Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196d ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) właścicielu konta - rozumie się przez to podmiot, dla którego założono konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, zwanym dalej "systemem teleinformatycznym";

2) koncie - rozumie się przez to zbiór danych identyfikujących tożsamość właściciela konta, wraz z przyporządkowanymi zasobami systemu teleinformatycznego;

3) użytkowniku uprawnionym - rozumie się przez to osobę fizyczną, która ma uprawnienie na koncie własnym lub koncie innego właściciela konta do wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;?

4) uwierzytelnieniu - rozumie się przez to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną osoby fizycznej w systemie teleinformatycznym;

5) piśmie - rozumie się przez to pismo procesowe lub dokument albo wniosek lub oświadczenie składane ustnie w biurze podawczym sądu rejonowego przez osobę wskazaną w art. 196b ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, zwanej dalej "prawem restrukturyzacyjnym".

§ 2. [Wniesienie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego]

1. Wniesienie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez uwierzytelnionego użytkownika uprawnionego następuje przez:

1) utworzenie pisma;

2) dołączenie załączników, o ile są one wnoszone;

3) uiszczenie opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę albo dołączenie do wniosku dowodu uiszczenia opłaty w innej formie, o ile pismo podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej;

4) wysłanie pisma do adresata.

2. Niezwłocznie po wniesieniu pisma na koncie, z którego wysłano pismo, jest umieszczane elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma zawierające zestaw danych jednoznacznie wskazujący wysłane pismo, właściciela konta, z którego pismo zostało wysłane, uprawnionego użytkownika, który je wysłał, oraz datę jego wniesienia.

§?3. [Obowiązki osoby uprawnionej do złożenia pisma]

1. Złożenie pisma przez osobę wskazaną w art. 196b ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego uprawnioną do wnoszenia pism w biurze podawczym każdego sądu rejonowego wymaga:

1) okazania przez nią pracownikowi biura podawczego dowodu osobistego albo innego dokumentu tożsamości;

2) wskazania, czy czynność będzie polegała na złożeniu oświadczenia czy złożeniu wniosku;

3) wskazania rodzaju składanego wniosku, w przypadku gdy czynność polega na złożeniu wniosku;

4) podania treści pisma;

5) przekazania dokumentów sporządzonych w postaci papierowej, w przypadku gdy są składane;

6) podpisania wydrukowanej, wprowadzonej do systemu teleinformatycznego treści pisma wraz z wykazem załączników;

7) sporządzenia przez pracownika biura podawczego cyfrowego odwzorowania podpisanej treści pisma wraz z wykazem załączników;

8) podpisania przez pracownika biura podawczego wprowadzonej do systemu teleinformatycznego treści pisma wraz z wykazem załączników.

2. Osoba wnosząca pismo w sposób, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje potwierdzenie wniesienia pisma zawierające dane sądu, w którym czynność ta została dokonana, datę dokonania tej czynności, treść, wykaz załączników oraz dane osoby dokonującej tej czynności i wprowadzającej pismo do systemu teleinformatycznego.

3. W przypadku dokonania przez pracownika biura podawczego elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu pracownik ten zwraca dokument osobie dokonującej czynności procesowej.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-06
  • Data wejścia w życie: 2021-12-01
  • Data obowiązywania: 2021-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw