REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 40

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.

Tekst pierwotny

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.1), Republika Słowacka staje się dnia 1 stycznia 2019 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 stycznia 2019 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Republika Słowacka, składając dokument ratyfikacyjny, złożyła:

1) notyfikacje zgodnie z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 4 ust. 4, art. 5 ust. 10, art. 6 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 17 lit. c), art. 9 ust. 7, art. 9 ust. 8, art. 10 ust. 6, art. 12 ust. 5, art. 12 ust. 6, art. 13 ust. 7, art. 14 ust. 4, art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii), art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii) oraz art. 18,

2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 8 ust. 3 lit. b) pkt iii), art. 16 ust. 5 lit. a) oraz art. 17 ust. 3 lit. a)

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Republikę Słowacką notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.2), oraz w realizacji postanowień Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.3).

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Republika Słowacka planuje objęcie Konwencją następujących umów:

Nr

Tytuł

Druga

Umawiająca się

Jurysdykcja

Tekst pierwotny/Instrument zmieniający

Data podpisania

Data wejścia w życie

434)

Umowa między Republiką Słowacką a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

Polska

Tekst pierwotny

18-08-1994

21-12-1995

Instrument zmieniający

01-08-2013

01-08-2014

 

Article 2 - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention the Slovak Republic wishes the following agreements to be covered by the Convention:

No

Title

Other Contracting Jurisdiction

Original/Amending Instrument

Date of Signature

Date of Entry into force

43

Agreement between the Slovak Republic and the Republic of Poland for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital

Poland

Original

18-08-1994

21-12-1995

Amending Instrument

01-08-2013

01-08-2014

 

Notyfikacja zgodnie z art. 4 ust. 4

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Konwencji Republika Słowacka wskazuje, że następująca(-ce) umowa(-wy) zawiera(ją) postanowienie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 4 ust. 3 lit. b) do d). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

43

Polska

art. 4 ust. 3

 

Article 4 - Dual Resident Entities

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 4(4) of the Convention the Slovak Republic considers that the following agreement(s) contain a provision described in Article 4(2) that is not subject to a reservation under Article 4(3)(b) through (d). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

43

Poland

Article 4(3)

 

Notyfikacja zgodnie z art. 5 ust. 10

Artykuł 5 - Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 5 ust. 10 Konwencji Republika Słowacka, na podstawie art. 5 ust. 1, dokonuje wyboru stosowania Opcji C przewidzianej w tym artykule.

Article 5 - Application of Methods for Elimination of Double Taxation

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 5(10) of the Convention, the Slovak Republic hereby chooses under Article 5(1) to apply Option C of that Article.

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Republika Słowacka wskazuje, że następująca(-ce) umowa(-wy) nie jest (są) objęta(-te) zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły przewidziany w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer

wymienionej

Umowy

Druga

Umawiająca się

Jurysdykcja

Tekst preambuły

43

Polska

<Pragnąc popierać wzajemne więzi gospodarcze poprzez eliminowanie przeszkód podatkowych> oraz pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,

 

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention the Slovak Republic considers that the following agreement(s) are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambular paragraph is identified below.

Listed

Agreement

Number

Other Contracting Jurisdiction

Preamble Text

43

Poland

<Desiring to promote their mutual economic relations by removing fiscal obstacles> and having decided to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital,

 

Notyfikacje zgodnie z art. 6 ust. 6

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Republika Słowacka dokonuje wyboru stosowania art. 6 ust. 3.

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających w preambule tekstu

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Republika Słowacka wskazuje, że następujące umowy nie zawierają tekstu preambuły odnoszącego się do pragnienia rozwijania relacji ekonomicznych lub wzmacniania współpracy w zakresie spraw podatkowych.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

43

Polska

 

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 6(6) of the Convention, the Slovak Republic hereby chooses to apply Article 6(3).

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Preamble Language

Pursuant to Article 6(6) of the Convention, the Slovak Republic considers that the following agreements do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

43

Poland

 

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. c)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. c) Konwencji Republika Słowacka dokonuje wyboru stosowania Przepisu Dotyczącego Uproszczonego Ograniczenia Korzyści Umownych zgodnie z art. 7 ust. 6.

Article 7 - Prevention of Treaty Abuse

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 7(17)(c) of the Convention the Slovak Republic hereby chooses to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to Article 7(6).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b) pkt iii)

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b) pkt iii) Konwencji Republika Słowacka zastrzega prawo do niestosowania art. 8 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w zakresie, w jakim przepisy, o których mowa w art. 8 ust. 1, przewidują już minimalny okres posiadania dłuższy niż 365 dni. Następujące umowy zawierają postanowienia będące w zakresie niniejszego zastrzeżenia.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

43

Polska

art. 10 ust. 2 lit. a) (art. 2 Protokołu)

 

Article 8 - Dividend Transfer Transactions

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 8(3)(b)(iii) of the Convention the Slovak Republic reserves the right for the entirety of Article 8 not to apply to its Covered Tax Agreements to the extent that the provisions described in Article 8(1) already include a minimum holding period longer than a 365 day period. The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

43

Poland

Article 10(2)(a) (Article 2 of the Protocol)

 

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 7

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 9 ust. 7 Konwencji Republika Słowacka wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 9 ust. 1. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

43

Polska

art. 13 ust. 4 (art. 5 ust. 1 Protokołu)

 

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 9(7) of the Convention the Slovak Republic considers that the following agreements contain a provision described in Article 9(1). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

43

Poland

Article 13(4) (Article 5(1) of the Protocol)

 

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 8

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Republika Słowacka dokonuje wyboru stosowania art. 9 ust. 4.

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 9(8) of the Convention the Slovak Republic hereby chooses to apply Article 9(4).

Notyfikacja zgodnie z art. 10 ust. 6

Artykuł 10 - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 10 ust. 6 Konwencji Republika Słowacka wskazuje, że żadna z zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, nie zawiera postanowienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4.

Article 10 - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 10(6) of the Convention the Slovak Republic considers that none of the CTAs contains a provision described in Article 10(4).

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 5

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Konwencji Republika Słowacka wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

43

Polska

art. 5 ust. 5

 

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(5) of the Convention the Slovak Republic considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(a). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

43

Poland

Article 5(5)

 

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 6

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 6 Konwencji Republika Słowacka wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

43

Polska

art. 5 ust. 6

 

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(6) of the Convention the Slovak Republic considers that the following agreements contain a provision described in Article 12(3)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

43

Poland

Article 5(6)

 

Notyfikacje zgodnie z art. 13 ust. 7

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Republika Słowacka dokonuje wyboru stosowania Opcji A przewidzianej w art. 13 ust. 1 Konwencji.

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Republika Słowacka wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

43

Polska

art. 5 ust. 4

 

Article 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 13(7) of the Convention the Slovak Republic hereby chooses to apply Option A under Article 13(1).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 13(7) of the Convention the Slovak Republic considers that the following agreements contain a provision described in Article 13(5)(a). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

43

Poland

Article 5(4)

 

Notyfikacja zgodnie z art. 14 ust. 4

Artykuł 14 - Podział umów

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 14 ust. 4 Konwencji Republika Słowacka wskazuje, że żadna z zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, nie zawiera postanowienia, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

Article 14 - Splitting-up of Contracts

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 14(4) of the Convention the Slovak Republic considers that none of the CTA´s contains a provision described in Article 14(1) of the Convention.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a) Konwencji Republika Słowacka zastrzega prawo do niestosowania art. 16 ust. 1 zd. 1 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, na tej podstawie, że zamierza spełnić minimalny standard w zakresie usprawnienia rozwiązywania sporów stosownie do Pakietu OECD/G20 BEPS przez zapewnienie, że na podstawie każdej z zawartych Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja (wyłączając Umowę Podatkową, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, która pozwala osobie na przedstawienie swojej sprawy właściwemu organowi którejkolwiek Umawiającej się Jurysdykcji), w przypadku gdy osoba jest zdania, że działania jednej lub obu Umawiających się Jurysdykcji powodują lub spowodują dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wówczas może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Umawiających się Jurysdykcji, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji, na terytorium której ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub - w przypadku gdy do sprawy przedstawionej przez tę osobę ma zastosowanie postanowienie Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, dotyczące równego traktowania z uwagi na obywatelstwo - właściwemu organowi tej z Umawiających się Jurysdykcji, której osoba ta jest obywatelem; wówczas właściwy organ tej Umawiającej się Jurysdykcji dokona dwustronnej notyfikacji lub uzgodnienia z właściwym organem drugiej Umawiającej się Jurysdykcji w sprawach, w których właściwy organ, któremu przedstawiono sprawę w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się, nie uznaje zarzutu podatnika za uzasadniony.

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Pursuant to Article 16(5)(a) of the Convention, the Slovak Republic reserves the right for the first sentence of Article 16(1) not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer's objection to be justified.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Republika Słowacka wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zd. 1, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

43

Polska

art. 26 ust. 1 zd. 2

 

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention, the Slovak Republic considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

43

Poland

Article 26(1), second sentence

 

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. c) pkt ii) Konwencji Republika Słowacka wskazuje, że następujące umowy nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. b) pkt ii).

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

43

Polska

 

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Listed Agreements Not Containing Existing Provisions

Pursuant to Article 16(6)(c)(ii) of the Convention the Slovak Republic considers that the following agreements do not contain a provision described in Article 16(4)(b)(ii).

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

43

Poland

 

Zastrzeżenie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a)

Artykuł 17 - Korekty współzależne

Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a) Konwencji Republika Słowacka zastrzega prawo do niestosowania art. 17 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, które zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2. Następujące umowy zawierają postanowienia będące w zakresie niniejszego zastrzeżenia.

Numer

wymienionej

Umowy

Druga

Umawiająca się

Jurysdykcja

Przepis

43

Polska

art. 9 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, zmienionej przez art. 1 Instrumentu zmieniającego

 

Article 17 - Corresponding Adjustments

Pursuant to Article 17(3)(a) of the Convention the Slovak Republic reserves the right for the entirety of Article 17 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in Article 17(2). The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

Listed

Agreement

Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

43

Poland

Article 9(2) of the Agreement between the Republic of Poland and the Slovak Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, amended by Article 1 of Amending Instrument

 

Notyfikacja zgodnie z art. 18

Artykuł 18 - Wybór stosowania Części VI

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Republika Słowacka dokonuje wyboru niestosowania Części VI.

Article 18 - Choice to Apply Part VI Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 18 of the Convention the Slovak Republic hereby chooses not to apply Part VI.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. B. Cichocki


1) Tekst Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369.

2) Tekst Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1996 r. poz. 131.

3) Tekst Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2014 r. poz. 1046.

4) Numer wskazany przez Republikę Słowacką w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) ww. Konwencji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-09
  • Data wejścia w życie: 2019-01-09
  • Data obowiązywania: 2019-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA