Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914) załączniki nr 1–6 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług]

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określone w:

1) załączniku nr 1, 5 i 6 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r.;

2) załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2016 r.

§ 3. [Stosowanie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług]

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–6 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r., z tym że miejscem składania deklaracji przez podatnika jest:

1) urząd skarbowy właściwy ze względu na:

a) adres siedziby podatnika – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

b) miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,

c) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

2) Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście – w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649.

Załącznik 1. [VAT-7]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 2015 r. (poz. 2230)

Załącznik nr 1

VAT-7

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [VAT-7K]

Załącznik nr 2

VAT-7K

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [VAT-7D]

Załącznik nr 3

VAT-7D

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)]

Załącznik nr 4

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [VAT-8]

Załącznik nr 5

VAT-8

infoRgrafika

Załącznik 6. [VAT-9M]

Załącznik nr 6

VAT-9M

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
  • Data wejścia w życie: 2016-01-01
  • Data obowiązywania: 2016-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-08-01

Dziennik Ustaw