reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 stycznia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na podstawie art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598 i 923) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 278, poz. 1636) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 1 lit. c-e otrzymują brzmienie:

„c) prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości, prawomocne postanowienie o zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika albo prawomocne postanowienie o zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego – wraz z aktualnym odpisem z KRS lub aktualną informacją z CEIDG,

d) sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,

e) sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS”, o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,”;

2) w § 8:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:”,

b) uchyla się pkt 4,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy.”;

3) uchyla się § 9;

4) w § 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku;”;

5) § 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„§ 17. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności z oprocentowaniem;

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) plan restrukturyzacyjny zawierający elementy określone w części III.8.B w pkt 2.1.–2.4. załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3, z późn. zm.) oraz zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej na restrukturyzację w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1);

4) opinię marszałka województwa, z której wynika, że dłużnik Funduszu znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji;

5) ocenę marszałka województwa wskazującą, że plan restrukturyzacyjny prowadzi do odzyskania przez dłużnika Funduszu długookresowej konkurencyjności na rynku;

6) informację, o której mowa w § 8 pkt 5;

7) projekt porozumienia, o którym mowa w § 16 pkt 3;

8) dokumenty dotyczące układu zawartego w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego;

9) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 2 ustawy.

§ 18. Jeżeli informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty nie są wystarczające do jego rozpatrzenia, dysponent Funduszu wystąpi do marszałka województwa o uzupełnienie wniosku, wskazując termin dokonania tej czynności.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: wz. J. Duda


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama