| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 kwietnia 2005 r.

w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, oraz wzory informacji, o których mowa w art. 191 i 192 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”;

2) sposób i termin udostępniania przez fundusz prospektu informacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 191–193 ustawy;

3) zakres sprawozdań i bieżących informacji dostarczanych przez towarzystwo i fundusz do organu nadzoru oraz terminy przekazywania tych sprawozdań i informacji.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kapitale otwartego funduszu – oznacza to kapitał utworzony zgodnie z przepisami określającymi szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych;

2) martwym rachunku – oznacza to rachunek członka w otwartym funduszu emerytalnym, na którym nie ma żadnych środków;

3) środkach przedpłaconych – oznacza to środki w wysokości stanowiącej różnicę między środkami przekazywanymi do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, z tytułu składek i odsetek a wysokością środków wynikającą z informacji przekazywanej przez Zakład o kwotach środków z tytułu składek i odsetek przypadających na poszczególnych członków otwartego funduszu emerytalnego, z tym że przy ustalaniu wysokości środków przedpłaconych nie uwzględnia się prowizji od powszechnych towarzystw emerytalnych, potrąconych przez Zakład;

4) umowie zawartej w trybie korespondencyjnym – oznacza to umowę zawartą w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka (Dz. U. Nr 84, poz. 534 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 295).

§ 3.
Prospekt informacyjny otwartego funduszu powinien odpowiadać następującym warunkom:

1) na stronie tytułowej prospektu informacyjnego zamieszcza się:

a) tytuł: „Prospekt informacyjny”,

b) nazwę otwartego funduszu,

c) firmę i siedzibę powszechnego towarzystwa oraz adres ogólnodostępnej strony internetowej przeznaczonej do ogłoszeń otwartego funduszu,

d) datę i miejsce sporządzenia prospektu;

2) statut powinien być aktualny na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego;

3) do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu dołącza się opinię biegłego rewidenta oraz oświadczenie depozytariusza potwierdzające zgodność danych zawartych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym;

4) informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej otwartego funduszu powinny zawierać:

a) sporządzony, w formie listu zarządu powszechnego towarzystwa skierowanego do członków otwartego funduszu, opis efektów dotychczasowej działalności otwartego funduszu, stopnia realizacji ustawowych celów jego działalności oraz planowanych krótko- i długoterminowych kierunków rozwoju działalności lokacyjnej otwartego funduszu,

b) wartość jednostki rozrachunkowej ustalonej na dzień:

– rozpoczęcia działalności przez otwarty fundusz,

– ostatniej wyceny w roku obrotowym,

– ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę o trzy lata, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści pięć i czterdzieści lat,

c) wysokość stopy zwrotu osiągniętą przez otwarty fundusz za okres ostatnich trzech, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, trzydziestu pięciu i czterdziestu lat kalendarzowych,

d) wysokość ostatniej średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, o której mowa w art. 173 ustawy, i wysokość ostatniej stopy zwrotu otwartego funduszu, o której mowa w art. 172 ustawy, podaną do publicznej wiadomości przez organ nadzoru w roku poprzedzającym sporządzenie prospektu informacyjnego,

e) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną otwartego funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe.

§ 4.
1. Prospekt informacyjny jest sporządzany w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu.

2. Prospekt informacyjny jest ogłaszany w terminie 3 tygodni od dnia zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu, na ogólnodostępnej stronie internetowej oraz w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń otwartego funduszu.

§ 5.
1. Powszechne towarzystwo, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez otwarty fundusz pisemnego żądania członka otwartego funduszu, przesyła przesyłką listową, niebędącą przesyłką najszybszej kategorii, aktualny prospekt informacyjny otwartego funduszu.

2. W przypadku gdy pisemne żądanie wpłynęło do otwartego funduszu po dniu sporządzenia przez ten otwarty fundusz półrocznego sprawozdania finansowego, otwarty fundusz przesyła także ostatnie półroczne sprawozdanie finansowe otwartego funduszu.

§ 6.
1. Wzór informacji, o której mowa w art. 191 ustawy, określa:

1) w przypadku otwartego funduszu – załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) w przypadku pracowniczego funduszu – załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Informacja jest przesyłana członkom funduszu w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w art. 191 ust. 1 ustawy.

§ 7.
1. Wzór informacji, o której mowa w art. 192 ustawy, określa:

1) w przypadku otwartego funduszu – załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) w przypadku pracowniczego funduszu – załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Informacja jest przesyłana przesyłką listową, niebędącą przesyłką najszybszej kategorii, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania członka funduszu.

§ 8.
1. Informacje o strukturze aktywów otwartego funduszu, udostępniane w odstępach miesięcznych, półrocznych oraz rocznych, o których mowa w art. 193 ust. 2–4 ustawy, są publikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej odpowiednio w terminie 3, 6 i 9 dni roboczych od dnia kończącego dany miesiąc, okres półroczny lub okres roczny.

2. Informacja o strukturze aktywów pracowniczego funduszu, o której mowa w art. 193 ust. 4 ustawy, jest przekazywana akcjonariuszom pracowniczego towarzystwa nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 9.
1. Informacje o strukturze aktywów otwartego funduszu, udostępniane w odstępach miesięcznych, półrocznych oraz rocznych, powszechne towarzystwo przekazuje do organu nadzoru następnego dnia roboczego po ich publikacji na ogólnodostępnej stronie internetowej zgodnie z § 8 ust. 1.

2. Informacja o strukturze aktywów pracowniczego funduszu, o której mowa w art. 193 ust. 4 ustawy, jest przekazywana do organu nadzoru następnego dnia roboczego po jej przekazaniu akcjonariuszom pracowniczego towarzystwa zgodnie z § 8 ust. 2.

§ 10.
1. Okresowe sprawozdanie, dotyczące działalności funduszu, obejmuje dane w zakresie:

1) liczby członków funduszu na koniec każdego kwartału;

2) zmiany liczby członków funduszu w stosunku do poprzedniego kwartału oraz w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim;

3) liczby osób, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, na koniec każdego kwartału;

4) liczby osób, które zawiadomiły dotychczasowy otwarty fundusz o zawarciu umowy z nowym otwartym funduszem;

5) liczby zawartych przez otwarty fundusz umów o członkostwo z osobami, które złożyły oświadczenie o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu, z wyszczególnieniem liczby umów zawartych w trybie korespondencyjnym oraz liczby umów nieobjętych zestawieniem, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej;

6) liczby zawartych przez otwarty fundusz umów o członkostwo z osobami, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu, z wyszczególnieniem liczby umów zawartych w trybie korespondencyjnym oraz liczby umów nieobjętych zestawieniem, o którym mowa w przepisach powołanych w pkt 5;

7) liczby osób, dla których otwarty fundusz otworzył rachunek w trybie art. 128, art. 129 i art. 131 ust. 3 ustawy, oraz liczby osób wyznaczonych do otwartego funduszu w drodze losowania;

8) liczby dokonanych zapisów na rachunku uprawnionego do otrzymania środków oraz na rachunku, z którego są przenoszone środki, w przypadkach, o których mowa w art. 126, art. 128 ust. 1, art. 129 oraz art. 131 ust. 1 ustawy, jeżeli te rachunki są prowadzone przez ten sam otwarty fundusz, oraz kwoty zapisywanych środków;

9) informacji dotyczących struktury aktywów pracowniczego funduszu według stanu na koniec każdego kwartału;

10) bilansu oraz rachunku zysków i strat pracowniczego funduszu, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w danym kwartale.

2. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, jest sporządzane co kwartał i przekazywane do organu nadzoru w terminie 30 dni od ostatniego dnia kwartału, za który sprawozdanie jest sporządzane.

3. Sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest przekazywane do organu nadzoru następnego dnia po dniu dokonania wypłaty transferowej, z wyszczególnieniem liczby osób zamieszczonych na imiennym wykazie do Zakładu oraz liczby osób, dla których została zrealizowana wypłata transferowa.

4. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5–8, jest sporządzane co miesiąc i przekazywane do organu nadzoru w terminie 15 dni od ostatniego dnia miesiąca, za który sprawozdanie jest sporządzane.

5. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, jest sporządzane co kwartał i przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od ostatniego dnia roboczego kończącego dany kwartał.

6. Otwarty fundusz w pierwszym dniu wyceny kolejnego miesiąca przekazuje do organu nadzoru informacje o rachunkach za poprzedni miesiąc, obejmujące liczbę:

1) martwych rachunków;

2) rachunków, na które wpłaty były dokonywane w okresie ostatnich 12 miesięcy;

3) rachunków, na które wpłaty nie były dokonywane w okresie 12 ostatnich miesięcy;

4) prowadzonych rachunków.

7. Okresowe sprawozdanie z działalności pracowniczego funduszu jest sporządzane raz w roku i przekazywane do organu nadzoru w terminie 2 miesięcy od ostatniego dnia roboczego kończącego dany rok.

8. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości jest przekazywane do organu nadzoru w terminie 15 dni po jego zatwierdzeniu przez towarzystwo w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

9. Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu sporządzone na dzień 30 czerwca jest przekazywane do organu nadzoru w terminie 90 dni od dnia, na które zostało sporządzone.

10. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 9, obejmuje swoim zakresem informacje, o których mowa w przepisach określających szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych.

§ 11.
1. Kwartalne sprawozdania dotyczące sytuacji finansowej:

1) powszechnego towarzystwa przekazywane organowi nadzoru obejmują informacje określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) pracowniczego towarzystwa przekazywane organowi nadzoru obejmują informacje określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Przekazanie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, do organu nadzoru następuje w terminie 21 dni po zakończeniu danego kwartału.

3. Roczne sprawozdanie finansowe towarzystwa przekazywane do organu nadzoru obejmuje roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo dołącza:

1) opinię oraz raport z badania sprawozdania finansowego sporządzone przez biegłego rewidenta;

2) odpis uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo przekazuje organowi nadzoru w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

§ 12.
Bieżące informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej otwartego funduszu, z zastrzeżeniem § 13, obejmują dane w zakresie:

1) przekroczenia przez otwarty fundusz limitów inwestycyjnych;

2) każdej sytuacji, w której nastąpiło w sposób nieumyślny naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez otwarty fundusz, w szczególności na skutek zmiany cen rynkowych stanowiących podstawę wyceny aktywów i zobowiązań funduszu, kursów walut albo powiązań organizacyjnych lub kapitałowych między podmiotami, których instrumenty finansowe są przedmiotem lokaty aktywów otwartego funduszu, lub też w następstwie innych okoliczności, na które otwarty fundusz nie ma bezpośredniego wpływu;

3) zmiany depozytariusza;

4) zawarcia i rozwiązania przez otwarty fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rejestru członków otwartego funduszu osobie trzeciej;

5) wystąpienia niedoboru oraz jego pokrycia lub niemożności jego pokrycia z własnych środków powszechnego towarzystwa;

6) wyboru biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych otwartego funduszu;

7) rozwiązania umowy z podmiotem, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, prowadzącym działalność akwizycyjną na rzecz otwartego funduszu;

8) powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych otwartego funduszu podmiotowi uprawnionemu do świadczenia takich usług oraz miejsca prowadzenia ksiąg;

9) liczby i łącznej wysokości składek otrzymanych przez otwarty fundusz z Zakładu oraz o następujących kwotach w związku z otrzymaną składką:

a) łącznej kwocie składek netto przypadającej na członków otwartego funduszu,

b) łącznej kwocie środków, o którą Zakład pomniejsza kwotę składek przekazaną w danym dniu do otwartego funduszu, ustaloną zgodnie z art. 100a ust. 3, 4, 6 lub ust. 7 ustawy,

c) kwocie opłat pobranych przez powszechne towarzystwo,

d) łącznej kwocie środków przedpłaconych,

e) łącznej kwocie odsetek za zwłokę, przekazanej z Zakładu,

f) łącznej kwocie opłaty pobranej przez Zakład z tytułu kosztów poboru przez Zakład składki na otwarty fundusz;

10) wartości jednostki rozrachunkowej, według której otwarty fundusz dokonał przeliczenia składki otrzymanej z Zakładu, oraz liczby nowych jednostek rozrachunkowych powstałych w związku z przeliczoną składką;

11) liczby osób, za które przekazano nienależną składkę;

12) następujących kwot:

a) środków przedpłaconych w związku ze składkami otrzymanymi uprzednio z Zakładu, rozliczanych w związku ze składką, której dotyczy przekazywana informacja,

b) pomniejszenia kapitału otwartego funduszu w związku z anulowaniem umów członkowskich,

c) korekty kapitału otwartego funduszu w związku z błędnym przeliczeniem składek otrzymanych z Zakładu,

d) dopłaty do kapitału otwartego funduszu, dokonanej przez powszechne towarzystwo lub inne podmioty w związku z pokryciem szkody w majątku członków otwartego funduszu,

e) wypłat, o których mowa w art. 129a i art. 132 ust. 4 ustawy,

f) środków, które wpłynęły do otwartego funduszu w związku z anulowaniem umów o członkostwo zawartych przez otwarty fundusz z osobami, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu, dla których otwarty fundusz dokonał wypłaty transferowej;

13) niezgodności między wysokością otrzymanych przez otwarty fundusz składek a informacją o kwotach przypadających na poszczególnych członków;

14) kwot związanych z dokonaną ostatnią wypłatą transferową:

a) zobowiązań otwartego funduszu wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,

b) należności otwartego funduszu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wynikającej z rozliczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wzajemnych zobowiązań między otwartymi funduszami,

c) sald należności i zobowiązań,

d) kapitału otwartego funduszu umorzonego w związku z wypłatą transferową,

e) odsetek ustawowych, którą powszechne towarzystwo zarządzające otwartym funduszem jest zobowiązane wpłacić na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w przypadku niedokonania w terminie wpłaty wynikającej z rozliczenia zobowiązań między otwartymi funduszami;

15) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego otwartego funduszu, wraz z kopią wniosku;

16) dokonania ogłoszenia o zmianie statutu otwartego funduszu i jego terminie.

§ 13.
Otwarty fundusz dostarcza organowi nadzoru raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawierający informacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej otwartego funduszu:

1) bilans otwartego funduszu, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu;

2) rachunek zysków i strat, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat;

3) zestawienia aktywów, o których mowa w art. 141 ust. 1 i 3 oraz w art. 143 ust. 1 ustawy;

4) opis zawartych transakcji;

5) wykaz zleceń zachowujących ważność na koniec dnia roboczego.

§ 14.
1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1, § 12 pkt 9–12 i pkt 14 oraz § 13, są przekazywane do organu nadzoru drogą elektroniczną w postaci plików danych zgodnych z formatem plików danych systemu informatycznego organu nadzoru.

2. W przypadku zmiany formatu plików, dostosowanie formatu plików przez podmiot przekazujący informacje następuje w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o formacie plików, chyba że organ nadzoru wskaże termin późniejszy.

§ 15.
Bieżące informacje dotyczące pracowniczego funduszu obejmują dane w zakresie:

1) przekroczenia przez pracowniczy fundusz limitów inwestycyjnych;

2) każdej sytuacji, w której nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez pracowniczy fundusz;

3) zmiany depozytariusza;

4) zawarcia i rozwiązania przez pracowniczy fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie zarządzania jego aktywami osobie trzeciej;

5) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych pracowniczego funduszu;

6) zawarcia i rozwiązania przez pracowniczy fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rejestru członków pracowniczego funduszu osobie trzeciej;

7) zawarcia i rozwiązania przez pracowniczy fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rachunków ilościowych, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy, podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;

8) powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych pracowniczego funduszu podmiotowi uprawnionemu do świadczenia takich usług oraz o miejscu prowadzenia ksiąg;

9) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego pracowniczego funduszu, wraz z kopią wniosku.

§ 16.
1. Bieżące informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa obejmują dane w zakresie:

1) zmiany firmy, siedziby, adresu powszechnego towarzystwa i zmiany wysokości kapitału zakładowego;

2) obniżenia wysokości kapitałów własnych powszechnego towarzystwa poniżej 2/3 minimalnego kapitału zakładowego określonego w art. 31 ustawy;

3) rezygnacji lub podjęcia uchwały o odwołaniu członka zarządu lub rady nadzorczej powszechnego towarzystwa z pełnienia dotychczasowej funkcji oraz niedokonania ich wyboru na okres kolejnej kadencji;

4) podjęcia uchwały o powołaniu na członka zarządu lub rady nadzorczej powszechnego towarzystwa osoby, która nie pełniła funkcji w tych organach w poprzedniej kadencji;

5) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania naprawczego lub otwarcia likwidacji powszechnego towarzystwa;

6) pokrycia niedoboru lub niemożności jego pokrycia z własnych środków powszechnego towarzystwa;

7) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych powszechnego towarzystwa;

8) każdego przypadku niedopełnienia obowiązków w zakresie zarządzania otwartym funduszem przez powszechne towarzystwo;

9) naruszenia tajemnicy zawodowej w zakresie wynikającym z art. 49 ust. 2 ustawy przez osoby obowiązane do jej zachowania oraz o konsekwencjach dyscyplinarnych poniesionych przez takie osoby;

10) niewniesienia przez powszechne towarzystwo środków na rachunek rezerwowy, rachunek premiowy, rachunek części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego oraz rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, w terminie przewidzianym przez odrębne przepisy;

11) powołania lub odwołania członka zarządu albo pracownika powszechnego towarzystwa w skład organu nadzorującego albo zarządzającego spółki dopuszczonej do publicznego obrotu lub spółki, w którą otwarty fundusz lokuje swoje aktywa, wraz z informacją o przysługującym mu z tego tytułu wynagrodzeniu również w postaci niepieniężnej;

12) przeniesienia własności akcji powszechnego towarzystwa;

13) imion i nazwisk osób wybranych do organów nadzorczych lub zarządzających podmiotów, w przypadku gdy otwarty fundusz oddał głos za ich powołaniem na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub obligatariuszy, na którym dysponował co najmniej 5 % wszystkich reprezentowanych głosów;

14) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego powszechnego towarzystwa, wraz z kopią wniosku;

15) każdorazowej zmiany w zakresie osób zatrudnionych przez powszechne towarzystwo do zarządzania aktywami otwartego funduszu w charakterze doradców inwestycyjnych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powszechne towarzystwo przekazuje do organu nadzoru informacje o podejmowanych działaniach w zakresie uniknięcia dalszego obniżenia wysokości kapitałów własnych.

3. Powszechne towarzystwo zamieszcza najpóźniej do końca czerwca każdego roku na stronie internetowej wykaz głosowań na zgromadzeniach akcjonariuszy i obligatariuszy, w których otwarty fundusz brał udział w roku poprzedzającym, z podaniem nazwy emitenta, daty zgromadzenia, liczby głosów, którymi otwarty fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu, informacji, czego dotyczyła uchwała, oraz informacji o sposobie głosowania otwartego funduszu. Wykaz obejmuje uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej, a w szczególności:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;

3) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki;

4) wyboru lub odwołania członków rad nadzorczych lub członków zarządu spółki oraz wszelkich przyznanych im wynagrodzeń;

5) zmiany statutu spółki;

6) podniesienia lub obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji;

7) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

8) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

9) dalszego istnienia spółki, powzięte w trybie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276);

10) rozwiązania i likwidacji spółki;

11) łączenia się spółek;

12) podziału spółki;

13) zawarcia umowy między spółką dominującą a spółką zależną, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

14) emisji obligacji.

§ 17.
1. Bieżące informacje, dotyczące działalności i sytuacji finansowej pracowniczego towarzystwa, obejmują dane w zakresie:

1) zmiany firmy, siedziby, adresu pracowniczego towarzystwa i wysokości kapitału zakładowego;

2) obniżenia wysokości kapitałów własnych pracowniczego towarzystwa poniżej 2/3 kapitału zakładowego;

3) ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania naprawczego lub otwarcia likwidacji pracowniczego towarzystwa;

4) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych pracowniczego towarzystwa;

5) dokonania wyboru członków rady nadzorczej przez członków pracowniczego funduszu;

6) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego pracowniczego towarzystwa, wraz z kopią wniosku;

7) rezygnacji lub podjęcia uchwały o odwołaniu członka zarządu lub rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa z pełnienia dotychczasowej funkcji oraz niedokonania ich wyboru na okres kolejnej kadencji;

8) podjęcia uchwały o powołaniu na członka zarządu lub rady nadzorczej powszechnego towarzystwa osoby, która nie pełniła funkcji w tych organach w poprzedniej kadencji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pracownicze towarzystwo przekazuje do organu nadzoru informacje o podejmowanych działaniach w zakresie uniknięcia dalszego obniżenia wysokości kapitałów własnych.

§ 18.
1. Bieżące informacje, o których mowa w § 12 pkt 1–14 i pkt 16, § 15 pkt 1–8, § 16 ust. 1 pkt 1–13 oraz w § 17 ust. 1 pkt 1–5 i ust. 2, są przekazywane do organu nadzoru w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięcia o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.

2. Informacje, o których mowa w § 12 pkt 15, § 15 pkt 9, § 16 ust. 1 pkt 14 oraz w § 17 ust. 1 pkt 6, są przekazywane do organu nadzoru w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub powzięcia informacji o wszczęciu postępowania rejestrowego z urzędu.

3. Informacje, o których mowa w § 16 ust. 2, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2.

4. Bieżące informacje, o których mowa w § 12 pkt 1–6 i § 16 ust. 1 pkt 1–7 i pkt 10–12, są przekazywane do agencji informacyjnej wybranej spośród agencji wskazanych przez organ nadzoru w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięcia o nich informacji przez otwarty fundusz lub powszechne towarzystwo.

§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 95, poz. 950).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 kwietnia 2005 r. (poz. 627)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »