reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 167), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1544).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1544), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 września 2017 r. (poz. 1854)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem", o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, zwanej dalej "ustawą";

2) wzór umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;

3) wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o którym mowa w art. 11 ustawy;

4) wzór zapotrzebowania na środki Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środki Funduszu, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, składanego przez marszałka województwa dysponentowi Funduszu, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy;

5) wzór zapotrzebowania na środki Funduszu przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy, o którym mowa w art. 30b ustawy, oraz termin jego przekazania dysponentowi Funduszu;

6) termin i sposób rozliczenia się przedsiębiorcy z otrzymanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy;

7) termin i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw pracy przez marszałka województwa informacji o wykorzystaniu środków na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, a także wzór tej informacji.

§ 2. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o którym mowa w art. 11 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Wzór zapotrzebowania na środki Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy, w terminie do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków na opłacenie składek, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, zapotrzebowanie na środki Funduszu przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy, o którym mowa w art. 30b ustawy.

2. Wzór zapotrzebowania na środki Funduszu przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy, o którym mowa w art. 30b ustawy, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. Przedsiębiorca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków na opłacenie składek, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy:

1) zwraca na rachunek Funduszu, z którego otrzymał środki, różnicę między kwotą środków otrzymanych na wypłatę świadczeń i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne a kwotą środków wydatkowanych na te cele;

2) przekazuje marszałkowi województwa wykaz, o którym mowa w art. 11 ustawy, zawierający potwierdzenia, własnoręcznym podpisem, otrzymania świadczeń przez uprawnionych pracowników lub przekazuje poświadczone kopie potwierdzeń wypłaty świadczeń przekazem pocztowym lub przelewem.

§ 8. 1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy, w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca, miesięczną informację o wykorzystaniu środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.

2. Informację sporządza się w postaci papierowej oraz elektronicznej albo wyłącznie w postaci elektronicznej.

3. Informacja w postaci elektronicznej jest przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Informacja może być sporządzona i przekazana wyłącznie w postaci elektronicznej tylko wtedy, gdy integralność jej treści jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu2) w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893)3) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

5. Wzór informacji jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 15)

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Obecnie: kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), która weszła w życie z dniem 7 października 2016 r.

3) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 141 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1349), które utraciło moc z dniem 1 lutego 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 150).

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1544), które weszło w życie z dniem 27 września 2016 r.

Załącznik nr 2

WZÓR - UMOWA O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR - WYKAZ PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (FUNDUSZU)

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR - ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY

infoRgrafika

Załącznik nr 5

WZÓR - ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW OBSŁUGI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ MIEJSC PRACY

infoRgrafika

Załącznik nr 6

WZÓR - INFORMACJA DLA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW PRACY DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (FUNDUSZU) NA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama