reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1276), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2274).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2274), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 5 października 2020 r. (poz. 1822)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 i 1610) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", oraz właściwość przełożonych w tych sprawach.

§ 2. 1. Wyróżnienia może udzielić kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej "przełożonym", w której funkcjonariusz pełni na stałe służbę, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego tego funkcjonariusza.

2. Jeżeli funkcjonariusz nie spełnia niektórych wymagań przewidzianych dla stanowiska, wyróżnienia w formie mianowania na wyższe stanowisko służbowe udziela się za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym".

3. Wyróżnień wymienionych w art. 169 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej może udzielać także:

1) Dyrektor Generalny - wszystkim funkcjonariuszom;

2) dyrektor okręgowy Służby Więziennej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie jego działania;

2a)1) Rektor-Komendant uczelni Służby Więziennej, zwany dalej "Rektorem" - funkcjonariuszowi odbywającemu szkolenie, studia lub studia podyplomowe w tej uczelni;

3) komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej albo komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej - funkcjonariuszowi odbywającemu szkolenie w tym ośrodku;

4) kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej:

a) funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia służby w tej jednostce,

b) funkcjonariuszowi pozostającemu w dyspozycji w tej jednostce.

4. Wyróżnienia w formie przedterminowego nadania wyższego stopnia Służby Więziennej udzielają:

1) na stopnie oficerskie Służby Więziennej, z wyjątkiem stopnia generała Służby Więziennej i pierwszego stopnia oficerskiego Służby Więziennej - Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego;

2)2) na stopnie chorążych Służby Więziennej - Dyrektor Generalny, na wniosek dyrektora okręgowego Służby Więziennej, Rektora, komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej lub komendanta ośrodka szkolenia albo ośrodka doskonalenia kadr bezpośrednio podległego Dyrektorowi Generalnemu;

3) na stopnie podoficerskie Służby Więziennej, z wyjątkiem pierwszego stopnia podoficerskiego:

a) Dyrektor Generalny - funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, a także funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej bezpośrednio podległej Dyrektorowi Generalnemu,

b) dyrektor okręgowy Służby Więziennej - funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie jego działania, za zgodą Dyrektora Generalnego.

§ 3. 1. Pisemny wniosek o udzielenie wyróżnienia powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz stanowisko i stopień służbowy funkcjonariusza;

2) wskazanie przesłanek uzasadniających wyróżnienie;

3) rodzaj wyróżnienia;

4) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

2. Jeżeli przełożony uzna, że funkcjonariusz zasługuje na wyższe wyróżnienie, niż może mu udzielić, występuje z pisemnym wnioskiem do przełożonego właściwego do udzielania tego wyróżnienia.

§ 4. 1. Wyróżnienie funkcjonariusza następuje w sposób uroczysty.

2. Fakt wyróżnienia podaje się do wiadomości funkcjonariuszy jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której wyróżniony pełni służbę.

§ 5. 1. Wyróżnień, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1-3 oraz 5 i 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, udziela się w formie pisemnej.

2. Egzemplarz wyróżnienia włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)


1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2274), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2018 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 października 2010 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 347), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama