Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2:

a) w pkt 14 w lit. a po wyrazach "Państwa Izrael" dodaje się przecinek i wyrazy "Stanów Zjednoczonych Ameryki",

b) w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem w międzynarodowym konkursie lub festiwalu muzycznym organizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez państwową lub samorządową instytucję kultury, w charakterze uczestnika, artysty wykonawcy, jurora, akredytowanego dziennikarza albo opiekuna uczestnika lub artysty wykonawcy, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się konkursu lub festiwalu, terminu oraz charakteru udziału w konkursie lub festiwalu stosownym pismem wystawionym przez organizatora wydarzenia.";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lit. c "granica państwowa z Ukrainą" uchyla się wiersze oznaczone lp. 1, 2 i 6;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lit. c "granica państwowa z Ukrainą" dodaje się wiersze oznaczone lp. 10-12 w brzmieniu:

"

10.

Zosin - Ustiług

drogowe

osobowy

całodobowo

".

11.

Dołhobyczów - Uhrynów

drogowe

osobowy - pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz autobusami

całodobowo

12.

Krościenko - Smolnica

drogowe

osobowy, towarowy - pojazdami

o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t

całodobowo

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 23 czerwca 2021 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 469, 864, 905, 1030, 1045, 1183, 1379, 1424, 1448, 1597, 1623, 1704, 2144 i 2403 oraz z 2021 r. poz. 545.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-18
  • Data wejścia w życie: 2021-06-19
  • Data obowiązywania: 2021-06-19

Dziennik Ustaw