REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2537

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12 pkt 5 i 10–12, art. 12a oraz art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Świadczenia opieki zdrowotnej]

1. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w:

1) art. 12 pkt 5 ustawy, są finansowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej ze środków budżetu państwa będących w jego dyspozycji, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

2) art. 12 pkt 10 ustawy, są finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem;

3) art. 12 pkt 11 i 12 ustawy, są finansowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych ze środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem;

4) art. 12a ustawy, są finansowane przez Ministra Sprawiedliwości ze środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”, ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, w formie dotacji, o której mowa w art. 97 ust. 8 ustawy, zwanej dalej „dotacją”.

§ 3. [Finansowanie świadczeń zdrowotnych na podstawie faktury i załączonego do faktury miesięcznego zestawienia]

1. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12 pkt 5, 11 i 12 oraz art. 12a ustawy, inne niż leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne wydane w aptekach bezpłatnie, za odpłatnością ryczałtową lub za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania, są finansowane świadczeniodawcom na podstawie faktury i załączonego do faktury miesięcznego zestawienia, sporządzonych przez świadczeniodawcę w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej.

2. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12 pkt 5, 11 i 12 oraz art. 12a ustawy, innych niż leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne wydane w aptekach bezpłatnie, za odpłatnością ryczałtową lub za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania, udzielanych przez podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ujmuje się w miesięcznym zestawieniu w miesiącu, w którym zakończono udzielanie świadczeń, z wyłączeniem świadczeń rozliczanych na podstawie osobodni.

3. Faktura obejmuje kwotę stanowiącą sumę cen świadczeń opieki zdrowotnej wymienionych w zestawieniu, o którym mowa w ust. 1.

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer PESEL osoby, której udzielono świadczeń opieki zdrowotnej, a w przypadku gdy nie posiada ona numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) datę urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) numer księgi głównej szpitala – w przypadku hospitalizacji;

5) podstawę prawną udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;

6) datę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;

7) kod świadczenia opieki zdrowotnej zgodny z katalogiem Funduszu, a w przypadku jego braku – kod choroby zgodny z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych;

8) liczbę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

9) cenę udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej przewidzianą w umowie z Funduszem;

10) cenę udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej w przypadkach innych niż wymienione w pkt 9 ustaloną na poziomie:

a) najniższej ceny przewidzianej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych przez dany oddział wojewódzki Funduszu albo

b) prognozowanej ceny jednostki sprawozdawczej na okres planowania określonej w planie zakupu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 1 ustawy, albo

c) najniższej ceny danego rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej, ustalonej przez świadczeniodawcę w cenniku, uwzględniającej wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej, albo

d) w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych – ceny świadczenia opieki zdrowotnej ustalonej jako średni koszt świadczenia opieki zdrowotnej wyliczony w roku poprzedzającym rok, w którym zostało udzielone świadczenie, według ceny pozostawania w gotowości, przewidzianej w umowie z danym oddziałem wojewódzkim Funduszu;

11) wartość świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącą iloczyn liczby świadczeń i ich ceny;

12) datę wystawienia i numer faktury;

13) podpis świadczeniodawcy.

5. Świadczeniodawca wraz z zestawieniem, o którym mowa w ust. 1, składa pisemne oświadczenie, będące dokumentem w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w którym potwierdza sposób ustalenia ceny za udzielone świadczenie opieki zdrowotnej określonej w zestawieniu zgodnie z ust. 4 pkt 10. Zgodność oświadczenia z danymi określonymi w ust. 4 pkt 10 lit. a, b i d, w zakresie dotyczącym Funduszu, potwierdza dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu.

6. Fakturę i zestawienie, o których mowa w ust. 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, świadczeniodawca przekazuje w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Ministrowi Sprawiedliwości, a w przypadku świadczeń, o których mowa w art. 12 pkt 5 ustawy – organowi Straży Granicznej, który zapewnia możliwość korzystania z tych świadczeń, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

§ 4. [Finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych]

1. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne wydane w aptekach bezpłatnie, za odpłatnością ryczałtową lub za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania, przepisane w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12 pkt 5, 11 i 12 oraz art. 12a ustawy, są finansowane odpowiednio przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra Sprawiedliwości na podstawie miesięcznego zestawienia, które zawiera:

1) numer PESEL osoby, której udzielono świadczeń opieki zdrowotnej, a w przypadku gdy nie posiada ona numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) datę urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) podstawę prawną wydania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego;

5) kod indentyfikacyjny EAN leku lub inny kod odpowiadający kodowi EAN i kwotę podlegającą refundacji.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, sporządza oddział wojewódzki Funduszu na podstawie zbiorczych zestawień i informacji, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 r. poz. 650, 697, 1515, 1544 i 2429), w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej, i przekazuje organowi Straży Granicznej, o którym mowa w § 3 ust. 6, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Ministrowi Sprawiedliwości, w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 5. [Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych skazanemu na podstawie przepisów o koordynacji]

1. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12a ustawy, udzielane skazanemu na podstawie przepisów o koordynacji, są finansowane przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie zestawienia.

2. Zestawienie obejmuje:

1) numer PESEL osoby, której udzielono świadczeń opieki zdrowotnej, a w przypadku gdy nie posiada ona numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) datę urodzenia;

3) wartość świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, uwzględniające kwoty zapłacone instytucjom łącznikowym, sporządza Fundusz w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej na podstawie zestawień kosztów leczenia otrzymanych z instytucji łącznikowych, określonych w przepisach o koordynacji, i przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia dokonania przez centralę Funduszu zapłaty na rzecz instytucji łącznikowych.

§ 6. [Przekazywanie środków finansowych]

Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw wewnętrznych i organ Straży Granicznej, o którym mowa w § 3 ust. 6, przekazują na wskazany rachunek bankowy środki finansowe za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w:

1) § 3 ust. 1 – świadczeniodawcy,

2) § 4 ust. 1 – właściwym oddziałom wojewódzkim Funduszu,

3) § 5 ust. 1 – centrali Funduszu

– w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury i zestawienia sporządzonego zgodnie z § 3 lub zestawienia sporządzonego zgodnie z § 4 lub § 5.

§ 7. [Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie miesięcznego rozliczenia oraz faktury]

1. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12 pkt 10 ustawy, udzielane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 2435), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu”, są finansowane podmiotowi leczniczemu na podstawie miesięcznego rozliczenia i faktury.

2. Miesięczne rozliczenie oraz fakturę za miesiąc poprzedni podmiot leczniczy przekazuje w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do 15. dnia każdego miesiąca.

3. Faktura obejmuje kwotę stanowiącą sumę cen świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1.

4. Miesięczne rozliczenie zawiera:

1) nazwę i adres podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej;

2) podstawę prawną udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, w tym oznaczenie sądu wydającego postanowienie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o postępowaniu, datę postanowienia oraz sygnaturę akt;

3) numer PESEL osoby, której udzielono świadczeń opieki zdrowotnej, a w przypadku gdy nie posiada ona numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) datę urodzenia;

5) datę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;

6) kod świadczenia opieki zdrowotnej zgodny z katalogiem Funduszu, a w przypadku jego braku – kod choroby zgodny z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych;

7) liczbę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

8) cenę każdego rodzaju udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej:

a) przewidzianą w umowie z Funduszem,

b) w przypadku innym niż określony w lit. a, ustaloną na poziomie najniższej ceny przewidzianej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych przez dany oddział wojewódzki Funduszu dla danego rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej,

c) w przypadkach innych niż określone w lit. a i b, ustaloną na poziomie prognozowanej ceny jednostki sprawozdawczej na okres planowania określonej w planie zakupu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 1 ustawy;

9) wartość świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącą iloczyn liczby świadczeń i ich ceny;

10) datę wystawienia i numer faktury;

11) imię, nazwisko i podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby przez niego upoważnionej oraz imię, nazwisko i podpis głównego księgowego.

5. Sposób ustalenia ceny określony zgodnie z ust. 4 pkt 8 kierownik podmiotu leczniczego potwierdza przez złożenie oświadczenia, będącego dokumentem w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. W przypadku ustalenia ceny w sposób określony w ust. 4 pkt 8 lit. a, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, podmiot leczniczy podaje numer i datę zawarcia umowy obowiązującej w danym roku.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje, na wskazany przez podmiot leczniczy rachunek bankowy, środki finansowe za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego miesięcznego rozliczenia i faktury.

7. Za datę przekazania środków przez ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotowi leczniczemu uznaje się dzień obciążenia rachunku ministra właściwego do spraw zdrowia.

8. W przypadku stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub podmiot leczniczy nieprawidłowości w przedłożonym miesięcznym rozliczeniu lub fakturze, podmiot leczniczy niezwłocznie sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia korektę tych dokumentów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny korekty.

9. W przypadku korekty polegającej na zmniejszeniu wartości udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej różnicę między kwotą przekazanych środków a kwotą wynikającą z korekty podmiot leczniczy zwraca na rachunek bankowy ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia otrzymania przez podmiot leczniczy środków publicznych, które podlegają zwrotowi, do dnia ich zwrotu, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia korekty i wystawienia faktury korygującej.

§ 8. [Finansowanie Krajowemu Ośrodkowi Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym świadczeń opieki zdrowotnej]

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 12 pkt 10 ustawy, udzielane na podstawie art. 25 ustawy o postępowaniu, są finansowane Krajowemu Ośrodkowi Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym zgodnie z jego planem finansowym, na podstawie przepisów o finansach publicznych.

§ 9. [Finansowanie kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych]

1. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy, są finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie miesięcznego sprawozdania Funduszu.

2. Sprawozdanie obejmuje rozliczone przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy, i zawiera następujące informacje:

1) podstawę prawną udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

2) liczbę oraz wartość świadczeń, w odniesieniu do poszczególnych świadczeń określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, zbiorczo dla Funduszu oraz oddzielnie dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu.

3. Do sprawozdania za grudzień roku poprzedniego dołącza się informację:

1) o liczbie osób o niepowtarzalnych numerach PESEL, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej w roku poprzednim;

2) zawierającą wykaz świadczeniodawców, którzy realizowali świadczenia wysokospecjalistyczne, w podziale na poszczególne świadczenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy oraz na oddziały wojewódzkie Funduszu, jak również odpowiadające im wartości zrealizowanych umów oraz liczbę tych świadczeń.

4. Informacje w sprawozdaniu wykazuje się odrębnie za miesiąc oraz narastająco od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie za grudzień roku poprzedniego jest jednocześnie sprawozdaniem z rozliczonych w roku poprzednim przez Fundusz świadczeń opieki zdrowotnej.

5. Sprawozdania za październik zawierają dodatkowo prognozę wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej na listopad i grudzień danego roku.

6. Sprawozdania za miesiąc poprzedni sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz z wnioskiem o uruchomienie dotacji, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Za datę przekazania sprawozdania uznaje się dzień jego wpływu do ministra właściwego do spraw zdrowia.

7. Wniosek o uruchomienie dotacji za listopad i grudzień jest składany w terminie określonym dla wniosku o uruchomienie dotacji za październik, na podstawie prognozy, o której mowa w ust. 5.

§ 10. [Przekazanie dotacji]

1. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Funduszowi dotację w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania wraz z wnioskiem o uruchomienie dotacji, o którym mowa w § 9 ust. 6.

2. W przypadku konieczności dokonania przez Fundusz korekty lub udzielenia wyjaśnień dotyczących przekazanego sprawozdania termin, o którym mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu o czas dokonania korekty lub udzielenia wyjaśnień.

3. Za datę przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. Za datę przekazania świadczeniodawcy środków przez Fundusz uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.

5. W przypadku niewykorzystania dotacji do dnia 31 grudnia danego roku Fundusz zwraca niewykorzystane środki z dotacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

6. Za datę zwrotu środków, o których mowa w ust. 5, uznaje się dzień uznania rachunku ministra właściwego do spraw zdrowia.

7. W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania za miesiąc, za który sprawozdanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, korekty dokonuje się w sprawozdaniu sporządzanym w okresie stwierdzenia konieczności dokonania korekty, w części przedstawiającej dane narastająco od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy, oraz uwzględnia się we wniosku o uruchomienie dotacji za ten okres.

8. W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania za rok, za który sprawozdanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, wysokość środków wynikającą z tej korekty uwzględnia się w dotacji na rok bieżący.

9. Środki finansowe w wysokości równowartości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy, udzielonych osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, zwróconych przez instytucje państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. Środki finansowe przekazane przez Fundusz do końca roku, w którym świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone, zmniejszają w danym roku budżetowym wykonanie udzielonej Funduszowi dotacji, o której mowa w ust. 1, natomiast środki finansowe przekazane po tym terminie stanowią dochód budżetu państwa.

§ 11. [Termin przekazania przez prezesa Funduszu rozliczenia otrzymanej dotacji za dany rok]

Prezes Funduszu w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rozliczenie otrzymanej dotacji za dany rok, sporządzone odrębnie dla świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.3)

Minister Zdrowia: Ł. Szumowski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2028), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 i 2383).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
  • Data wejścia w życie: 2019-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-10-24
  • Dokument traci ważność: 2022-07-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA