Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 350 oraz z 2019 r. poz. 1928 i 2220) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4 uchyla się lit. d;

2) w pkt 11 uchyla się lit. a, d, e oraz k;

3) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

"33a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu:

a) Sąd Rejonowy w Będzinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Jaworznie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Sosnowcu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Zawierciu - dla obszaru właściwości tego Sądu;".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Dziennik Ustaw