REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1117

USTAWA

z dnia 12 maja 2022 r.

o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł działu XI otrzymuje brzmienie:

"Stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" ";

2) po art. 364 dodaje się art. 364a w brzmieniu:

"Art. 364a. 1. Za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej, może zostać nadany Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas", zwany dalej "Medalem".

2. Medal może zostać nadany osobie fizycznej, w tym osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Medal może zostać nadany osobie fizycznej również pośmiertnie.

3. Medal nadaje minister z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) innego ministra kierującego działem administracji rządowej;

2) kierownika urzędu centralnego;

3) wojewody;

4) organu jednostki samorządu terytorialnego;

5) osoby kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7;

6) przewodniczącego KPN;

7) władz statutowych instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacji społecznych, stowarzyszeń, reprezentatywnych organizacji związkowych lub reprezentatywnych organizacji pracodawców;

8) ambasadora, kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wniosek o nadanie Medalu zawiera w szczególności:

1) w przypadku przedstawianej do odznaczenia:

a) osoby fizycznej - imiona i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora, jeżeli posiada,

b) osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - nazwę, siedzibę, adres i datę utworzenia;

2) uzasadnienie;

3) oznaczenie wnioskodawcy i jego dane kontaktowe.

5. Medal posiada trzy stopnie:

1) pierwszy - Złoty Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas";

2) drugi - Srebrny Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas";

3) trzeci - Brązowy Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas".

6. Medal danego stopnia nadaje się odpowiednio do zasług podmiotu, o którym mowa w ust. 2.

7. Medal danego stopnia może być nadany temu samemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, tylko raz. Nie nadaje się Medalu stopnia niższego od już nadanego danemu podmiotowi.

8. Podmiot, któremu nadano Medal, otrzymuje odznakę Medalu wraz z legitymacją potwierdzającą nadanie Medalu.

9. W przypadku zniszczenia lub utraty odznaki Medalu lub legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu minister, na wniosek podmiotu, któremu nadano Medal, wydaje za opłatą odznakę Medalu lub duplikat legitymacji.

10. Opłata, o której mowa w ust. 9, jest ustalana w wysokości kosztów ponownego wydania odznaki Medalu lub duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, z tym że jej wysokość nie może przekraczać 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

11. Okres przechowywania danych osób fizycznych, którym nadano Medal, wynosi 80 lat.

12. Minister, z własnej inicjatywy albo na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 3, może pozbawić osobę fizyczną Medalu, jeżeli została ona skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, za które wymierzono karę pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny.

13. W sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu nie stosuje się przepisów Kpa.

14. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o nadanie Medalu i sposób jego składania,

2) sposób postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu,

3) wzory odznak Medalu i wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,

4) sposób wręczania, noszenia i przechowywania odznaki Medalu,

5) sposób ponownego wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,

6) wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, i sposób jej wnoszenia

- uwzględniając stopnie Medalu i konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu oraz ponownego wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, a także uroczystego wręczania, godnego noszenia i przechowywania odznaki Medalu.".

Art. 2. [Prawo o miarach]

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) w art. 16 w ust. 1:

1) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) budowa, utrzymywanie i modernizacja państwowych wzorców jednostek miar i układów pomiarowych służących do przekazywania jednostek miar przechowywanych i stosowanych w Urzędzie oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w tym zakresie,";

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie działalności naukowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.3)), obejmującej prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach naukowych dotyczących metrologii, w szczególności w zakresie technologii pomiarowych, w sposób samodzielny i ciągły;";

3) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) podejmowanie działalności na rzecz umiędzynarodowienia nauki w dyscyplinach naukowych dotyczących metrologii;";

4) w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i innych przedsięwzięć w dyscyplinach naukowych dotyczących metrologii, również we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się taką działalnością, w tym także w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;".

Art. 3. [Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 1861 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079) w art. 37 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Prezes Głównego Urzędu Miar;".

Art. 4. [Ustawa o Narodowym Centrum Nauki]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384 oraz z 2022 r. poz. 1079) w art. 27 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Prezes Głównego Urzędu Miar;".

Art. 5. [Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych]

W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1331 i 2338) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Komisja wybiera wiceprzewodniczącego Komisji spośród swoich członków.";

2) w art. 37:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do członków lokalnej komisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 2-4 i 7 oraz art. 35.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komisja wyznacza przewodniczących lokalnych komisji spośród ich członków oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informację o powołanych członkach lokalnych komisji, podając ich imiona i nazwiska.";

3) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu:

"Art. 40a. Uchwały podjęte przez:

1) Komisję - podpisuje przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczący Komisji;

2) lokalną komisję - podpisuje przewodniczący lokalnej komisji, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczący lokalnej komisji.".

Art. 6. [Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 187:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, prowadzi Rada Doskonałości Naukowej.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Od dnia 1 stycznia 2021 r. w postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, organem wydającym postanowienie o wznowieniu postępowania jest Rada Doskonałości Naukowej. W postanowieniu o wznowieniu postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza podmiot, przed którym prowadzi się wznowione postępowanie.

3b. W przypadku utraty przez podmiot wyznaczony zgodnie z ust. 3a uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie albo stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie po wszczęciu wznowionego postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza inny podmiot posiadający uprawnienia do nadawania stopnia w tej dyscyplinie, przed którym postępowanie to będzie kontynuowane.";

2) w art. 238:

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Do jednostek, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 9, z wyłączeniem art. 84b ust. 2 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.",

b) dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Oceny efektów działania jednostek, o których mowa w ust. 9, dokonuje na podstawie raportu końcowego, prezentującego osiągnięte wyniki przeprowadzonych badań naukowych i ich powiązania z procesem dydaktycznym, rozwojem kadry naukowej oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, zespół doradczy powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 341 ustawy, o której mowa w art. 1.";

3) po art. 318 dodaje się art. 318a w brzmieniu:

"Art. 318a. 1. Środki finansowe przyznane w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" (M.P. poz. 120) mogą być przekazywane do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek beneficjenta programu, o którym mowa w ust. 1, zawiera z nim aneks do umowy o realizację projektu, na podstawie której środki finansowe są przekazywane w 2023 r.".

Art. 7. [Dalsze pełnienie funkcji przez przewodniczących lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach]

Przewodniczący lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, wybrani na podstawie przepisów dotychczasowych pełnią swoje funkcje do dnia zakończenia kadencji tych komisji.

Art. 8. [Stosowanie przepisów uchwał, o których mowa w art. 40a ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych]

Do uchwał, o których mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 5, podjętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 9. [Utrzymanie w mocy czynności podjętych do dnia wejścia w życie zmian w zakresie przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

Czynności podjęte w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 187 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu dotychczasowym pozostają w mocy.

Art. 10. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych oraz ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010 i 1079.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079 i 1117.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 39 i 534, z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086, z 2021 r. poz. 1630 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 1010.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA