| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych podległych:

a) ministrowi właściwemu do spraw energii lub

b) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin

– lub nadzorowanych przez takiego ministra;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony – osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy;

2) podmiot prawny – jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 1, 8 i 9 ustawy;

3) rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089), za który przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3. [Organ lub osoba właściwe do przyznania nagrody rocznej]

Organem lub osobą właściwymi do przyznania nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w:

1) art. 2 pkt 1 ustawy, jest minister właściwy odpowiednio do spraw energii albo gospodarki złożami kopalin;

2) art. 2 pkt 2–4 ustawy, jest minister właściwy odpowiednio do spraw energii albo gospodarki złożami kopalin lub inna osoba właściwa dla uprawnionego w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

§ 4. [Zasady przyznania nagrody rocznej]

1. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:

1) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

2) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy;

3) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

4) efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.

2. Oceniając spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się formę prawną podmiotu prawnego oraz jego zadania i cele statutowe.

§ 5. [Wniosek o przyznanie nagrody rocznej]

1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, zajmującemu stanowisko w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy, składa się do właściwego ministra.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, oprócz informacji, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, podaje się:

1) firmę i siedzibę podmiotu prawnego;

2) imię i nazwisko uprawnionego, zajmowane przez niego stanowisko oraz datę jego objęcia;

3) wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego w okresie, za jaki wnioskowane jest przyznanie nagrody rocznej, podaną kwotowo oraz jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w czwartym kwartale roku poprzedniego, bez wypłat nagród z zysku;

4) proponowaną wysokość nagrody rocznej podaną kwotowo oraz jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego;

5) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego.

3. Do wniosku o przyznanie nagrody rocznej dołącza się oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań.

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do przyznawania nagród rocznych za rok 2015 stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 22 września 2017 r. (poz. 1848)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »