Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 1982) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [WZÓR – SKIEROWANIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 2 czerwca 2021 r. (poz. 1056)

WZÓR - SKIEROWANIE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-14
  • Data wejścia w życie: 2021-06-29
  • Data obowiązywania: 2021-06-29

Dziennik Ustaw