REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1002

USTAWA

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo o ruchu drogowym]

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 73d w ust. 4 w części wspólnej po wyrazach „systemu teleinformatycznego" dodaje się wyrazy „obsługującego centralną ewidencję pojazdów";

2) w art. 75e:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wytwórca dowodów rejestracyjnych zapewnia system teleinformatyczny obsługujący proces wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów i oznaczeń pojazdów zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, w którym organ rejestrujący realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, czasową rejestracją, czasowym wycofaniem z ruchu, wyrejestrowaniem i profesjonalną rejestracją pojazdów oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

2. System teleinformatyczny, zapewniany przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych, pobiera dane niezbędne do procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów i oznaczeń pojazdów z centralnej ewidencji pojazdów.",

b) uchyla się ust. 3-6;

3) w art. 100a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zlecić, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego:

1) centralną ewidencję kierowców,

2) centralną ewidencję pojazdów

- wytwórcy dokumentów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997 oraz z 2022 r. poz. 350, 655, 830 i 1002) lub instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister właściwy do spraw informatyzacji pełni funkcję organu założycielskiego.".

Art. 2. [Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych]

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 50 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w przypadku osób uprawnionych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy wskazanej w art. 12 pkt 13, osoba uprawniona może potwierdzić swoją tożsamość także przez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość innego niż wymieniony w pkt 1;";

2) w art. 87 w ust. 10a:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) informację, że numer PESEL został nadany w trybie, o którym mowa w art. 4 ustawy wskazanej w art. 12 pkt 13;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 1-3a.".

Art. 3. [Ustawa o kierujących pojazdami]

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wytwórca praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem zapewnia system teleinformatyczny obsługujący proces wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców, w którym organ właściwy do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami realizuje zadania, o których mowa w art. 122 ust. 1.

2. System teleinformatyczny, zapewniany przez wytwórcę praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem, pobiera dane niezbędne do procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów z centralnej ewidencji kierowców.",

b) uchyla się ust. 3-6;

2) w art. 51 w ust. 2a w pkt 1 po wyrazach „z systemem" dodaje się wyrazy „teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców".

Art. 4. [Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej]

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 989) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) realizacja innych działań wspierających cyfryzację lub funkcjonowanie systemu oświaty i wychowania, organów prowadzących szkoły i szkół lub korzystanie z technologii cyfrowych w społeczeństwie - w zakresie zleconym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.";

2) w art. 8:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. Operator OSE może korzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej lub usług transmisji danych bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1) po zachowaniu tej procedury z przyczyn niezależnych od operatora OSE nie nawiązał stosunku prawnego umożliwiającego korzystanie z tej infrastruktury lub tych usług w celu świadczenia szkole usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2 albo w art. 6 ust. 1;

2) stosunek prawny umożliwiający korzystanie z tej infrastruktury lub tych usług w celu świadczenia szkole usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2 albo w art. 6 ust. 1, ma zostać rozwiązany lub wygasnąć w całości lub w części albo został rozwiązany lub wygasł w całości lub w części.

1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1b, operator OSE ustala warunki techniczne i finansowe korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej lub usług transmisji danych z uwzględnieniem warunków ustalonych w innych porównywalnych stosunkach prawnych, na podstawie których operator OSE korzysta albo korzystał z tej infrastruktury lub usług.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Operator OSE może zlecać instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister właściwy do spraw informatyzacji pełni funkcję organu założycielskiego, zadania związane z tworzeniem i utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych służących realizacji zadań, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 6, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych.";

3) w art. 10 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Operator OSE może przeznaczać środki z wyegzekwowanych kar umownych na realizację zadań, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 6.";

4) w art. 11 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) na realizację działań, o których mowa w art. 5 pkt 6.".

Art. 5. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517 oraz z 2021 r. poz. 1997 i 2328) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 100b-100e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

3. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych, w zakresie określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 1, podmioty, o których mowa w art. 100ac ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zapewniają interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.

4. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych, w zakresie określonym w komunikacie, o którym mowa w ust. 1, podmioty, o których mowa w art. 100ah ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, którym dane z centralnej ewidencji kierowców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych, zapewniają interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.".

Art. 6. [Ustawa o dokumentach publicznych]

W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997 oraz z 2022 r. poz. 350, 655 i 830) w art. 73:

1) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - do dnia poprzedzającego dzień określony w komunikacie, o którym mowa w ust. 1a.";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym zgodnie z art. 7.

1b. Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 października 2024 r.".

Art. 7. [Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych]

W ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) w art. 26 wyrazy „36 miesięcy" zastępuje się wyrazami „60 miesięcy".

Art. 8. [Ustawa o doręczeniach elektronicznych]

W ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 151 otrzymuje brzmienie:

„Art. 151. 1. Podmioty niepubliczne wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 83, przed dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10, obowiązane są do zrealizowania obowiązku, o którym mowa w art. 9, w terminie 3 miesięcy od dnia określonego w tym komunikacie.

2. Jeżeli przed dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10 do bazy adresów elektronicznych zostały wpisane adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do rejestrów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy zmienianej w art. 83, w dniu określonym w tym komunikacie informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, z bazy adresów elektronicznych do Krajowego Rejestru Sądowego.";

2) w art. 155:

a) w ust. 1-4 wyrazy „5 lipca 2022 r." zastępuje się wyrazami „określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.",

b) w ust. 5 wyrazy „1 stycznia 2023 r." zastępuje się wyrazami „określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.",

c) w ust. 6 wyrazy „1 stycznia 2024 r." zastępuje się wyrazami „określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10",

d) dodaje się ust. 10-12 w brzmieniu:

„10. Minister właściwy do spraw informatyzacji, mając na uwadze uwarunkowania techniczne i organizacyjne niezbędne do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających podmiotom, o których mowa:

1) w ust. 1-5 oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1-8, powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej;

2) w ust. 6, powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

11. Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r.

12. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.";

3) w art. 166:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) art. 9 ust. 1 pkt 1-8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, art. 31, art. 63, art. 83 oraz art. 141, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10;",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) art. 58 ust. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.;".

Art. 9. [Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997) w art. 34 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) art. 2 pkt 7, 8 i 10, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 29, które wchodzą w życie z dniem 3 października 2022 r.;".

Art. 10. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14, Komendant Główny Policji może powierzyć techniczne prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 17 ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin powierzenia technicznego prowadzenia ewidencji ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia rozwiązanie techniczne umożliwiające przekazywanie danych do ewidencji, o której mowa w art. 17 ust. 1, organom kontroli ruchu drogowego oraz podmiotom, o których mowa w art. 17 ust. 4.

4. Organy kontroli ruchu drogowego oraz podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 4, zapewniają interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w ust. 2.".

Art. 11. [Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa]

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830 i 930) w art. 7 dodaje się ust. 4 brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw informatyzacji może nieodpłatnie przekazać zakupiony sprzęt, o którym mowa w ust. 1, gminom lub innym jednostkom sektora finansów publicznych na potrzeby realizacji przez nie zadań publicznych.".

Art. 12. [Delegacja]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających organom rejestrującym realizację zadań związanych z rejestracją pojazdów, czasową rejestracją, czasowym wycofaniem z ruchu, wyrejestrowaniem, profesjonalną rejestracją pojazdów i prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, o której mowa w art. 80a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zwaną dalej „centralną ewidencją pojazdów".

2. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1, organy rejestrujące przekazują do centralnej ewidencji pojazdów dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie, niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. Przekazanie danych jest realizowane technicznie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych, o którym mowa w art. 75e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 13. [Delegacja]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających organom właściwym do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami realizację zadań, o których mowa w art. 122 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.

2. Od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w ust. 1, organy właściwe do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami realizują zadania w zakresie określonym w tym komunikacie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.

Art. 14. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 12 ust. 1;

2) art. 1 pkt 3, art. 7 i art. 11, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) art. 3, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 1.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawę z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807 i 974.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA