| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 11 września 2019 r.

o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Art. 1. [Ustawa o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych]

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1386) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 7;

2) dodaje się art. 7a–7c w brzmieniu:

„Art. 7a. Zadania, o których mowa w art. 2, mogą być realizowane przy pomocy:

1) oddziałów zamiejscowych będących wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi Instytutu, w tym mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „oddziałami zamiejscowymi”;

2) podmiotów zależnych będących jednostkami organizacyjnymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „podmiotami zależnymi”.

Art. 7b. 1. Instytut może tworzyć, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, oddziały zamiejscowe.

2. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, określa:

1) zamierzony termin utworzenia oddziału zamiejscowego;

2) proponowaną nazwę, siedzibę, właściwość rzeczową oraz miejscową oddziału zamiejscowego;

3) uzasadnienie utworzenia oddziału zamiejscowego;

4) informację o szacunkowych kosztach utworzenia i działalności oddziału zamiejscowego;

5) wpływ utworzenia oddziału zamiejscowego na realizację zadań, o których mowa w art. 2.

3. Oddziałem zamiejscowym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Dyrektora Instytutu.

4. Powołanie, o którym mowa w ust. 3, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

5. Siedzibę, właściwość rzeczową oraz miejscową oddziału zamiejscowego oraz jego organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny oddziału zamiejscowego nadany przez Dyrektora Instytutu.

6. Zamówień publicznych na potrzeby własne oddziałów zamiejscowych Instytut może udzielić z wolnej ręki zgodnie z przepisami art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.

7. Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań Instytutu w części realizowanej przez oddziały zamiejscowe następuje ze środków, o których mowa w art. 9.

8. Instytut może przekształcać i likwidować, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, oddziały zamiejscowe.

Art. 7c. 1. Instytut może tworzyć, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, podmioty zależne, w formie prawnej i organizacyjnej zależnej od miejsca ich utworzenia, w tym w formie spółki kapitałowej. Przepisów art. 45 i art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) nie stosuje się.

2. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, określa:

1) zamierzony termin utworzenia podmiotu zależnego;

2) informacje o zamierzonej formie prawnej i organizacyjnej podmiotu zależnego, w tym analizę uwarunkowań prawnych utworzenia i działania podmiotu zależnego, zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu jego planowanego utworzenia i według stanu na dzień złożenia wniosku;

3) proponowaną nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działania podmiotu zależnego;

4) proponowany obszar działania podmiotu zależnego;

5) informację o szacunkowych kosztach utworzenia i działalności podmiotu zależnego;

6) uzasadnienie utworzenia podmiotu zależnego;

7) wpływ utworzenia podmiotu zależnego na realizację zadań, o których mowa w art. 2.

3. Podmiotem zależnym kieruje dyrektor, którego obsady stanowiska dokonuje Dyrektor Instytutu w formie zgodnej ze statusem prawnym podmiotu zależnego.

4. Instytut może wyposażyć tworzony podmiot zależny, ze swojego mienia, w środki niezbędne do prowadzenia działalności.

5. Do zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane na potrzeby podmiotów zależnych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy.

6. Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań Instytutu w części realizowanej przez podmioty zależne może następować ze środków, o których mowa w art. 9.

7. Instytut może przekształcać i likwidować, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, podmioty zależne.”.

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »