| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym2)

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;

2) krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, zwane dalej „krajowymi systemami”;

3) grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zwanej dalej „krajową deklaracją”, oraz właściwe dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;

4) wzór i treść krajowej deklaracji;

5) sposób udostępniania lub dostarczania krajowej deklaracji odbiorcom wyrobów budowlanych;

6) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszących temu znakowi.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Polskiej Normie – należy przez to rozumieć Polską Normę wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej;

2) krajowej specyfikacji technicznej – należy przez to rozumieć Polską Normę lub krajową ocenę techniczną;

3) zakładowej kontroli produkcji – należy przez to rozumieć udokumentowaną, stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi krajowymi specyfikacjami technicznymi;

4) krajowym certyfikacie stałości właściwości użytkowych – należy przez to rozumieć wydany przez jednostkę certyfikującą dokument, wymagany do sporządzenia krajowej deklaracji;

5) krajowym certyfikacie zgodności zakładowej kontroli produkcji – należy przez to rozumieć wydany przez jednostkę certyfikującą dokument, wymagany do sporządzenia krajowej deklaracji;

6) typie wyrobu budowlanego – należy przez to rozumieć zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym.

§ 3. [Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego]

Producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażając je jako poziom, klasę lub w sposób opisowy, na podstawie oceny i weryfikacji stałości tych właściwości użytkowych, przeprowadzonej zgodnie z krajowym systemem właściwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania.

§ 4. [Krajowe systemy]

1. Krajowe systemy wymienione w ust. 2–6 określają działania producenta związane z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, a także zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzanej na zlecenie producenta przez jednostkę certyfikującą lub laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579) niebędące akredytowanymi jednostkami własnymi.

2. W krajowym systemie 1+:

1) działania producenta związane z oceną i weryfikacją, o której mowa w ust. 1, obejmują określenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:

a) zakładowej kontroli produkcji,

b) badań próbek pobranych przez producenta w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem badań;

2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostkę certyfikującą, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

a) ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek pobranych przez jednostkę certyfikującą, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,

b) przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,

c) wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych,

d) kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji,

e) przeprowadzanie kontrolnych badań próbek pobranych przez jednostkę certyfikującą w zakładzie produkcyjnym lub w obiektach magazynowych producenta.

3. W krajowym systemie 1:

1) działania producenta związane z oceną i weryfikacją, o której mowa w ust. 1, obejmują określenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:

a) zakładowej kontroli produkcji,

b) badań próbek pobranych przez producenta w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem badań;

2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostkę certyfikującą, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

a) ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek pobranych przez jednostkę certyfikującą, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,

b) przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,

c) wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych,

d) kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

4. W krajowym systemie 2+:

1) działania producenta związane z oceną i weryfikacją, o której mowa w ust. 1, obejmują określenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:

a) oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań próbek pobranych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,

b) zakładowej kontroli produkcji,

c) badań próbek pobranych przez producenta w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem badań;

2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostkę certyfikującą, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

a) przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,

b) wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji,

c) kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

5. W krajowym systemie 3:

1) działania producenta związane z oceną i weryfikacją, o której mowa w ust. 1, obejmują określenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie zakładowej kontroli produkcji;

2) ocena i weryfikacja dokonywana przez laboratorium badawcze, o którym mowa w ust. 1, obejmuje ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek pobranych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu.

6. W krajowym systemie 4:

1) działania producenta związane z oceną i weryfikacją, o której mowa w ust. 1, obejmują określenie typu wyrobu budowlanego, ocenę właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu oraz prowadzenie zakładowej kontroli produkcji;

2) jednostka certyfikująca lub laboratorium badawcze nie uczestniczą w ocenie i weryfikacji, o której mowa w ust. 1.

7. Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych w krajowym systemie 1+ i 1 może być ograniczony, zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą na podstawie wyników przeprowadzonych ocen i weryfikacji.

8. Krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji w krajowym systemie 2+ może być ograniczony, zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą na podstawie wyników przeprowadzonych ocen i weryfikacji.

9. Jeżeli dla wyrobu budowlanego została wydana krajowa ocena techniczna, to ocenę właściwości użytkowych tego wyrobu, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, ust. 3 pkt 2 lit. a, ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 pkt 1, stanowią ustalenia zawarte w tej krajowej ocenie technicznej w zakresie właściwości użytkowych tego wyrobu.

§ 5. [Zastępowanie badań lub obliczeń]

1. Producent przy określaniu typu wyrobu budowlanego i ocenie jego właściwości użytkowych może zastąpić badania lub obliczenia, wymagane do oceny właściwości użytkowych, poprzez wykazanie w dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, że:

1) zasadnicze charakterystyki wskazane w zastosowanej specyfikacji technicznej i odnoszące się do zamierzonego zastosowania osiągają określony poziom lub klasę właściwości użytkowych bez konieczności badań lub obliczeń, zgodnie z warunkami określonymi w zastosowanej krajowej specyfikacji technicznej lub ustaleniach Komisji Europejskiej w tym zakresie;

2) wyrób budowlany objęty Polską Normą należy do tego samego typu wyrobu, dla którego ocena właściwości użytkowych została dokonana przez innego producenta, który wyraził zgodę na wykorzystanie wyników badań przeprowadzonych w ramach tej oceny oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowość.

2. Producent będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 i 1948), stosując krajowy system 3 lub 4, może zastąpić wskazane w zastosowanej Polskiej Normie metody badań innymi metodami, jeżeli wykaże równoważność tych metod w dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1.

§ 6. [Akredytacja]

1. Jednostka certyfikująca, wykonująca czynności w krajowych systemach 1+, 1 i 2+, posiada akredytację dla jednostek certyfikujących wyroby do wykonywania czynności wynikających z tych systemów w odniesieniu do wyrobu budowlanego lub grupy wyrobów budowlanych.

2. Laboratorium badawcze, wykonujące czynności w krajowym systemie 3, posiada akredytację dla laboratoriów badawczych z zakresem akredytacji określonym przez odwołanie się do norm na metody badań, procedur badawczych lub obliczeniowych, przywołanych w krajowych specyfikacjach technicznych, oraz odnoszącym się do wyrobów budowlanych.

§ 7. [Grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji]

1. Grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji oraz wymagane dla tych wyrobów krajowe systemy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Producent, o którym mowa w § 5 ust. 2, może stosować krajowy system 4 do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, dla którego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, właściwym krajowym systemem jest krajowy system 3.

§ 8. [Wzór i treść krajowej deklaracji]

Wzór i treść krajowej deklaracji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. [Udostępnianie krajowej deklaracji właściwości użytkowych]

1. Producent udostępnia kopię krajowej deklaracji na swojej stronie internetowej przez okres dziesięciu lat od dnia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu.

2. Udostępniając krajową deklarację właściwości użytkowych na stronie internetowej, producent jest obowiązany:

1) zapewnić, aby zawartość krajowej deklaracji nie była zmieniana po jej udostępnieniu na stronie internetowej;

2) wskazać w informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym adres strony internetowej, na której krajowa deklaracja jest udostępniona.

3. Jeżeli kopia krajowej deklaracji nie jest udostępniona na stronie internetowej producenta, kopię tej deklaracji przesyła się odbiorcy wyrobu budowlanego drogą elektroniczną.

4. Na żądanie odbiorcy wyrobu budowlanego kopia krajowej deklaracji jest dostarczana w postaci papierowej.

5. W przypadku gdy dostawa tych samych wyrobów budowlanych jest przeznaczona dla jednego odbiorcy, może jej towarzyszyć jedna kopia krajowej deklaracji w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 10. [Znakowanie wyrobu budowlanego]

1. Producent znakuje wyrób budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym.

2. Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

3. Jeżeli umieszczenie znaku budowlanego w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z uwagi na wielkość lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszących wyrobowi.

§ 11. [Informacje]

1. Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzyszą następujące informacje:

1) dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe;

5) numer krajowej deklaracji;

6) poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszcza się lub dołącza do wyrobu budowlanego, stosując odpowiednio przepisy § 10 ust. 2 i 3.

§ 12. [Inne oznakowania, znaki i napisy]

Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, znaki i napisy, jeżeli nie będą one ograniczać widoczności i czytelności oznakowania znakiem budowlanym oraz informacji, o których mowa w § 11, a ich znaczenie i forma graficzna nie będą wprowadzać w błąd.

§ 13. [Certyfikat - przepis przejściowy]

Jednostka certyfikująca, posiadająca akredytację uprawniającą do realizacji zadań w systemach oceny zgodności, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 2041 oraz z 2006 r. poz. 1782), która wydała krajowy certyfikat zgodności lub krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może od dnia 1 stycznia 2017 r. wykonywać w ramach wydanego certyfikatu zadania wynikające z tych systemów, na podstawie posiadanej akredytacji.

§ 14. [Znakowanie - przepis przejściowy]

Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2018 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.

§ 15. [Deklaracja właściwości użytkowych - przepis przejściowy]

Producent wyrobu budowlanego, który sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165), może stosować, do dnia 30 czerwca 2017 r., sposób znakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszących temu wyrobowi zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.3)

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 lipca 2016 r., pod numerem 2016/374/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę 2015/1535/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2015, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 2041 oraz z 2006 r. poz. 1782), które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898 oraz z 2015 r. poz. 1165) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [GRUPY WYROBÓW BUDOWLANYCH OBJĘTE OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZANIA KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANE DLA TYCH GRUP KRAJOWE SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (poz. 1966)

Załącznik nr 1

GRUPY WYROBÓW BUDOWLANYCH OBJĘTE OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZANIA KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANE DLA TYCH GRUP KRAJOWE SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH1)

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego2)

Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego/betonu lekkiego/betonu komórkowego

– do zastosowań konstrukcyjnych3)

-

2+

– do pozostałych zastosowań

-

4

Prefabrykowane zestawy/systemy belkowo-pustakowe (belki prefabrykowane oraz prefabrykowane pustaki z betonu lub pustaki z innych materiałów)

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B*, C**, D, E

3

(A1-E)***, F

4

– do wszystkich zastosowań

-

2+

2

Drzwi, okna, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane oraz wyroby uzupełniające

Drzwi i bramy (z okuciami lub bez)

– do zastosowań w oddzieleniach przeciwpożarowych i na drogach ewakuacyjnych

-

1

– do zastosowań podlegających wymaganiom akustycznym, oszczędności energii, szczelności i bezpieczeństwa użytkowania

-

3

– do pozostałych zastosowań w komunikacji wewnętrznej

-

4

Okna (z okuciami lub bez)

– do zastosowań w oddzieleniach przeciwpożarowych i na drogach ewakuacyjnych

-

1

– do pozostałych zastosowań

3

Okucia budowlane do drzwi, bram i okien

– do zastosowań w oddzieleniach przeciwpożarowych i na drogach ewakuacyjnych

-

1

– do pozostałych zastosowań

-

3

Okiennice, żaluzje, zasłony zewnętrzne, markizy

– do zastosowań zewnętrznych

-

4

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Wyroby uzupełniające: nawiewniki, taśmy uszczelniające, pianki stosowane do montażu drzwi, okien i bram

– do zastosowań w obiektach budowlanych

-

3

Parapety

– do zastosowań w obiektach budowlanych

-

4

3

Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej, izolujące przed wodą lub parą wodną

Wyroby na warstwy izolacji przeciwwilgociowej/wodochronnej z wyjątkiem wyrobów w arkuszach Wyroby na warstwy regulujące przenikanie pary wodnej, paroszczelne lub paroprzepuszczalne

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B*, C**, D, E

3

(A1-E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej w arkuszach

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B*, C**, D, E

3

(A1-E) ***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

2+

Wyroby do izolacji wodochronnej dachów

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B*, C**, D, E

3

(A1-E)***,F

4

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

BROOF(t1)4)

3

BROOF5

4

– do pozostałych zastosowań

-

2+

Wyroby na podkłady wodochronne pod pokrycia dachowe

Wyroby/zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B*, C**, D, E

3

(A1-E)***,F

4

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

BROOF (t1)4)

3

BROOF5)

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

Wyroby na pokrycia wodochronne do ścian i podłóg pomieszczeń narażonych na wilgoć, w tym nanoszone w postaci płynnej

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B*, C**, D, E

3

(A1-E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

2+

Wyroby/zestawy do wykonywania powłokowych pokryć wodochronnych płyt mostowych nanoszone w postaci płynnej

– do zastosowań w płytach mostowych

-

2+

4

Materiały termoizolacyjne. Złożone zestawy/systemy izolacyjne

Wyroby do izolacji cieplnej (wyroby fabryczne i wyroby do formowania na placu budowy)

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B*, C**, D, E

3

(A1-E)**, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

Złożone zestawy/systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi lub innymi rodzajami warstwy

– do zastosowań na ścianach zewnętrznych podlegających wymaganiom dotyczącym

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B*, C**, D, E,

2+

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

elewacyjnej

bezpieczeństwa pożarowego

(A1-E)**, F

 

– do zastosowań na ścianach zewnętrznych niepodlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego

-

2+

Prefabrykowane elementy ociepleń z gotową fakturą

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

Siatki zbrojące, kleje do mocowania materiałów termoizolacyjnych do podłoża

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

2+

5

Łożyska konstrukcyjne. Trzpienie do złączy konstrukcyjnych

 

Łożyska konstrukcyjne

– do zastosowań w budynkach i budowlach w przypadku, gdy wymagania stawiane pojedynczym łożyskom mają znaczenie decydujące6)

-

1

– do zastosowań w budynkach i budowlach inżynierskich w przypadku, gdy wymagania stawiane pojedynczym łożyskom nie mają znaczenia decydującego7)

-

3

Trzpienie dylatacyjne do złączy konstrukcyjnych

– do zastosowań konstrukcyjnych3)

-

2+

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B*, C**, D, E

3

(A1-E)***, F

4

Złącza dylatacyjne do mostów drogowych

– do zastosowań w mostach drogowych

-

1

6

Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne

Kominy prefabrykowane (elementy o wysokości kondygnacji), przewody kominowe (elementy lub bloki), kominy wielopowłokowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednopowłokowe, zestawy elementów kominów wolnostojących i kominów dostawialnych

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B*, C**, D, E

3

(A1-E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

2+

Nasady kominowe i elementy zakończeń kominów

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B*, C**, D, E

3

(A1-E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

4

7

Wyroby gipsowe

Płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe zbrojone włóknami, płyty gipsowo-wiórowe, w tym płyty poddane dodatkowej obróbce

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

(np. płyty laminowane)

– do usztywniania drewnianych konstrukcji szkieletowych lub więźby dachowej

-

3

– do zastosowań w systemach zabezpieczenia ognioochronnego elementów konstrukcyjnych lub do wydzielenia stref pożarowych w budynkach

-

3

– do pozostałych zastosowań

-

4

Płyty zespolone/panele z płyt gipsowo-kartonowych, gipsowych zbrojonych włóknami, gipsowo-wiórowych

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

Bloki i bloczki gipsowe, gipsowo-włóknowe i gipsowo-wiórowe

Kleje gipsowe

– do zastosowań w systemach zabezpieczenia ognioochronnego elementów konstrukcyjnych lub do wydzielenia stref pożarowych w budynkach

-

3

Tynki gipsowe, tynki na bazie gipsu, gipsowe zaprawy murarskie, tynki i zaprawy gipsowe specjalnego przeznaczenia

Wyroby pomocnicze:

– siatki i listwy do tynkowania,

– masy szpachlowe i taśmy do spoinowania,

– elementy szkieletowej konstrukcji do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi, gipsowo-włóknowymi, gipsowo-wiórowymi i wyrobami z tych płyt,

– łączniki mechaniczne

do mocowania (w tym gwoździe, wkręty i klamry),

– narożniki i profile specjalne,

– prefabrykowane gzymsy

– do pozostałych zastosowań

-

4

8

Geotekstylia, geomembrany i wyroby związane

 

Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty, geosiatki, georuszty, geokraty

– do zastosowań jako bariera dla cieczy i gazów, warstwa ochronna, do drenowania i filtracji, do zbrojenia gruntu

-

2+

– do zastosowań jako bariera dla cieczy i gazów, warstwa ochronna, do drenowania i filtracji, do zbrojenia gruntu podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**,

C**, D, E,

(A1-E)***, F

3

(A1-E)***, F

4

9

Ściany osłonowe/zestawy okładzin ścian zewnętrznych/oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym

 

Zestawy na ściany osłonowe

Zestawy na obudowy balkonów i loggii

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**,

C**, D, E,

(A1-E)***, F

3

– do pozostałych zastosowań

-

3

Zestawy okładzin ścian zewnętrznych

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1-E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

2+

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym typ I i III8):

– do zastosowań na ściany i przekrycia

-

2+

Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym typ II i IV9):

– do zastosowań na ściany i przekrycia

-

1

10

Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne)

 

Systemy sygnalizacji pożarowej – zestawy:

zestawy sygnalizacyjno-alarmowe,

zestawy sygnalizacji pożarowej,

systemy alarmowe,

systemy transmisji alarmów pożarowych

– do zastosowania w obiektach budowlanych

-

1

Systemy sygnalizacji pożarowej –
elementy składowe:
czujki pożarowe, urządzenia
sterujące i sygnalizujące,
urządzenia transmisji alarmów,
izolatory zwarć, urządzenia
alarmowe, źródła zasilania, urządzenia wejścia/wyjścia,
ręczne ostrzegacze pożarowe,
panele obsługi dla straży pożarnej,
 urządzenia zdalnej sygnalizacji
i obsługi, gniazda montażowe
elementów liniowych, wskaźniki
zadziałania

Autonomiczne czujki pożarowe, autonomiczne czujki tlenku węgla, źródła zasilania

Systemy tłumienia i gaszenia pożaru – zestawy: hydranty wewnętrzne, instalacje hydrantowe suche i nawodnione, zestawy instalacji tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej, zestawy gaśnicze pianowe, zestawy gaśnicze proszkowe, zestawy gaśnicze gazowe(w tym systemy gaśnicze z CO2), zestawy gaśnicze aerozolowe, zestawy do gaszenia iskier, zestawy do redukcji stężenia tlenu

Systemy tłumienia i gaszenia pożaru – elementy składowe: hydranty zewnętrzne, czujniki/przełączniki przepływu wody, czujniki/przełączniki ciśnienia, zawory pożarowe hydrantowe, przyłącza dla straży pożarnej, pompy pożarowe i zespoły pomp pożarowych,

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

dysze/tryskacze/zraszacze/elementy wylotowe, zespoły zaworów kontrolno-alarmowych wodnych, zespoły zaworów kontrolno-alarmowych powietrznych, zespoły zaworów wzbudzających, pobudzacze,

zespoły zaworów zbiorników ciśnieniowych i ich urządzenia wyzwalające, zawory kierunkowe i ich urządzenia wyzwalające, nieelektryczne urządzenia blokujące, łączniki elastyczne, ciśnieniomierze i łączniki ciśnienia, mechaniczne urządzenia wagowe, zawory zwrotne i jednokierunkowe, urządzenia sterujące i sygnalizujące, źródła zasilania, dozowniki środka pianotwórczego, prądownice pianowe, pompy instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, łączniki elastyczne wężowe, złącza rowkowe do rur, kształtki rowkowe do rur, systemy rurowe z tworzyw sztucznych, zawory i zasuwy wlotowe, uchwyty i zestawy mocowania przewodów rurowych, zawory ograniczania i regulacji ciśnienia, zbiorniki środków gaśniczych, kolektory wlotowe i rozdzielcze, filtry, panele obsługi dla straży pożarnej

Systemy zabezpieczenia przed wybuchem – zestawy

Systemy zabezpieczenia przed wybuchem – elementy składowe: czujki, urządzenia tłumiące, czujniki wybuchu, wyroby odciążające, urządzenia sterujące i sygnalizujące, źródła zasilania, panele obsługi dla straży pożarnej

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – zestawy: zestawy do odprowadzania dymu i ciepła, zestawy do różnicowania ciśnienia, zestawy do sterowania odcięciami przeciwpożarowymi

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – elementy składowe: kurtyny dymowe, klapy przeciwpożarowe, przewody, wentylatory mechaniczne, klapy dymowe, klapy odciążające, sterownicze urządzenia sterujące, panele obsługi dla straży pożarnej, ręczne przyciski oddymiania, źródła zasilania, siłowniki liniowe,

 

 

 

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

siłowniki obrotowe, przepustnice do napływu powietrza kompensacyjnego, czujniki ciśnienia

Systemy ewakuacyjne – zestawy: systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, systemy zarządzania otwarciem wyjść na drogach ewakuacyjnych, zestawy do ewakuacji

Systemy ewakuacyjne – elementy składowe:

urządzenia sterujące i sygnalizujące, źródła zasilania, urządzenia wykonawcze, interfejsy przejść kontrolowanych, oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego, panele obsługi dla straży pożarnej, rękawy ratownicze

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu – zestawy

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu – elementy składowe: urządzenia uruchamiające, urządzenia sygnalizujące, urządzenia wykonawcze

 

 

 

11

Urządzenia sanitarne

 

 

 

 

Zlewozmywaki, umywalki, wanny, wanny z hydromasażem, brodziki prysznicowe; kabiny prysznicowe z wyposażeniem lub bez, ekrany prysznicowe i wannowe, miski ustępowe, miski ustępowe ze zbiornikiem (kompakty), bidety; pisuary, toalety tureckie, toalety maceracyjne, zbiorniki spłukujące, systemy montażowe do urządzeń sanitarnych i armatury sanitarnej oraz formowane moduły toaletowe

– do zastosowań w obiektach budowlanych

-

4

Modularne toalety publiczne

i zestawy do toalet prefabrykowanych

– do zastosowań w obiektach budowlanych

A1*, A2*,B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

 

(A1-E)***, F

4

12

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg

 

Wyroby do znakowania dróg

Znaki drogowe, urządzenia kontroli i sterowania ruchu drogowego dla ruchu kołowego i pieszego, zainstalowane na stałe

Drogowe słupy oświetleniowe i trakcyjne

Systemy ograniczania ruchu pojazdów

Systemy oddzielenia ruchu pieszego od kołowego, łącznie z kładkami zabezpieczonymi poręczami

– do zastosowań na obszarach ruchu drogowego

-

1

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Urządzenia /zestawy obniżające hałas powodowany ruchem drogowym Ekrany przeciwolśnieniowe

Progi zwalniające

Separatory ruchu, azyle dla pieszych, słupki blokujące, lustra drogowe i osłony zabezpieczające

– do zastosowań na obszarach ruchu drogowego

-

3

13

Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze

 

Wyroby konstrukcyjne z drewna litego: elementy mostowe, elementy kratownic, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe, zestawy elementów kratownic, stropów, ścian, dachów, ram, podkłady tramwajowe oraz pale

– do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach i budowlach

A1*, A2*, B*, C*

1

 

A1**, A2**, B**,

C**, D, E,

(A1-E)***, F

2+

Wyroby konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo: elementy mostowe, elementy kratownic, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe, zestawy elementów kratownic, stropów, ścian, dachów, ram oraz pale

– do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach i budowlach

-

1

Słupy drewniane

– do zastosowania w liniach napowietrznych

-

2+

Łączniki płytkowe do wyrobów konstrukcyjnych z drewna

– do zastosowań do wyrobów konstrukcyjnych z drewna i w konstrukcjach drewnianych

-

2+

Pozostałe elementy połączeniowe do wyrobów konstrukcyjnych z drewna

– do zastosowań do wyrobów konstrukcyjnych z drewna i w konstrukcjach drewnianych

-

3

14

Płyty i inne wyroby drewnopochodne

 

Płyty drewnopochodne surowe, fornirowane lub powlekane

– do zastosowań konstrukcyjnych

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**,

C**, D, E,

(A1-E)***, F

2+

– do zastosowań niekonstrukcyjnych

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

Lekkie kompozytowe drewnopochodne belki, słupy i elementy belkowo-płytowe

– do zastosowań konstrukcyjnych

-

1

Prefabrykowane płyty warstwowo-żebrowe z materiałów drewnopochodnych

Lekkie, samonośne płyty zespolone

– do zastosowań konstrukcyjnych

-

1

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

A1*fl, A2*fl, B*fl,

C*fl

1

A1**, A2**, B**,

C**, D, E

A1**fl, A2**fl,

B**fl, C**fl, Dfl,

Efl

3

(A1 – E)***, F

(A1fl – Efl)***, Ffl

4

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

BROOF(t1)4)

3

BROOF5)

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

15

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

 

Cementy powszechnego użytku, specjalne, glinowe, murarskie

– do przygotowania betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek do wykonywania robót budowlanych i wytwarzania wyrobów budowlanych

-

1+

Wapna budowlane

– do przygotowania zapraw, zaczynu i innych mieszanek do wykonywania robót budowlanych i wytwarzania wyrobów budowlanych

-

2+

Spoiwa hydrauliczne do mieszanek stosowanych na podbudowy dróg oraz do stabilizacji podłoża

– do przygotowania betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek na podbudowy dróg i do stabilizacji podłoża

-

2+

Inne spoiwa budowlane

– do przygotowania betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek do wykonywania robót budowlanych i wytwarzania wyrobów budowlanych

-

2+

16

Wyroby do zbrojenia i sprężania betonu łącznie z wyrobami pomocniczymi. Zestawy zakotwień i cięgien

 

Wyroby do zbrojenia betonu: pręty, walcówka (kręgi), siatki zgrzewane/spawane, maty zbrojące, taśmy z wgniotami, zgrzewane/spawane prefabrykaty zbrojarskie

– do zastosowań przy zbrojeniu

-

1+

 

Wyroby do sprężania betonu

Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji betonowych

– do zastosowań przy sprężaniu konstrukcji betonowych

-

1+

 

Kanały i osłonki do ochrony lub prowadzenia wyrobów do sprężania

– do zastosowań do ochrony lub prowadzenia wyrobów ze stali sprężającej

-

4

17

Wyroby murowe i wyroby związane

 

Elementy murowe kategorii I10)

– do wszystkich zastosowań

-

2+

Elementy murowe kategorii II

– do wszystkich zastosowań

-

4

Elementy murowe kategorii I z integralną izolacją termiczną

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1*, A2*, B*, C*, D*, E*

3

(A1*-E*), F*

4

– do pozostałych zastosowań

-

2+

Elementy murowe kategorii II z integralną izolacją termiczną

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1*, A2*, B*, C*, D*, E*

3

(A1*-E*), F*

4

– do pozostałych zastosowań

-

4

Produkowane fabrycznie zaprawy/masy murarskie o ustalonym składzie

– do wszystkich zastosowań

-

4

Produkowane fabrycznie zaprawy/masy murarskie o ustalonych właściwościach

– do wszystkich zastosowań

-

2+

Produkowane fabrycznie zaprawy i masy tynkarskie oraz wyroby związane: siatki, narożniki, listwy podtynkowe

– do wszystkich zastosowań

-

4

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki, kątowniki podpierające, zbrojenie do spoin wspornych, nadproża

– do wszystkich zastosowań

-

3

Wyroby do zabezpieczenia i napraw: zaprawy i masy naprawcze, wyroby do iniekcji stopujących i scalających, wyroby do osuszania konstrukcji murowych

– do wszystkich zastosowań

-

2+

18

Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków

 

Rury, kształtki, złącza i uszczelnienia

Urządzenia zabezpieczające przed przepływem wstecznym

Zawory napowietrzające

– do zastosowań w instalacjach i sieciach kanalizacyjnych

-

4

Przepompownie i urządzenia (wyroby i zestawy) do oczyszczania i gromadzenia ścieków w miejscu ich powstawania (oczyszczalnie przydomowe, osadniki i zbiorniki)

– do zastosowań w instalacjach kanalizacyjnych

-

3

Prefabrykowane kanały odwadniające

– do ścieków z budynków i budowli, w tym dróg

-

3

Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe, stopnie, drabiny i poręcze do studzienek włazowych, wpusty ściekowe (dachowe i podłogowe), syfony, zasuwy, osadniki

Skrzynki retencyjno-rozsączające z osprzętem do wody deszczowej

– do zastosowań w instalacjach i sieciach kanalizacyjnych, w tym w jezdniach, na parkingach, utwardzonych poboczach i na zewnątrz budynków

-

4

Separatory

– do ścieków z budynków i budowli, w tym dróg

-

4

Pokrywy i zwieńczenia studzienek włazowych i niewłazowych oraz wpustów kanalizacyjnych

– do stosowania w jezdniach, na parkingach, chodnikach i przejściach dla pieszych

-

1

– do innych zastosowań

-

4

19

Wyroby podłogowe i posadzkowe

Sztywne wyroby posadzkowe: kostka brukowa, płyty chodnikowe, krawężniki, bloki, świetliki w chodnikach, wykończeniowe płyty metalowe, płytki i płyty posadzkowe, w tym łupkowe, lastrikowe, kamienne, mozaiki; pokrycia posadzkowe z metalowej siatki lub kraty; kraty posadzkowe, deski, elementy kompozytowe i laminowane

– do zastosowań zewnętrznych i wykańczania dróg, do pokrycia zewnętrznych obszarów ruchu pojazdów i pieszych

-

4

Sztywne wyroby posadzkowe: płytki, mozaiki, przekrycie z siatek i płyt, kraty podłogowe, parkiet, deski, elementy kompozytowe i laminowane, wyroby

drewnopochodne

Podłogi podniesione i podłogi szczelinowe wprowadzane na rynek jako zestawy

– do zastosowań wewnętrznych łącznie z osłoniętymi obszarami transportu

A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl

1

A1**fl, A2**fl, B**fl ,
C**fl , Dfl, Efl

3

(Aln – Efl)***, Ffl

4

Elastyczne i włókiennicze wyroby podłogowe:

jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia podłogowe w postaci płytek, płyt, arkuszy lub w postaci rulonów

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl

1

A1**fl, A2**fl B**fl, C**fl, Dfl, Efl

3

(Aln – Efl)***, Ffl

4

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Wyroby na podkłady pod podłogi, w tym wyroby do zbrojenia przeciwskurczowego podkładów podłogowych

Zestawy do wykonywania posadzek i nawierzchni in-situ

– do zastosowań wewnętrznych podlegających wymaganiom dotyczącym substancji niebezpiecznych

-

3

– do pozostałych zastosowań

-

4

20

Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze2)

 

Metalowe kształtowniki i profile konstrukcyjne, kształtowniki walcowane na gorąco, profile gięte na zimno lub wytwarzane w inny sposób, o różnych kształtach, wyroby płaskie (płyty, blachy, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną

– do zastosowania w konstrukcjach metalowych lub zespolonych metalowo-betonowych

-

2+

Metalowe elementy konstrukcyjne, w tym metalowe kształtowniki przycięte na wymiar do określonych zastosowań

Zestawy elementów konstrukcyjnych Wyroby te mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną

– do zastosowania

w konstrukcjach i fundamentach

-

2+

Materiały spawalnicze

– do zastosowania

w konstrukcjach metalowych

-

2+

Łączniki konstrukcyjne: nity metalowe, śruby (nakrętki i podkładki), śruby sprężane o wysokiej wytrzymałości do połączeń ciernych, śruby dwustronne

– do zastosowania

w konstrukcjach metalowych

-

2+

21

Wyroby do wykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów. Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych

 

Płyty

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2** B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

Płytki

Pokrycia w formie rolowej

Wykładziny

Oblicówka (siding)

– do zastosowań podlegającym wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2** B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania i/lub wymaganiom dotyczącym substancji niebezpiecznych

-

3

– do pozostałych zastosowań

-

4

Sufity podwieszone (zestawy)

do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2** B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

Profile specjalne, ramy mocujące

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2** B**, C**, D, E

3

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

(A1 – E)***, F

4

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania

-

3

– do pozostałych zastosowań

-

4

Zestawy do wykonywania ścian działowych

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1– E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

22

Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze. Zestawy dachowe

 

Blachy płaskie i profilowane

Dachówka, łupki dachowe, gonty,

Złożone panele łączone fabrycznie

lub panele warstwowe

Świetliki

Samonośne zestawy dachowe

Okna dachowe

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

BROOF(t1)4)

3

BROOF5)

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

Systemy dojścia na dach, przejścia

i podparcia stóp, haki

zabezpieczające dachowe

i zakotwienia

Asfaltowe lepiki dachowe

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

BROOF(t1)4)

3

BROOF5)

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

Akcesoria dachowe

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

BROOF(t1)4)

3

BROOF5)

4

– do pozostałych zastosowań

-

4

Wyroby okapowe i podsufitowe

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym substancji niebezpiecznych

-

3

– do pozostałych zastosowań

-

4

Zamocowania/łączniki mechaniczne do pokryć dachowych

– do wszystkich zastosowań

-

2+

Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie, łącznie z systemem mocowania, łączenia, obróbką krawędzi z lub bez izolacji termicznej

– do zastosowań jako zabezpieczenia wodochronne dachów

-

2+

23.

Wyroby do budowy dróg

 

Asfalt

– do zastosowań do budowy dróg i utrwalania nawierzchni drogowych

-

2+

Mieszanki mineralno-asfaltowe Wyroby do utrwalania nawierzchni

– do zastosowań do budowy dróg i utrwalania nawierzchni drogowych podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl

1

A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl

3

(A1fl – Efl)***, Ffl

4

– do pozostałych zastosowań do budowy dróg i utrwalania nawierzchni drogowych

-

2+

Wyroby i zestawy wodochronne stosowane do nawierzchni mostowych

– do zastosowań do nawierzchni mostowych

-

2+

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Wyroby pomocnicze

– do zastosowań do dróg betonowych

-

4

24

Kruszywa

 

Kruszywa do:

– betonu, zaprawy, zaczynu,

– mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalania nawierzchni,

– mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie,

– zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego

Kamień do robót inżynierskich i hydrotechnicznych

Wypełniacze do:

– betonu, zaprawy i zaczynu,

– mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalania nawierzchni,

– do zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego

– do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa11)

-

2+

Kruszywa do:

– betonu, zaprawy, zaczynu,

– mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalania nawierzchni,

– mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie,

– zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego

Kamień do robót inżynierskich i hydrotechnicznych

Wypełniacze do:

– betonu, zaprawy i zaczynu,

– mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalania nawierzchni,

– do zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego

– do zastosowań niewymagających wysokiego bezpieczeństwa

-

4

Podsypka kolejowa

– do zastosowań do nawierzchni szynowych

-

2+

25

Kleje budowlane

 

Budowlane kleje konstrukcyjne

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

2+

Kleje do płytek

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

Kleje do wyrobów posadzkowych i podłogowych

Kleje do wyrobów do wykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do zastosowań w budynkach i innych obiektach budowlanych

-

4

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

26

Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

 

Beton towarowy

– do zastosowań konstrukcyjnych3)

-

2+

– do pozostałych zastosowań

-

4

Domieszki

– do betonów, zapraw i zaczynów

-

2+

Dodatki typu I12)

– do betonów, zapraw i zaczynów

-

2+

Dodatki typu II13)

– do betonów, zapraw i zaczynów

-

1+

Włókna

– do zastosowań konstrukcyjnych w betonach, zaprawach i zaczynach

-

1

– do innych zastosowań w betonach, zaprawach i zaczynach

-

3

Wyroby do ochrony powierzchniowej oraz napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu

– do zastosowań o niskich wymaganiach użytkowych

-

4

– do innych zastosowań w budynkach i obiektach budowlanych

-

2+

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

27

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

 

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń:

– bez wewnętrznych źródeł energii(z wyłączeniem urządzeń elektrycznych i gazowych),

– na paliwa stałe i ciekłe

Kolektory słoneczne

Zestawy/systemy do ogrzewania słonecznego

– do zastosowań w budynkach

-

3

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

28

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi14)

 

Wyroby do transportu/dystrybucji/ magazynowania gazu i paliwa płynnego przeznaczonego do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku: zestawy rurowe, rury, kształtki, zbiorniki, systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, kanały i przewody zabezpieczające, podparcia rur/przewodów, armatura regulacyjna i odcinająca, wyposażenie pomocnicze zabezpieczające

– do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego

-

1

– do pozostałych zastosowań

-

3

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Wyroby do transportu/usuwania/magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi: zestawy rurowe, rury, kształtki, zbiorniki, systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, kanały i przewody zabezpieczające, podparcia rur /przewodów, armatura regulacyjna i odcinająca, wyposażenie pomocnicze zabezpieczające

– do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– w instalacjach i w sieciach grzewczych

-

3

– do pozostałych zastosowań

-

4

29

Wyroby budowlane stykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi14), 15)

 

Zestawy (instalacje rurowe i systemy

magazynowania)

Rury

Zbiorniki

Armatura, armatura czerpalna,

urządzenia zabezpieczające

Elementy złączne, spoiwa, złącza,

uszczelnienia połączeń, uszczelki

– do zastosowań w instalacjach i sieciach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

4

30

Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i bloków szklanych

 

Płyty ze szkła płaskiego i giętego

Szkło profilowane

Szyby zespolone izolacyjne

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej

-

1

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1, A2, B, C, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

BROOF(t1)4)

3

BROOF5)

4

– do zastosowania jako przeszklenia pancerne i przeciwwybuchowe

-

1

– do pozostałych zastosowań

-

3

Płyty ścienne z kształtek szklanych

– do zastosowań związanych

z wydzielaniem stref pożarowych

-

1

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1, A2, B, C, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania i/lub wymaganiom dotyczącym oszczędności energii lub zmniejszenia hałasu

-

3

– do pozostałych zastosowań

-

4

Kształtki szklane

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1, A2, B, C, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

– do zastosowania jako przeszklenia pancerne i przeciwwybuchowe

-

1

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym oszczędności energii lub zmniejszenia hałasu

-

3

– do pozostałych zastosowań

-

4

31

Wyroby do uszczelniania złączy

 

 

 

Wyroby do uszczelniania złączy, dylatacji, przejść instalacji oraz przerw roboczych w ścianach, fundamentach, stropach i podłogach

– do zastosowań podlegających przepisom w zakresie reakcji na ogień

A1(*), A2(*), B(*), C(*)

1

A1(**), A2(**),

B(**), C(**), D,

E

3

(A1 do E) (***), F

4

– do zastosowań na zewnątrz budynku

-

3

– do zastosowań wewnątrz budynku

-

4

Szczeliwa (kity) do oszklenia, z wyjątkiem szczeliw (kitów) konstrukcyjnych

Wyroby do uszczelniania spoin w posadzkach i w ścianach

Wyroby do uszczelniania urządzeń sanitarnych i innych połączeń w pomieszczeniach sanitarnych

– do zastosowań w budownictwie podlegających przepisom w zakresie reakcji na ogień

A1(*), A2(*), B(*), C(*)

1

A1(**), A2(**),

B(**), C(**), D,

E

3

(A1 do E) (***), F

4

– do pozostałych zastosowań w budownictwie

-

4

32

Mocowania/łączniki

 

Kotwy do zastosowania w betonie (typ ciężki)16)

Kotwy metalowe wklejane do konstrukcji murowych

– do zastosowań konstrukcyjnych3)

-

1

Kotwy metalowe do zastosowania w betonie (typ lekki)17)

Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i konstrukcjach murowych

– do zastosowań niekonstrukcyjnych

-

2+

Łączniki do mocowania elementów stalowych i blach

Łączniki osadzane dynamicznie Łączniki do płyt warstwowych

– do zastosowań niekonstrukcyjnych

-

2+

33

Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty

 

Zestawy/systemy nienośnych szalunków traconych do wypełnienia betonem

– do wykonywania przegród zewnętrznych i wewnętrznych, podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**,

B**, C**, D, E,

(A1-E)***, F

2+

– do wykonywania przegród zewnętrznych i wewnętrznych niepodlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego

-

2+

Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych

– do zastosowań w budynkach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

 

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

(A1 – E)***, F

4

– do zastosowań pozostałych w budynkach

-

2+

Balustrady i poręcze chroniące przed upadkiem

– do zastosowań w budownictwie podlegających przepisom w zakresie reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do zastosowań podlegających wymaganiom bezpieczeństwa użytkowania

-

3

– do pozostałych zastosowań

-

4

Systemy rynnowe i ich elementy

– do zastosowań w budynkach

-

4

Zestawy wyrobów do wykonywania budynków szkieletowych z drewna i budynków z bali

– do zastosowań w budownictwie

-

2+

Zestawy wyrobów do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z metalu lub betonu

– do zastosowań w budownictwie

-

1

Zestawy/systemy prefabrykatów na obiekty budowlane lub ich części

– do zastosowań w budownictwie

-

1

Zestawy do ochrony przed obrywami skalnymi

– do zastosowań w obiektach inżynierskich

-

1

Płyty warstwowe

– do zastosowań konstrukcyjnych3)

-

1

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

Pale, kotwy i gwoździe gruntowe

– do konstrukcyjnych posadowień, wzmocnień i zakotwień w gruncie

-

2+

Siatki i kosze stalowe na gabiony

– do zastosowań w obiektach budowlanych

-

2+

Pustaki stropowe inne niż prefabrykowane pustaki z betonu zwykłego/betonu lekkiego/betonu komórkowego

– do zastosowań konstrukcyjnych3)

-

2+

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

4

Elementy elastomerowe, w tym gumowe i z tworzyw sztucznych2)

– do zastosowań do nawierzchni szynowych

-

2+

34

Wyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniające i ochrony ogniowej, wyroby zmniejszające palność

 

Wyroby oddzielające lub uszczelniające w przypadku pożaru. Wyroby stosowane jako zabezpieczenia ogniochronne (łącznie z powłokami)

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

1

35

Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną

 

Wyroby/zestawy powłokowe

do ochrony przed korozją konstrukcji

metalowych

Wyroby/zestawy do ciśnieniowej i bezciśnieniowej impregnacji penetracyjnej konstrukcji drewnianych zabezpieczające przed korozją biologiczną

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań

-

3

 

Lp.

GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH

KLASY

KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

36

Wyroby do wentylacji i klimatyzacji

 

Wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza: przewody i rury wentylacyjne

– do zastosowań w budynkach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań w budynkach

-

3

Wyroby do rozprowadzenia

i rozdziału powietrza: przepustnice,

zasuwy, nawiewniki i wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie, odciągi,

zamknięcia

Pustaki wentylacyjne

– do zastosowań w budynkach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

A1*, A2*, B*, C*

1

A1**, A2**, B**, C**, D, E

3

(A1 – E)***, F

4

– do pozostałych zastosowań w budynkach

-

4

37

Kable zasilające, sterujące i komunikacyjne

 

Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne18)

Osłony do ochrony kabli zasilających, kabli sterujących i kabli komunikacyjnych18)

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

Aca, B1ca, B2ca, Cca

1+

Dca, Eca

3

Fca

4

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej

-

1+

Zespoły kablowe (kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne wraz z ich zamocowaniami) do systemów zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej

– do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej

-

1+

 

* Wyroby lub materiały, które na określonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu produkcyjnego podlegają modyfikacji, z założenia poprawiającej klasyfikację w zakresie reakcji na ogień (np. przez dodanie środków uniepalniających lub zmniejszenie zawartości części organicznych).

** Wyroby lub materiały, które na określonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu produkcyjnego nie podlegają modyfikacji, z założenia poprawiającej klasyfikację w zakresie reakcji na ogień (np. przez dodanie środków uniepalniających lub zmniejszenie zawartości części organicznych).

*** Wyroby lub materiały, które nie wymagają badań ze względu na reakcję na ogień (zgodnie z odpowiednimi decyzjami i rozporządzeniami delegowanymi Komisji).

A1, A2, B, C, D, E, F – klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych, z wyłączeniem posadzek i kabli, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz. U. UE L 68 z 15.03.2016, str. 4).

A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl – klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych na posadzki zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca – klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych dla kabli zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.


1) Obowiązek sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych dotyczy wyrobów budowlanych nieobjętych art. 5 ust. 1 oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, co oznacza, że wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi lub zgodne z wydanymi dla nich europejskimi ocenami technicznymi, które wprowadzane są do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 305/2011”, oraz wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na tzw. „zasadzie wzajemnego uznawania” nie są objęte zakresem niniejszego załącznika.

2) Nie dotyczy wyrobów budowlanych określonych jako budowle w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 720).

3) Zastosowanie konstrukcyjne dotyczy elementów, wyrobów i ich zestawów, które mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych w zakresie nośności i stateczności w odniesieniu do obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011.

4) BROOF (t1) – zgodnie z załącznikiem nr 3, pkt 4.1 ppkt 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

5) BROOF – zgodnie z załącznikiem nr 3, pkt 4.1 ppkt 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6) „Decydujące” oznacza, że niespełnienie wymagań może spowodować przekroczenie przez konstrukcję obiektu stanów granicznych użytkowalności i/lub nośności.

7) „Niedecydujące” oznacza, że niespełnienie wymagań nie może spowodować przekroczenia przez konstrukcję obiektu stanów granicznych użytkowalności i/lub nośności.

8) typ I – z połączeniem mechanicznym do przeniesienia ciężaru własnego wypełnienia na ramę nośną i stamtąd na konstrukcję. Spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie pozostałe oddziaływania. Stosowane są zabezpieczenia na wypadek rozerwania spoiny. typ III – spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie oddziaływania, w tym ciężar własny wypełnienia, na ramę nośną i stamtąd na konstrukcję. Stosowane są zabezpieczenia na wypadek rozerwania spoiny.

9) typ II – z połączeniem mechanicznym do przeniesienia ciężaru własnego wypełnienia na ramę nośną i stamtąd na konstrukcję. Spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie pozostałe oddziaływania. Nie stosuje się zabezpieczeń na wypadek rozerwania spoiny. typ IV – spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie oddziaływania, w tym ciężar własny wypełnienia, na ramę nośną i stamtąd na konstrukcję. Nie stosuje się zabezpieczeń na wypadek rozerwania spoiny.

10) Elementy murowe kategorii I – elementy murowe o wytrzymałości na ściskanie deklarowanej z prawdopodobieństwem wystąpienia wytrzymałości mniejszej nie większym niż 5%.

11) Zastosowanie wymagające wysokiego bezpieczeństwa związane jest z oczekiwanym przez stosującego wyrób budowlany stopniem pewności i wiarygodności w odniesieniu do stałości właściwości użytkowych tego wyrobu deklarowanych przez jego producenta.

12) Dodatki zwiększające objętość zaczynu.

13) Dodatki modyfikujące właściwości mieszanki betonowej lub betonu.

14) Nie dotyczy wyrobów przeznaczonych do stosowania wyłącznie do procesów przemysłowych.

15) Właściwości użytkowe wyrobów odnoszące się do właściwości sanitarnych wyrobu (zdatność do styczności z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi) określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

16) Kotwy służące do mocowania lub podpierania elementów konstrukcyjnych lub ciężkich elementów, takich jak okładziny, sufity podwieszane.

17) Kotwy służące do mocowania do betonu elementów niekonstrukcyjnych, takich jak lekkie sufity podwieszane, instalacje.

18) Krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wymienione w kolumnie 5 odnoszą się wyłącznie do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dotyczących reakcji na ogień i odporności ogniowej.

Załącznik 2. [WZÓR – KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »