Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 469

USTAWA

z dnia 9 lutego 2022 r.

o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych]
W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1896) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2);”;

2) w art. 7:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji ma zastosowanie jeden ze wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, dla którego wartość jest wyrażona w megawatogodzinach na megagramy (MWh/Mg) produktu, wysokość rekompensat jest obliczana według wzoru:

Amaxt = Ait x Ct x Pt-1 x Et x AOt ,

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Amaxt – wysokość rekompensat dla instalacji;

Ait – intensywność pomocy wyrażoną jako ułamek 0,75;

Ct – wskaźnik emisji dwutlenku węgla (CO2) w wysokości 0,81 megagramów dwutlenku węgla na megawatogodzinę (Mg CO2/MWh);

Pt–1 – terminową cenę uprawnień do emisji dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty;

Et – wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określony w załączniku nr 2 do ustawy dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty;

AOt – wielkość produkcji produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażoną w megagramach (Mg).

2. W przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji ma zastosowanie jeden ze wskaźników emisyjności określony w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 59 z 27.02.2019, str. 8), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/331”, dla którego wartość wyrażona jest w megagramach dwutlenku węgla na megagramy (Mg CO2/Mg) produktu, wysokość rekompensat jest obliczana według wzoru:

Amaxt = Ait x Ct x Pt-1 x E x AOt ,

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Amaxt – wysokość rekompensat dla instalacji;

Ait – intensywność pomocy wyrażoną jako ułamek 0,75;

Ct – wskaźnik emisji dwutlenku węgla (CO2) w wysokości 0,81 megagramów dwutlenku węgla na megawatogodzinę (Mg CO2/MWh);

Pt-1 – terminową cenę uprawnień do emisji dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty;

E – wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej obliczany według następującego wzoru:

infoRgrafika

w którym poszczególne symbole oznaczają:

We – wskaźnik emisyjności dla produktu z uwzględnieniem zamienności paliw i energii elektrycznej określony w pkt 2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określającego zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 29), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/447”;

Ep – stosunek odpowiednich emisji pośrednich określanych dla każdego z produktów w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, do sumy wszystkich emisji bezpośrednich i odpowiednich emisji pośrednich obliczonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331;

Ie – przeciętną wartość intensywności emisji w wysokości 0,376 megagrama dwutlenku węgla na megawatogodzinę (Mg CO2/MWh);

AOt – wielkość produkcji produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji w roku, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażoną w megagramach (Mg).

3. W przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji nie ma zastosowania żaden ze wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz żaden ze wskaźników emisyjności określony w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, wysokość rekompensat jest obliczana według wzoru:

Amaxt = Ait x Ct x Pt-1 x EFt x BECt ,

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Amaxt – wysokość rekompensat dla instalacji;

Ait – intensywność pomocy wyrażoną jako ułamek 0,75;

Ct – wskaźnik emisji dwutlenku węgla (CO2) w wysokości 0,81 megagramów dwutlenku węgla na megawatogodzinę (Mg CO2/MWh);

Pt-1 – terminową cenę uprawnień do emisji dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty;

EFt – wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych w wysokości określonej w załączniku nr 3 do ustawy dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty;

BECt – zużycie energii elektrycznej do wytworzenia produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażone w megawatogodzinach (MWh).”,

b) uchyla się ust. 4 i 5,

c) uchyla się ust. 8,

d) w ust. 9 po wyrazie „przyjmując” skreśla się wyraz „referencyjne”;

3) po art. 7 dodaje się art. 7a i art. 7b w brzmieniu:

„Art. 7a. 1. W przypadku gdy łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie rekompensat złożonych w danym roku kalendarzowym nie przekracza kwoty ustalonej zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2, kwotę rekompensat obliczonych dla danego podmiotu zgodnie z art. 7 ust. 1–3, który przekazał w terminie informacje, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w art. 10 ust. 6a, zwiększa się o kwotę obliczoną zgodnie z art. 7b.

2. W przypadku gdy łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie rekompensat złożonych w danym roku kalendarzowym po uwzględnieniu zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, przekracza kwotę ustaloną zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych rekompensat w tym roku kalendarzowym była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat, o którym mowa w art. 6 ust. 1, pomniejszonemu zgodnie z art. 6 ust. 2.

Art. 7b. 1. Wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 7a ust. 1, stanowi różnicę pomiędzy wysokością poniesionych kosztów pośrednich a wartością rekompensat obliczonych dla danego podmiotu zgodnie z art. 7 ust. 1–3 i wartością odpowiadającą 1,5% wartości dodanej brutto tego podmiotu w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.

2. Wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 7a ust. 1, nie może przekroczyć jednej trzeciej wartości rekompensaty obliczonej dla danego podmiotu zgodnie z art. 7 ust. 1–3.

3. Wysokość poniesionych kosztów pośrednich, o których mowa w ust. 1, jest obliczana według wzoru:

Kpt = Ct x Pt-1 x Ent ,

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Kpt – wysokość kosztów pośrednich;

Ct – wskaźnik emisji dwutlenku węgla (CO2) w wysokości 0,81 megagramów dwutlenku węgla na megawatogodzinę (Mg CO2/MWh);

Pt-1 – terminową cenę uprawnień do emisji dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty;

Ent – całkowite zużycie energii elektrycznej na własne potrzeby w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.

4. Wartość dodaną brutto, o której mowa w ust. 1, oblicza się według następujących zasad:

1) dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) w wariancie porównawczym – jako przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi pomniejszone o koszty działalności operacyjnej po wyłączeniu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników, powiększone o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne;

2) dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w wariancie kalkulacyjnym – jako przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów pomniejszone o koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu po wyłączeniu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników, powiększone o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne;

3) dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – jako przychody ze sprzedaży powiększone o pozostałe przychody, pomniejszone o koszty działalności operacyjnej po wyłączeniu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników oraz pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne;

4) dla jednostek niesporządzających sprawozdań finansowych jednostki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w sposób określony dla jednostek, o których mowa w pkt 1 albo 2.”;

4) uchyla się art. 8 i art. 9;

5) w art. 10:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dane dotyczące każdej instalacji, w odniesieniu do której wnioskodawca ubiega się o przyznanie rekompensat, obejmujące informacje o:

a) produkcie lub produktach zaliczanych do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy wraz z przypisaną do każdego z tych produktów wielkością produkcji i zużycia energii elektrycznej na ich produkcję w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wraz z zastosowanym wskaźnikiem efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określonym w załączniku nr 2 do ustawy lub wskaźnikiem emisyjności dla produktu z uwzględnieniem zamienności paliw i energii elektrycznej określonym w pkt 2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/447, lub wskaźnikiem efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określonym w załączniku nr 3 do ustawy,

b) stosunku odpowiednich emisji pośrednich określanych dla każdego z produktów w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, do sumy wszystkich emisji bezpośrednich i odpowiednich emisji pośrednich obliczonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331 – w przypadku gdy wnioskodawca do wyliczenia wysokości rekompensat korzysta z wzoru określonego w art. 7 ust. 2;”,

b) uchyla się ust. 4,

c) w ust. 5 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) że nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji,”,

d) uchyla się ust. 6,

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Wnioskodawca, w terminie do dnia 31 lipca następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, w celu uzyskania zwiększenia, o którym mowa w art. 7a ust. 1, dołącza do wniosku:

1) informację o wysokości wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, o której mowa w art. 7b ust. 1, wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość jej wyliczenia;

2) informację o całkowitym zużyciu energii elektrycznej na własne potrzeby w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, o którym mowa w art. 7b ust. 3, wraz z opinią weryfikatora dotyczącą poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych dotyczących tego zużycia;

3) oświadczenie o treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447) oświadczam, że informacja o wysokości wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, jest zgodna z prawdą.”; klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

4) dokumenty lub ich kopie stanowiące podstawę do określenia wysokości poniesionych kosztów pośrednich oraz wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, o których mowa w art. 7b ust. 1.”,

f) w ust. 7 skreśla się wyrazy „oraz ust. 6 pkt 1”,

g) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku gdy wniosek nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 3, lub wnioskodawca nie dołączył dokumentów, o których mowa w ust. 5, albo wniosek przekazany w postaci elektronicznej zawiera informacje inne niż wniosek złożony w postaci papierowej, Prezes URE wzywa wnioskodawcę odpowiednio do uzupełnienia wniosku lub usunięcia rozbieżności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub nieusunięcia rozbieżności w wyznaczonym terminie Prezes URE pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, o czym informuje wnioskodawcę.”,

h) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. W przypadku gdy w terminie wskazanym w ust. 6a do wniosku nie zostały dołączone informacje, oświadczenie lub dokumenty, o których mowa w ust. 6a, kwota rekompensat obliczonych dla danego wnioskodawcy nie podlega zwiększeniu, o którym mowa w art. 7a ust. 1.”,

i) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku oraz jego format umożliwiający przetwarzanie danych oraz format załączników do wniosku,

2) szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz sposób obliczania tych danych,

3) zakres dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz sposób gromadzenia tych danych,

4) szczegółowy zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora,

5) szczegółowy zakres dokumentacji, o której mowa w ust. 6a pkt 4

– mając na uwadze konieczność zapewnienia przyznawania rekompensat na podstawie rzetelnych i wiarygodnych informacji oraz dokumentów.”;

6) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes URE, do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, wydaje decyzję w sprawie przyznania w całości lub w części, lub odmowy przyznania rekompensat za poprzedni rok kalendarzowy.”,

b) w ust. 4 wyrazy „7 października” zastępuje się wyrazami „7 listopada”,

c) w ust. 6 wyrazy „30 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”;

7) po art. 12 dodaje się art. 12a i art. 12b w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. Podmiot, któremu zostały przyznane rekompensaty, będący podmiotem, o którym mowa w art. 36 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), jest obowiązany do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony, jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1:

1) zrealizował przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wskazane w audycie energetycznym przedsiębiorstwa, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, dla których okres zwrotu nakładów nie przekracza 3 lat, albo

2) wykazał, że w roku kalendarzowym, za który zostały przyznane rekompensaty, co najmniej 30% energii elektrycznej, w odniesieniu do której podmiot ten uzyskał rekompensaty, zostało wytworzonej ze źródeł zapewniających uniknięcie emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, albo

3) poniósł nakłady finansowe, w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości rekompensat uzyskanych za dany rok kalendarzowy, na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wobec której podmiot ten jest prowadzącym instalację w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, poniżej mającego zastosowanie wskaźnika emisyjności, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/331.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podmiot, któremu zostały przyznane rekompensaty, jest obowiązany zrealizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wyłącznie w takim zakresie, w jakim łączne wymagane nakłady na ich realizację nie przekraczają wartości rekompensat uzyskanych za dany rok kalendarzowy.

4. W przypadku gdy z audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, wynika, że każde z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wymagałoby poniesienia nakładów finansowych w wysokości przekraczającej wartość rekompensat uzyskanych za dany rok kalendarzowy lub dla każdego z tych przedsięwzięć okres zwrotu nakładów przekracza 3 lata, uznaje się, że obowiązek, o którym mowa w ust. 1, został zrealizowany.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wykazanie pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł zapewniających uniknięcie emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest realizowane wyłącznie:

1) potwierdzeniem umorzenia gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 124a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376), na rzecz podmiotu, o którym mowa w ust. 1, dokonanego nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, za który temu podmiotowi zostały przyznane rekompensaty, lub

2) przez wytworzenie przez podmiot, któremu zostały przyznane rekompensaty, energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w roku kalendarzowym, za który zostały przyznane rekompensaty, w instalacjach odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i zużycie tej energii elektrycznej na jego własne potrzeby.

Art. 12b. 1. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, rozlicza się w terminie do dnia 30 listopada czwartego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym podmiot, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uzyskał rekompensaty.

2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, można rozliczyć łącznie za dwa, trzy lub cztery lata. W takim przypadku rozliczenia tego dokonuje się do dnia 30 listopada roku kalendarzowego następującego po ostatnim roku kalendarzowym z odpowiednio dwóch, trzech lub czterech lat, za które następuje rozliczenie wykonania obowiązku.

3. Podmiot, o którym mowa w art. 12a ust. 1, dokonując rozliczenia wykonania obowiązku zgodnie z ust. 1 lub 2, przedkłada Prezesowi URE:

1) sprawozdanie sporządzone zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 wraz z dokumentami lub ich kopiami potwierdzającymi realizację tego obowiązku;

2) oświadczenie o treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447) oświadczam, że informacje zawarte w złożonym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 12b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, są zgodne z prawdą.”; klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 12a ust. 2 pkt 3, mogą zostać uwzględnione w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, za poszczególne następujące po sobie lata, do wysokości sumy tych nakładów.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości tego sprawozdania oraz ujednolicenia sposobu jego sporządzania.”;

8) w art. 13 po pkt 3 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) podmiotowi, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1”;

9) w art. 14 po wyrazach „Zwrotowi podlega kwota” dodaje się wyrazy „rekompensat przyznanych podmiotowi, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1,”;

10) w art. 20 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 4–6,

b) uchyla się pkt 8 i 9;

11) w art. 26:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) nie przekazał Prezesowi URE w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 12b ust. 3 pkt 1.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku:”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynosi 10 000 zł.”;

12) w art. 33:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4–10,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Limit wydatków przeznaczonych na wypłatę rekompensat z Funduszu wynosi w:

1) 2022 r. – 1 766 899 008,00 zł;

2) 2023 r. – 4 189 740 000,00 zł;

3) 2024 r. – 3 744 660 000,00 zł;

4) 2025 r. – 3 824 310 000,00 zł;

5) 2026 r. – 5 014 070 000,00 zł;

6) 2027 r. – 5 134 740 000,00 zł;

7) 2028 r. – 5 276 260 000,00 zł;

8) 2029 r. – 5 688 290 000,00 zł;

9) 2030 r. – 5 604 440 000,00 zł;

10) 2031 r. – 5 192 040 000,00 zł.”,

c) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”;

13) w art. 34:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4–10,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Limit wydatków przeznaczonych z Funduszu na wykonywanie zadań Banku za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 25, wynosi w:

1) 2022 r. – 60 000,00 zł;

2) 2023 r. – 60 000,00 zł;

3) 2024 r. – 60 000,00 zł;

4) 2025 r. – 60 000,00 zł;

5) 2026 r. – 60 000,00 zł;

6) 2027 r. – 60 000,00 zł;

7) 2028 r. – 60 000,00 zł;

8) 2029 r. – 60 000,00 zł;

9) 2030 r. – 60 000,00 zł;

10) 2031 r. – 60 000,00 zł.”,

c) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”;

14) w art. 35:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4–10,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE wynikających z ustawy, uwzględniony w części 50 budżetu państwa, której dysponentem jest Prezes URE, wynosi w:

1) 2022 r. – 2 896 700,00 zł;

2) 2023 r. – 2 250 200,00 zł;

3) 2024 r. – 2 305 100,00 zł;

4) 2025 r. – 2 361 300,00 zł;

5) 2026 r. – 2 418 900,00 zł;

6) 2027 r. – 2 477 900,00 zł;

7) 2028 r. – 2 538 400,00 zł;

8) 2029 r. – 2 538 400,00 zł;

9) 2030 r. – 2 538 400,00 zł;

10) 2031 r. – 2 538 400,00 zł.”,

c) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”;

15) w art. 36:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4–10,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw gospodarki wynikający z ustawy wynosi w:

1) 2022 r. – 390 000,00 zł;

2) 2023 r. – 390 000,00 zł;

3) 2024 r. – 390 000,00 zł;

4) 2025 r. – 390 000,00 zł;

5) 2026 r. – 390 000,00 zł;

6) 2027 r. – 390 000,00 zł;

7) 2028 r. – 390 000,00 zł;

8) 2029 r. – 390 000,00 zł;

9) 2030 r. – 390 000,00 zł;

10) 2031 r. – 390 000,00 zł.”,

c) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”;

16) załączniki nr 1 i 2 do ustawy otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej ustawy;

17) dodaje się załącznik nr 3 do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy.

Art. 2. [Termin składania wniosków o przyznanie rekompensat za rok 2021]
Wnioski o przyznanie rekompensat za rok 2021 składa się w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Art. 3. [Przepisy stosowane do spraw dotyczących rekompensat za rok 2021]
1. Do spraw dotyczących rekompensat za rok 2019 i za rok 2020, w tym dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w art. 26 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do spraw dotyczących rekompensat za rok 2021, w tym dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w art. 26 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wzywa podmioty wykonujące działalność w sektorach lub podsektorach energochłonnych określonych w wykazie sektorów i podsektorów energochłonnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły wniosek o przyznanie rekompensat za rok 2021, do dostosowania tego wniosku do przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w tym przy wykorzystaniu wzoru wniosku określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. Umarza się postępowania w sprawach rekompensat za rok 2021 wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie wniosków o przyznanie rekompensat złożonych przez podmioty, które wykonują działalność w sektorach lub podsektorach energochłonnych innych niż określone w wykazie sektorów i podsektorów energochłonnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. [Wyłączenie stosowania przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych]
Do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany przewidziane niniejszą ustawą nie stanowią nowej pomocy publicznej, przepisu art. 11 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się.
Art. 5. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Załącznik 1. [WYKAZ SEKTORÓW I PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH]

Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 9 lutego 2022 r.
o zmianie ustawy o systemie rekompensat
dla sektorów i podsektorów energochłonnych

„Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o systemie rekompensat dla sektorów
i podsektorów energochłonnych

WYKAZ SEKTORÓW I PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH

Lp.

PKD 2007 / PKWiU 2015

Opis

 

1

14.11

Produkcja odzieży skórzanej

 

2

24.42

Produkcja aluminium

 

3

20.13

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

 

4

24.43

Produkcja ołowiu, cynku i cyny

 

5

17.11

Produkcja masy włóknistej

 

6

17.12

Produkcja papieru i tektury

 

7

24.10

Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

 

8

19.20

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

 

9

24.44

Produkcja miedzi

 

10

24.45

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

 

11

20.16.40.15

Glikole polietylenowe oraz pozostałe alkohole polieterowe, w formach podstawowych

 

12

24.51

Wszystkie kategorie produktu w sektorze odlewnictwa żeliwa

 

13

 

Następujące podsektory w ramach sektora włókna szklanego (23.14):

 

 

23.14.12.20 

23.14.12.40

Maty z włókna szklanego

Woale z włókna szklanego

 

14

 

Następujące podsektory w ramach sektora gazów przemysłowych (20.11):

 

 

20.11.11.50 

20.11.12.90

Wodór

Nieorganiczne związki tlenowe niemetali

 

 

 

 

 

Załącznik 2. [WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW Z SEKTORÓW LUB PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH]

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 9 lutego 2022 r.
o zmianie ustawy o systemie rekompensat
dla sektorów i podsektorów energochłonnych

„Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o systemie rekompensat dla sektorów
i podsektorów energochłonnych

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW Z SEKTORÓW LUB PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH

 

 

 

Wartość wskaźnika efektywności zużycia energii w poszczególnych latach

 

 

 

 

NACE

PRODCOM

Produkt

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Jednostka wskaźnika

Definicja

Proces objęty wskaźnikiem produktowym

 

17.11

17.11.11.00

Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego

0,904

0,894

0,884

0,875

0,865

0,856

0,846

0,837

0,828

0,819

MWh/t 90% sdt

Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej

Wszystkie procesy bezpośrednio

 

17.11

17.11.12.00

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przeróbki chemicznej

0,329

0,325

0,322

0,318

0,315

0,311

0,308

0,305

0,301

0,298

MWh/t 90% sdt

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przeróbki chemicznej

lub pośrednio związane z produkcją masy chemicznej, w tym suszenie, mycie i przesiewanie oraz bielenie

17.11

17.11.13.00

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przeróbki chemicznej

0,443

0,438

0,433

0,429

0,424

0,419

0,415

0,410

0,406

0,401

MWh/t 90% sdt

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przeróbki chemicznej

17.11

ex 17.11.14.00

Masa włóknista drzewna półchemiczna

0,443

0,438

0,433

0,429

0,424

0,419

0,415

0,410

0,406

0,401

MWh/t 90% sdt

Masa włóknista drzewna półchemiczna

17.11

ex 17.11.14.00

Masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno: Papier odzyskany

0,26

0,257

0,254

0,252

0,249

0,246

0,243

0,241

0,238

0,236

MWh/t 90% sdt

Masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno: Papier odzyskany

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją makulatury, w tym zagęszczanie, dyspersja oraz bielenie

 

17.11

ex 17.11.14.00

Masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno: Odbarwiony papier odzyskany

0,39

0,386

0,382

0,377

0,373

0,369

0,365

0,361

0,357

0,353

MWh/t 90% sdt

Masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno: Odbarwiony papier odzyskany

17.12

17.12.11.00

Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach

0,801

0,792

0,784

0,775

0,767

0,758

0,750

0,742

0,734

0,726

MWh/t produktu

Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją papieru, w tym oczyszczanie, prasowanie i suszenie termiczne

 

17.12

17.12.12.00

17.12.13.00

17.12.14.10

17.12.14.35

17.12.14.39

17.12.14.50

17.12.14.70

Papier niepowleczony

0,645

0,638

0,631

0,624

0,617

0,611

0,604

0,597

0,591

0,584

MWh/t produktu

Papier i tektura czerpane;

Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet;

Pozostały papier i tektura do celów graficznych

17.12

17.12.73.36

17.12.73.60

17.12.73.75

17.12.73.79

17.12.76.00

Papier powleczony

0,538

0,532

0,526

0,521

0,515

0,509

0,504

0,498

0,493

0,487

MWh/t produktu

Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi;

Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach

 

 

17.12

17.12.20.30

17.12.20.55

17.12.20.57

17.12.20.90

Tissue

0,925

0,915

0,905

0,895

0,885

0,876

0,866

0,857

0,847

0,838

MWh/t produktu

Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych

 

 

17.12

17.12.33.00

17.12.34.00

17.12.35.20

17.12.35.40

Testliner i fluting

0,26

0,257

0,254

0,252

0,249

0,246

0,243

0,241

0,238

0,236

MWh/t produktu

Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną;

Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną;

»Testliner« – papier z makulatury na pokrycie tektury falistej

 

 

17.12

17.12.31.00

17.12.32.00

17.12.42.60

17.12.42.80

17.12.51.10

17.12.59.10

Tektura niepowleczona

0,268

0,265

0,262

0,259

0,257

0,254

0,251

0,248

0,246

0,243

MWh/t produktu

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej, niebielony (z wyłączeniem stosowanego do pisania, druku lub innych celów graficznych, kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papierowej);

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej, bielony (z wyłączeniem niebielonego, stosowanego do pisania, druku lub innych celów graficznych, kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papierowej) falistej bielony;

Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, o gramaturze > 150 g/m2 lecz < 225 g/m2 (z wyłączeniem produktów objętych pozycją HS 4802, papieru na warstwę pofalowaną, pokryciowego (testliner), pakowego siarczynowego, papieru i tektury filtracyjnych i dachowych);

Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, o gramaturze nie mniejszej niż 225 g/m2 (z wyłączeniem produktów objętych pozycją HS 4802, papieru na warstwę pofalowaną, pokryciowego (testliner), pakowego siarczynowego, papieru i tektury filtracyjnych i dachowych;

Tektura niepowleczona, szara wewnątrz

Pozostała tektura niepowleczona

 

 

17.12

17.12.75.00

17.12.77.55

17.12.77.59

17.12.78.20

17.12.78.50

17.12.79.53

17.12.79.55

Tektura powleczona

0,403

0,399

0,394

0,390

0,386

0,382

0,377

0,373

0,369

0,365

MWh/t produktu

Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych;

Bielony papier i tektura, w zwojach lub arkuszach, powleczone, impregnowane lub pokryte tworzywami sztucznymi, o gramaturze większej niż 150 g/m2 (z wyłączeniem powleczonych klejami);

Papier i tektura w zwojach lub arkuszach, powleczone, impregnowane lub pokryte tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem powleczonych klejami, bielonych i o gramaturze większej niż 150 g/m2); Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych;

Papier i tektura, wielowarstwowe, powleczone, każda warstwa bielona;

Papier i tektura, wielowarstwowe, powleczone, tylko jedna zewnętrzna warstwa bielona

 

 

20.13

20.13.24.34

Kwas siarkowy

0,056

0,055

0,055

0,054

0,054

0,053

0,052

0,052

0,051

0,051

MWh/t produktu

Kwas siarkowy; oleum

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją kwasu siarkowego

 

20.13

20.13.21.11

Chlor

1,846

1,826

1,806

1,786

1,767

1,748

1,729

1,710

1,691

1,673

MWh/t produktu

Chlor

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z urządzeniem do elektrolizy, w tym procesy pomocnicze

 

20.13

20.13.21.70

Krzem

11,87

11,741

11,613

11,486

11,361

11,237

11,115

10,993

10,874

10,755

MWh/t produktu

Krzem. Inny niż zawierający nie mniej niż 99,99% masy krzemu

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją krzemu

 

20.13

20.13.21.60

Krzem

60

59,346

58,699

58,059

57,426

56,801

56,181

55,569

54,963

54,364

MWh/t produktu

Krzem. Zawierający nie mniej niż 99,99% masy krzemu

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z wypalaniem, w tym procesy pomocnicze

 

20.13

20.13.64.10

Węglik krzemu

6,2

6,132

6,066

5,999

5,934

5,869

5,805

5,742

5,680

5,618

MWh/t produktu

Węgliki krzemu, nawet niezdefiniowane chemicznie

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją węglika krzemu

 

24.10

24.10.T1.22

24.10.T1.32

24.12.T1.42

Stal surowa

0,03385

0,03365

0,03345

0,03324

0,03304

0,03285

0,03265

0,03245

0,03226

0,03207

MWh/t produktu

Tona surowej (odlewnej) stali

Stal surowa: stal niestopowa produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych;

Stal surowa: stal stopowa inna niż stal nierdzewna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych;

Stal surowa: stal nierdzewna i stal żaroodporna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych

Obróbka pozapiecowa, podgrzewanie materiałów ogniotrwałych, procesy pomocnicze i urządzenia odlewnicze aż po cięcie wyrobów ze stali surowej

 

24.10

24.10.12.10

24.10.12.20

Żelazomangan

2,2

2,155

2,112

2,069

2,027

1,986

1,945

1,906

1,867

1,829

MWh/t produktu

Żelazomangan, zawierający więcej niż 2% masy węgla, o granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65% masy;

Pozostały żelazomangan, zawierający więcej niż 2% masy węgla (z wyłączeniem żelazomanganu o granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65% masy)

 

 

24.10

24.10.12.25

Żelazomangan

1,4

1,385

1,370

1,355

1,340

1,325

1,311

1,297

1,282

1,268

MWh/t produktu

Pozostały żelazomangan zawierający nie więcej niż 2% masy węgla

 

 

24.10

24.10.12.35

Żelazokrzem

8,54

8,447

8,355

8,264

8,174

8,085

7,996

7,909

7,823

7,738

MWh/t produktu

Żelazokrzem zawierający więcej niż 55% masy krzemu

 

 

24.10

24.10.12.40

Żelazonikiel

9,28

9,179

9,079

8,980

8,882

8,785

8,689

8,595

8,501

8,408

MWh/t produktu

Żelazonikiel

 

 

24.10

24.10.12.45

Żelazokrzemomangan

3,419

3,381

3,343

3,305

3,268

3,232

3,196

3,160

3,124

3,089

MWh/t produktu

Żelazokrzemomangan

 

 

24.10

24.42.11.30

24.42.11.54

Aluminium pierwotne

13,9

13,865

13,831

13,796

13,762

13,727

13,693

13,659

13,624

13,590

MWh/t produktu

Aluminium nieobrobione plastycznie, niestopowe (z wyłączeniem aluminium w postaci proszku i płatków);

Stopy aluminium nieobrobione plastycznie (z wyłączeniem aluminium w postaci proszku i płatków)

Nieobrobione plastycznie płynne aluminium niestopowe z elektrolizy, w tym z urządzenia sterujące produkcją, procesy pomocnicze i odlewanie. Uwzględnia się tu fabryki anod (anody wstępnie spiekane). W przypadku gdy anody dostarczane są z odrębnego zakładu w UE, zakład ten nie powinien otrzymywać rekompensaty, gdyż jest on już objęty wskaźnikiem.

W przypadku gdy anody są produkowane poza UE, można zastosować korektę

 

24.42

24.42.12.00

Tlenek glinu

0,2

0,198

0,196

0,193

0,191

0,189

0,187

0,185

0,183

0,181

MWh/t produktu

Tlenek glinu (z wyłączeniem sztucznego korundu)

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją (rafinacją) tlenku glinu

 

24.43

24.43.12.30 24.43.12.50

Cynk

nieobrobiony

plastycznie

3,994

3,994

3,993

3,993

3,992

3,992

3,992

3,991

3,991

3,990

MWh/t produktu

Cynk niestopowy nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem cynku w postaci pyłu, proszku i płatków);

Cynk stopowy nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem cynku w postaci pyłu, proszku i płatków)

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z elektrolizą cynku, w tym procesy pomocnicze

 

24.44

24.44.13.30

Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie

0,31

0,307

0,303

0,300

0,297

0,293

0,290

0,287

0,284

0,281

MWh/t produktu

Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie, niestopowa (z wyłączeniem spiekanych wyrobów walcowanych, wytłaczanych, kutych)

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z procesem rafinacji elektrolitycznej, w tym odlew anod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3. [WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZUŻYCIA REZERWOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW Z SEKTORÓW LUB PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH]

Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 9 lutego 2022 r.
o zmianie ustawy o systemie rekompensat
dla sektorów i podsektorów energochłonnych

„Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o systemie rekompensat dla sektorów
i podsektorów energochłonnych

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZUŻYCIA REZERWOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW Z SEKTORÓW LUB PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH

Wartość wskaźnika efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej w poszczególnych latach

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

 

80%

79,128%

78,266%

77,412%

76,569%

75,734%

74,909%

74,092%

73,284%

72,486%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-25
  • Data wejścia w życie: 2022-03-05
  • Data obowiązywania: 2022-03-05

Dziennik Ustaw