reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

STATUT

Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol,

przyjęty w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent RzeczyPosPolitej Polskiej

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 13 czerwca 1956 r. w Wiedniu został przyjęty Statut Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, w następującym brzmieniu:

Przekład

STATUT
MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI POLICJI
KRIMINALNEJ – INTERPOL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

@ZM1@Artykuł 1@ZM2@ [Nazwa organizacji]

Organizacja o nazwie „MIĘDZYNARODOWA KOMISJA POLICJI KRYMINALNYCH” przybiera nazwę: „MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA POLICJI KRYMINALNEJ – INTERPOL”. Jej siedziba znajduje się we Francji.

@ZM1@Artykuł 2@ZM2@ [Cel organizacji]

Organizacja ma na celu:

a) zapewniać i rozwijać jak najszerszą wzajemną pomoc wszystkich służb policji kryminalnej, w granicach praw obowiązujących w poszczególnych państwach i w duchu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;

b) ustanawiać i rozwijać wszelkie formy działania mogące służyć skutecznemu zapobieganiu i ściganiu przestępczości pospolitej.

@ZM1@Artykuł 3@ZM2@ [Zakaz działalności lub interwencji o charakterze politycznym]

Podejmowanie przez Organizację jakiejkolwiek działalności lub interwencji o charakterze politycznym, wojskowym, religijnym lub rasowym jest ściśle zabronione.

@ZM1@Artykuł 4@ZM2@ [Członkostwo w organizacji]

Każde państwo może wyznaczyć jako Członka Organizacji dowolny oficjalny organ policji, którego funkcje wchodzą w zakres działania Organizacji.

Właściwy organ rządowy składa wniosek o członkostwo do Sekretarza Generalnego.

Członkostwo podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne większością dwóch trzecich głosów.

STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE

@ZM1@Artykuł 5@ZM2@ [Zakres Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – INTERPOL]

Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej – INTERPOL obejmuje:

– Zgromadzenie Ogólne,

– Komitet Wykonawczy,

– Sekretariat Generalny,

– Krajowe Biura Interpolu,

– Doradców,

– Komisję Kontroli Kartotek.

ZGROMADZENIE OGÓLNE

@ZM1@Artykuł 6@ZM2@ [Zgromadzenie Ogólne]

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem decyzyjnym Organizacji. W jego skład wchodzą delegaci wyznaczeni przez Członków Organizacji.

@ZM1@Artykuł 7@ZM2@ [Delegacje]

Każdy Członek może być reprezentowany przez jednego lub kilku delegatów, jednakże każde państwo może mieć tylko jednego przewodniczącego delegacji, wyznaczonego przez właściwy organ rządowy państwa delegującego.

Ze względu na specjalistyczny charakter Organizacji państwa członkowskie powinny starać się o włączanie w skład swoich delegacji:

a) wysokich rangą funkcjonariuszy organów realizujących zadania policyjne;

b) funkcjonariuszy, których zadania są związane z działalnością Organizacji;

c) specjalistów w zakresie zagadnień przewidzianych w porządku obrad.

@ZM1@Artykuł 8@ZM2@ [Funkcje Zgromadzenia Ogólnego]

Funkcje Zgromadzenia Ogólnego są następujące:

a) wypełnianie obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem;

b) ustalanie zasad i określanie ogólnych środków, właściwych dla osiągnięcia celów Organizacji, określonych w Artykule 2 niniejszego Statutu;

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie przygotowanego przez Sekretarza Generalnego ogólnego programu pracy na rok następny;

d) określanie wszelkich innych niezbędnych unormowań;

e) wybieranie osób do pełnienia funkcji przewidzianych niniejszym Statutem;

f) przyjmowanie rezolucji i wydawanie zaleceń Członkom w sprawach należących do właściwości Organizacji;

g) określanie polityki finansowej Organizacji;

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie porozumień zawieranych z innymi organizacjami.

@ZM1@Artykuł 9@ZM2@ [Staranność działania]

Członkowie powinni dokładać wszelkich starań, dających się pogodzić z ich własnymi obowiązkami, by wprowadzać w życie decyzje Zgromadzenia Ogólnego,

@ZM1@Artykuł 10@ZM2@ [Sesje]

Zgromadzenie Ogólne Organizacji zbiera się na sesji zwyczajnej każdego roku. Na wniosek Komitetu Wykonawczego lub większości Członków może również zebrać się na sesji nadzwyczajnej.

@ZM1@Artykuł 11@ZM2@ [Specjalne komisje, konferencje regionalne]

1. Zgromadzenie Ogólne może w trakcie sesji powoływać specjalne komisje zajmujące się określonymi zagadnieniami.

2. Może ono także zadecydować o zorganizowaniu konferencji regionalnych pomiędzy dwiema sesjami Zgromadzenia Ogólnego.

@ZM1@Artykuł 12@ZM2@ [Wybór miejsca następnej sesji]

1. Na zakończenie każdej sesji Zgromadzenie Ogólne wybiera miejsce następnej sesji.

2. Zgromadzenie Ogólne może także zadecydować o miejscu zwołania sesji, która odbędzie się za dwa lata, jeżeli jedno lub więcej państw ubiega się o przywilej organizowania tej sesji.

3. W przypadku, gdy jest to niemożliwe lub niewskazane, aby sesja odbyła się w uprzednio określonym miejscu, Zgromadzenie Ogólne może zdecydować o wyborze innego miejsca w następującym roku.

@ZM1@Artykuł 13@ZM2@ [Prawo do głosowania podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego]

Tylko jeden delegat z każdego państwa ma prawo do głosowania podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego.

@ZM1@Artykuł 14@ZM2@ [Rodzaje głosowania]

Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem tych decyzji, dla których zgodnie z niniejszym Statutem wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.

KOMITET WYKONAWCZY

@ZM1@Artykuł 15@ZM2@ [Skład Komitetu Wykonawczego]

Komitet Wykonawczy składa się z Prezydenta Organizacji, trzech Wiceprezydentów i dziewięciu Delegatów.

Każdy z trzynastu członków Komitetu Wykonawczego powinien pochodzić z innego państwa, z uwzględnieniem rozmieszczenia geograficznego.

@ZM1@Artykuł 16@ZM2@ [Wybór Prezydenta i trzech Wiceprezydentów]

Zgromadzenie Ogólne wybiera spośród delegatów Prezydenta i trzech Wiceprezydentów Organizacji.

Prezydent wybierany jest większością dwóch trzecich głosów. Jeżeli dwie tury głosowania nie przyniosą rezultatu, wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.

Prezydent i Wiceprezydenci powinni pochodzić z różnych kontynentów.

@ZM1@Artykuł 17@ZM2@ [Kadencje Prezydenta i Wiceprezydentów]

Prezydent wybierany jest na czteroletnią kadencję. Wiceprezydenci wybierani są na trzyletnią kadencję. Bezpośrednio po upływie swoich kadencji nie mogą oni być wybierani ponownie ani do pełnienia tej samej funkcji, ani do pełnienia funkcji Delegata do Komitetu Wykonawczego.

Jeżeli w następstwie wyboru Prezydenta postanowienia Artykułu 15, akapit 2 lub Artykułu 16, akapit 3 nie mogą być zastosowane lub są sprzeczne, przeprowadza się wybór czwartego Wiceprezydenta, tak aby na stanowiskach prezydenckich były reprezentowane wszystkie kontynenty.

W takim przypadku Komitet Wykonawczy składać się będzie tymczasowo z 14 członków. Okres przejściowy powinien zakończyć się bezzwłocznie, w chwili gdy okoliczności pozwolą na zastosowanie przepisów Artykułów 15 i 16.

@ZM1@Artykuł 18@ZM2@ [Kompetencje Prezydenta]

Prezydent Organizacji:

a) przewodniczy sesjom Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Wykonawczego oraz kieruje ich obradami;

b) czuwa nad zgodnością działalności Organizacji z decyzjami Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Wykonawczego;

c) utrzymuje, w miarę możliwości, bezpośredni i stały kontakt z Sekretarzem Generalnym Organizacji.

@ZM1@Artykuł 19@ZM2@ [Wybór Delegatów do Komitetu Wykonawczego]

Dziewięciu Delegatów do Komitetu Wykonawczego wybieranych jest przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat. Bezpośrednio po upływie swoich kadencji nie mogą oni być wybrani ponownie do pełnienia tej samej funkcji.

@ZM1@Artykuł 20@ZM2@ [Zebranie Komitetu Wykonawczego]

Komitet Wykonawczy zbiera się co najmniej raz w roku i jest zwoływany przez Prezydenta Organizacji.

@ZM1@Artykuł 21@ZM2@ [Członkowie Komitetu Wykonawczego jako reprezentanci Organizacji]

W czasie pełnienia swoich funkcji wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego występują jako reprezentanci Organizacji, a nie jako reprezentanci swoich państw.

@ZM1@Artykuł 22@ZM2@ [Zadania Komitetu Wykonawczego]

Komitet Wykonawczy:

a) nadzoruje wykonywanie decyzji Zgromadzenia Ogólnego;

b) przygotowuje porządek obrad sesji Zgromadzenia Ogólnego;

c) przedkłada Zgromadzeniu Ogólnemu każdy program pracy lub projekt, który uzna za użyteczny;

d) nadzoruje zarządzanie i działalność Sekretarza Generalnego;

e) wykonuje wszystkie uprawnienia, przekazane mu przez Zgromadzenie Ogólne.

@ZM1@Artykuł 23@ZM2@ [Postępowanie w razie dymisji lub śmierci członka Komitetu Wykonawczego]

W razie dymisji lub śmierci członka Komitetu Wykonawczego, Zgromadzenie Ogólne wybiera na jego miejsce innego członka, którego mandat wygasa w tym samym terminie, w którym wygasłby mandat jego poprzednika. Mandat traci ważność, jeżeli członek Komitetu Wykonawczego przestaje być delegatem do Organizacji.

@ZM1@Artykuł 24@ZM2@ [Pełnienie funkcji do końca sesji Zgromadzenia Ogólnego]

Członkowie Komitetu Wykonawczego pełnią swoje funkcje do końca sesji Zgromadzenia Ogólnego, której obrady odbywają się w tym samym roku, w którym upływa termin ważności ich mandatu.

SEKRETARIAT GENERALNY

@ZM1@Artykuł 25@ZM2@ [Sekretariat Generalny]

Sekretariat Generalny tworzą stałe wydziały Organizacji.

@ZM1@Artykuł 26@ZM2@ [Zadania sekretariatu generalnego]

Sekretariat Generalny:

a) wprowadza w życie decyzje Zgromadzenia Ogólnego i Komitetu Wykonawczego;

b) funkcjonuje jako międzynarodowe centrum walki z przestępczością pospolitą;

c) funkcjonuje jako centrum techniczne i informacyjne;

d) zapewnia efektywne zarządzanie Organizacją;

e) utrzymuje kontakty z właściwymi organami krajowymi i międzynarodowymi, niemniej kwestie związane z poszukiwaniem sprawców czynów zabronionych powinny być realizowane za pośrednictwem Krajowych Biur Interpolu;

f) przygotowuje i wydaje wszelkie publikacje uznane za przydatne;

g) organizuje i wykonuje zadania sekretariatu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego, Komitetu Wykonawczego i wszelkich innych organów Organizacji;

h) przygotowuje na następny rok wstępny plan pracy, będący przedmiotem oceny i zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne i Komitet Wykonawczy;

i) utrzymuje, w miarę możliwości, stały i bezpośredni kontakt z Prezydentem Organizacji.

@ZM1@Artykuł 27@ZM2@ [Skład Sekretariatu Generalnego]

Sekretariat Generalny składa się z Sekretarza Generalnego oraz personelu technicznego i administracyjnego odpowiedzialnego za wykonanie prac Organizacji,

@ZM1@Artykuł 28@ZM2@ [Powołanie Sekretarza Generalnego]

Sekretarza Generalnego powołuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Komitetu Wykonawczego na okres 5 lat. Sekretarz Generalny może zostać powołany na kolejne kadencje, ale musi on zrezygnować z funkcji z chwilą ukończenia 65 roku życia, niemniej jednak może pełnić funkcję do końca kadencji, jeżeli upływa ona w roku w którym kończy 65 lat.

Sekretarz Generalny musi być wybrany spośród osób wysoce kompetentnych w problematyce policyjnej.

W wyjątkowych okolicznościach Komitet Wykonawczy może wystąpić na sesji Zgromadzenia Ogólnego z wnioskiem o odebranie mandatu osobie sprawującej funkcję Sekretarza Generalnego.

@ZM1@Artykuł 29@ZM2@ [Zadania Sekretarza Generalnego]

Sekretarz Generalny zatrudnia personel i kieruje jego pracą, zarządza finansami, powołuje stałe wydziały i kieruje ich pracą, zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez Zgromadzenie Ogólne lub Komitet Wykonawczy.

Sekretarz Generalny przedstawia Komitetowi Wykonawczemu lub Zgromadzeniu Ogólnemu wszelkie propozycje lub projekty dotyczące prac Organizacji.

Sekretarz Generalny odpowiada przed Komitetem Wykonawczym i Zgromadzeniem Ogólnym.

Sekretarz Generalny jest uprawniony do uczestniczenia w obradach Zgromadzenia Ogólnego, Komitetu Wykonawczego i wszystkich podległych organów,

Pełniąc swoją funkcję Sekretarz Generalny reprezentuje Organizację, nie zaś dane państwo.

@ZM1@Artykuł 30@ZM2@ [Obowiązek respektowania wyłącznie międzynarodowego charakteru misji Sekretarza Generalnego i personelu Organizacji]

Sekretarz Generalny i jego personel nie zwracają się podczas pełnienia swoich funkcji o instrukcje od jakiegokolwiek rządu lub ośrodka władzy pozostającego poza Organizacją ani też nie przyjmują takich instrukcji. Powstrzymują się oni od jakichkolwiek działań mogących przynieść szkodę ich międzynarodowej misji.

Każdy Członek Organizacji zobowiązany jest respektować wyłącznie międzynarodowy charakter misji Sekretarza Generalnego i personelu Organizacji oraz nie wywierać wpływu na wykonywanie przez nich ich zadań.

Każdy Członek Organizacji powinien dołożyć wszelkich starań, aby wspierać Sekretarza Generalnego i jego personel w wykonywaniu zadań.

KRAJOWE BIURA INTERPOLU

@ZM1@Artykuł 31@ZM2@ [Stała i aktywna współpraca Członków Organizacji]

Dla osiągnięcia celów Organizacji potrzebna jest jej stała i aktywna współpraca jej Członków, którzy powinni dokładać wszelkich starań, zgodnych z obowiązującym w ich państwach prawem, aby w należyty sposób uczestniczyć w jej działaniach.

@ZM1@Artykuł 32@ZM2@ [Krajowe Biura Interpolu]

Dla zapewnienia powyższej współpracy każde państwo wyznaczy organ, który będzie pełnił funkcję Krajowego Biura Interpolu. Biuro to zapewni kontakty z:

a) różnymi jednostkami organizacyjnymi w tym państwie;

b) organami innych państw, pełniącymi funkcję Krajowych Biur Interpolu;

c) Sekretariatem Generalnym Organizacji.

@ZM1@Artykuł 33@ZM2@ [Inne dogodne formy współpracy]

W przypadku tych państw, dla których przepisy Artykułu 32 nie mają zastosowania lub nie pozwoliłyby na skuteczną, scentralizowaną współpracę, Sekretariat Generalny określi w porozumieniu z tymi państwami inne dogodne formy współpracy.

DORADCY

@ZM1@Artykuł 34@ZM2@ [Doradcy]

W kwestiach naukowych Organizacja może zwrócić się do „Doradców”. Doradcy pełnią rolę wyłącznie konsultacyjną.

@ZM1@Artykuł 35@ZM2@ [Powołanie, wybór i odwołanie Doradców]

Doradcy są powoływani przez Komitet Wykonawczy na okres 3 lat. Ich powołanie staje się ostateczne dopiero po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne.

Doradcy są wybierani spośród osób, które posiadają międzynarodowe uznanie i autorytet w dziedzinie pozostającej w zakresie zainteresowania Organizacji.

Doradca może być odwołany decyzją Zgromadzenia Ogólnego.

KOMISJA KONTROLI KARTOTEK

@ZM1@Artykuł 36@ZM2@ [Komisja Kontroli Kartotek]

Komisja Kontroli Kartotek jest organem niezależnym, który czuwa nad tym, aby przetwarzanie przez Organizację informacji o charakterze osobowym było zgodne z ustanowionymi przez Organizację unormowaniami dotyczącymi tej materii.

Komisja Kontroli Kartotek zapewnia Organizacji doradztwo w odniesieniu do każdego projektu, operacji, unormowań lub innych spraw związanych z przetwarzaniem informacji o charakterze osobowym.

Komisja Kontroli Kartotek realizuje wnioski dotyczące informacji zawartych w kartotekach Organizacji.

@ZM1@Artykuł 37@ZM2@ [Skład i funkcjonowanie Komisji Kartotek Interpolu]

Członkowie Komisji Kartotek Interpolu posiadają kompetencje niezbędne do wykonywania jej zadań. Skład i funkcjonowanie Komisji są przedmiotem odrębnych unormowań ustanowionych przez Zgromadzenie Ogólne.

BUDŻET I ŚRODKI FINANSOWE

@ZM1@Artykuł 38@ZM2@ [Źródło finansowania]

Organizacja dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi:

a) ze składek członkowskich;

b) z darów, zapisów, subwencji, dotacji i innych źródeł, po uprzednim przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Komitet Wykonawczy.

@ZM1@Artykuł 39@ZM2@ [Zasady udziału finansowego Członków oraz maksymalna roczna suma wydatków]

Zgromadzenie Ogólne określa zasady udziału finansowego Członków oraz maksymalną roczną sumę wydatków na podstawie szacunków przedstawionych przez Sekretarza Generalnego.

@ZM1@Artykuł 40@ZM2@ [Budżet]

Projekt budżetu Organizacji przygotowywany jest przez Sekretarza Generalnego i przedkładany do zatwierdzenia przez Komitet Wykonawczy.

Budżet wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne.

W przypadku, gdy Zgromadzenie Ogólne nie miało możliwości zatwierdzenia budżetu, Komitet Wykonawczy podejmie wszelkie konieczne działania zgodnie z głównymi wytycznymi poprzedniego budżetu.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI

@ZM1@Artykuł 41@ZM2@ [Współpraca z międzyrządowymi lub pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi]

W każdym przypadku, gdy Organizacja uzna to za pożądane, mając na względzie cele i przedmiot określony w Statucie, ustanowi ona stosunki i nawiąże współpracę z innymi, międzyrządowymi lub pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi.

Ogólne przepisy regulujące współpracę z międzyrządowymi lub pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi obowiązują dopiero po ich zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne.

We wszystkich sprawach wchodzących w zakres kompetencji Organizacji może ona zasięgać opinii pozarządowych organizacji międzynarodowych oraz rządowych i pozarządowych organizacji krajowych.

Za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Komitet Wykonawczy albo – w przypadkach niecierpiących zwłoki – Sekretarz Generalny może, w zakresie swojej działalności i właściwości, przyjąć zobowiązania zarówno od innych instytucji lub organizacji międzynarodowych, jak i zobowiązania stanowiące realizację konwencji międzynarodowych.

STOSOWANIE, ZMIANY I INTERPRETACJA NINIEJSZEGO STATUTU

@ZM1@Artykuł 42@ZM2@ [Zmiana Statutu]

Niniejszy Statut może być zmieniony na wniosek każdego z Członków bądź na wniosek Komitetu Wykonawczego.

Sekretarz Generalny przekazuje do wiadomości wszystkim Członkom każdy projekt zmiany niniejszego Statutu na co najmniej trzy miesiące przed przedłożeniem go do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Ogólne.

Wszystkie zmiany niniejszego Statutu przyjmowane są większością dwóch trzecich głosów Członków Organizacji.

@ZM1@Artykuł 43@ZM2@ [Teksty Statutu]

Teksty niniejszego Statutu, ogłoszone w językach francuskim, angielskim, i hiszpańskim, są jednakowo autentyczne.

@ZM1@Artykuł 44@ZM2@ [Stosowanie Statutu]

Stosowanie niniejszego Statutu określane jest przez Zgromadzenie Ogólne w Regulaminie Ogólnym oraz Aneksach do niego, których przepisy będą przyjmowane większością dwóch trzecich głosów,

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

@ZM1@Artykuł 45@ZM2@ [Deklaracja o nieprzyjęciu Statutu]

Wszystkie organy reprezentujące państwa wymienione w Załączniku I uznawane są za Członków Organizacji, chyba że złożą one deklarację, za pośrednictwem właściwych organów rządowych, iż nie mogą przyjąć niniejszego Statutu. Taką deklarację należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Statutu.

@ZM1@Artykuł 46@ZM2@ [Wybór Wiceprezydenta oraz dwóch Delegatów do Komitetu Wykonawczego]

Podczas pierwszych wyborów w drodze losowania zostanie wybrany Wiceprezydent, którego mandat wygaśnie po upływie roku.

Podczas pierwszych wyborów w drodze losowania zostanie wybranych dwóch Delegatów do Komitetu Wykonawczego, których mandat wygaśnie po upływie jednego roku, oraz dwóch innych Delegatów, których mandat wygaśnie po upływie dwóch lat.

@ZM1@Artykuł 47@ZM2@ [Nadanie honorowego tytułu]

Osoby, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami oraz długotrwałą służbą w ramach Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych, mogą zostać wyróżnione przez Zgromadzenie Ogólne nadaniem honorowego tytułu odpowiadającego stanowiskom w Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej.

@ZM1@Artykuł 48@ZM2@ [Przekazanie mienia]

Wszelkie mienie należące do Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych przekazane zostaje Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej.

@ZM1@Artykuł 49@ZM2@ [Definicje]

W niniejszym Statucie:

– „Organizacja” oznacza każdorazowo Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej;

– „Statut” oznacza każdorazowo Statut Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej;

– „Sekretarz Generalny” oznacza Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej;

– „Komitet” oznacza Komitet Wykonawczy Organizacji;

– „Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie Ogólne” oznacza Zgromadzenie Ogólne Organizacji;

– „Członek” lub „Członkowie” oznacza Członka lub Członków Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej w rozumieniu Artykułu 4 niniejszego Statutu;

– „delegat” (w liczbie pojedynczej) lub „delegaci” (w liczbie mnogiej) oznacza osobę lub osoby będące członkami jednej delegacji lub wielu delegacji w rozumieniu Artykułu 7;

– „Delegat” (w liczbie pojedynczej) lub „Delegaci” (w liczbie mnogiej) oznacza osobę lub osoby wybrane do Komitetu Wykonawczego na warunkach określonych w Artykule 19.

@ZM1@Artykuł 50@ZM2@ [Wejście w życie]

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 1956 roku.

Wersja w języku angielskim.

Po zaznajomieniu się z powyższym statutem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tego statutu,

– postanowienia statutu są ratyfikowane, przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 23 czerwca 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [LISTA PAŃSTW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PRZEPISY ARTYKUŁU 45 STATUTU]

ZAŁĄCZNIK I

LISTA PAŃSTW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PRZEPISY ARTYKUŁU 45 STATUTU

Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Cejlon, Chile, Dania, Dominikana, Egipt, Finlandia, Filipiny, Francja, Grecja, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Izrael, Japonia, Jordania, Jugosławia, Kambodża, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Liban, Liberia, Libia, Luksemburg, Meksyk, Monako, Myanmar, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Saara, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Sudan, Surinam, Syria, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Urugwaj, Wenezuela, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama