| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. poz. 2467), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. poz. 1034);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. poz. 1088);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 19).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. poz. 1034), które stanowią:

"§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. poz. 1088), które stanowią:

"§ 2. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 19), które stanowią:

"§ 2. Do wniosków o wydanie opinii o planowanej pomocy publicznej złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 października 2018 r. (poz. 2047)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej1)

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej "ustawą", oraz elementy, jakie powinien zawierać plan restrukturyzacyjny.

§ 2. 1. W przypadku wniosku o wydanie opinii dotyczącej projektu programu pomocowego, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej "Prezesem Urzędu", a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, zwanemu dalej "ministrem", przekazuje się następujące informacje:2)

1) nazwę oraz adres podmiotu opracowującego projekt programu pomocowego;

2) nazwę projektowanego programu pomocowego;

3) podstawę prawną udzielania pomocy;

4) przeznaczenie pomocy;

5)3) wskazanie, czy projekt programu pomocowego dotyczy pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych - w takim przypadku należy przywołać właściwe rozporządzenie Komisji Europejskiej, zwanej dalej "Komisją", wydane na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 1);

6) formę udzielania pomocy oraz, gdy pomoc ma być udzielana w formie:

a) pożyczki lub kredytu - wskazanie wymaganego sposobu zabezpieczenia ich spłaty,

b) gwarancji lub poręczenia - informacje dotyczące pożyczki lub innej operacji finansowej objętej gwarancją lub poręczeniem, wymaganego zabezpieczenia, opłaty prowizyjnej;

7) szczegółowy opis zasad udzielania pomocy, w szczególności jej opodatkowania oraz sposobu rozłożenia w czasie jej udzielania;

8) wskazanie, czy pomoc będzie udzielana na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, albo gdy wydawana decyzja będzie jedynie potwierdzać nabycie prawa - w takim przypadku należy wskazać warunki, które muszą być spełnione, aby pomoc była udzielona;

9) wielkość środków przewidzianych na udzielanie pomocy:

a) w ujęciu rocznym; w przypadku gdy projektowana wielkość środków nie jest określana w ujęciu rocznym, należy podać tę wielkość w odniesieniu do przyjętego okresu, oraz

b) w odniesieniu do całego okresu obowiązywania projektowanego programu pomocowego lub w odniesieniu do okresu, na jaki projektowany program pomocowy ma być zatwierdzony przez Komisję;

10) okres obowiązywania projektowanego programu pomocowego lub okres, na jaki projektowany program pomocowy ma być zatwierdzony przez Komisję, z podaniem dokładnej daty, od której i do której pomoc może być udzielana; w przypadku gdy okres ten ma być dłuższy niż sześć lat, należy wykazać, że jest to niezbędne do osiągnięcia celów programu pomocowego;

11) źródło pochodzenia pomocy - należy wskazać, czy są to środki budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego czy inne środki wraz z opisem źródła ich pochodzenia;

12)4) wskazanie, czy adresaci zamierzonej pomocy to mikroprzedsiębiorcy, mali czy średni przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.5)), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji nr 651/2014";

13) szacunkową liczbę adresatów zamierzonej pomocy;

14) określenie podmiotu lub podmiotów udzielających pomocy;

15)6) podregion, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. poz. 1573, z późn. zm.7))8), w jakim pomoc ma być udzielana;

16)9) wskazanie, czy pomoc może być udzielana łącznie z pomocą udzielaną w ramach innych programów pomocowych, pomocą indywidualną lub pomocą indywidualną na restrukturyzację, w tym pomocą na ratowanie lub pomocą de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - w takim przypadku należy wskazać zasady kumulacji pomocy;

17) wskazanie, czy w projekcie programu pomocowego przewidziano, że do czasu zatwierdzenia przez Komisję pomoc nie może być udzielona;

18) jeżeli do projektu programu pomocowego dołączono informacje, które nie powinny być udostępniane osobom trzecim oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wskazanie tych informacji oraz określenie przyczyny ich niejawności;

19)10) w przypadku programu pomocowego wymagającego notyfikacji Komisji, informacje określone w części I pkt 6.2-6.6 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.11) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 4, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji";

20)12) sektory, w których udzielana będzie pomoc;

21)12) informację, czy projekt programu pomocowego zakazuje udzielania lub wypłaty pomocy przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu uzyskanej przez niego pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji uznającej tę pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym.

2. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji, zatwierdzonego przez Komisję programu pomocowego, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, dodatkowo przekazuje się następujące informacje:13)

1) numer programu pomocowego nadany przez Komisję;

2) datę zatwierdzenia programu pomocowego przez Komisję, z podaniem symbolu pisma przekazanego przez Komisję;

3) czas trwania zmienianego programu pomocowego;

4) opis planowanych zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia.

§ 3. 1. W przypadku wniosku o wydanie opinii dotyczącej projektu pomocy indywidualnej oraz projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, przekazuje się następujące informacje:14)

1) nazwę, siedzibę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy;

2) podstawę prawną udzielania pomocy;

3) przeznaczenie pomocy;

4) formę udzielania pomocy oraz, gdy pomoc ma być udzielana w formie:

a)15) pożyczki lub kredytu - wskazanie kwoty pożyczki lub kredytu i okresu obowiązywania umowy pożyczki lub kredytu oraz wskazanie wymaganego sposobu zabezpieczenia ich spłaty,

b)15) gwarancji lub poręczenia - wskazanie kwoty gwarancji lub poręczenia i okresu obowiązywania umowy gwarancji lub poręczenia oraz informacje dotyczące pożyczki lub innej operacji finansowej objętej gwarancją lub poręczeniem, wymaganego zabezpieczenia, opłaty prowizyjnej;

5) szczegółowy opis zasad udzielania pomocy, w szczególności jej opodatkowania;

6) w przypadku gdy pomoc ma być udzielona w ramach programu pomocowego zatwierdzonego przez Komisję i podlega notyfikacji na podstawie odrębnych przepisów lub decyzji Komisji:

a) nazwę programu pomocowego zatwierdzonego przez Komisję,

b) numer programu pomocowego nadany przez Komisję,

c) datę zatwierdzenia programu pomocowego przez Komisję;

7) opis przedsięwzięcia, na realizację którego ma być udzielona pomoc;

8)16) podregion, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)8), w jakim pomoc ma być udzielona;

9) źródło pochodzenia pomocy - należy wskazać, czy są to środki budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego czy inne środki wraz z opisem źródła ich pochodzenia;

10) wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461);

11) intensywność pomocy, jeżeli dla danego przeznaczenia została określona intensywność;

12) okres udzielania pomocy, a w przypadku gdy pomoc ma być przekazywana w częściach - terminy udzielenia każdej z nich;

13) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc;

14) adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu ubiegającego się o pomoc;

15) formę prawną podmiotu ubiegającego się o pomoc;

16)17) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, oraz kopie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata obrotowe;

17)18) dane o pomocy publicznej otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc, wynikające z informacji składanej na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy;

18) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc uzyskał w przeszłości pomoc, w stosunku do której Komisja wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy;

19)19) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc jest przedsiębiorcą publicznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1411 i 1775 oraz z 2014 r. poz. 1662), oraz dane potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w tym przepisie;

20)20) klasę rodzaju działalności podmiotu ubiegającego się o pomoc określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440);

21)21) wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc to mikroprzedsiębiorca, mały czy średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014, oraz dane potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w tym załączniku;

22) dane dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot ubiegający się o pomoc, obejmujące:

a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za ostatni rok obrotowy,

b) wielkość produkcji w ostatnim roku obrotowym w ujęciu ilościowym i wartościowym, z uwzględnieniem podstawowych grup produktów lub usług,

c)22) strukturę sprzedaży na rynek krajowy, rynek Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

d) szacunkową wielkość, wyrażoną procentowo, udziału w rynku, na którym prowadzi działalność, według poszczególnych grup produktów lub usług - jeżeli jego udział w rynku przekracza 10%;

23) wykaz głównych konkurentów podmiotu ubiegającego się o pomoc, z podaniem ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz adresu siedziby lub miejsca zamieszkania;

24) informacje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego wraz z kopią aktualnego zaświadczenia lub odpisu;

25) (uchylony);23)

26)24) jeżeli do projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, w tym projektu pomocy na ratowanie, dołączono informacje, które nie powinny być udostępniane osobom trzecim oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wskazanie tych informacji oraz określenie przyczyny ich niejawności;

27)25) w przypadku pomocy indywidualnej wymagającej notyfikacji - informacje określone w części I pkt 6.2-6.6 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji, zatwierdzonej przez Komisję pomocy indywidualnej lub pomocy indywidualnej na restrukturyzację, w tym pomocy na ratowanie, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, dodatkowo przekazuje się następujące informacje:26)

1) numer pomocy nadany przez Komisję;

2) datę zatwierdzenia pomocy przez Komisję, z podaniem symbolu pisma przekazanego przez Komisję;

3) opis planowanych zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia.

§ 4. 1.27) Oprócz informacji, o których mowa w § 2 i § 3, Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, ministrowi, przekazuje się informacje określone w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia - w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej;

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia - w przypadku pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną;

3) załączniku nr 3 do rozporządzenia - w przypadku pomocy na ratowanie, restrukturyzację lub tymczasowej pomocy na restrukturyzację;

4) załączniku nr 4 do rozporządzenia - w przypadku pomocy na filmy i inne utwory audiowizualne;

5) załączniku nr 5 do rozporządzenia - w przypadku pomocy na rozwój sieci szerokopasmowych;

6) załączniku nr 6 do rozporządzenia - w przypadku pomocy na ochronę środowiska i cele związane z energią;

7) załączniku nr 7 do rozporządzenia - w przypadku pomocy na finansowanie ryzyka;

8) załączniku nr 8 do rozporządzenia - w przypadku pomocy na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych;

9) załączniku nr 9 do rozporządzenia - w przypadku pomocy na transport morski;

10) załączniku nr 10 do rozporządzenia - w przypadku pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

11) załączniku nr 11 do rozporządzenia - w przypadku pomocy w rolnictwie;

12) załączniku nr 12 do rozporządzenia - w przypadku pomocy w rybołówstwie.

2.28) Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zmiany, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji, zatwierdzonego przez Komisję programu pomocowego.

§ 5.29) Plan restrukturyzacyjny dołączany do wniosku o wydanie opinii dotyczącej pomocy indywidualnej na restrukturyzację powinien zawierać elementy wymagane przez Komisję przy ocenie pomocy udzielanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji30).

§ 6.31) Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć informacje o osobie wyznaczonej do kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw rolnictwa, obejmujące jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. z 2003 r. poz. 1).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia32).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 października 2004 r.

Załącznik nr 133)

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

1. W przypadku indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej należy podać informacje określone w części III.1.A załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku programów regionalnej pomocy inwestycyjnej należy podać informacje określone w części III.1.B załącznika I do rozporządzenia Komisji. Informacji, o których mowa w części III.1.B pkt 3.3.2-3.4.2, nie podaje się w przypadku programów przewidujących udzielanie pomocy na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji nr 651/2014.

Załącznik nr 233)

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ, ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ

1. W przypadku pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną należy podać informacje określone w części III.2 załącznika I do rozporządzenia Komisji, w szczególności informacje określone w:

1) pkt 5.1 - w przypadku pomocy na realizację projektów badawczo-rozwojowych;

2) pkt 5.2 - w przypadku pomocy na studia wykonalności;

3) pkt 5.3 - w przypadku pomocy na budowę i modernizację infrastruktury badawczej;

4) pkt 5.4 - w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;

5) pkt 5.5 - w przypadku pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne;

6) pkt 5.6 - w przypadku pomocy dla klastrów innowacyjnych.

2. Informacji, o których mowa w części III.2 pkt 1.1 lit. A, pkt 6.1-6.3, pkt 6.4.1, pkt 6.5.1-7 załącznika I do rozporządzenia Komisji, nie podaje się w przypadku programów przewidujących udzielanie pomocy na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji nr 651/2014.

Załącznik nr 333)

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA RATOWANIE, RESTRUKTURYZACJĘ LUB TYMCZASOWEJ POMOCY NA RESTRUKTURYZACJĘ

1. W przypadku indywidualnej pomocy na ratowanie należy podać informacje określone w części III.3.A załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku indywidualnej pomocy na restrukturyzację należy podać informacje określone w części III.3.B załącznika I do rozporządzenia Komisji.

3. W przypadku projektu programu pomocowego dotyczącego:

1) pomocy na ratowanie należy podać informacje określone w części III.3.C załącznika I do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.3.C pkt 4.2, 5, 6.6-6.12, 7.2-7.3, 8.2, 9 tego załącznika;

2) pomocy na restrukturyzację należy podać informacje określone w części III.3.C załącznika I do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.3.C pkt 6.1-6.5, 6.7-6.12, 7.1 tego załącznika;

3) tymczasowej pomocy na restrukturyzację należy podać informacje określone w części III.3.C załącznika I do rozporządzenia Komisji, z wyjątkiem informacji określonych w części III.3.C pkt 4.2, 5, 6.1-6.6, 7.2-7.3, 8.2, 9 tego załącznika.

Załącznik nr 433)

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA FILMY I INNE UTWORY AUDIOWIZUALNE

W przypadku pomocy na filmy i inne utwory audiowizualne należy podać informacje określone w części III.4 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik nr 533)

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA ROZWÓJ SIECI SZEROKOPASMOWYCH

W przypadku pomocy na rozwój sieci szerokopasmowych należy podać informacje określone w części III.5 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik nr 633)

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I CELE ZWIĄZANE Z ENERGIĄ

1. W przypadku pomocy na ochronę środowiska i cele związane z energią należy podać informacje określone w części III.6 załącznika I do rozporządzenia Komisji, w szczególności informacje określone w:

1) sekcji B pkt 5.1.1 - w przypadku programów pomocy inwestycyjnej;

2) sekcji B pkt 5.1.2 - w przypadku programów pomocy operacyjnej;

3) sekcji B pkt 5.2 - w przypadku pomocy indywidualnej;

4) sekcji C1 - w przypadku pomocy w postaci obniżek podatków na ochronę środowiska lub zwolnień z tych podatków;

5) sekcji C2 - w przypadku pomocy w postaci ulg w finansowaniu wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych;

6) sekcji C3 - w przypadku przepisów przejściowych dotyczących ulg w finansowaniu wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych.

2. Informacji, o których mowa w części III.6 sekcji B pkt 1-4 ppkt 1, pkt 4 ppkt 4-14 i pkt 5 ppkt 1.2.1.3 - pkt 6 ppkt 2, sekcji C1 pkt 1 i 3-9, sekcji C2 oraz sekcji C3 załącznika I do rozporządzenia Komisji, nie podaje się w przypadku programów przewidujących udzielanie pomocy na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji nr 651/2014.

Załącznik nr 733)

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA FINANSOWANIE RYZYKA

W przypadku pomocy na finansowanie ryzyka należy podać informacje określone w części III.7 załącznika I do rozporządzenia Komisji. Informacji tych nie podaje się w przypadku programów przewidujących udzielanie pomocy na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji nr 651/2014.

Załącznik nr 833)

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA RZECZ PORTÓW LOTNICZYCH I PRZEDSIĘBIORSTW LOTNICZYCH

1. W przypadku projektu programu pomocowego lub indywidualnej pomocy inwestycyjnej dla portów lotniczych należy podać informacje określone w części III.13.A załącznika I do rozporządzenia Komisji.

2. W przypadku projektu programu pomocowego lub indywidualnej pomocy operacyjnej dla portów lotniczych należy podać informacje określone w części III.13.B załącznika I do rozporządzenia Komisji.

3. W przypadku projektu programu pomocowego lub pomocy indywidualnej na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych należy podać informacje określone w części III.13.C załącznika I do rozporządzenia Komisji.

4. W przypadku projektu programu pomocowego lub pomocy indywidualnej będącej pomocą o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 107 ust. 2 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy podać informacje określone w części III.13.D załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik nr 933)

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY NA TRANSPORT MORSKI

W przypadku pomocy udzielanej w sektorze żeglugi morskiej należy podać informacje określone w części III.13.E pkt 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik nr 1033)

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PREZESOWI URZĘDU W PRZYPADKU POMOCY STANOWIĄCEJ REKOMPENSATĘ ZA REALIZACJĘ USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM

W przypadku pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym należy podać:

1) szczegółowy opis i czas trwania zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych;

2) podstawę powierzenia podmiotowi ubiegającemu się o pomoc realizacji usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym (ustawa, rozporządzenie, umowa itp.);

3) nazwę przedsiębiorstwa oraz w stosownych przypadkach odpowiednie terytorium świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym;

4) rodzaj wszystkich wyłącznych lub specjalnych praw przyznanych podmiotowi ubiegającemu się o pomoc przez organ powierzający;

5) opis mechanizmu rekompensaty, w tym informację, czy rekompensata obejmuje również rozsądny zysk dla podmiotu ubiegającego się o pomoc;

6) informacje dotyczące mechanizmu obliczania, kontrolowania i przeglądu wysokości rekompensaty;

7) informacje dotyczące zasad unikania i odzyskiwania nadwyżek rekompensaty;

8) sposób wypłaty rekompensaty;

9) informację, czy rekompensata jest wypłacana przed, czy po realizacji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

10) informacje, czy podmiot ubiegający się o pomoc wykonuje inną działalność gospodarczą, w tym inną usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym oraz działalność komercyjną;

11) jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc prowadzi dodatkową działalność, o której mowa w pkt 10 - informację, czy stosuje przejrzyste zasady rozdzielności rachunkowej i jakie są to zasady;

12) informacje dotyczące przewidzianych elementów motywacyjnych w zakresie wydajności;

13) informacje dotyczące obowiązku publikacji informacji odnoszących się do powierzanej usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i wypłaconej rekompensaty.

Załącznik nr 1133)

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE MINISTROWI W PRZYPADKU POMOCY W ROLNICTWIE

W przypadku pomocy w sektorze rolnictwa należy podać informacje określone w części III.12 załącznika I do rozporządzenia Komisji, w szczególności informacje o:

1) pomocy na inwestycje w gospodarstwach rolnych;

2) pomocy na inwestycje związane z przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi;

3) pomocy na ochronę środowiska w rolnictwie;

4) pomocy dla obszarów mniej uprzywilejowanych;

5) pomocy na podejmowanie działalności przez młodych rolników;

6) pomocy na renty strukturalne lub zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej;

7) pomocy na zaprzestanie produkcji, przetwarzania lub obrotu produktami rolnymi;

8) pomocy dla grup producentów;

9) pomocy na odszkodowania za szkody w produkcji rolnej lub środkach produkcji rolnej;

10) pomocy na scalanie gruntów;

11) pomocy na produkcję i obrót produktami rolnymi wysokiej jakości;

12) pomocy na wsparcie techniczne w sektorze rolnym;

13) pomocy dla sektora produkcji zwierzęcej;

14) pomocy w formie subsydiowanych pożyczek krótkoterminowych;

15) pomocy na promocję i reklamę produktów rolnych oraz niektórych produktów nierolnych;

16) pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej;

17) pomocy w zakresie testów TSE, zwłok zwierząt i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych w rzeźni oraz podczas rozbioru i dalszej obróbki mięsa.

Załącznik nr 1233)

DODATKOWE INFORMACJE PRZEKAZYWANE MINISTROWI W PRZYPADKU POMOCY W RYBOŁÓWSTWIE

W przypadku pomocy w sektorze rybołówstwa należy podać informacje określone w części III.14 załącznika I do rozporządzenia Komisji.

Załącznik nr 13

(uchylony)34)

Załącznik nr 14

(uchylony)35)

Załącznik nr 15

(uchylony)35)

Załącznik nr 16

(uchylony)36)


1) Tytuł ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. poz. 1034), które weszło w życie z dniem 29 sierpnia 2007 r.

2) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 19), które weszło w życie z dniem 19 stycznia 2018 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. poz. 1088), które weszło w życie z dniem 18 września 2010 r.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. poz. 1359, z 2009 r. poz. 1558, z 2010 r. poz. 1658, z 2012 r. poz. 1390, z 2013 r. poz. 1587, z 2014 r. poz. 1992, z 2015 r. poz. 2313 oraz z 2016 r. poz. 1909.

8) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. poz. 825), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 10, Dz. Urz. UE L 407 z 30.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 313 z 22.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 81 z 27.03.2009, str. 15, Dz. Urz. UE L 308 z 24.11.2009, str. 5, Dz. Urz. UE L 109 z 12.04.2014, str. 14, Dz. Urz. UE L 325 z 10.12.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 19.

12) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

23) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

25) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

26) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

30) Elementy te są określone w komunikacie Komisji w załączniku nr 2 do Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

32) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 listopada 2004 r.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

34) Przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

35) Przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

36) Przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »