reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 2283), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1747);

2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 364).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1747), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 364), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.".

Minister Finansów: T. Czerwińska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 1 lutego 2018 r. (poz. 428)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i 317) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) postacie znaków akcyzy umieszczanych na opakowaniach jednostkowych importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich oraz suszu tytoniowego, ich wzory i elementy znaków akcyzy;

2) kryteria jakościowe znaków akcyzy;

3) szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich opakowania jednostkowe;

4) wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych;

5) szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, warunki i tryb zdejmowania znaków akcyzy, wzór wniosku o zdjęcie znaków akcyzy;

6) wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy;

7) wysokość kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, wysokość należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy oraz wysokość kosztów wytworzenia legalizacyjnych znaków akcyzy;

8) wzór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy, a także wzór tego upoważnienia;

9) szczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę do wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy;

10) sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy;

11) szczegółowy zakres i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy;

12) sposób zwrotu znaków akcyzy;

13) normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych w stosunku do łącznej liczby znaków wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczenia wyrobów akcyzowych;

14) zespół czynności, które składają się na proces oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

§ 2. 1. Wprowadza się postacie znaków akcyzy:

1) podatkowe znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych;

2) legalizacyjne znaki akcyzy w postaci banderol legalizacyjnych.

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o banderolach bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć banderole podatkowe i legalizacyjne.

§ 3. 1. Banderole zawierają w szczególności oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rok ich wytworzenia.

2. Wzory banderol podatkowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzory banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Kryteria jakościowe znaków akcyzy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Banderole są nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne mogą być również nanoszone na opakowania jednostkowe w stanie, w jakim opakowania występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

2. Wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Banderole naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe mogą być z nich zdjęte po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego2), w przypadku gdy:

1) wyroby akcyzowe mają być zwrócone do podmiotu zagranicznego, od którego zostały otrzymane, w związku z wadami fizycznymi wyrobów lub

2) wyroby akcyzowe przeznaczone są na eksport lub do dostawy wewnątrzwspólnotowej.

2. Wzór wniosku o zdjęcie banderol określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Zdjęcia banderol dokonuje się po pisemnym powiadomieniu właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego3) o zamiarze ich zdjęcia. Pisemnego powiadomienia należy dokonać w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym dniem wydania wyrobów akcyzowych w celu dokonania ich zwrotu do podmiotu zagranicznego lub dokonania eksportu albo dostawy wewnątrzwspólnotowej.

4. Pisemne powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje o rodzaju i ilości wyrobów akcyzowych, z których mają być zdjęte banderole, oraz o terminie zdjęcia banderol i wydania wyrobów akcyzowych.

5. Zdjęcie banderol odbywa się w obecności upoważnionego do przeprowadzenia kontroli pracownika organu podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.4) W przypadku zdjęcia banderol z opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej może odstąpić od obecności przy tych czynnościach upoważnionego do przeprowadzenia kontroli pracownika organu podatkowego.

7. W przypadku gdy banderole zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych zwracane są wytwórcy, kopia protokołu z tej czynności przekazywana jest do wytwórcy.

§ 6. Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wstępne zapotrzebowanie na banderole według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych wpłacanych w celu ich otrzymania określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Wysokość kosztów wytworzenia banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4. Wysokość należności z tytułu sprzedaży banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

5. W przypadku gdy wysokość kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych jest równa wysokości podatku akcyzowego albo przewyższa wysokość podatku akcyzowego od wyrobu akcyzowego podlegającego oznaczaniu tą banderolą, wówczas wysokość kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych wynosi 80% wysokości podatku akcyzowego od tego wyrobu.

§ 8. 1. Wnioskodawca, składając wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy5), załącza odpowiednio:

1) zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym;

2) kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej6);

3) kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

4) kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107) lub kopię zezwolenia na obrót wyrobami objętymi obowiązkiem uzyskania takiego zezwolenia;

5) kopię zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą";

6) kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych wymaganego na podstawie odrębnych przepisów;

7) kopię zezwolenia na:

a) prowadzenie składu podatkowego,

b) nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

c) jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

d) wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

e) wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy;

8) kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego7).

2. Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie załącza się, jeżeli:

1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy8), do którego składany jest wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne;

2) dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma właściwy naczelnik urzędu skarbowego9).

3. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, z zastrzeżeniem ust. 2, są okazywane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy10) przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 126 ust. 1 ustawy. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.

4. W przypadku gdy wnioskodawca składa kolejny wniosek, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od złożenia poprzedniego wniosku, nie stosuje się przepisów ust. 1 i 3, pod warunkiem że wnioskodawca złoży oświadczenie, iż informacje wynikające z uprzednio złożonych lub okazanych dokumentów oraz stany faktyczne lub prawne, których te dokumenty dotyczą, nie uległy zmianie. Nie dotyczy to informacji oraz stanów faktycznych lub prawnych zawartych w dokumentach, których termin ważności upłynął zgodnie z przepisami regulującymi ich wydawanie, oraz dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Wzór wniosku o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

6. Wzór upoważnienia do odbioru banderol określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Przechowywanie oraz przewóz banderol wymaga zapewnienia odpowiednich środków transportu, pomieszczeń, urządzeń służących do przechowywania, w szczególności skarbców lub kas pancernych, oraz ochrony w sposób przyjęty przy przechowywaniu i transporcie wartości pieniężnych.

2. Dostęp do pomieszczeń i urządzeń służących do przechowywania banderol mogą mieć wyłącznie osoby imiennie do tego upoważnione.

§ 10. 1. Zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych banderol odbywa się w obecności upoważnionego do przeprowadzenia kontroli pracownika organu podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.11) W przypadku zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej może odstąpić od obecności przy tych czynnościach upoważnionego do przeprowadzenia kontroli pracownika organu podatkowego.

§ 11. 1. Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel podatkowy uzyskuje od podmiotu zagranicznego dokument rozliczeniowy z przekazanych mu banderol, z uwzględnieniem rodzaju, serii, roku wytworzenia, numeru ewidencyjnego i liczby banderol przekazanych w celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych lub niewykorzystanych, niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania banderol podmiotowi zagranicznemu mającemu siedzibę poza terytorium kraju.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy, uzyskuje od podmiotu prowadzącego skład podatkowy, natomiast właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, uzyskuje od podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo od podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego, dokument rozliczeniowy z przekazanych mu banderol, z uwzględnieniem rodzaju, serii, roku wytworzenia, numeru ewidencyjnego i liczby banderol przekazanych w celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych lub niewykorzystanych:

1) w terminie 7 dni od dnia naniesienia banderol - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym na terytorium kraju;

2) niezwłocznie po wyprowadzeniu wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania banderol podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym na terytorium państwa członkowskiego;

3) niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania banderol podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa trzeciego.

§ 12. Fizyczne wydanie lub zwrot banderol następuje niezwłocznie po podpisaniu protokołu w sprawie wydania lub zwrotu banderol.

§ 13. 1. Dopuszczalne miesięczne straty banderol powstałe w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego mogą wynosić najwyżej dla poszczególnych rodzajów wyrobów:

1) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych;

2) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych;

3) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich;

4) 0,5% - dla opakowań jednostkowych suszu tytoniowego.

2. Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy polega na naniesieniu, z użyciem odpowiedniego kleju, ważnej i nieuszkodzonej banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego podlegającego oznaczaniu tą banderolą, niezależnie od miejsca i metody oznaczania. W przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami na zautomatyzowanej linii technologicznej do procesu oznaczania należy zaliczyć także czynności włożenia banderol do urządzenia banderolującego oraz następujące łącznie, bezpośrednio po oznaczaniu, zautomatyzowane czynności przemieszczenia opakowania wyrobu akcyzowego do końca linii technologicznej, zdjęcia opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego z tej linii i jednoczesnego włożenia go do opakowania zbiorczego.

§ 14. Banderole podatkowe oraz banderole legalizacyjne wytworzone zgodnie z opisem wzorów określonych odpowiednio w poz. IX-XII załącznika nr 1 oraz w poz. V i VI załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2015 r. poz. 129 i 1631), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., mogą być wydawane podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.12)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1

WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO

I. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (papierosów)

infoRgrafika

Rys.

II. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

infoRgrafika

Rys. 2

III. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

infoRgrafika

Rys. 2

IV. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

infoRgrafika

Rys. 2

V. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów)

infoRgrafika

Rys.

VI. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

infoRgrafika

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

infoRgrafika

Rys. 2

VII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

infoRgrafika

Rys. 2

VIII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

infoRgrafika

Rys. 2

IX. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych

infoRgrafika

Rys.

X. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

infoRgrafika

Rys.

XI. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych

infoRgrafika

Rys.

XII. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

infoRgrafika

Rys.

Objaśnienia:

1. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-XII stosują odpowiednio podmioty prowadzące składy podatkowe, importerzy, przedstawiciele podatkowi, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, podmioty dokonujące produkcji wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy oraz właściciele wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy.

2. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-VIII stosuje się także do oznaczania innych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. III, IV, VII i VIII można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. IX-XII.

OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO1), 3)

Pozycja

Rysunek

Cechy graficzne

Wymiary w mm

długość

szerokość

1

2

3

4

5

I

Rys.

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare na prawym marginesie i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w trzech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP. 2016" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli) oraz w dwóch wierszach biegnących na dole lewego marginesu banderoli pod kodem 2D: "PAPIEROSY IP/BP", na lewym marginesie banderoli kod 2D na białym polu, w dolnej części banderoli, pod rozetą, oznaczenie numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający górną część rozety, zabezpieczenie w prawym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci "łezki", włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45

22

II

Rys. 1 i 2

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare na prawym marginesie i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w trzech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP. 2016" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli) oraz w dwóch wierszach biegnących na dole lewego marginesu banderoli pod kodem 2D: "TYT.≤ 200 g IT/BP/1" (Rys. 1) lub "TYT.> 200 g IT/BP/2" (Rys. 2), na lewym marginesie banderoli kod 2D na białym polu, w dolnej części banderoli, pod rozetą, oznaczenie numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający górną część rozety, zabezpieczenie w prawym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci "łezki", włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45

22

III.1

Rys. 1

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." oraz napisy w trzech równoległych wierszach biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetą - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego: w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do dłuższego boku banderoli przy lewym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

50

12

III.2

Rys. 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a w centralnej części banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów oraz mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do dłuższego boku banderoli przy prawym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

90

16

IV.1

Rys. 1

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." oraz napisy w trzech równoległych wierszach biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą, znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

110

14

IV.2

Rys. 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

160

16

V

Rys.

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare na prawym marginesie i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w trzech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ. 2016" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli) oraz w dwóch wierszach biegnących na dole lewego marginesu banderoli pod kodem 2D: "PAPIEROSY KP/BP", na lewym marginesie banderoli kod 2D na białym polu, w dolnej części banderoli, pod rozetą, oznaczenie numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający górną część rozety, zabezpieczenie w prawym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci "łezki", włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45

22

VI

Rys. 1 i 2

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare na prawym marginesie i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w trzech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ. 2016" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli) oraz w dwóch wierszach biegnących na dole lewego marginesu banderoli pod kodem 2D: "TYT.≤ 200 g KT/BP/1" (Rys. 1) lub "TYT.> 200 g KT/BP/2" (Rys. 2), na lewym marginesie banderoli kod 2D na białym polu, w dolnej części banderoli, pod rozetą, oznaczenie numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający górną część rozety, zabezpieczenie w prawym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci "łezki", włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45

22

VII.1

Rys. 1

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetą - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego: w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli przy lewym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

50

12

VII.2

Rys. 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a w centralnej części banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów oraz mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do dłuższego boku banderoli przy prawym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

90

16

VIII.1

Rys. 1

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

110

14

VIII.2

Rys. 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

160

16

IX

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2014 ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." ("2014" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderol nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła a obok niego oznaczenie serii "IS/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45

21

X

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP 2014 do 0,5 l wł. ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." ("2014" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderol nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "IW/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45

21

XI

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2014 ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ" ("2014" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderol nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "KS/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45

21

XII

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP 2014 do 0,5 l wł. ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ" ("2014" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderol nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "KW/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45

21

 

Objaśnienia:

1) Wzory są przedstawione w skali 1:1 i zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego dla wszystkich banderol mają wysokość 1,9 mm.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne jej uszkodzenie przy próbie otwarcia opakowania jednostkowego.

Załącznik nr 2

WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO

I. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów)

infoRgrafika

Rys.

II. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

infoRgrafika

Rys. 2

III. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

infoRgrafika

Rys. 2

IV. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

infoRgrafika

Rys. 1 

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

infoRgrafika

Rys. 2

V. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyrobów spirytusowych

infoRgrafika

Rys.

VI. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyrobów winiarskich

infoRgrafika

Rys.

Objaśnienia:

1. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-VI stosują podmioty posiadające wyroby nieoznaczone, oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, które to wyroby występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

2. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III i IV stosują podmioty, które przelewają wyroby spirytusowe lub winiarskie, od których zapłacono akcyzę, z opakowań jednostkowych oznaczonych banderolami w inne opakowania jednostkowe.

3. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-IV stosuje się także do oznaczania innych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III i IV można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. V i VI.

OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO1), 3)

Pozycja

Rysunek

Cechy graficzne

Wymiary w mm

długość

szerokość

1

2

3

4

5

I

Rys.

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare na prawym marginesie i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w trzech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA 2016" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli) oraz w dwóch wierszach biegnących na dole lewego marginesu banderoli pod kodem 2D: "PAPIEROSY P/BL", na lewym marginesie banderoli kod 2D na białym polu, w dolnej części banderoli, pod rozetą, oznaczenie numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający górną część rozety, zabezpieczenie w prawym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci "łezki", włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45

22

II

Rys. 1 i 2

Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare na prawym marginesie i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w trzech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA 2016" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli) oraz w dwóch wierszach biegnących na dole lewego marginesu banderoli pod kodem 2D: "TYT.≤ 200 g T/BL/1" (Rys. 1) lub "TYT.> 200 g T/BL/2" (Rys. 2), na lewym marginesie banderoli kod 2D na białym polu, w dolnej części banderoli, pod rozetą, oznaczenie numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający górną część rozety, zabezpieczenie w prawym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci "łezki", włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45

22

III.1

Rys. 1

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetą - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego: w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do dłuższego boku banderoli przy lewym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

50

12

III.2

Rys. 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a w centralnej części banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów oraz mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do dłuższego boku banderoli przy prawym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

90

16

IV.1

Rys. 1

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

110

14

IV.2

Rys. 2

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

160

16

V

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2014 ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" ("2014" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderol nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "S/BL/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45

21

VI

Rys.

Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP 2014 do 0,5 l wł. ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" ("2014" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderol nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "W/BL/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

45

21

 

Objaśnienia:

1) Wzory są przedstawione w skali 1:1 i zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego dla wszystkich banderol mają wysokość 1,9 mm.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne jej uszkodzenie przy próbie otwarcia opakowania jednostkowego.

Załącznik nr 3

KRYTERIA JAKOŚCIOWE ZNAKÓW AKCYZY

I. KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO

Banderole na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe, tj. powinny być:

1) pokrojone według ustalonych wymiarów z dokładnością +/- 0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm,

2) niezmienne pod względem właściwości kolorystycznych, przez co najmniej 12 miesięcy od daty wytworzenia banderol przy temperaturze przechowywania 22°C i wilgotności względnej 60%,

3) wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów,

4) z numeracją, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 l i banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu) oraz suszu tytoniowego, gdzie częściowo może być umieszczona na fragmencie rozety.

Kryteria jakościowe arkuszy banderol są następujące:

1) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosy, tytoń) oraz suszu tytoniowego: format 510 mm × 700 mm (z tolerancją +/- 1,5 mm), 315 sztuk banderol na każdym arkuszu (15 rzędów po 21 sztuk banderol w każdym rzędzie),

2) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności do 0,2 l: format 410 mm × 450 mm (z tolerancją +/- 2,0 mm), 240 sztuk banderol na każdym arkuszu (8 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie),

3) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności powyżej 0,2 l: format 510 mm × 680 mm (z tolerancją +/- 2,0 mm), 203 sztuk banderol na każdym arkuszu (7 rzędów po 29 sztuk w każdym rzędzie),

4) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 l: format 480 mm × 700 mm (z tolerancją +/- 1,5 mm), 180 sztuk banderol na każdym arkuszu (6 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie),

5) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności powyżej 0,5 l: format 480 mm × 680 mm (z tolerancją +/- 1,5 mm), 100 sztuk banderol na każdym arkuszu (4 rzędy po 25 sztuk w każdym rzędzie).

Parametry banderol umieszczonych na arkuszach są zgodne z kryteriami jakościowymi określonymi w stosunku do banderol pokrojonych.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

II. KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH SAMOPRZYLEPNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE (PUSZKI) IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH

Banderole samoprzylepne na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych i winiarskich oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe:

1) format 112 × 145 mm (z tolerancją +/- 0,5 mm), 10 sztuk wysztancowanych banderol samoprzylepnych o wymiarze 45 × 21 mm na każdym sektorze,

2) banderole samoprzylepne należy przechowywać w opakowaniach zabezpieczających przed wilgocią, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, w stosach nie wyższych niż 50 cm. Optymalne warunki przechowywania to 50-55% wilgotności względnej i temperatura 20-22°C,

3) powinny być wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów,

4) mieć numerację, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

Załącznik nr 4

SPOSOBY NANOSZENIA BANDEROL NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

Rys. 1

infoRgrafika

Rysunek 1 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 45 x 22 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem), u góry z tyłu i z boku opakowania, w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania,

- legalizacyjnej o wymiarach 45 x 22 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów u góry z tyłu i z boku opakowania jednostkowego papierosów, w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania. Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

infoRgrafika

Rys. 2a

infoRgrafika

Rys. 2b

Rysunki 2a i 2b przedstawiają sposoby umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 45 x 22 mm bezpośrednio na miękkim opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem, o ile występuje) od góry opakowania, w kształcie odwróconej litery "U" (rys. 2a) lub na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jej krawędzi, w sposób wyśrodkowany (rys. 2b);

- legalizacyjnej o wymiarach 45 x 22 mm na miękkim opakowaniu jednostkowym od góry opakowania, w kształcie odwróconej litery "U" (rys. 2a) lub na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jej krawędzi, w sposób wyśrodkowany (rys. 2b); banderola legalizacyjna nanoszona jest na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Rysunek 3

(uchylony)13)

infoRgrafika

Rys. 3a

infoRgrafika

Rys. 3b

infoRgrafika

Rys. 3c

Rysunki 3a-3c14) przedstawiają sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 45 x 22 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym.

Banderola powinna być nałożona w kształcie litery "I", pionowo na zamknięciu opakowania, równolegle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3a) lub poziomo na zamknięciu opakowania, prostopadle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3b) lub w kształcie litery "L" na zamknięciu opakowania równolegle do jego krawędzi po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3c).

infoRgrafika

Rys. 4

Rysunek 4 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 50 x 12 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) do 0,2 l włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 90 x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) powyżej 0,2 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "L"), z tym że napis "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ." (odpowiednio do rodzaju banderoli) zawarty na marginesie banderoli znajduje się na zamknięciu opakowania.

infoRgrafika

Rys. 5

Rysunek 5 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 110 x 14 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 160 x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) powyżej 0,5 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "U").

infoRgrafika

Rys. 6

Rysunek 6 przedstawia sposób umocowania samoprzylepnej banderoli na puszkę. Banderola samoprzylepna podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 45 x 21 mm umieszczana jest bezpośrednio na wieczku puszki w taki sposób, że krawędź krótszej części znajduje się na początku kluczyka służącego do otwarcia opakowania, a dłuższa część przecina perforację wieczka.

Załącznik nr 515)

WZÓR - WNIOSEK O WSKAZANIE SPOSOBU NANOSZENIA BANDEROL NA NIETYPOWE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

infoRgrafika

Załącznik nr 615)

WZÓR - WNIOSEK O ZDJĘCIE BANDEROL Z OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH LUB Z WYROBÓW AKCYZOWYCH

infoRgrafika

Załącznik nr 715)

WZÓR - WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8

WYSOKOŚĆ KWOT STANOWIĄCYCH WARTOŚĆ BANDEROL PODATKOWYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń) oraz susz tytoniowy

Lp.

Rodzaj wyrobów tytoniowych w opakowaniu jednostkowym

Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych w zł

1

Papierosy importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju

0,15

2

Tytoń oraz susz tytoniowy importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju, do 200 g włącznie

0,15

3

Tytoń oraz susz tytoniowy importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju, powyżej 200 g

0,23

 

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Pojemność w litrach/rodzaj opakowania jednostkowego

Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych w zł

1

do 0,2 włącznie

0,5

2

powyżej 0,2

0,85

3

puszka

0,5

 

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie

Lp.

Pojemność w litrach/rodzaj opakowania jednostkowego

Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych w zł

1

do 0,5 włącznie

0,02

2

powyżej 0,5

0,08

3

puszka

0,02

 

Załącznik nr 9

WYSOKOŚĆ KWOT WPŁACANYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL PODATKOWYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń) oraz susz tytoniowy

Lp.

Wymiar

banderoli

w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie

kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych

na pokrycie kosztów wytworzenia

banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

45 x 22

12,40

14,47

 

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Wymiar

banderoli

w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie

kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych

na pokrycie kosztów wytworzenia

banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 12

14,47

20,10

2

90 x 16

24,59

29,88

 

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie

Lp.

Wymiar

banderoli

w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie

kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kwot wpłacanych

na pokrycie kosztów wytworzenia

banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

110 x 14

14,57

17,26

2

160 x 16

18,25

20,98

 

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie w opakowaniach jednostkowych (puszkach)

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł

1

45 x 21

56,35

 

Załącznik nr 10

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL LEGALIZACYJNYCH

Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń) oraz susz tytoniowy

Lp.

Wymiar

banderoli w

mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

45 x 22

15,13

17,03

 

Tabela 2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp.

Wymiar

banderoli w

mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

50 x 12

18,07

25,06

2

90 x 16

30,71

37,34

 

Tabela 3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie

Lp.

Wymiar

banderoli w

mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

110 x 14

18,17

21,55

2

160 x 16

22,78

26,20

 

Tabela 4. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe i winiarskie w opakowaniach jednostkowych (puszkach)

Lp.

Wymiar

banderoli

w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w sektorach za 1000 szt. w zł

1

45 x 21

70,43

 

Załącznik nr 11

WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO

Lp.

Rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj lub pojemność tego opakowania

Należność za sprzedaż banderoli legalizacyjnej w zł

1

Papierosy we wszystkich opakowaniach1) - niezależnie od liczby papierosów

1,30

2

Tytoń oraz susz tytoniowy we wszystkich opakowaniach2) - niezależnie od gramatury

1,30

3

Wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemności do 0,2 l włącznie

1,30

4

Wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemności powyżej 0,2 l

1,30

5

Wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemności do 0,5 l włącznie

1,30

6

Wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemności powyżej 0,5 l

1,30

7

Wyroby spirytusowe lub winiarskie w puszkach

1,30

 

Objaśnienia:

1) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 1 i 2) do rozporządzenia.

2) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 3) do rozporządzenia.

3) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 4) do rozporządzenia.

4) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 5) do rozporządzenia.

Załącznik nr 1215)

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL PODATKOWYCH LUB SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH ORAZ O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL

infoRgrafika

Załącznik nr 1315)

WZÓR - UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

OPIS WZORU UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO1)

Rysunek

Cechy graficzne

Wymiary w mm

wysokość

szerokość

1

2

3

4

Rys.

Upoważnienie jest drukowane dwustronnie: na papierze białym w odcieniu chamois jest widoczne wykonane techniką offsetową tło w kolorze beżowym - część centralna wydrukowana jednolicie jest otoczona ramką giloszową. Awers stanowi formularz upoważnienia; wszystkie napisy w kolorze czarnym, z wyjątkiem wydrukowanego techniką typograficzną w kolorze czerwonym 7-cyfrowego numeru upoważnienia2), na rewersie upoważnienia znajdują się objaśnienia wydrukowane kolorem czarnym określające sposób wypełnienia formularza. Na całej powierzchni upoważnienia jest widoczny regularnie rozmieszczony znak wodny w postaci tzw. róży wiatrów oraz włókna zabezpieczające w kolorach: bordowym, granatowym i zielonym.

297

210

 

Objaśnienia:

1) Wzór upoważnienia przedstawiony jest w skali 1:1.

2) Upoważnienie posiada numer ewidencyjny o ciągłej numeracji, przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 364), które weszło w życie z dniem 1 marca 2017 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Obecnie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168), która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r.; zmienionej przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 764), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2015 r. poz. 129 i 1631), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479 i 1932).

13) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1747), które weszło w życie z dniem 8 listopada 2016 r.

14) Dodane przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama