Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 129) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. poz. 1638) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szkolenia przeprowadza się w formie stacjonarnej, także z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość.",

b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Organizator szkolenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewnia interaktywny kontakt z uczestnikami szkolenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

4. Szkolenie kończy się zaliczeniem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia zagadnień, o których mowa w § 2.

5. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Jednostkami właściwymi do prowadzenia szkolenia są:

1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619);

2) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

3) usługodawcy, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255).";

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części "Temat I: Ochrona danych osobowych" lp. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Zasady prowadzenia zbiorów danych osobowych.

5. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).";

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 marca 2021 r. (poz. 671)

[WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE LICENCJI DETEKTYWA]

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE LICENCJI DETEKTYWA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-12
  • Data wejścia w życie: 2021-04-27
  • Data obowiązywania: 2021-04-27

Dziennik Ustaw