REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 120

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1240), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 2340).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 2340), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2017 r.".

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 10 grudnia 2018 r. (poz. 120)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych, w tym motocykli, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową.

§ 2. 1.3) Pojazd służbowy, z wyjątkiem motocykla, zwany dalej "pojazdem", ma nadwozie barwy:

1) ciemnozielonej albo

2) srebrnej, albo

3) białej.

1a.4) W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, pojazd jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy białej, z umieszczonym na nim symetrycznie, po obu bocznych stronach pojazdu napisem "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" barwy czarnej;

2) pkt 2 i 3, pojazd jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy ciemnozielonej, z umieszczonym na nim symetrycznie, po obu bocznych stronach pojazdu napisem "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" barwy białej.

2. Pas wyróżniający jest umieszczony po obu bocznych stronach oraz z tyłu pojazdu na wysokości poniżej dolnej krawędzi okien z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu osobowego pomiędzy przednimi i tylnymi reflektorami. W pojazdach wyposażonych w nadwozie inne niż osobowe pas wyróżniający może być umieszczony powyżej wysokości przednich reflektorów, poniżej dolnej krawędzi okien bocznych, proporcjonalnie do wysokości pojazdu.

3.5) Po obu bocznych stronach pojazdu, na tylnej części pasa wyróżniającego, jest umieszczony napis barwy:

1) czarnej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2) białej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3

- wskazujący przynależność pojazdu do właściwej izby administracji skarbowej, składający się z dwóch pierwszych cyfr kodu identyfikującego izbę administracji skarbowej oddzielonych ukośnikiem od dwucyfrowego numeru kolejnego pojazdu (w przypadku numerów mniejszych niż 10 cyfrę poprzedza się zerem).

4.5) Po obu bocznych stronach pojazdu, nad tylną częścią pasa wyróżniającego oraz z tyłu pojazdu nad pasem wyróżniającym z lewej strony, może być umieszczony symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej. Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej są barwy:

1) białej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) czarnej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 3. 1. Na dachu pojazdu jest umieszczona tablica podświetlana, na której może być umieszczony napis świetlny "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" barwy czarnej na białym tle.

2. Po obu stronach tablicy podświetlanej są umieszczone światła błyskowe barwy niebieskiej.

3. Na dachu nadwozia (kabiny), w innym miejscu niż po obu stronach tablicy podświetlanej, mogą być umieszczone dodatkowe światła błyskowe barwy niebieskiej.

§ 4. 1. Motocykl służbowy jest barwy ciemnozielonej i ma błotniki barwy białej. Motocykl jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy białej o szerokości co najmniej 8 cm z napisem "SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA" barwy czarnej.

2. Pas wyróżniający jest umieszczony z przodu motocykla na owiewce lub na szybie oraz po obu stronach motocykla na owiewkach lub kufrach bocznych.

3. Na kierownicy lub owiewce bądź dodatkowo na maszcie pionowym tylnej części motocykla mogą być umieszczone światła błyskowe barwy niebieskiej.

§ 5. Wzór:

1) pasa wyróżniającego oraz rozmieszczenia napisów i numerów na pojeździe,

2) tablicy podświetlanej oraz rozmieszczenia świateł błyskowych na dachu pojazdu

- określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).7)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 20 czerwca 2017 r.8)

WZÓR

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000, 1039, 1499, 1544, 1577, 1654, 2193, 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 53.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 2340), które weszło w życie z dniem 15 grudnia 2017 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 2017 r.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej (Dz. U. poz. 1419), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 47), które utraciło moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768 i 1086).

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-21
  • Data wejścia w życie: 2019-01-21
  • Data obowiązywania: 2019-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA