sprawozdanie jest sporządzane, z wyszczególnieniem, w przypadku wypłaty transferowej między otwartymi funduszami, liczby osób zamieszczonych na imiennym wykazie przekazanym do Zakładu oraz liczby osób, dla których została zrealizowana wypłata transferowa.

4. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5–7 i 9–11, jest sporządzane co miesiąc na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca i przekazywane do organu nadzoru w terminie 15 dni od dnia, na który sprawozdanie jest sporządzane.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Otwarty fundusz w terminie do 2 dnia roboczego kolejnego miesiąca przekazuje do organu nadzoru według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca informacje w zakresie:

1) rachunków, obejmujące liczbę:

a) martwych rachunków,

b) rachunków, na które wpłaty były dokonywane w okresie ostatnich 12 miesięcy,

c) rachunków, na które wpłaty nie były dokonywane w okresie 12 ostatnich miesięcy,

d) prowadzonych rachunków;

2) środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartego funduszu, w podziale na rok urodzenia i płeć, obejmujące:

a) liczbę członków otwartego funduszu, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe,

b) liczbę jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach,

c) wartość jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu sporządzone na ostatni dzień roboczy czerwca jest przekazywane do organu nadzoru w terminie 45 dni od dnia, na który zostało sporządzone.”;

3) w § 11 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpis uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o:

a) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,

b) podziale zysku albo o pokryciu straty.”;

4) w § 12 uchyla się pkt 14 i 15;

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 i 6, § 11 ust. 1, § 12 pkt 9–12 i 17 oraz § 13, są przekazywane do organu nadzoru za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.”;

6) w § 15 uchyla się pkt 9;

7) w § 16 w ust. 1:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) zmiany dotyczącej spełniania przez członka rady nadzorczej powszechnego towarzystwa wymogu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 ustawy;”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego powszechnego towarzystwa, wraz z kopią wniosku, z wyjątkiem wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu lub wykreślenia członka zarządu lub rady nadzorczej powszechnego towarzystwa;”,

c) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) dokonania wpisu albo odmowy wpisu zmiany statutu powszechnego towarzystwa do rejestru;”;

8) w § 17 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego pracowniczego towarzystwa, wraz z kopią wniosku, z wyjątkiem wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu lub wykreślenia członka zarządu lub rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa;”;

9) w § 18:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Bieżące informacje, o których mowa w § 12 pkt 1–13, 16 i 17, § 15 pkt 1–8, § 16 ust. 1 pkt 1–13 i 14a oraz w § 17 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 i ust. 2, są przekazywane do organu nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.

2. Informacje, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 14 oraz w § 17 ust. 1 pkt 6, są przekazywane do organu nadzoru w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub powzięcia informacji o wszczęciu postępowania rejestrowego z urzędu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Bieżące informacje, o których mowa w § 12 pkt 1–6 i § 16 ust. 1 pkt 1–4, 5–7 i 10–12, są przekazywane do agencji informacyjnej wybranej spośród agencji wskazanych przez organ nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez otwarty fundusz lub powszechne towarzystwo.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »