| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na podstawie art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy do dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o określenie warunków zwrotu należności Funduszu, w szczególności rozłożenie na raty i odroczenie terminu spłaty należności lub o odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub o ich umorzenie w całości lub w części.
§ 2.
 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Funduszu – rozumie się przez to Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

2) CEIDG – rozumie się przez to Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzoną w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) dłużniku Funduszu – rozumie się przez to przedsiębiorcę, likwidatora lub inną osobę zarządzającą majątkiem dłużnika Funduszu lub zarządzającą masą upadłości dłużnika Funduszu, zobowiązanych do zwrotu z majątku dłużnika Funduszu świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu, lub osobę fizyczną zobowiązaną do zwrotu świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu na zaspokojenie roszczeń pracowniczych;

4) dysponencie Funduszu – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw pracy;

5) pomocy de minimis – rozumie się przez to pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381);

6) pomocy publicznej – rozumie się przez to pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

7) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;

8) wniosku – rozumie się przez to wniosek, o którym mowa w art. 23 ust. 9 oraz art. 23a ust. 3 ustawy.

§ 3.
 Wniosek zawiera:

1) opis stanu faktycznego ze wskazaniem: kwot należności Funduszu, których dotyczy wniosek, z podziałem na należność główną, odsetki, koszty i inne należności, okresów, za które zostały wypłacone świadczenia ze środków Funduszu i ich wysokość, podstaw prawnych wypłaty każdego ze świadczeń ze środków Funduszu, wykazu spłaconych kwot i przebiegu postępowania windykacyjnego;

2) stanowisko marszałka województwa określające przedmiot wniosku, jego podstawę prawną oraz proponowane warunki zwrotu lub odstąpienia od dochodzenia zwrotu, lub umorzenia należności Funduszu wraz z uzasadnieniem;

3) opinię prawną w sprawie, dotyczącą aktualnego stanu prawnego, zawierającą ocenę możliwości lub zasadności dalszego dochodzenia zwrotu należności Funduszu od dłużnika Funduszu oraz od osób trzecich odpowiedzialnych za zobowiązania dłużnika Funduszu; w przypadku gdy do wniosku marszałka województwa jest załączony wniosek dłużnika Funduszu, opinia prawna powinna odnosić się również do stanowiska przedstawionego przez dłużnika Funduszu;

4) informację o zabezpieczeniach posiadanych przez Fundusz;

5) informację, czy w stosunku do dłużnika Funduszu było prowadzone postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, o którym mowa w przepisach Prawa upadłościowego i naprawczego, wraz z potwierdzającymi je dokumentami.

§ 4.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia, lub o pozostawaniu w stanie likwidacji lub upadłości:

a) aktualną informację z CEIDG,

b) prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej „KRS”, uwzględniającym podjętą uchwałę,

c) prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości wraz z aktualnym odpisem z KRS lub aktualną informację z CEIDG – w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika Funduszu,

d) zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,

e) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS”, o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,

f) oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej;

2) analizę wykazującą, że deklarowana kwota wpłaty przez dłużnika Funduszu spowodowałaby korzystniejszą sytuację Funduszu niż w przypadku wszczęcia postępowania sądowego i poniesienia kosztów sądowych lub w drodze przymusowego dochodzenia zwrotu w postępowaniu egzekucyjnym, wraz z oświadczeniem dłużnika Funduszu zawierającym uprawdopodobnienie zaspokojenia należności Funduszu w wyższym stopniu;

3) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy.

§ 5.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1;

2) analizę wykazującą, że dochodzenie zwrotu należności Funduszu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonych kwot, z wyliczeniem rzeczywistych kosztów, które należałoby ponieść w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;

3) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy.

§ 6.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1;

2) oświadczenie dłużnika Funduszu, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności do Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niego i jego rodziny, w szczególności pozbawiłoby jego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;

3) dokumenty potwierdzające zawarty w oświadczeniu stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym ostatnie złożone zeznanie podatkowe;

4) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy.

§ 7.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) analizę wykazującą, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierającą w szczególności:

a) ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku powinno uwzględniać następujące informacje:

– wartość należności Funduszu,

– wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku,

– wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu,

b) ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje:

– wartość należności Funduszu,

– rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fundusz,

– wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpieczeń,

– pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli, z uwzględnieniem zabezpieczeń i przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego,

– szacowaną wartość majątku dłużnika Funduszu wraz z podaniem metod, na których podstawie dokonano oszacowania, oraz podmiotu, który dokonał tego oszacowania,

– szacowane koszty postępowania likwidacyjnego,

– szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w postępowaniu likwidacyjnym,

c) założenia uzasadniające ustalone poziomy zwrotu należności Funduszu, o których mowa w lit. a i b;

2) dokumenty, na których podstawie została przygotowana analiza, o której mowa w pkt 1:

a) dokumenty pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową dłużnika Funduszu,

b) plan naprawczy pozwalający ocenić, czy dłużnik Funduszu będzie w stanie zrealizować spłatę należności zgodnie z zaproponowanymi warunkami, wraz z prognozami finansowymi obejmującymi cały okres, w którym będzie następowała spłata należności Funduszu,

c) ocenę prawnych możliwości przymusowego odzyskania należności przez Fundusz;

3) aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS lub aktualną informację z CEIDG;

4) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy.

§ 8.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 1 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką dłużnik Funduszu otrzymał w roku, w którym złożono wniosek, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) dokumenty potwierdzające prowadzenie przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej, w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis;

4) opinię marszałka województwa, z której wynika, że dłużnik Funduszu nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.);

5) informację, do jakiej kategorii ratingowej należy dłużnik Funduszu zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6);

6) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 1 ustawy.

§ 9.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) plan restrukturyzacyjny zawierający elementy określone w części III.8.B w pkt 2.1.–2.4. załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3, z późn. zm.);

3) opinię marszałka województwa, z której wynika, że dłużnik Funduszu znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw;

4) ocenę marszałka województwa wskazującą, że plan restrukturyzacyjny prowadzi do odzyskania przez dłużnika Funduszu długookresowej konkurencyjności na rynku;

5) informację, o której mowa w § 8 pkt 5;

6) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 2 ustawy.

§ 10.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 1 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) informację organu egzekucyjnego o stanie majątkowym dłużnika Funduszu;

2) informacje uzyskane w postępowaniu sądowym o wyjawienie majątku dłużnika Funduszu;

3) informację organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 7601 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.3));

4) protokół lub inny dokument z wysłuchania wierzyciela i dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

5) prawomocne, aktualne, sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

6) porównanie kosztów dochodzenia i egzekucji należności Funduszu z kwotą możliwą do uzyskania w postępowaniu windykacyjnym;

7) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 1 ustawy.

§ 11.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) odpis aktu zgonu dłużnika Funduszu;

2) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia;

3) informacje, o których mowa w § 10 pkt 1 i 3;

4) informacje o składnikach majątkowych wchodzących w skład spadku, uzyskane od spadkobierców dłużnika Funduszu;

5) protokół lub inny dokument z wysłuchania spadkobierców dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stwierdzający brak majątku dłużnika Funduszu;

6) prawomocne postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

7) dokumentację dotyczącą ustalenia stanu czynnego spadku przez organ egzekucyjny;

8) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy.

§ 12.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) aktualny odpis z KRS uwzględniający wykreślenie dłużnika Funduszu z KRS;

2) postanowienie, o którym mowa w § 11 pkt 6;

3) prawomocne postanowienie sądu o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wskazujące na brak majątku dłużnika Funduszu;

4) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy.

§ 13.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

2) prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu w razie stwierdzenia, że jego majątek obciążony jest hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

3) prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego o umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika Funduszu, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika Funduszu obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

4) aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS lub aktualną informację z CEIDG;

5) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy.

§ 14.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 7 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. d i e;

2) informację, o której mowa w § 10 pkt 3;

3) dokument, o którym mowa w § 10 pkt 4;

4) postanowienie, o którym mowa w § 10 pkt 5;

5) protokół lub inny dokument z wysłuchania likwidatora lub osoby upoważnionej do reprezentacji dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

6) protokół organu egzekucyjnego z czynności terenowych;

7) postanowienie, o którym mowa w § 12 pkt 3;

8) aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS;

9) wystąpienie z wnioskiem do sądu rejestrowego w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.4)) w celu udokumentowania braku podstaw do przerejestrowania z rejestru handlowego działu B do KRS z uwagi na faktyczne zaprzestanie działalności przez dłużnika Funduszu;

10) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 7 ustawy.

§ 15.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1 i § 13 pkt 4;

2) postanowienie, o którym mowa w § 10 pkt 5;

3) dokumenty potwierdzające stan majątkowy dłużnika Funduszu;

4) oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym;

5) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy.

§ 16.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 1 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty dotyczące układu zawartego w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego;

2) wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności z oprocentowaniem;

3) projekt porozumienia zawieranego z dłużnikiem Funduszu w sprawie określenia warunków zwrotu należności Funduszu w całości, wraz z uzasadnieniem;

4) analizę, o której mowa w § 7 pkt 1;

5) dokumenty, o których mowa w § 7 pkt 2 i 3;

6) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 1 ustawy.

§ 17.
 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności z oprocentowaniem;

2) informacje i dokumenty, o których mowa w § 9 pkt 1–5;

3) projekt porozumienia, o którym mowa w § 16 pkt 3;

4) dokumenty dotyczące układu zawartego w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego;

5) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 2 ustawy.

§ 18.
 Jeżeli informacje zawarte we wniosku nie są wystarczające do jego rozpatrzenia, dysponent Funduszu wystąpi do marszałka województwa o uzupełnienie wniosku, wskazując termin dokonania tej czynności.
§ 19.
 1. Marszałek województwa zawiadamia niezwłocznie dysponenta Funduszu o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na rozpatrzenie wniosku.

2. Marszałek województwa na żądanie dysponenta Funduszu uaktualnia kwoty zawarte we wniosku na dzień rozpatrzenia wniosku przez dysponenta Funduszu.

§ 20.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »