REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 2084

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

§ 2. [Przeszkolenie zawodowe]

Na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania:

1) stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej kierują odpowiednio:

a) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

b) w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

c) w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

d) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej – komendant szkoły,

e) w instytucie badawczym Państwowej Straży Pożarnej – dyrektor instytutu,

f) w Centralnym Muzeum Pożarnictwa – dyrektor muzeum,

2) stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi kierują odpowiednio:

a) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

b) w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

c) w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

d) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej – komendant szkoły

– zwani dalej „uprawnionymi do kierowania”.

§ 3. [Rekrutacja na każdy z rodzajów przeszkolenia zawodowego]

1. Uprawnieni do kierowania przekazują Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej listy kandydatów na każdy z rodzajów przeszkolenia zawodowego, spełniających warunki przyjęcia określone odpowiednio w art. 36 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, spośród osób znajdujących się na listach kandydatów, kwalifikuje kandydatów do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, kierując się potrzebami i organizacją służby w Państwowej Straży Pożarnej.

3. Listę osób zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na każdy z rodzajów przeszkolenia zawodowego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przesyła do Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

4. Postępowanie rekrutacyjne na każdy z rodzajów przeszkolenia zawodowego prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

5. W przypadku zakwalifikowania na przeszkolenie zawodowe mniejszej liczby osób niż określona limitem przyjęć, o którym mowa w art. 36 ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może uzupełnić listę, o której mowa w ust. 3, o inną osobę z list kandydatów przesłanych przez uprawnionych do kierowania.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1351, z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 881, 1045, 1066, 1098, 1217, 1268, 1434, 1505 i 1890.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 221, poz. 1626, z 2008 r. Nr 23, poz. 144 oraz z 2010 r. Nr 6, poz. 40), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
  • Data wejścia w życie: 2015-12-10
  • Data obowiązywania: 2023-10-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA