Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1094

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie szkół podoficerskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tworzenie i znoszenie szkół podoficerskich, zwanych dalej "szkołami";

2) cele, organizację i podstawowe założenia procesu kształcenia w szkołach podoficerskich;

3) szczegółowe warunki i tryb składania egzaminów końcowych w szkołach oraz odbywania praktyk, a także wzór świadectwa stwierdzającego ukończenie szkoły.

§ 2. [Utworzenie szkół podoficerskich]

1. Tworzy się następujące szkoły podoficerskie:

1) Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu;

2) Szkołę Podoficerską Sił Powietrznych w Dęblinie;

3) Szkołę Podoficerską Marynarki Wojennej w Ustce;

4) Szkołę Podoficerską Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;

5) Szkołę Podoficerską SONDA w Zegrzu;

6) Szkołę Podoficerską Logistyki w Grupie.

2. Szkoły podlegają:

1) komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu - wymieniona w ust. 1 pkt 1;

2) komendantowi Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie - wymieniona w ust. 1 pkt 2;

3) komendantowi Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce - wymieniona w ust. 1 pkt 3;

4) komendantowi Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim - wymieniona w ust. 1 pkt 4;

5) komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu - wymieniona w ust. 1 pkt 5;

6) Komendantowi Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie - wymieniona w ust. 1 pkt 6.

3. Strukturę organizacyjną szkoły określa jej etat.

4. Organy wojskowe, o których mowa w ust. 2, nadają szkole statut.

§ 3. [Cele działalności szkół]

Zasadniczym celem działalności szkół jest przygotowanie ich absolwentów do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów zawodowych.

§ 4. [Cele procesu kształcenia w szkołach]

Celami procesu kształcenia w szkołach są:

1) kształcenie kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji dowódczych niezbędnych do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala (mata);

2) kształcenie kandydatów na podoficerów niepełniących służby wojskowej w zakresie szkolenia podstawowego, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji dowódczych oraz szkolenia specjalistycznego, niezbędnych do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala (mata);

3) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla podoficerów wymaganych przed mianowaniem na pierwszy stopień w grupie podoficerów starszych;

4) kształcenie kandydatów na podoficerów terytorialnej służby wojskowej;

5) kształcenie kandydatów na podoficerów rezerwy.

§ 5. [Program kształcenia]

1. Kształcenie w szkole podoficerskiej organizuje się zgodnie z programem kształcenia, który składa się z programu bazowego kursu podoficerskiego w Szkole Podoficerskiej oraz programu kształcenia specjalistycznego, a także programu kursu kwalifikacyjnego.

2. Program bazowego kursu podoficerskiego w Szkole Podoficerskiej do kształcenia osób, o których mowa w § 4 pkt 1, 2 i 4, oraz program kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 4 pkt 3, opracowuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Program bazowego kursu podoficerskiego w Szkole Podoficerskiej określa i standaryzuje wiedzę ogólnowojsko-wą wymaganą od żołnierza mianowanego na pierwszy stopień podoficerski, bez względu na korpus osobowy (grupę osobową). Program kursu kwalifikacyjnego w Szkole Podoficerskiej określa i standaryzuje niezbędną wiedzę wymaganą od podoficerów przed mianowaniem na pierwszy stopień w grupie podoficerów starszych.

3. Programy kształcenia dla osób, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, opracowują komendanci centrów szkolenia w porozumieniu z komendantami szkół podoficerskich na podstawie programu bazowego kursu podoficerskiego w Szkole Podoficerskiej oraz założeń organizacyjno-programowych opracowanych przez osoby właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych).

4. Komendanci szkół podoficerskich na podstawie bazowego programu kształcenia oraz programów kursów kwalifikacyjnych opracowują programy kształcenia, które uwzględniają specyfikę danego rodzaju sił zbrojnych i służb.

5. Program bazowego kursu podoficerskiego w Szkole Podoficerskiej oraz program kształcenia specjalistycznego obejmują:

1) ogólne cele kształcenia;

2) cele kształcenia w poszczególnych przedmiotach nauczania;

3) rozliczenie godzin;

4) szczegółowe treści zajęć programowych;

5) wskazówki organizacyjno-metodyczne;

6) orientacyjną kalkulację materiałów i środków niezbędnych do realizacji programu kształcenia.

§ 6. [Zróżnicowanie kształcenia w zależności od potrzeb i specyfiki korpusu osobowego]

1. Liczbę dni przeznaczonych na nauczanie, samokształcenie i praktykę różnicuje się w zależności od potrzeb i specyfiki korpusu osobowego (grupy osobowej).

2. Nauka obejmuje:

1) zajęcia programowe realizowane w systemie zdalnym (przez platformę e-learningową Resortu Obrony Narodowej) oraz zajęcia realizowane w systemie stacjonarnym;

2) szkolenia i ćwiczenia w warunkach polowych;

3) szkolenia poligonowe;

4) praktyki w jednostkach wojskowych;

5) egzaminy potwierdzające uzyskane wcześniej wyniki egzaminów realizowanych przez platformę e-learningową Resortu Obrony Narodowej;

6) egzaminy końcowe;

7) inne przedsięwzięcia o charakterze organizacyjno-edukacyjnym i szkoleniowym.

3. W poszczególnych dniach kształcenia poza realizacją programu kształcenia planuje się treningi, przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe, zajęcia sportowe, samokształcenie oraz obsługę urządzeń i sprzętu wojskowego.

4. W programie kształcenia, w którym planuje się odbycie praktyki lub przeprowadzenie szkolenia poligonowego, zadanie to ujmuje się w ogólnej liczbie godzin przeznaczonych na nauczanie poszczególnych przedmiotów ustalonych w podziale czasu nauczania.

5. Szkolenie specjalistyczne osób, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, realizuje się w centrach szkolenia i jednostkach wojskowych.

6. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych kształcenie kandydatów na podoficerów, o których mowa w § 4 pkt 1, może być realizowane również w jednostkach wojskowych bezpośrednio podległych Dowódcom Rodzajów Sił Zbrojnych na podstawie programów kształcenia obowiązujących w szkołach podoficerskich. Decyzję w powyższym zakresie podejmuje odpowiednio Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

§ 7. [Praktyki]

1. Kandydaci, o których mowa w § 4 pkt 2, z wyłączeniem kandydatów na podoficerów Wojsk Specjalnych, odbywają praktyki w jednostkach wojskowych na pierwszych stanowiskach służbowych przewidzianych dla podoficerów zawodowych. Cele, czas trwania oraz zakres praktyk są określone w programie kształcenia i programie praktyk.

2. Za ustalenie miejsc praktyk są odpowiedzialni właściwi Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych. Odpowiedzialność za organizację praktyk ponoszą komendanci szkół podoficerskich, a za ich przebieg i realizację zgodną z programem praktyk - dowódcy jednostek wojskowych, w których są realizowane.

3. Komendanci szkół wyznaczają kierowników praktyk, którzy odpowiadają za realizację celów praktyk.

4. W czasie odbywania praktyk zapewnia się kandydatom warunki do praktycznego wykonywania obowiązków przewidzianych dla żołnierzy zajmujących pierwsze stanowiska służbowe w korpusie podoficerów zawodowych, udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem żołnierzy zawodowych jednostki wojskowej lub pododdziału oraz odpowiednie warunki do samodzielnej nauki.

5. Po zakończeniu praktyk dowódcy jednostek wojskowych wystawiają kandydatom na podoficerów oceny z tych praktyk.

§ 8. [Przygotowanie absolwenta szkoły do objęcia stanowiska służbowego]

1. Za właściwe przygotowanie absolwenta szkoły do objęcia stanowiska służbowego są odpowiedzialni komendanci szkół podoficerskich.

2. Za zapewnienie warunków realizacji programów kształcenia są odpowiedzialni odpowiednio: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

3. Za realizację szkolenia specjalistycznego kandydatów na podoficerów są odpowiedzialni komendanci centrów szkolenia i dowódcy jednostek wojskowych, a w stosunku do kandydatów na podoficerów Wojsk Specjalnych - dowódcy jednostek wojskowych Wojsk Specjalnych.

§ 9. [Egzamin na podoficera]

1. Nauka w szkole kończy się egzaminem końcowym, zwanym dalej "egzaminem na podoficera".

2. Komendant szkoły na podstawie programów kształcenia ustala zakres egzaminu na podoficera.

3. Warunkiem dopuszczenia kandydata na podoficera do egzaminu jest uzyskanie przez niego pozytywnych ocen lub zaliczeń z przedmiotów objętych programem kształcenia.

4. Egzamin na podoficera obejmuje sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności wykonywania czynności praktycznych.

5. Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się w formie pisemnej.

6. Warunkiem przystąpienia do sprawdzenia umiejętności wykonywania czynności praktycznych jest uzyskanie oceny pozytywnej ze sprawdzenia wiedzy teoretycznej.

7. Na ogólną ocenę z egzaminu na podoficera składają się oceny ze sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności wykonywania czynności praktycznych.

8. Warunkiem zdania egzaminu na podoficera jest uzyskanie ocen pozytywnych ze sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności wykonywania czynności praktycznych.

9. Egzamin na podoficera przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez komendanta szkoły. Do składu komisji powołuje się podoficerów - przedstawicieli centrów szkolenia i jednostek wojskowych.

10. Z przebiegu egzaminu na podoficera sporządza się dokumentację, którą podpisują wszyscy członkowie komisji.

11. Kandydat na podoficera, który złożył egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły.

12. Wzór świadectwa ukończenia szkoły jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 875 i 1789), które zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR - ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 maja 2022 r. (poz. 1094)

WZÓR - ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODOFICERSKIEJMetryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-24
  • Data wejścia w życie: 2022-05-25
  • Data obowiązywania: 2022-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw