Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 115

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2013), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2019).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2019), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 grudnia 2021 r. (poz. 115)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2180) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) osoby prawne, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Prokuratorią Generalną”;

2) sposób i tryb uiszczania oraz wysokość opłat za:

a) wykonywanie zastępstwa przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”,

b) wydawanie opinii prawnych przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy,

c) przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej, zwanym dalej „Sądem Polubownym”, o których mowa w art. 26 ust. 5 ustawy.

§ 2. Listę osób prawnych, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Do opłat, o których mowa w § 5, § 6, § 9 i § 10, dolicza się należny podatek VAT.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 5, § 6, § 9 i § 10, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Prokuratorii Generalnej – subkonto dochodów budżetu państwa.

§ 5. 1. Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, uiszcza na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej za wykonywanie zastępstwa oraz za wydawanie opinii prawnych, za rok kalendarzowy, opłatę, zwaną dalej „roczną opłatą abonamentową”, w wysokości:

1) 0 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie 0 załącznika do rozporządzenia;

2) 1000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie A załącznika do rozporządzenia;

3) 5000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie B załącznika do rozporządzenia;

4) 10 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie C załącznika do rozporządzenia;

5) 20 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie D załącznika do rozporządzenia;

6) 50 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie E załącznika do rozporządzenia;

7) 100 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie F załącznika do rozporządzenia;

8) 200 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie G załącznika do rozporządzenia.

2. Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, która wyraziła zgodę, o której mowa w art. 12 ust. 5 pkt 2 ustawy, uiszcza roczną opłatę abonamentową w wysokości:

1) 100 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie A załącznika do rozporządzenia;

2) 200 000 zł – w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie B załącznika do rozporządzenia.

3. Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 7 ustawy, uiszcza opłatę za wykonywanie zastępstwa zgodnie z § 6 i § 7 ust. 5. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli osoba zastępowana, będąca osobą prawną z udziałem Skarbu Państwa lub osobą prawną z udziałem państwowych osób prawnych, uzyska status państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933), uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.

5. Jeżeli osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uzyska status osoby prawnej z udziałem Skarbu Państwa lub osoby prawnej z udziałem państwowej osoby prawnej, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.

6. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany tej formy do końca roku kalendarzowego.

7. Osoby zastępowane, które uiściły roczną opłatę abonamentową za rok, w którym nastąpiła zmiana ich statusu, nie uiszczają kolejnej rocznej opłaty abonamentowej za ten rok.

§ 6. 1. Za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej, w pierwszej instancji w sprawach majątkowych, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:

1) do 5000 zł – uiszcza się opłatę w wysokości 900 zł;

2) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – uiszcza się opłatę w wysokości 7200 zł;

4) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł;

5) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – uiszcza się opłatę w wysokości 21 600 zł;

6) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – uiszcza się opłatę w wysokości 30 000 zł;

7) powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł – uiszcza się opłatę w wysokości 50 000 zł;

8) powyżej 10 000 000 zł – uiszcza się opłatę w wysokości 70 000 zł.

2. Do ustalania wartości przedmiotu sprawy stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym.

3. Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej przed sądem polubownym jest obliczana jako dwukrotność stawki określonej w ust. 1. Jeżeli miejsce arbitrażu znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opłata jest obliczana jako trzykrotność stawki określonej w ust. 1.

4. Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej w sprawach majątkowych, w których ze względu na charakter sprawy nie można określić wartości przedmiotu sprawy, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe, wynosi 10 000 zł.

5. Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia wynosi 50% opłaty, o której mowa w ust. 1 albo 4.

6. Opłata za sporządzenie opinii prawnej na zlecenie osoby zastępowanej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł za ekwiwalent godziny pracy radcy Prokuratorii Generalnej koniecznej dla sporządzenia opinii. Prezes Prokuratorii Generalnej lub upoważniony radca przed sporządzeniem opinii przedstawia osobie zastępowanej szacunek co do nakładu pracy potrzebnego do sporządzenia opinii.

§ 7. 1. Opłaty ustalone zgodnie z § 6 są pokrywane z uiszczonej przez osobę zastępowaną rocznej opłaty abonamentowej do wysokości tej opłaty.

2. Wykorzystanie rocznej opłaty abonamentowej oblicza się w ten sposób, że od kwoty uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej odejmuje się kolejno opłaty za wykonywanie zastępstwa i sporządzenie opinii prawnych w danym roku kalendarzowym.

3. W zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej osoba zastępowana uiszcza brakującą opłatę zgodnie z § 6.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do:

1) parków narodowych,

2) muzeów i państwowych instytucji kultury,

3) uczelni publicznych i instytutów badawczych,

4) Centrum Doradztwa Rolniczego i wojewódzkich jednostek doradztwa rolniczego,

5) Narodowego Funduszu Zdrowia,

6) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

7) Centrum Łukasiewicz,

8) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

9) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

– o ile wartość przedmiotu sprawy przewyższa 5 000 000 zł, a wykonywanie przez Prokuratorię Generalną zastępstwa tych państwowych osób prawnych nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej.

5. Jeżeli uzasadnia to szczególny charakter sprawy, stopień skomplikowania sprawy lub sytuacja majątkowa osoby zastępowanej opłata za wykonywanie zastępstwa tej osoby lub za sporządzenie opinii prawnej na jej zlecenie może zostać obniżona przez Prezesa Prokuratorii Generalnej, jednak nie więcej niż o 50%, jeżeli nie stanowi to niedozwolonej pomocy publicznej.

§ 8. 1. Roczną opłatę abonamentową osoba zastępowana uiszcza z góry do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.

2. Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wnosi pierwszą roczną opłatę abonamentową w terminie miesiąca od wyrażenia zgody w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca roku kalendarzowego, w którym wyrażono tę zgodę, w stosunku do liczby dni w roku kalendarzowym.

3. Opłatę w zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej, o której mowa w § 7 ust. 3, uiszcza się w terminie 14 dni odpowiednio od:

1) przekazania przez Prokuratorię Generalną informacji o dokonaniu pierwszej czynności w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym;

2) doręczenia opinii prawnej.

4. Jeżeli w danym roku kalendarzowym Prokuratoria Generalna nie wykonywała na rzecz osoby zastępowanej czynności zastępstwa i nie wydała ani jednej opinii prawnej, roczna opłata abonamentowa ulega zaliczeniu na poczet rocznej opłaty abonamentowej na kolejny rok kalendarzowy.

5. Wysokość rocznej opłaty abonamentowej ulega obniżeniu w następnym roku kalendarzowym o:

1) wysokość kosztów zastępstwa, o których mowa w art. 32 ust. 6 ustawy, przekazanych Prokuratorii Generalnej przez osobę zastępowaną;

2) wysokość opłaty za wykonywanie zastępstwa, o której mowa w § 6, w sprawach, które Prokuratoria Generalna przekazała do prowadzenia osobie zastępowanej;

3) ustaloną zgodnie z § 6 ust. 6 wysokość opłaty za opinię prawną, której wydania odmówiono, chyba że wydanie opinii przez Prokuratorię Generalną było niedopuszczalne.

§ 9. 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez ten sąd wynosi 10 000 zł.

2. W przypadku gdy w sprawie o prawa majątkowe poddanej rozstrzygnięciu Sądu Polubownego wartość przedmiotu sprawy przekracza 200 000 zł, wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed tym sądem wynosi 5% wartości przedmiotu sprawy, jednak nie więcej niż 100 000 zł, wliczając w to należny podatek VAT. Do ustalania wartości przedmiotu sprawy stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym.

3. W sprawach rozstrzyganych w składzie jednoosobowym wysokość opłaty wynosi 50% opłaty ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2.

4. Podmiot występujący z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Polubowny dołącza do wniosku dowód uiszczenia opłaty.

§ 10. 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu przez ten sąd wynosi 5000 zł.

1a. Do wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji przez sąd powszechny zastosowanie mają przepisy wydane na podstawie art. 981 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.1)).

2. W przypadku odbycia w postępowaniu więcej niż 3 posiedzeń opłata, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 1000 zł za każde kolejne posiedzenie.

3. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym odbyło się albo miało odbyć się ostatnie posiedzenie.

§ 11. Wniosek składany przez więcej niż jedną osobę w przypadkach, o których mowa w § 9 i § 10, podlega jednej opłacie.

§ 12. Opłatę, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2, za rok 2017 uiszcza się w wysokości 50% stawki określonej w tych przepisach w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

§ 13. Do osoby prawnej określonej w części I w grupie E w pkt 3 poz. 1 załącznika do rozporządzenia przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 maja 2017 r.

LISTA OSÓB PRAWNYCH, KTÓRYCH ZASTĘPSTWO WYKONUJE PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

CZĘŚĆ I. PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE

Grupa 0

1) parki narodowe

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr REGON

1

Babiogórski Park Narodowy

Zawoja

122462192

2

Białowieski Park Narodowy

Białowieża

200664828

3

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza

200667985

4

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne

180792174

5

Drawieński Park Narodowy

Drawno

321169489

6

Gorczański Park Narodowy

Poręba Wielka

122461287

7

Kampinoski Park Narodowy

Izabelin

145916637

8

Karkonoski Park Narodowy

Jelenia Góra

021781314

9

Magurski Park Narodowy

Krempna

180789309

10

Narwiański Park Narodowy

Kurów

200668080

11

Ojcowski Park Narodowy

Ojców

122457363

12

Park Narodowy „Bory Tucholskie”

Charzykowy

221580414

13

Park Narodowy Gór Stołowych

Kudowa-Zdrój

021783891

14

Park Narodowy „Ujście Warty”

Chyrzyno

081005974

15

Pieniński Park Narodowy

Krościenko nad Dunajcem

122456671

16

Poleski Park Narodowy

Urszulin

061360188

17

Roztoczański Park Narodowy

Zwierzyniec

061362589

18

Słowiński Park Narodowy

Smołdzino

221578400

19

Świętokrzyski Park Narodowy

Bodzentyn

260571899

20

Tatrzański Park Narodowy

Zakopane

122456180

21

Wielkopolski Park Narodowy

Jeziory

301997776

22

Wigierski Park Narodowy

Krzywe

200664930

23

Woliński Park Narodowy

Międzyzdroje

321169472

 

2) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Bytom

0000223325

2

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Lędziny

0000067459

3

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

0000210810

4

(uchylona)

5

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

Wieliczka

0000278401

6

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

0000078704

7

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o.

Szczecin

0000313140

8

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Częstochowa” w Częstochowie S.A.

Częstochowa

0000222666

9

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

0000376721

10

(uchylona)

11

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

Ostrowiec Świętokrzyski

0000050306

12

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Ostrów Wielkopolski

0000377163

13

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

0000058915

14

Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o.

Łódź

0000326587

15

Polskie Ratownictwo Okrętowe w Gdyni Sp. z o.o.

Gdynia

0000616517

16

Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A.

Krasnystaw

0000070087

17

Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.

Poznań

0000379574

18

HUTMAR S.A.

Częstochowa

0000114383

19

(uchylona)

20

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.

Gniezno

0000319537

 

3) przedsiębiorstwa państwowe

Lp.

Nazwa

Siedziba

Numer KRS

1

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku

Otwock-Świerk

0000089814

2

Przedsiębiorstwo Państwowe „PGBW Hydrogeo”

Kraków

0000514407

3

Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w likwidacji

Tarnowskie Góry

0000053401

4

Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji

Kalety

0000111357

5

Kujawskie Zakłady Naprawy Samochodów

Solec Kujawski

0000170646

6

Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych Agromet w upadłości

Poznań

0000121347

 

4) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp.

Nazwa

Siedziba

Numer REGON

1

Polski Klub Wyścigów Konnych

Warszawa

017359475

2

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Warszawa

142894349

3

Rzecznik Finansowy

Warszawa

011335893

 

5) instytuty badawcze

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Cenaro”

Łódź

0000163037

 

Grupa A

1) muzea i niektóre państwowe instytucje kultury

Lp.

Nazwa

Siedziba

REGON

1

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Warszawa

000275955

2

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

Warszawa

000080619

3

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Orońsko

000879699

4

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Warszawa

000986159

5

Centrum Technologii Audiowizualnych CETA (Wytwórnia Filmów Fabularnych)

Wrocław

000274909

6

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Radziejowice

750439407

7

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Lusławice

120134472

8

Filharmonia Narodowa

Warszawa

000278534

9

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Warszawa

367467328

10

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki

Warszawa

000289319

11

Instytut Adama Mickiewicza

Warszawa

140470071

12

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

Warszawa

360483100

13

Instytut Książki

Kraków

356775805

14

Instytut Muzyki i Tańca

Warszawa

142611587

15

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Warszawa

015508468

16

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Kraków

350015252

17

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Warszawa

140530761

18

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Gdańsk

220710576

19

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Sulejówek

141773282

20

(uchylona)

21

(uchylona)

22

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Gdynia

220362320

23

Muzeum Narodowe w Krakowie

Kraków

000275961

24

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Poznań

000275978

25

Muzeum Narodowe w Warszawie

Warszawa

000275990

26

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Warszawa

010956038

27

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Dęblin

060738970

28

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Sztutowo

000276110

29

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Kraków

356897595

30

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Warszawa

140187435

31

Muzeum Wojsk Lądowych

Bydgoszcz

340274642

32

Muzeum Wojska Polskiego

Warszawa

140861819

33

Muzeum Zamkowe w Malborku

Malbork

000276073

34

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Wieliczka

000276080

35

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Katowice

240260206

36

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

Warszawa

140468418

37

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Gdańsk

000635075

38

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Warszawa

015263890

39

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Warszawa

017307171

40

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Warszawa

012091660

41

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Oświęcim

000276015

42

Państwowe Muzeum Na Majdanku w Lublinie

Lublin

000276096

43

Polska Orkiestra Sinfonia Juventus

Warszawa

141192303

44

Wojskowy Instytut Wydawniczy

Warszawa

142677675

45

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Warszawa

000274938

46

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Warszawa

000275949

47

Zamek Królewski Na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

Kraków

000276009

48

Zamek Królewski w Warszawie. Muzeum – Rezydencja Królów I Rzeczypospolitej

Warszawa

000860582

49

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Warszawa

141689541

50

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Warszawa

364481345

51

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Warszawa

369111140

 

2) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp.

Nazwa

Siedziba

Numer REGON

1

Centrum Doradztwa Rolniczego

Brwinów

015900539

2

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Wrocław

006011298

3

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Minikowo

093222745

4

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Końskowola

004204461

5

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalsk

001059001

6

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bratoszewice

004349350

7

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Karniowice

356900630

8

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Warszawa

006742820

9

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Łosiów

004515965

10

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Szepietowo-Wawrzyńce

450695120

11

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Lubań

003003186

12

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Boguchwała

691673703

13

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Częstochowa

002765534

14

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Modliszewice

003689090

15

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Olsztyn

519653022

16

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Poznań

639660210

17

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Barzkowice

001047305

 

Grupa B

1) państwowe instytucje kultury

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr REGON

1

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Kraków

000278764

2

Studio Filmowe „Kadr”

Warszawa

001393875

3

Studio Filmowe „Tor”

Warszawa

001392396

4

Studio Filmowe „Zebra”

Warszawa

001392344

5

Teatr Narodowy

Warszawa

013057317

6

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Warszawa

013055028

7

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Kraków

363717113

8

(uchylona)

9

Studio Filmów Rysunkowych

Bielsko-Biała

363661944

 

2) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

Gdańsk

0000201647

2

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o.

Wrocław

0000085139

3

Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie

Warszawa

0000067663

4

Polski Rejestr Statków S.A.

Gdańsk

0000019880

5

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.

Białystok

0000037873

6

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna

w Bydgoszczy „Radio Pomorza i Kujaw” S.A.

Bydgoszcz

0000183992

7

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna „Radio Gdańsk” S.A.

Gdańsk

0000195933

8

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna w Katowicach „Radio Katowice” S.A.

Katowice

0000139719

9

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna w Kielcach „Radio Kielce” S.A.

Kielce

0000124925

10

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A.

Koszalin

0000167073

11

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna w Krakowie „Radio Kraków” S.A.

Kraków

0000049387

12

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna w Lublinie „Radio Lublin” S.A.

Lublin

0000130672

13

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna w Łodzi „Radio Łódź” S.A.

Łódź

0000144209

14

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A.

Olsztyn

0000038114

15

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna w Opolu „Radio Opole” S.A.

Opole

0000124187

16

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu – „Radio Poznań” S.A.

Poznań

0000097316

17

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna w Szczecinie „PR SZCZECIN” S.A.

Szczecin

0000121087

18

Polskie Radio – Rozgłośnia Regionalna we Wrocławiu „Radio Wrocław” S.A.

Wrocław

0000089881

19

Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A.

Zielona Góra

0000082137

20

„Polskie Radio Rzeszów” Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie S.A.

Rzeszów

0000144370

21

(uchylona)

22

Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.

Warszawa

0000295452

23

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

Warszawa

0000294679

24

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio Dla Ciebie S.A.

Warszawa

0000075953

 

3) instytucje gospodarki budżetowej

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

(uchylona)

2

(uchylona)

3

Centralny Ośrodek Informatyki

Warszawa

0000372110

4

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Jachranka

0000397969

5

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Warszawa

0000373135

6

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

Warszawa

0000374458

7

Centrum Usług Logistycznych

Warszawa

0000372899

8

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej

Kraków

0000409069

9

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia

Warszawa

0000373652

10

(uchylona)

11

(uchylona)

12

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie

Jurata

0000375984

13

(uchylona)

 

4) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp.

Nazwa

Siedziba

REGON

1

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Warszawa

140278400

2

Polska Organizacja Turystyczna

Warszawa

016213775

3

Polskie Centrum Akredytacji

Warszawa

017168960

4

Transportowy Dozór Techniczny

Warszawa

017231686

5

Urząd Dozoru Technicznego

Warszawa

017196300

6

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Warszawa

006472421

7

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Kraków

140580428

8

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Warszawa

016274699

9

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Poznań

632044086

10

Centrum Łukasiewicz

Warszawa

382967128

11

Instytut Europy Środkowej

Lublin

382102374

12

Polski Instytut Ekonomiczny

Warszawa

381375093

 

5) uczelnie spubliczne

Lp.

Nazwa

Siedziba

REGON

1

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Częstochowa

000001494

2

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz

000842390

3

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Łódź

000275725

4

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Poznań

000275731

5

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wrocław

000275748

6

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Katowice

000275760

7

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Gdańsk

000275754

8

Akademia Muzyczna w Krakowie

Kraków

000275719

9

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Warszawa

000001488

10

Akademia Pomorska w Słupsku

Słupsk

000001459

11

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wrocław

000275814

12

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Kraków

000275783

13

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Łódź

000275790

14

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Gdańsk

000275820

15

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Katowice

277620860

16

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Warszawa

000275777

17

Akademia Sztuki w Szczecinie

Szczecin

320850334

18

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Warszawa

000275837

19

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała

072728961

20

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Kraków

000327847

21

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Poznań

000327853

22

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Katowice

000327882

23

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Gdańsk

000327876

24

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Warszawa

000327830

25

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wrocław

000327860

26

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Warszawa

000289093

27

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Warszawa

000001962

28

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Jelenia Góra

230480619

29

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Opole

532391017

30

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L Schillera

Łódź

000275850

31

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Łomża

451202740

32

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Jarosław

650894385

33

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Przemyśl

651431983

34

(uchylona)

35

Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska

030310705

36

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Chełm

110607010

37

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Ciechanów

130869208

38

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Elbląg

170711628

39

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Głogów

391063799

40

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Gniezno

634603839

41

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

210949291

42

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Konin

311000031

43

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Koszalin

320733373

44

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Wałbrzych

891041167

45

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Leszno

411123351

46

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Sanok

371020877

47

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

831214367

48

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Oświęcim

120073552

49

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Krosno

370468370

50

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Piła

360002997

51

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Kalisz

250938764

52

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zamość

060044114

53

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Legnica

390624793

54

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Nowy Sącz

491861240

55

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Nysa

532192677

56

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Płock

611038403

57

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Racibórz

277719630

58

(uchylona)

59

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Skierniewice

100095322

60

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Suwałki

200026507

61

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Tarnów

851634303

62

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Wałcz

331447710

63

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Włocławek

911266951

64

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Nowy Targ

492722404

65

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Warszawa

000173410

66

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Poznań

000275808

67

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Warszawa

000275702

68

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Dęblin

060059216

69

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki

Wrocław

930388062

70

Wyższa Szkoła Policji

Szczytno

510338744

71

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Kraków

000275843

 

6) instytuty badawcze

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Warszawa

0000372361

2

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Warszawa

0000129811

3

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

Warszawa

0000040277

4

(uchylona)

5

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

Warszawa

0000054004

6

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000033480

7

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Józefów

0000149404

8

Główny Instytut Górnictwa

Katowice

0000090660

9

Instytut Badań Edukacyjnych

Warszawa

0000113990

10

(uchylona)

11

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Warszawa

0000158240

12

Instytut Badawczy Leśnictwa

Sękocin Stary

0000039417

13

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Łódź

0000134653

14

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

Warszawa

0000157172

15

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Warszawa

0000126823

16

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Warszawa

0000050974

17

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Zabrze

0000138095

18

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Warszawa

0000098738

19

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

Warszawa

0000056011

20

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia

Kędzierzyn-Koźle

0000156540

21

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Katowice

0000058172

22

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000070610

23

Instytut Elektrotechniki

Warszawa

0000047884

24

Instytut Energetyki

Warszawa

0000088963

25

(uchylona)

26

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

Warszawa

0000202697

27

Instytut Geodezji i Kartografii

Warszawa

0000176403

28

(uchylona)

29

Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut

Wrocław

0000096934

30

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Radzików

0000074008

31

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Toruń

0000016844

32

Instytut Kolejnictwa w Warszawie

Warszawa

0000021539

33

Instytut Logistyki i Magazynowania

Poznań

0000052866

34

Instytut Lotnictwa

Warszawa

0000034960

35

Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000023097

36

(uchylona)

37

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Warszawa

0000021795

38

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Warszawa

0000043477

39

Instytut Metali Nieżelaznych

Gliwice

0000051588

40

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Gliwice

0000061816

41

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000062756

42

Instytut Morski w Gdańsku

Gdańsk

0000026943

43

Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy

Kraków

0000075478

44

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Katowice

0000073601

45

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Puławy

0000113728

46

Instytut Obróbki Plastycznej

Poznań

0000072632

47

Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy

Poznań

0000080209

48

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000032034

49

Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Kraków

0000109686

50

Instytut Ogrodnictwa

Skierniewice

0000375603

51

Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty

Warszawa

0000119363

52

Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”

Poznań

0000056924

53

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Warszawa

0000115925

54

Instytut Przemysłu Organicznego

Warszawa

0000021982

55

Instytut Przemysłu Skórzanego

Łódź

0000108633

56

(uchylona)

57

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Olsztyn

0000095026

58

Instytut Spawalnictwa

Gliwice

0000022554

59

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000223239

60

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Warszawa

0000164795

61

Instytut Technik Innowacyjnych „Emag”

Katowice

0000133324

62

Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa

0000158785

63

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

0000062371

64

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Falenty

0000346302

65

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”

Łódź

0000060963

66

Instytut Technologii Drewna

Poznań

0000106475

67

Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Radom

0000043623

68

Instytut Technologii Elektronowej

Warszawa

0000055975

69

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Warszawa

0000125439

70

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Warszawa

0000023801

71

Instytut Transportu Samochodowego

Warszawa

0000130051

72

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

Puławy

0000149666

73

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Poznań

0000321899

74

Instytut Włókiennictwa

Łódź

0000043804

75

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Kraków

0000134048

76

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Kraków

0000125481

77

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni

Gdynia

0000131987

78

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Instytut Problemów Jądrowych

Otwock

0000171393

79

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000012938

80

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie

Olsztyn

0000264195

81

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000127372

82

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000122099

83

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski

Opole

0000170062

84

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Puławy

0000118357

85

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „PIAP”

Warszawa

0000024396

86

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Poznań

0000080154

87

Przemysłowy Instytut Motoryzacji „Pimot”

Warszawa

0000087250

88

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Warszawa

0000163646

89

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego

Warszawa

0000141719

90

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego

Zegrze

0000160194

91

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Zielonka

0000159112

92

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego

Wrocław

0000157109

93

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Sulejówek

0000163791

94

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Warszawa

0000145913

 

7) inne państwowe osoby prawne

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr Regon

1

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Warszawa

142525681

2

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Warszawa

012059538

 

8) fundacje

Lp.

Nazwa

Siedziba

KRS

1

Centrum Badania Opinii Społecznej

Warszawa

0000070275

2

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Wrocław

0000090878

 

9) agencje wykonawcze

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr Regon

1

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Słupia Wielka

301631408

2

Narodowe Centrum Nauki

Kraków

121361537

 

10) przedsiębiorstwa państwowe

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr Regon

1

Polska Żegluga Morska w Szczecinie

Szczecin

0000111050

2

Państwowy Zarząd Powierniczy

Kraków

0000512617

 

Grupa C

1) uczelnie publiczne

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr Regon

1

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Gdynia

190064136

2

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wrocław

000288981

3

Akademia Morska w Gdyni

Gdynia

000145112

4

Akademia Morska w Szczecinie

Szczecin

000145129

5

Akademia Sztuki Wojennej

Warszawa

011574244

6

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kraków

000001577

7

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdańsk

000288627

8

Politechnika Białostocka

Białystok

000001672

9

Politechnika Częstochowska

Częstochowa

000001643

10

Politechnika Gdańska

Gdańsk

000001620

11

Politechnika Koszalińska

Koszalin

000001703

12

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kraków

000001560

13

Politechnika Lubelska

Lublin

000001726

14

Politechnika Łódzka

Łódź

000001583

15

Politechnika Opolska

Opole

000001732

16

Politechnika Poznańska

Poznań

000001608

17

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Rzeszów

000001749

18

Politechnika Śląska

Gliwice

000001637

19

Politechnika Świętokrzyska

Kielce

000001695

20

Politechnika Warszawska

Warszawa

000001554

21

Politechnika Wrocławska

Wrocław

000001614

22

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Szczecin

000288886

23

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Warszawa

000001784

24

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Warszawa

000001502

25

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Katowice

000289035

26

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katowice

000001548

27

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kraków

000001519

28

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Poznań

000001525

29

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wrocław

000001531

30

Uniwersytet Gdański

Gdańsk

000001330

31

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce

000001407

32

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

000001293

33

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kraków

000001270

34

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Warszawa

000001956

35

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz

340057695

36

Uniwersytet Łódzki

Łódź

000001287

37

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Lublin

000001353

38

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń

000001324

39

Uniwersytet Opolski

Opole

000001382

40

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kraków

000001376

41

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Siedlce

000001471

42

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wrocław

000001867

43

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Lublin

000001896

44

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Poznań

000001844

45

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kraków

000001815

46

Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszów

691560040

47

Uniwersytet Szczeciński

Szczecin

001208777

48

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katowice

000001347

49

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Radom

000805181

50

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Bydgoszcz

000001689

51

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Olsztyn

510884205

52

Uniwersytet Warszawski

Warszawa

000001258

53

Uniwersytet w Białymstoku

Białystok

050562207

54

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Białystok

000288604

55

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lublin

000288716

56

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Łódź

473073308

57

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Poznań

000288811

58

Uniwersytet Wrocławski

Wrocław

000001301

59

Uniwersytet Zielonogórski

Zielona Góra

977924147

60

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawa

000288917

61

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Warszawa

012122900

62

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Szczecin

320588161

 

2) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp.

Nazwa

Siedziba

Numer KRS

1

Polskie Radio S.A.

Warszawa

0000017753

2

(uchylona)

3

(uchylona)

 

3) instytuty badawcze

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Warszawa

0000144803

2

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Łódź

0000075321

3

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Warszawa

0000086236

4

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Warszawa

0000141482

5

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Warszawa

0000119139

6

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Warszawa

0000041396

7

Instytut Matki i Dziecka

Warszawa

0000050095

8

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Sosnowiec

0000084423

9

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Łódź

0000011997

10

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Lublin

0000126672

11

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”

Warszawa

0000098349

12

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Warszawa

0000092381

13

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Warszawa

0000133539

14

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM”

Zabrze

0000052533

15

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

Warszawa

0000153083

16

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Warszawa

0000066382

17

Narodowy Instytut Leków

Warszawa

0000140680

18

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Warszawa

0000069210

19

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Warszawa

0000180451

20

Wojskowy Instytut Medyczny

Warszawa

0000144810

 

Grupa D

1) przedsiębiorstwa państwowe

Lp.

Nazwa

Siedziba

Numer KRS

1

Drukarnia nr 1

Warszawa

0000013759

2

(uchylona)

3

(uchylona)

4

(uchylona)

5

(uchylona)

6

(uchylona)

7

(uchylona)

8

PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe

Włocławek

0000079949

9

PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich

Strzelce Opolskie

0000029545

10

(uchylona)

11

Państwowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Presbet”

Warszawa

0000150465

12

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa

Potulice

0000157823

13

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

Wronki

0000082895

14

Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w Sieradzu

Sieradz

0000057018

15

Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w Raciborzu

Racibórz

0000026455

16

Państwowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agot

Łódź

0000077021

17

(uchylona)

18

Przedsiębiorstwo Państwowe „Gardia”

Nowogard

0000139282

19

Przedsiębiorstwo Państwowe „Robut” w Nowym Wiśniczu

Nowy Wiśnicz

0000145846

20

(uchylona)

21

Przedsiębiorstwo Państwowe „Setar” w Siedlcach

Siedlce

0000137151

22

(uchylona)

23

(uchylona)

24

(uchylona)

25

(uchylona)

26

(uchylona)

27

(uchylona)

28

(uchylona)

29

(uchylona)

30

(uchylona)

31

(uchylona)

32

(uchylona)

33

(uchylona)

 

2) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp.

Nazwa

Siedziba

Numer KRS

1

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” SA.

Bydgoszcz

0000070851

2

Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A.

Warszawa

0000154178

3

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

0000284830

4

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A

Kielce

0000127140

5

Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o.

Warszawa

0000305180

6

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Siemianowice Śląskie

0000097998

7

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

Bydgoszcz

0000080451

8

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

Będzin

0000069315

9

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Szczyrk

0000029718

10

Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.

Szczecin

0000533455

11

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

0000010696

12

Hotele Olsztyn Sp. z o.o.

Olsztyn

0000045295

13

(uchylona)

14

„INOFAMA” S.A.

Inowrocław

0000079235

15

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Wrocław

0000288091

16

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.

Bochnia

0000478929

17

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.

Warszawa

0000107392

18

Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o.

Kraków

0000532625

19

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

0000288470

20

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Warszawa

0000109815

21

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Warszawa

0000144813

22

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

0000029387

23

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Kraków

0000035770

24

PERN S.A.

Płock

0000069559

25

(uchylona)

26

(uchylona)

27

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o.

Szczecin

0000070356

28

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

0000360701

29

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

Katowice

0000087670

30

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” Sp. z o.o.

Warszawa

0000572675

31

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

0000100887

32

SKLEJKA ORZECHOWO S.A.

Orzechowo

0000491363

33

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.

Polanica-Zdrój

0000438391

34

Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A.

Krynica-Zdrój

0000056964

35

„Uzdrowisko Rabka” S.A.

Rabka-Zdrój

0000068470

36

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

0000272147

37

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Warszawa

0000140528

38

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

0000287031

39

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

0000114136

40

Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.

Rudniki

0000132241

41

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

0000146925

42

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Niedzica

0000049056

43

AMW REWITA Sp. z o.o.

Warszawa

0000394569

44

AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Nowy Dwór Mazowiecki

0000392868

45

AMW HOTELE Sp. z o.o.

Warszawa

0000219989

46

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Choryń

0000016800

47

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.

Żydowo

0000059797

48

Hodowla Zarodowa Zwierząt Żołędnica Sp. z o.o.

Żołędnica

0000064220

49

Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o.

Polanowice

0000149129

50

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.

Przyczyna Górna

0000051416

51

Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

Kietrz

0000140739

52

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan Sp. z o.o.

Kraków

0000084825

53

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Straszków

0000058551

54

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Kraków

0000030972

55

Mścice Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o.

Mścice

0000136898

56

Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo Sp. z o.o.

Kałdowo

0000059013

57

Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o.

Garzyn

0000044641

58

Ośrodek Hodowli Zarodowej Głogówek Sp. z o.o.

Głogówek

0000033189

59

Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.

Lubiana

0000063875

60

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.

Osięciny

0000041394

61

Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o.

Gilów

0000142644

62

Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o.

Bobrowniki

0000142407

63

Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Kamieńcu Ząbkowickim

Kamieniec Ząbkowicki

0000075325

64

Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.

Dębołęka

0000050916

65

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o.

Osiek

0000036447

66

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku Sp. z o.o.

Chodeczek

0000014381

67

PlantiCo – Hodowla Roślin i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

Zielonki Parcele

0000036476

68

Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.

Strzekęcino

0000063659

69

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Tulce

0000039691

70

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.

Długie Stare

0000148087

71

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Sp. z o.o.

Gałowo

0000195461

72

Spójnia – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.

Nochowo

0000097025

73

Stadnina Koni Iwno Sp. z o.o.

Iwno

0000027562

74

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.

Wygoda

0000109401

75

Stadnina Koni Krasne Sp. z o.o.

Krasne

0000045979

76

Stadnina Koni Liski Sp. z o.o.

Liski

0000045387

77

Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.

Michałów

0000031029

78

Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o.

Nowe Jankowice

0000094117

79

Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o.

Nowielice

0000033775

80

Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o.

Gogolewo

0000043567

81

Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.

Prudnik

0000134644

82

Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.

Racot

0000085336

83

Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o.

Rzeczna

0000052063

84

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

Dobrzyniewo

0000036219

85

Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o.

Walewice

0000099941

86

Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

Łąck

0000041763

87

(uchylona)

88

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Bytom

0000027497

89

„Węglokoks” S.A.

Katowice

0000095342

90

(uchylona)

91

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

0000002710

92

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

0000011871

93

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Warszawa

0000636771

94

Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia Sp. z o.o. w likwidacji

Warszawa

0000291803

95

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Tarnobrzeg

0000673893

 

3) instytucje gospodarki budżetowej

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Centralny Ośrodek Sportu

Warszawa

0000374033

 

4) agencje wykonawcze

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr REGON

1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa

017181095

2

Agencja Rezerw Materiałowych2)

Warszawa

012199305

3

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Warszawa

141032404

 

5) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr REGON

1

Polska Akademia Nauk

Warszawa

000325713

2

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Warszawa

140214847

 

6) państwowe instytucje kultury

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr REGON

1

Studio Miniatur Filmowych

Warszawa

363990085

2

Państwowy Instytut Wydawniczy

Warszawa

366421821

 

Grupa E

1) przedsiębiorstwa państwowe

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

PP Porty Lotnicze

Warszawa

0000008194

 

2) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

PL.2012+ Sp. z o.o.

Warszawa

0000293205

2

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Konstancin-Jeziorna

0000197596

3

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

0000062594

4

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Warszawa

0000759991

 

3) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr REGON

1

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Warszawa

140886771

 

4) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr REGON

1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Warszawa

142 137 128

 

Grupa F

1) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Warszawa

0000007411

2

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

0000037957

3

Telewizja Polska S.A.

Warszawa

0000100679

4

Poczta Polska S.A.

Warszawa

0000334972

 

2) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr REGON

1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Warszawa

000017756

2

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

1)

3

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Warszawa

382088467

 


1) Państwowa osoba prawna, która zostanie utworzona z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 525 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233).

3) agencje wykonawcze

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr REGON

1

Agencja Mienia Wojskowego

Warszawa

011263946

 

4) inne państwowe osoby prawne

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Warszawa

0000466256

 

Grupa G

1) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Warszawa

0000019193

 

2) agencje wykonawcze

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr REGON

1

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warszawa

010613083

2

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Warszawa

367849538

 

3) instytucje gospodarki budżetowej

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Warszawa

0000370758

 

4) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr REGON

1

Narodowy Fundusz Zdrowia

Warszawa

015817985

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Warszawa

000017319

 

5) inne państwowe osoby prawne

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa

0000037568

2

Polskie LNG S.A.

Świnoujście

0000345690

3

(uchylona)

4

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Warszawa

0000264771

 

CZĘŚĆ II. OSOBY PRAWNE Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA I OSOBY PRAWNE Z UDZIAŁEM PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH:

Grupa A

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Giełda Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

0000082312

2

PLL LOT S.A.

Warszawa

0000056844

3

(uchylona)

 

Grupa B

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Enea S.A.

Poznań

0000012483

2

(uchylona)3)

3

Grupa Azoty S.A.

Tarnów

0000075450

4

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Police

0000015501

5

Grupa Azoty „Puławy” S.A.

Puławy

0000011737

6

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

0000106150

7

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Jastrzębie-Zdrój

0000072093

8

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

0000023302

9

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

0000059307

10

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Radom

0000489456

11

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

0000059492

12

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Warszawa

0000383595

13

Polski Holding Obronny Sp. z o.o.

Warszawa

0000027151

14

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Płock

0000028860

15

(uchylona)

16

(uchylona)

17

PKP Cargo S.A.

Warszawa

0000027702

18

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Warszawa

0000026438

19

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

0000009831

20

Tauron Polska Energia S.A.

Katowice

0000271562

21

Polska Fundacja Narodowa

Warszawa

0000655791

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 1.

2) Obecnie Agencja Rezerw Strategicznych, na podstawie art. 67 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694), która weszła w życie z dniem 23 lutego 2021 r.

3) Przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2019), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Dziennik Ustaw