reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotycząca stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej,

podpisana w SHAPE dnia 17 września 2014 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 17 września 2014 r. w SHAPE została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotycząca stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, w następującym brzmieniu:

UMOWA MIĘDZY

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A

NACZELNYM DOWÓDZTWEM SOJUSZNICZYCH
SIŁ W EUROPIE (SHAPE)

DOTYCZĄCA

STACJONOWANIA, STATUSU PRAWNEGO I WSPARCIA

3. BATALIONU ŁĄCZNOŚCI NATO (3NSB), ELEMENTU
PODPORZĄDKOWANEGO GRUPIE SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI
I INFORMATYKI NATO (NCISG) DYSLOKOWANEGO
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁ 1: CEL

ARTYKUŁ 2: SKRÓTY I DEFINICJE

ARTYKUŁ 3: STATUS PRAWNY I ROZWAŻANIA

ARTYKUŁ 4: ZAKRES

ARTYKUŁ 5: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 6: PERSONEL CYWILNY

ARTYKUŁ 7: OBOWIĄZKI

ARTYKUŁ 8: PROCEDURY I POSTANOWIENIA FINANSOWE

ARTYKUŁ 9: IMMUNITETY – GENERAŁOWIE I PRACOWNICY CYWILNI NA RÓWNOWAŻNYCH STANOWISKACH

ARTYKUŁ 10: OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

ARTYKUŁ 11: USŁUGI POCZTOWE

ARTYKUŁ 12: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

DOKUMENTY ODNIESIENIA

A. Dokument SG(2010)0248, Przegląd Struktury Dowodzenia NATO PE, Szczegółowe Plany Implementacji i Reorganizacji Jednostek (z dnia 14 kwietnia 2010 r.).

B. Dokument MCM-0174-2009, Przegląd Struktury Dowodzenia NATO PE, Szczegółowe Plany Implementacji i Reorganizacji Jednostek (z dnia 12 kwietnia 2010 r.).

C. Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie 19 czerwca 1951 r. (NATO SOFA).

D. Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzony w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Protokół Paryski).

E. Dokument CM (69)22, Procedura aktywacji i reorganizacji organów wojskowych NATO w czasie pokoju i zasady zapewnienia im statusu międzynarodowego i międzynarodowego finansowania (z dnia 19 maja 1969 r.).

F. Dokument PO (2011)0020, struktura dowodzenia NATO, Wsparcie Państwa Gospodarza, Polityka i standardy (z dnia 14 lutego 2011 r.).

G. Dokument PO(2011)0242, Plan wdrożenia reform agencji NATO (z dnia 8 czerwca 2011 r.).

H. Dokument 0050/SHGLX/004/12-282394, Wymiana Listów w sprawie statusu prawnego Batalionu Łączności NATO w Bydgoszczy w Przyszłej Strukturze Dowodzenia NATO, z dnia 6 lutego 2012 r.

I. Dokument MCM-0076-2012, Deaktywacja Agencji NATO do Spraw Eksploatacji Systemów Łączności i Informatyki oraz aktywacja Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO (NATO CIS Group), Sojusznicze Dowództwo ds. Operacji (z dnia 22 czerwca 2012 r.), zatwierdzona przez Radę Północnoatlantycką dnia 29 czerwca 2012 r. w dokumencie C-M (2012)0055.

J. Umowa między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego oraz innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona dnia 19 czerwca 1995 r. (PdP SOFA).

K. Późniejszy Protokół Dodatkowy (Further Additional Protocol – FAP) do Umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzony dnia 19 grudnia 1997 r.

L. Porozumienie Ogólne (MOU) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie oraz Kwaterą Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy NATO do Spraw Transformacji w sprawie zapewnienia wsparcia przez Państwo-Gospodarza dla operacji NATO prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Mons dnia 8 września 2005 r. i w Warszawie dnia 26 września 2005 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

i

Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił w Europie (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE)

zwani dalej „Stronami”;

ZWAŻYWSZY, ŻE w swoich decyzjach zamieszczonych w Dokumentach odniesienia A i B Rada Północnoatlantycka i Komitet Wojskowy zatwierdziły reorganizację Struktury Dowodzenia NATO i jej Mobilnej Struktury Łączności;

ZWAŻYWSZY, ŻE Dokumenty odniesienia A, B i G przewidują utworzenie 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB) w Bydgoszczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z Dokumentem odniesienia I Rada Północnoatlantycka zaaprobowała aktywację Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO (NATO CIS Group), w skład której wchodzi 3NSB, przyznając jej status prawny zgodnie z Dokumentem odniesienia E;

ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z ustaloną polityką NATO, Państwo Gospodarz nie będzie czerpać przychodów z działalności lub nieruchomości 3NSB;

ODNOTOWUJĄC, ŻE od 2008 r. Naczelne Dowództwo ujednoliciło implementację art. 16 ust. 2 Protokołu Paryskiego poprzez wspólnie opracowany Wzór Umowy Uzupełniającej w celu zapewnienia całkowitego i właściwego wypełnienia decyzji Rady Północnoatlantyckiej;

ODNOTOWUJĄC, ŻE przepisy dotyczące pracowników cywilnych NATO (NATO Civilian Personnel Regulations – NCPR) zastępują krajowe przepisy prawa pracy w odniesieniu do Międzynarodowych Pracowników Cywilnych NATO i są jednomyślnie zatwierdzone przez Radę Północnoatlantycką;

UZNAJĄC konieczność udokumentowania statusu prawnego, stacjonowania oraz zapewnienia wsparcia 3NSB w Bydgoszczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

uzgodniły co następuje:

@ZM1@ARTYKUŁ 1@ZM2@

@ZM1@CEL@ZM2@ [Cel]

Niniejsza Umowa ustanawia obowiązki Stron w zakresie stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia dla 3. Batalionu Łączności NATO (3rd NATO Signal Battalion – 3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NATO CIS Group – NCISG), dyslokowanego w Bydgoszczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Określa również status prawny Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) i Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO w odniesieniu do działalności 3NSB na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

@ZM1@ARTYKUŁ 2@ZM2@

@ZM1@SKRÓTY i DEFINICJE@ZM2@ [Skróty i definicje]

Dla celów niniejszej Umowy zastosowanie mają następujące skróty i definicje:

2.1 Grupa Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) jest dowództwem podległym Naczelnemu Dowództwu Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) oraz organizacją nadrzędną dla 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB). W całej Umowie, SHAPE, NCiSG i 3NSB indywidualnie i wspólnie będą określani jako „IMHQ”.

2.2 Skrót 3NSB będzie rozumiany jako 3. Batalion Łączności NATO, podległe mu pododdziały i elementy wspierające znajdujące się w Polsce, mianowicie Dowództwo Batalionu (NATO Signal Battalion Headquarters – NSB HQ), Kompania Zabezpieczenia i Wsparcia (Maintenance & Support Company – M&S Coy), Mobilny Moduł Łączności A (Deployable Communication Module A – DCM A) oraz Wysunięty Punkt Wsparcia Logistycznego Wschód (Forward Support Point East – FSPE). W tym względzie, 3NSB jest uważany jako Międzynarodowe Dowództwo Wojskowe (International Military Headquarters – IMHQ), tak jak ten termin jest rozumiany w Protokole Paryskim. IMHQ składa się również z tymczasowych dowództw lub jednostek, wojskowych przedstawicieli narodowych i oficerów łącznikowych oraz cywilnych agencji NATO, które mogą zostać przydzielone do 3NSB na zasadzie tymczasowej w celu realizacji zadań 3NSB.

2.3 Termin „Państwo Gospodarz” i „Państwo Przyjmujące” odnosi się do Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4 Termin „Naczelne Dowództwo” dotyczy Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) i Dowództwa Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) określonych w artykule 1 Protokołu Paryskiego.

2.5 Termin „członkowie Sił Zbrojnych” oznacza personel zdefiniowany jako taki przez umowy NATO SOFA, PdP SOFA i Protokół Paryski.

2.6 Termin „Personel Cywilny” odnosi się do:

a. Komponentu Cywilnego zdefiniowanego w NATO SOFA i Protokole Paryskim. Komponent Cywilny składa się głównie z Międzynarodowego Personelu Cywilnego NATO (NATO International Civilian – NIC) zatrudnionego w 3NSB,zdefiniowanego w przepisach dotyczących Personelu Cywilnego NATO (NATO Civilian Personnel Regulations – NCPR), zatwierdzonych przez Radę Północnoatlantycką, oraz zgodnie z nimi, zatrudnionych w celu wypełnienia stanowisk w etacie pokojowym Grupy Łączności NATO, niezależnie od ich narodowości;

b. Innych kategorii pracowników obejmujących konsultantów, pracowników tymczasowych, określonych w przepisach NCPR;

c. Miejscowej Cywilnej Siły Roboczej (Local Wagę Ratę – LWR), określonej w artykule IX ust. 4 NATO SOFA.

2.7 Termin „Wykonawcy Kontraktowi” odnosi się do pracowników firm świadczących usługi dla 3NSB, zgodnie z zamówieniem udzielonym przez jednostkę NATO, którzy znajdują się na terytorium Państwa Gospodarza, wyłącznie w celu świadczenia usług dla 3NSB w charakterze doradczym w sprawach technicznych, dla potrzeb instalowania, użytkowania bądź obsługi technicznej sprzętu lub zaspokajania konkretnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań w ramach 3NSB.

2.8 „3NSB Personel” oznacza członków Sił Zbrojnych i członków Komponentu Cywilnego.

2.9 „Członkowie rodziny” są określeni jako:

a. współmałżonkowie 3NSB Personelu;

b. dzieci 3NSB Personelu, pozostające na ich utrzymaniu.

2.10 Wspólne Finansowanie NATO oznacza fundusze zapewnianie przez państwa NATO i udostępniane poprzez budżety NATO dla pokrywania poniesionych wspólnych kosztów, po zatwierdzeniu przez Radę Północnoatlantycką.

2.11 W przypadku braku definicji w niniejszej umowie będą miały zastosowanie terminy i definicje zawarte w „Słowniku terminów i definicji NATO (AAP-6)”.

@ZM1@ARTYKUŁ 3@ZM2@

@ZM1@STATUS PRAWNY I ROZWAŻANIA@ZM2@ [Status prawny i rozważania]

3.1 SHAPE ma osobowość prawną jako Naczelne Dowództwo zgodnie z Protokołem Paryskim. Grupa Systemów Łączności i Informatyki NATO otrzymuje osobowość prawną od SHAPE na podstawie Protokołu Paryskiego. Dlatego też niniejsza Umowa również definiuje status prawny SHAPE i Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO w odniesieniu do działalności 3NSB w Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2 3NSB będzie miał niezbędną zdolność do wykonywania osobowości prawnej SHAPE przekazanej Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO. W tym zakresie, będzie rozumiany jako Międzynarodowe Dowództwo Wojskowe (International Military Headquarters – IMHQ), tak jak ten termin jest rozumiany w artykule 14 Protokołu Paryskiego.

3.3 Postanowienia NATO SOFA, Protokołu Paryskiego, PdP SOFA i Późniejszego Protokołu Dodatkowego stosuje się tak aby objąć nimi personel IMHQ, jak również stosuje się Porozumienie Ogólne (MOU) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie oraz Kwaterą Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy NATO do Spraw Transformacji w sprawie zapewnienia wsparcia przez Państwo-Gospodarza dla operacji NATO prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Mons dnia 8 września 2005 r. i w Warszawie dnia 26 września 2005 r. w możliwie największym zakresie.

3.4 Żadna ze Stron nie może przenieść, cedować lub przekazać swoich praw, obowiązków, zobowiązań bądź zadań wynikających z niniejszej Umowy, ani z późniejszych związanych z nią uzgodnień, bez pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela drugiej Strony.

3.5 SHAPE przekazał Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO zdolność do czynności prawnych uważanych za niezbędne do realizacji zadań 3NSB. W szczególności dotyczy to zdolności zawierania kontraktów z upoważnienia Kontrolera Finansowego Sojuszniczego Dowództwa ds. Operacji (Allied Command Operations – ACO), uczestniczenia w postępowaniu prawnym i administracyjnym oraz nabywania i zbywania własności. Na wniosek Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO, Państwo Przyjmujące będzie występowało w imieniu 3NSB przy negocjowaniu kontraktów i we wszelkich sprawach przed sądami Państwa Przyjmującego, zgodnie z postanowieniami artykułów 10 i 11 Protokołu Paryskiego. Koszty wykonywania kontraktów lub koszty działań prawnych będą pokrywane przez 3NSB.

3.6 W okresie wyznaczenia, 3NSB Personel objęty jest immunitetem od jurysdykcji Państwa Przyjmującego oraz od działań prawnych, aresztowania lub zatrzymania w odniesieniu do ich wypowiedzi ustnych i pisemnych lub czynów dokonanych przez nich służbowo i w ramach posiadanych uprawnień. Powyższy immunitet nie przysługuje obywatelom polskim.

3.7 Jurysdykcja karna i dyscyplinarna nad członkami Sił Zbrojnych NATO i państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, Komponentem Cywilnym i członkami ich rodzin, w odniesieniu do popełnionych przez nich przestępstw na terytorium Państwa Przyjmującego, które są karalne na podstawie jego prawa, będzie sprawowana zgodnie z postanowieniami umów NATO SOFA i PdP SOFA:

a. Dowódca 3NSB będzie niezwłocznie informowany o aresztowaniu lub innym zatrzymaniu takich osób.

b. Nakazy i wezwania wystawione przez instytucje prawne Państwa Przyjmującego, kierowane do takich osób, będą doręczane za pośrednictwem Dowódcy 3NSB.

3.8 Roszczenia inne niż wynikające z kontraktów, powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy lub z nią związane i należące do kategorii roszczeń opisanych w artykule VIII umowy NATO SOFA (lub PdP SOFA) lub artykule 6 Protokołu Paryskiego są rozstrzygane na podstawie tych postanowień.

3.9 Roszczenia wynikające z kontraktów są rozpatrywane i rozstrzygane przez Państwo Przyjmujące, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Państwa Przyjmującego, dotyczącymi zamówień publicznych.

3.10 Sprawy wewnętrzne Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO i 3NSB, jako części składowej NATO, będącej organizacją międzynarodową, podlegają doktrynom oraz zasadom administracyjnym NATO i ACO, w szczególności tym odnoszącym się do kwestii struktury dowodzenia i ćwiczeń. Zostały one przedstawione w Dokumentach Komitetu Wojskowego NATO, Dyrektywach Dowództw Strategicznych i Dyrektywach Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO, które mają zastosowanie w odniesieniu do 3NSB i jego personelu.

@ZM1@ARTYKUŁ 4@ZM2@

@ZM1@ZAKRES@ZM2@ [Zakres]

4.1 Niniejsza Umowa uzupełnia Protokół Paryski zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 tegoż Protokołu i zostanie uszczegółowiona przez Porozumienie GSA (Garrison Support Arrangement – GSA) i Porozumienia Techniczne, które będą definiowały szczegóły dotyczące wsparcia Państwa Przyjmującego i wsparcia według kosztów dzielonych (Cost Shared Support) w odniesieniu do 3NSB.

4.2 Postanowienia umowy NATO SOFA, Protokołu Paryskiego, PdP SOFA, Późniejszego Protokołu Dodatkowego (Further Additional Protocol – FAP), także inne stosowne porozumienia mogące obowiązywać między Naczelnymi Dowództwami i Państwem Przyjmującym dotyczące Wsparcia Państwa Gospodarza mają zastosowanie do 3NSB.

4.3 Postanowienia niniejszej Umowy mogą mieć zastosowanie w czasie pokoju, w razie doraźnej potrzeby, w czasie kryzysu, konfliktu lub w okresach napięć międzynarodowych, co może zostać wspólnie określone przez właściwe władze Państwa Przyjmującego i władze NATO.

4.4 Wyznaczeni przedstawiciele Stron mogą zawierać odrębne Porozumienia w celu uszczegółowienia i wdrażania postanowień niniejszej Umowy.

@ZM1@ARTYKUŁ 5@ZM2@

@ZM1@POSTANOWIENIA OGÓLNE@ZM2@ [Postanowienia ogólne]

5.1 Państwo Przyjmujące zachowuje kontrolę nad własnymi zasobami, chyba że kontrola tych zasobów została wyszczególniona w Porozumieniu GSA.

5.2 Z wyjątkiem przypadków ścigania sprawców przestępstw lub działań na mocy postanowienia sądu lub prokuratora, w których gwarantowane jest automatycznie zezwolenie na wstęp do budynków, urzędnicy Państwa Przyjmującego mający zgodnie z prawem Państwa Przyjmującego (w tym funkcjonariusze celni oraz inspektorzy pracy i bhp) prawo wstępu do obiektów dla potrzeb wykonywania swoich obowiązków służbowych, mogą wejść na teren lub do budynków 3NSB wyłącznie po otrzymaniu zgody Dowódcy 3NSB bądź jego przedstawiciela. Niniejsze postanowienie nie będzie stosowane ze szkodą dla postanowień Protokołu Paryskiego odnośnie nienaruszalności archiwum i innych oficjalnych dokumentów lub procedur sprawdzających.

5.3 Państwo Przyjmujące uznaje za ważne wszystkie ważne cywilne i wojskowe prawa jazdy wydane członkom Sił Zbrojnych i Komponentu Cywilnego oraz członkom ich rodzin.

5.4 Zgodnie z postanowieniami Protokołu Paryskiego i z uwzględnieniem jego ograniczeń, Państwo Przyjmujące przyznaje, że zarówno nieruchomości, jak i majątek ruchomy stanowiące własność 3NSB lub przez niego zajmowane, nie podlegają rekwizycji, konfiskacie, zajęciu i wywłaszczeniu oraz innym tymczasowym procedurom zatrzymania.

5.5 3NSB otrzyma wcześniej stosowną zgodę od Państwa Przyjmującego przed zarządzeniem i przeprowadzeniem przegrupowania lub ćwiczeń poza obiektem koszarowym 3NSB, w związku z działalnością 3NSB na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc i współpraca w planowaniu ćwiczeń i przegrupowaniu, przekraczaniu granicy, procedurach związanych z odprawą i kontrolą graniczną mogą być określone w Porozumieniu Technicznym.

5.6 Państwo Przyjmujące i 3NSB będą przez cały czas współpracowały za pośrednictwem odpowiednich władz, w celu umożliwienia właściwej realizacji postanowień Protokołu Paryskiego, umów NATO SOFA i PdP SOFA, Późniejszego Protokołu Dodatkowego oraz postanowień niniejszej Umowy:

a. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, wzajemne prośby i wnioski 3NSB i władz Państwa Przyjmującego będą przekazywane za pośrednictwem Zastępcy Dowódcy 3NSB, w ramach przyznanych mu narodowych uprawnień.

b. Jeśli 3NSB uzna za konieczne użycie środków ochrony zdrowia w otoczeniu kwater przydzielonych do jego użytku, uzgodni to ze stosownymi władzami Państwa Przyjmującego. 3NSB i Państwo Przyjmujące będą wzajemnie się informować o takich środkach ochrony oraz o sprawach stanowiących przedmiot wzajemnej troski.

@ZM1@ARTYKUŁ 6@ZM2@

@ZM1@PERSONEL CYWILNY@ZM2@ [Personel cywilny]

6.1 Grupa Systemów Łączności i Informatyki NATO i 3NSB mogą zawierać umowy o pracę z Międzynarodowym Personelem Cywilnym NATO (NATO International Civilian – NIC), o którym mowa w artykule 7 ustęp 2 Protokołu Paryskiego oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Północnoatlantycką etatem pokojowym dla Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO i 3NSB. Zasady i warunki zatrudnienia personelu NIC są regulowane w umowie o pracę, przepisach NCPR oraz dyrektywach wdrażających.

6.2 Personel NIC będzie zwolniony z jurysdykcji sądu pracy Państwa Przyjmującego oraz przepisów prawa pracy i rozporządzeń Państwa Przyjmującego, w tym obejmujących krajowe programy emerytalne, ubezpieczenia socjalne i ubezpieczenia zdrowotne. Personel NIC będzie zwolniony z podatków od wynagrodzeń i dodatków wypłacanych jemu bezpośrednio przez NATO. Powyższe postanowienia mają zastosowanie niezależnie od narodowości.

6.3 Grupa Systemów Łączności i Informatyki NATO może, po zaaprobowaniu przez Komitet Budżetowy NATO, na takich samych zasadach jak każdy pracodawca, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudniać Miejscową Cywilną Siłę Roboczą (LWR). Zasady i warunki zatrudnienia będą regulowane przez przepisy prawa Państwa Przyjmującego.

6.4 W odniesieniu do personelu LWR, Grupa Systemów Łączności i Informatyki NATO będzie wypełniać zobowiązania podmiotu zatrudniającego na podstawie, mającego zastosowanie, prawa Państwa Przyjmującego, biorąc pod uwagę przepisy NATO. Dotyczy to zwłaszcza dokonywania stosownych potrąceń od wynagrodzeń pracowników oraz wpłacania składek przez pracodawcę, wymaganych przez mające zastosowanie prawo Państwa Przyjmującego.

6.5 Spory związane ze stosunkiem pracy między 3NSB i jego personelem LWR będą rozstrzygane przez właściwe wewnętrzne władze NATO, jednakże bez uszczerbku dla praw takiego personelu do ochrony prawnej udzielanej zgodnie z mającym zastosowanie prawem Państwa Przyjmującego.

6.6 Osoby mieszczące się w definicji Komponentu Cywilnego, niebędące obywatelami polskimi, nie będą podejmować w Polsce innych prac niż te, które są związane z wykonywaniem ich obowiązków w Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO.

6.7 Osoby cywilne mające obywatelstwo polskie mogą podlegać obowiązkowi służby wojskowej wynikającemu z prawa Państwa Przyjmującego. Na prośbę Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO, właściwe władze polskie mogą zwolnić z tego rodzaju służby, włączając w to ćwiczenia rezerwy, mobilizację, ponowne powołanie do służby i szkolenie w zakresie obrony cywilnej.

6.8 Personel cywilny, niezależnie od narodowości, będzie podlegał postępowaniu sprawdzającemu prowadzonemu przez władze Państwa Wysyłającego. Wykonawcy kontraktowi, jako warunek zatrudnienia, powinni posiadać konieczne poświadczenie bezpieczeństwa wymagane przez przepisy NATO. Sprawdzenie obywateli Państwa Przyjmującego powinno być wykonane przez odpowiednie władze Państwa Przyjmującego.

6.9 Państwo Przyjmujące zapewni, że personel określony w artykułach 2.5, 2.6, 2.7 i 2.9 będzie mógł wjechać do Polski i przebywać w Polsce w czasie swego oddelegowania do 3NSB lub pracując na rzecz 3NSB. Na żądanie, 3NSB dostarczy władzom Państwa Przyjmującego listę uprawnionego personelu.

6.10 Członkowie rodzin mogą zostać zatrudnieni, przez narodowe elementy wsparcia i 3NSB, na stanowiskach pomocniczych. Osoby zatrudnione w ten sposób i nie będące obywatelami polskimi nie podlegają przepisom prawa Państwa Przyjmującego w zakresie pozwolenia na pracę.

6.11 Wykonawcy kontraktowi nie mogą ubiegać się o zwolnienia z podatków i cła, o których mowa w niniejszej Umowie. Jednakże w przypadku, gdy 3NSB będzie potrzebował wykonawców kontraktowych do wypełnienia swoich zadań, Państwo Przyjmujące:

a. zezwoli wykonawcom kontraktowym na wjazd i pobyt w Polsce na czas realizacji ich kontraktu;

b. będzie honorowało wszystkie ważne prawa jazdy posiadane przez wykonawców kontraktowych; oraz

c. nie będzie wymagało od wykonawców kontraktowych uzyskania pozwolenia na pracę od Państwa Przyjmującego.

6.12 Wykonawcy kontraktowi nie mają prawa podejmować innych prac w Państwie Przyjmującym. Na żądanie, 3NSB dostarczy władzom Państwa Przyjmującego listę swoich wykonawców kontraktowych. Postanowienia artykułu 6.11 stosuje się tylko do wykonawców kontraktowych niebędących obywatelami Państwa Przyjmującego. Obywatele Państwa Przyjmującego, którzy są wykonawcami kontraktowymi 3NSB, podlegają w pełni przepisom podatkowym, prawa pracy i innym przepisom Państwa Przyjmującego. Liczba wykonawców kontraktowych 3NSB, niebędących obywatelami Państwa Przyjmującego i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w danym czasie bez zgody Państwa Przyjmującego dłużej niż 90 dni, nie przekroczy 40 osób.

@ZM1@ARTYKUŁ 7@ZM2@

@ZM1@OBOWIĄZK@ZM2@I [Obowiązki]

7.1 Poniższe postanowienia określają obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej, jako Państwa Przyjmującego:

a. Państwo Przyjmujące zapewni 3NSB infrastrukturę w Bydgoszczy i udzieli stosowne wsparcie. Szczegóły tego zobowiązania zostaną określone w Porozumieniu GSA, które zostanie zawarte między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie. Z zastrzeżeniem decyzji SHAPE, powyższe postanowienia nie pozbawiają 3NSB, za aprobatą Państwa Przyjmującego, możliwości samodzielnego zawierania kontraktów dotyczących gruntów, budynków i urządzeń.

b. Wszelkie wymagane zmiany w infrastrukturze udostępnionej przez Państwo Przyjmujące muszą być uzgodnione pomiędzy Stronami. Zmiany powyższe nie mogą powodować nakładania czynszów lub innych opłat.

c. Państwo Przyjmujące odpowiada za zewnętrzne bezpieczeństwo obiektów 3NSB, z obroną i ochroną kompleksu włącznie. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostaną zawarte w Porozumieniu GSA.

d. Państwo Przyjmujące, na podstawie dodatkowych lub istniejących porozumień, zapewnia członkom Sił Zbrojnych i członkom ich rodzin opiekę medyczną i stomatologiczną.

e. Bez uszczerbku dla przywilejów NATO, Państwo Przyjmujące będzie dostarczało 3NSB kopie wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska, które mogą mieć zastosowanie do ustanowienia i funkcjonowania 3NSB, jak również wszelkich przepisów dotyczących przechowywania, przemieszczania i usuwania materiałów niebezpiecznych.

f. Przepisy ruchu drogowego Państwa Przyjmującego będą miały zastosowanie do służbowych pojazdów, przyczep i naczep należących do 3NSB, prywatnych pojazdów i przyczep oraz naczep członków Sił Zbrojnych, Komponentu Cywilnego i członków ich rodzin, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

i. Z uwagi na to, że NATO działa jako ubezpieczyciel swoich własnych pojazdów, pojazdy służbowe 3NSB są zwolnione z krajowych wymogów w zakresie zawierania obowiązkowego ubezpieczenia. Pojazdy te będą podlegały zwolnieniu z podatków za korzystanie z dróg, opłat rejestracyjnych oraz kosztów związanych z krajowymi przeglądami technicznymi. Przeglądy techniczne w zakresie minimalnego poziomu sprawności oraz bezpieczeństwa będą przeprowadzane z wykorzystaniem środków Państwa Gospodarza oraz na podstawie takich standardów Państwa Gospodarza jakie są stosowane wobec pojazdów wojskowych Państwa Gospodarza. Tego rodzaju przeglądy techniczne nie będą skutkowały zobowiązaniem NATO do zmiany oryginalnych specyfikacji wojskowych pojazdów 3NSB. Państwo Gospodarz będzie uznawać ważność tablic rejestracyjnych NATO, które zostały przymocowane do pojazdów 3NSB.

ii. Pojazdy, przyczepy i naczepy służbowe należące do 3NSB, w zakresie opłat za korzystanie z dróg, będą traktowane tak samo, jak pojazdy służbowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

iii. Właściwe organy Państwa Przyjmującego zwolnią, z należytym poszanowaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, pojazdy, przyczepy i naczepy należące do 3NSB z obowiązku przestrzegania przepisów obowiązujących w Państwie Przyjmującym dotyczących konstrukcji, projektowania i wyposażenia pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, jeśli takie zwolnienie jest niezbędne do pełnienia funkcji przez 3NSB.

iv. Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy członków Sił Zbrojnych oraz Komponentu Cywilnego, importowane zgodnie z zapisami niniejszej Umowy, podlegają, z należytym poszanowaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, jedynie w minimalnym zakresie przepisom Państwa Przyjmującego dotyczącym konstrukcji, projektowania i wyposażenia mających zastosowanie do pojazdów turystycznych, przyczep i naczep. 3NSB ma prawo do odstępstw od przepisów o ruchu drogowym w zakresie i stopniu dozwolonym dla Sił Zbrojnych Państwa Przyjmującego, jeśli pojazdy, przyczepy i naczepy zostaną wyraźnie oznakowane, jako należące do 3NSB.

7.2 Następujące postanowienia określają obowiązki IMHQ lub jego przedstawicieli:

a. IMHQ będzie okresowo uzgadniać z Państwem Przyjmującym wszelkie zmiany dotyczące 3NSB i w razie potrzeby zaproponuje modyfikację stosownych dokumentów.

b. Z należytym poszanowaniem immunitetów NATO, IMHQ będzie przestrzegać przepisów i procedur dotyczących ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, rolnictwa oraz ochrony środowiska mających zastosowanie w stosunku do siedziby 3NSB, jak również innych mających zastosowanie przepisów dotyczących gromadzenia, przemieszczania i usuwania materiałów niebezpiecznych.

c. W razie konieczności zaspokojenia potrzeb 3NSB, IMHQ będzie zabiegać o konieczne środki ze wspólnych funduszy NATO pozwalające na modernizację istniejących lub zbudowanie nowych budynków i infrastruktury 3NSB.

d. Za ochronę wewnętrzną obiektów 3NSB odpowiada 3NSB zgodnie z dyrektywami NATO dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ochrony i obrony.

e. Członkowie Sił Zbrojnych mogą posiadać i nosić broń pod warunkiem, że są upoważnieni do tego na mocy wydanych rozkazów. 3NSB wyda szczegółowe regulacje dotyczące przechowywania broni i amunicji znajdującej się w jego posiadaniu w celu zapewnienia, aby żaden członek 3NSB nie posiadał ani nie nosił broni, jeśli nie jest do tego upoważniony. Posiadanie i noszenie prywatnej broni i amunicji regulowane jest przepisami Państwa Przyjmującego.

7.3 Szczegóły wymienionych wyżej zobowiązań mogą zostać określone w Porozumieniach Technicznych uzupełniających niniejszą umowę i zawieranych pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Grupą Systemów Łączności

i Informatyki NATO, albo ich upoważnionymi przedstawicielami.

@ZM1@ARTYKUŁ 8@ZM2@

@ZM1@PROCEDURY I POSTANOWIENIA FINANSOWE@ZM2@ [Procedury i postanowienia finansowe]

8.1 Polska, mając na względzie ratyfikowane umowy międzynarodowe i przepisy obowiązujące na terytorium Państwa Przyjmującego, podejmie niezbędne czynności w celu zwolnienia IMHQ z podatków, ceł i innych opłat, związanych z działalnością 3NSB. Sprzęt, zaopatrzenie, dostawy i inne towary wwożone na wyłączny użytek 3NSB będą zwolnione z podatków, ceł i podobnych opłat. Powyższe zwolnienie importowe

od cła będzie przedmiotem deponowania właściwego formularza celnego (i właściwych procedur) określonego przez władze Państwa Przyjmującego.

8.2 Procedury finansowe będą zgodne z Przepisami Finansowymi NATO (NATO Financial Regulations – NFR). Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako sprzeczne lub uprawniające do wykraczania poza warunki NFR.

8.3 Do końca maja każdego roku Państwo Przyjmujące będzie przedstawiać 3NSB szacunkowe koszty udzielanego wsparcia, niezbędne do opracowania rocznego budżetu i planów finansowych 3NSB.

8.4 Wysokość opłat nakładanych na cywilne i wojskowe materiały i usługi nie może być wyższa od opłat, jakimi obciążane są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże opłaty te mogą się różnić ze względu na różne plany dostaw, miejsca dostaw lub podobne okoliczności.

8.5 IMHQ może zawierać bezpośrednie umowy z dostawcami handlowymi, zgodnie z delegacją zawartą w artykule 3 ustęp 5 niniejszej Umowy.

8.6 IMHQ może dysponować pieniędzmi w każdej walucie. Oficjalne konta IMHQ, jak też konta osobiste wydzielonego do niego personelu, mogą być zakładane w wybranym przez nich banku.

8.7 Szczegółowe postanowienia finansowe i procedury zwrotu kosztów poniesionych przez Państwo Przyjmujące z funduszy funkcjonowania i utrzymania NATO (NATO Operation and Maintenance (O&M) Funds) zawarte będą w Porozumieniu Technicznym.

8.8 Zwolnienia podatkowe przewidziane w artykule 8 ust. 1 obejmują zaopatrzenie na użytek służbowy 3NSB oraz jego kasyn, klubów, restauracji i kantyn zlokalizowanych na jego terenie, o ile zaopatrzenie to jest niezbędne dla ich działalności. Personel Państwa Przyjmującego służący w 3NSB, a także personel zwykle zamieszkujący na terytorium Państwa Przyjmującego jest upoważniony do korzystania z kantyn 3NSB, na podstawie kart żywnościowych wydanych przez 3NSB, będących przedmiotem ograniczeń nałożonych przez Państwo Przyjmujące.

8.9 Zgodnie z przepisami dotyczącymi zwolnień podatkowych i celnych określonymi w artykule XI ustępy 4, 5 i 6 umowy NATO SOFA, członkowie rodzin nie posiadają oddzielnego upoważnienia do korzystania z takich zwolnień, ale mogą występować w imieniu członków rodziny posiadających takie upoważnienie.

8.10 Osoby określone w artykule 2 ust. 5, artykule 2 ust. 6 lit. a i artykule 2 ust. 6 lit. b niniejszej Umowy, służące w 3NSB oraz jego narodowych elementach wsparcia, mogą występować i korzystać ze zwolnień podatkowych od towarów i usług zakupionych w Polsce w ilościach nie wskazujących na przeznaczenie handlowe stosownie do ograniczeń asortymentowych i ilościowych określonych przez Państwo Przyjmujące w konsultacji z SHAPE. Członkowie ich rodzin nie posiadają oddzielnego upoważnienia do korzystania z takich zwolnień. Obywatele Państwa Przyjmującego oraz personel zwykle zamieszkujący na terytorium Państwa Przyjmującego nie jest upoważniony

do korzystania z takich zwolnień.

8.11 Środki kontrolne oraz procedury wykonawcze i rozliczeniowe dotyczące zwolnień i przywilejów finansowych określone są w tych częściach przepisów prawnych Państwa Przyjmującego, które odnoszą się do IMHQ oraz ich personelu:

a. IMHQ wnioskując o zwolnienia określone w niniejszym artykule, jest zobowiązane do współpracy i udzielania wszelkiej pomocy władzom Państwa Przyjmującego

w celu zapobiegania nadużywaniu nadanych przywilejów;

b. 3NSB przedstawi listę upoważnionych osób wyznaczonym władzom.

@ZM1@ARTYKUŁ 9@ZM2@

@ZM1@IMMUNITETY – GENERAŁOWIE I PRACOWNICY CYWILNI NA RÓWNOWAŻNYCH STANOWISKACH@ZM2@ [Immunitety – generałowie i pracownicy cywilni na równoważnych stanowiskach]

9.1 Następujące immunitety lub przywileje zostają przyznane Generałom i pracownikom cywilnym na równoważnych stanowiskach (stopień NATO OF-6 i wyższy) w strukturze dowodzenia 3NSB (Naczelny Sojuszniczy Dowódca w Europie, Szef Sztabu SHAPE, Dowódca Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO i Szef Sztabu Grupy Systemów Łączności i Informatyki NATO) w okresie wykonywania obowiązków służbowych na terytorium Państwa Przyjmującego, o ile nie mają oni obywatelstwa polskiego i o ile nie zostaną one uchylone przez Państwo Wysyłające w stosunku do konkretnego Generała:

a. immunitet od działań prawnych oraz aresztowania i zatrzymania;

b. nienaruszalność osobistych pism i dokumentów;

c. ułatwienia dotyczące waluty i wymiany takie, jak przysługujące członkom Korpusu Dyplomatycznego o równorzędnym statusie;

d. immunitety i ułatwienia dotyczące bagażu osobistego takie, jak przysługujące członkom Korpusu Dyplomatycznego o równorzędnym statusie;

e. immunitet od jurysdykcji w odniesieniu do wypowiedzianych słów i popełnionych czynów, włącznie ze słowami napisanymi przez nich służbowo i w ramach ich uprawnień.

9.2 Immunitety ujęte w ustępie 9.1 będą obowiązywały również po zakończeniu pełnienia przez daną osobę obowiązków służbowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do czynów dokonanych przez tę osobę w okresie wykonywania obowiązków służbowych, chyba że uchyli je Państwo Wysyłające danego Generała.

9.3 Immunitety ujęte w ustępie 9.1 i 9.2 mogą zostać rozszerzone na wizytujących Generałów i pracowników cywilnych na równoważnych stanowiskach, zgodnie z dalszymi ustaleniami z Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

@ZM1@ARTYKUŁ 10@ZM2@

@ZM1@OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH@ZM2@ [Ochrona informacji niejawnych]

10.1 Strony zapewnią odpowiednie warunki przechowywania, wykorzystywania, przekazywania i ochrony wszelkich informacji, materiału oraz sprzętu stanowiących informacje niejawne, posiadanych, wykorzystywanych, wytwarzanych, dostarczanych lub wymienianych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i dyrektywami NATO. Zobowiązania zawarte w niniejszym artykule mają zastosowanie do łączności oraz informacji wytwarzanych, dostarczanych i wymienianych z 3NSB tak, jakby był on stroną niniejszej Umowy.

10.2 Informacje niejawne wymieniane między Stronami lub przez nie wytwarzane zachowają swoją oryginalną klauzulę albo zostaną oznaczone klauzulą zapewniającą stopień ochrony przed ujawnieniem równorzędny z tym, jaki wymagany jest przez drugą Stronę.

10.3 Strony podejmują wszelkie dostępne i zgodne z prawem kroki, aby zapobiec ujawnieniu informacji niejawnych wymienionych między nimi w ramach niniejszej Umowy,

o ile druga Strona nie wyrazi zgody na ich ujawnienie.

10.4 W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, Strony opatrują informacje niejawne dostarczane drugiej ze Stron opisem zawierającym ich pochodzenie, klauzulę tajności, warunki ujawnienia oraz adnotację, że informacja jest niejawna.

@ZM1@ARTYKUŁ 11@ZM2@

@ZM1@USŁUGI POCZTOWE@ZM2@ [Usługi pocztowe]

11.1 Korespondencja służbowa i paczki 3NSB mogą być przesyłane przy wykorzystaniu służb pocztowych funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za usługi pocztowe świadczone przez polskie służby pocztowe będą pobierane w takiej wysokości, jak w przypadku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie z poczty polowej i usług kurierskich Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podlega określeniu w Porozumieniu GSA.

11.2 3NSB ma prawo do używania w korespondencji służbowej oznaczeń kodowych i cyfrowych, wysyłania i otrzymywania oficjalnych korespondencji i paczek za pomocą służby kurierskiej lub w zapieczętowanych opakowaniach, korzystając z przywilejów i immunitetów, jakie mają zastosowanie dla kurierów i poczty dyplomatycznej.

11.3 Inna niż służbowa korespondencja i paczki wysyłane przez 3NSB lub jego personel i do nich adresowane, przekazywane za pomocą służb pocztowych funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być stemplowane datownikiem w kraju nadania zgodnie z postanowieniami konwencji i przepisów Światowego Związku Pocztowego.

11.4 Cała korespondencja i paczki oraz poczta kurierska, oznaczona jako służbowa i adresowana do Dowództw lub Sił Zbrojnych NATO albo przez nie wysyłana, nie będzie podlegała kontroli celnej ani kontroli zawartości. Taka korespondencja lub przesyłki pocztowe oznaczana będzie terminem „SŁUŻBOWA” (OFFiCIAL) i odpowiednio opieczętowana. Państwo Przyjmujące jest powiadamiane o kształcie i wyglądzie pieczęci IMHQ.

11.5 Państwo Przyjmujące zapewni nienaruszalność korespondencji służbowej 3NSB i nie będzie stosować wobec niej żadnej kontroli zawartości.

11.6 W odniesieniu do służbowych linii telefonicznych, telegraficznych, telefaksowych i elektronicznych systemów łączności, Państwo Przyjmujące zapewnia IMHQ traktowanie na równi z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, z należytym poszanowaniem immunitetów NATO.

11.7 3NSB może wwieźć, zainstalować i używać w Państwie Przyjmującym, w obrębie kompleksu 3NSB, wojskowe stacje radiowe i urządzenia telekomunikacyjne, jakie będą potrzebne dla operacyjnych funkcji 3NSB. Wojskowe stacje radiowe i urządzenia telekomunikacyjne będą używane wyłącznie do celów służbowych. Szczegóły dotyczące instalowania, przydziału i używania częstotliwości, zapotrzebowania na komercyjne systemy i sieci łączności, wnioski o korzystanie z międzynarodowych systemów i sieci łączności, środki, jakie należy podjąć w celu uniknięcia i wyeliminowania zakłóceń oraz podobne działania, będą uzgadniane z odpowiednimi władzami Państwa Przyjmującego oraz władzami i agencjami międzynarodowymi, z należytym poszanowaniem immunitetów NATO i mogą być przedmiotem szczegółowych postanowień zawartych w odrębnym Porozumieniu Technicznym.

@ZM1@ARTYKUŁ 12@ZM2@

@ZM1@POSTANOWIENIA KOŃCOWE@ZM2@ [Postanowienia końcowe]

12.1 Niniejsza Umowa wchodzi w życie po podpisaniu przez obydwie Strony i wypełnieniu polskiej procedury ratyfikacyjnej.

12.2 Niniejsza Umowa może być zmieniona lub poprawiona tylko w formie pisemnej za obopólną pisemną zgodą Stron, z zastrzeżeniem procedury ratyfikacyjnej, o której mowa powyżej. Umowa będzie obowiązywać do momentu wejścia w życie nowej i kompleksowej Umowy Dodatkowej do Protokołu Paryskiego zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Naczelnym Dowództwem (Dokument odniesienia H) lub przez okres 5 lat od dnia wejścia niniejszej Umowy w życie, w zależności co nastąpi wcześniej.

12.3 Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron, na piśmie, z wyprzedzeniem 12 miesięcy.

12.4 Spory dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji i konsultacji między Stronami na możliwie najniższym szczeblu, bez odwoływania się do stron trzecich, sądów narodowych lub trybunału międzynarodowego. Aby dopomóc w interpretacji niniejszej Umowy, Strony niniejszym potwierdzają, że jej postanowienia mają być w zamierzeniu zgodne z doktryną i polityką NATO.

12.5 Zwolnienia podatkowe dla celów służbowych, określone w niniejszej Umowie będą obowiązywać od momentu aktywowania 3NSB jako części byłej Agencji NATO do Spraw Eksploatacji Systemów Łączności i Informatyki (NCSA), tj. od dnia 19 kwietnia 2010 r., jak wskazano w Dokumentach odniesienia A i B.

12.6 Niniejsza Umowa zostanie podpisana w dwóch egzemplarzach, w języku polskim i w języku angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

Powyższe wyraża porozumienie osiągnięte pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w sprawach, których dotyczy Umowa.

PODPISANO w SHAPE, dnia 17 września 2014 r.

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej:

infoRgrafika

gen. bryg. Dariusz Łukowski

W imieniu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE):

infoRgrafika

Philip M. Breedlove
Generał
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 21 lipca 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Semczyszyn

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama