REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 1669

USTAWA

z dnia 3 lipca 2018 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:

1) art. 5, art. 116 ust. 7, art. 265–274 i art. 401, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 68 ust. 3, art. 98–103, art. 403, art. 406–415, art. 418–422 i art. 460 ust. 8 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

3) art. 86–95, art. 198–216 i art. 263, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.;

4) art. 122, art. 243 i art. 248 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.;

5) art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 5–9, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2021 r.;

6) art. 53 ust. 9 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Art. 2. [Stosowanie art. 359 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

1. Przepis art. 359 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się od dnia 1 lipca 2019 r.

2. Przepisy:

1) art. 407 ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do gromadzenia przez uczelnię publiczną środków finansowych z subwencji na rachunku, którego obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego,

2) art. 419 ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do uczelni publicznych

– stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Rozdział 2

Zmiany w przepisach

Art. 3. [Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych]

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione w ust. 1 mogą być przekazane do celów dydaktycznych i naukowych uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk medycznych lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzącej działalność naukową w zakresie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok wydaje, na wniosek uczelni lub federacji, właściwy starosta.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo nieprzekazane uczelni lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych – przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego, w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.”;

2) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pochowanie zwłok lub przekazanie ich uczelni lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 10 ust. 2, wymaga uprzedniego stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.”.

Art. 4. [Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) w art. 93 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wojskowy komendant uzupełnień odracza absolwentowi szkoły wyższej, na jego wniosek, przeszkolenie wojskowe również wtedy, gdy bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął kształcenie w szkole doktorskiej.”.

Art. 5. [Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych]

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441) w art. 2a pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne oraz federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;”.

Art. 6. [Prawo o adwokaturze]

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 i 1467) w art. 75e w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych;”.

Art. 7. [Ustawa o radcach prawnych]

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723 i 1467) w art. 335 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych;”.

Art. 8. [Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi]

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650) art. 6 i art. 7 otrzymują brzmienie:

„Art. 6. Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a także minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zapewniają kształcenie niezbędnej liczby specjalistów z zakresu działalności profilaktycznej i leczniczej oraz podejmowanie badań nad alkoholem i związanymi z nim problemami.

Art. 7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz inne właściwe organy i instytucje podejmują odpowiednie działania w zakresie rozwijania i popierania różnorodnych form działalności informacyjnej, kulturalnej i naukowej, mających na celu uświadamianie o szkodliwości nadużywania alkoholu dla jednostki oraz życia rodzinnego i społecznego, krzewienia trzeźwości i abstynencji oraz wykorzeniania szkodliwych zwyczajów i sposobów picia alkoholu.”.

Art. 9. [Ustawa o podatku rolnym]

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588) w art. 12 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż te federacje;”.

Art. 10. [Ustawa o drogach publicznych]

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 i 1356) w art. 24n:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szkolenia zakończone egzaminem, o których mowa w ust. 2 pkt 6, oraz szkolenia okresowe, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) prowadzące studia drugiego stopnia z zakresu budownictwa drogowego oraz instytuty badawcze posiadające kategorię naukową A+ albo A, działające w zakresie budownictwa drogowego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736).”;

2) uchyla się ust. 5.

Art. 11. [Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 380) w art. 9 uchyla się ust. 2.

Art. 12. [Prawo geodezyjne i kartograficzne]

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 40a w ust. 2 w pkt 2:

a) w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),”,

b) w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)),”;

2) w art. 45h w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) warunki, które powinien spełniać program studiów osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych;”.

Art. 13. [Ustawa o Policji]

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Organizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora i osoby pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych policjantom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”;

2) w art. 110 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby.”.

Art. 14. [Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych]

W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia, zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, uwzględniając zakres uprawnień zawodowych określony w art. 1 ust. 1 i 2.”;

2) w art. 2g w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia:”;

3) w art. 17 w ust. 1a pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) numer i datę wydania dyplomu lekarza weterynarii oraz nazwę szkoły wyższej, która wydała dyplom lekarza weterynarii, i jej siedzibę;”.

Art. 15. [Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych]

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 i 1588) w art. 7 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;”.

Art. 16. [Prawo o notariacie]

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398, 723, 1496 i 1629) w art. 71f w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.”.

Art. 17. [Ustawa o izbach aptekarskich]

W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2c:

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– wydane na wniosek rektora uczelni prowadzącej działalność naukową i kształcenie w zakresie nauk medycznych, w której prowadzone są studia na kierunku farmacja.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Praktyka zawodowa jest odbywana na podstawie skierowania przez rektora, o którym mowa w ust. 1, w ramach ustalonego przez niego harmonogramu i czasu jej odbywania w wymiarze maksymalnym 40 godzin tygodniowo, zgodnie z programem praktyki zawodowej.”;

2) w art. 8:

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) numer dyplomu ukończenia studiów,

b) nazwę szkoły wyższej i jej siedzibę,”,

b) w ust. 4c pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) szkołom wyższym prowadzącym studia na kierunku farmacja, które uzyskały akredytację określoną w art. 107a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,”;

3) w art. 17 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkołach wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja;”.

Art. 18. [Ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego]

W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1411) w art. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Do mienia i finansów Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uczelni publicznych.”.

Art. 19. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5a pkt 39 i 40 otrzymują brzmienie:

„39) badaniach naukowych – oznacza to:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

40) pracach rozwojowych – oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

2) w art. 6 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej”;

3) w art. 21 w ust. 1:

a) pkt 39 i 39a otrzymują brzmienie:

„39) stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; w przypadku stypendiów przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

39a) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530);”,

b) po pkt 39a dodaje się pkt 39b–39d w brzmieniu:

„39b) stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych;

39c) stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669);

39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;”,

c) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;”,

d) pkt 61 otrzymuje brzmienie:

„61) kwoty umorzonych kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

4) w art. 22 ust. 9b otrzymuje brzmienie:

„9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

3) produkcji audialnej i audiowizualnej;

4) działalności publicystycznej;

5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

6) działalności konserwatorskiej;

7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.”;

5) w art. 26e:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

6) w art. 35:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów,”,

b) uchyla się ust. 2.

Art. 20. [Ustawa o ochronie przeciwpożarowej]

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4a w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – przychód, o którym mowa w art. 406 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 11j w ust. 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – przychód, o którym mowa w art. 406 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

Art. 21. [Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej]

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 i 1592) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) uzgadnianie opracowanych i przekazanych przez komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej programów studiów lub programów nauczania dla zawodów inżynier pożarnictwa i technik pożarnictwa oraz programów studiów podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego;”;

2) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizację i zakres działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jako szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora i osoby pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych strażakom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”;

3) w art. 35:

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Strażaka pełniącego służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego obowiązuje zadaniowy system czasu służby. Wymiar zajęć dydaktycznych oraz zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”,

b) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. Strażak pełniący służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego może być wyznaczony do pełnienia, w dowolnym czasie, dyżuru trwającego nie dłużej niż 24 godziny, po którym następują 24 godziny wolne od służby.”;

4) w art. 36a w ust. 2 wyrazy „w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym” zastępuje się wyrazami „w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”;

5) w art. 71e po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Strażakowi pełniącemu służbę na stanowisku nauczyciela akademickiego do urlopów, o których mowa w art. 71 i art. 71a, nie wlicza się dni, które są dniami wolnymi od służby w codziennym rozkładzie czasu służby.”;

6) w art. 87 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji, o których mowa w art. 17 ust. 1.”;

7) w art. 93 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 35 ust. 12;”;

8) po art. 97c dodaje się art. 97d w brzmieniu:

„Art. 97d. Strażakom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 35 ust. 12, w wysokości i na warunkach określonych dla nauczycieli akademickich w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”.

Art. 22. [Ustawa o systemie oświaty]

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9a w ust. 2 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie, o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 9c w ust. 2 pkt 11a otrzymuje brzmienie:

„11a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie, o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

3) w art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo w ust. 3, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze względu na program studiów.”.

Art. 23. [Ustawa o lasach]

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 1479 i 1507) w art. 29 w ust. 3:

1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) pracowników podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;”;

2) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) osób biorących udział w kształceniu kadr dla leśnictwa, w związku z prowadzeniem zajęć szkoleniowych;”.

Art. 24. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4a:

a) w pkt 24 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

b) spółkę utworzoną na podstawie art. 149 ust. 1 lub art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,”,

b) pkt 27 i 28 otrzymują brzmienie:

„27) badaniach naukowych – oznacza to:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

28) pracach rozwojowych – oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

2) w art. 17 w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;”;

3) w art. 18d:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”.

Art. 25. [Ustawa o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie]

W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Dz. U. poz. 200 oraz z 1998 r. poz. 1115) w art. 2 uchyla się ust. 2 i 3.

Art. 26. [Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych]

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 15a otrzymuje brzmienie:

„Art. 15a. 1. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody autora z utworu stworzonego przez studenta lub osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora w wyniku wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów lub przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, udostępniać utwór ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz korzystać z utworów znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może korzystać z prac dyplomowych i rozpraw doktorskich znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego utrzymania i rozwoju tych baz oraz współpracujących z nimi systemów informatycznych.”;

2) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucje oświatowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów.”;

3) w art. 3510 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Archiwa, instytucje oświatowe, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz instytucje kultury mogą, na podstawie umowy zawartej z wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, zwielokrotniać znajdujące się w ich zbiorach utwory niedostępne w obrocie handlowym opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 24 maja 1994 r. oraz udostępniać je publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Przepis art. 355 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 27. [Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych]

W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 i 1608) w art. 5 w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uczelni publicznych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

Art. 28. [Prawo budowlane]

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276 i 1496) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 4b otrzymuje brzmienie:

„4b. Z egzaminu zwalnia się absolwenta studiów prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zawartej między uczelnią a właściwym organem samorządu zawodowego w zakresie odpowiadającym programowi studiów opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16.”;

2) w art. 14 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi studiów opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego.”;

3) w art. 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:”.

Art. 29. [Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych]

W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1162) w art. 8 w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) z uczelniami lub federacjami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”.

Art. 30. [Ustawa o statystyce publicznej]

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000 i 1629) w art. 35c w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) szkolnictwa wyższego i nauki – ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on,”.

Art. 31. [Ustawa o doradztwie podatkowym]

W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 377, 650 i 723) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dziesięciu pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni lub pracowników naukowych instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, posiadających wiedzę i doświadczenie co najmniej w jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu, powoływanych po zasięgnięciu opinii uczelni lub instytutu;”,

b) ust. 13a otrzymuje brzmienie:

„13a. Komisja Egzaminacyjna może zawierać z uczelniami posiadającymi uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych lub nauk prawnych umowy, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), określające realizowany przez uczelnię program studiów obejmujący zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Do podpisania umowy w imieniu Komisji Egzaminacyjnej uprawniony jest jej Przewodniczący.”;

2) w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które ukończyły studia, których program zrealizowany został w ramach umowy, o której mowa w art. 22 ust. 13a, obejmuje tylko część ustną.”.

Art. 32. [Ustawa o Radzie Ministrów]

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) art. 14d otrzymuje brzmienie:

„Art. 14d. Centrum współdziała z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), oraz innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność związaną z zadaniami Centrum.”.

Art. 33. [Ustawa o muzeach]

W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) w art. 10 w ust. 3a pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;”.

Art. 34. [Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty]

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uczelniom – w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą oraz monitoringu karier zawodowych absolwentów, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 7 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, zamierzającemu wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia podyplomowego w określonej formie lub odbycia kształcenia w szkole doktorskiej w celu uzyskania stopnia naukowego albo uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, przyznaje się prawo wykonywania zawodu na czas określony, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1.”;

3) w art. 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) został zaproszony przez szpital kliniczny lub podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzący działalność w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, który informuje o tym właściwą okręgową radę lekarską.”;

4) w art. 14a w ust. 7 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) nazwę uczelni, w której zgłaszający się ukończył studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, oraz datę ich ukończenia, a w przypadku lekarza albo lekarza dentysty, który ukończył studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – nazwę polskiej uczelni, która przeprowadziła nostryfikację dyplomu ukończenia tych studiów;”;

5) w art. 14e ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wyniki LEK i LDEK dyrektor CEM udostępnia za pomocą SMK organom, o których mowa w art. 16c ust. 8, uczelniom w zakresie dotyczącym ich absolwentów oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej.”;

6) w art. 15:

a) ust. 3e otrzymuje brzmienie:

„3e. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

2) posiada status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) posiada ważną Kartę Polaka.”,

b) uchyla się ust. 3g;

7) w art. 16c w ust. 10 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty, wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES, albo wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe – za posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, wynik LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe – za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

8) w art. 16h w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w ramach poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, zgodny z zakresem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów – w trybie określonym w ust. 1 lub ust. 2 pkt 1–4.”;

9) w art. 29 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) rektor uczelni prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;

3) dyrektor instytutu badawczego nadzorowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”.

Art. 35. [Prawo o ruchu drogowym]

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 83 w ust. 2a w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub ministra właściwego do spraw transportu,”;

2) w art. 84 ust. 2e otrzymuje brzmienie:

„2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem studiów, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.”.

Art. 36. [Ustawa o bibliotekach]

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Polskiej Akademii Nauk i Krajowej Rady Bibliotecznej;”;

2) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Rady powoływani są: dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dwaj przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.”.

Art. 37. [Ustawa o służbie medycyny pracy]

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia szkoły doktorskiej – w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 5;”;

2) w art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb badań lekarskich osób wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz sposób dokumentowania tych badań, uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny stanu zdrowia oraz biorąc pod uwagę konieczność ochrony danych osobowych osób poddanych badaniu.”.

Art. 38. [Ustawa o gospodarce nieruchomościami]

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496) w art. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;”.

Art. 39. [Ustawa o ochronie osób i mienia]

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie kursów i szkoleń, o których mowa w ust. 7 pkt 6 i 7, w tym szczegółową tematykę i formę przeprowadzonych zajęć, mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia pracowników ochrony fizycznej.”;

2) w art. 38b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową tematykę, formę oraz czas trwania kursu, o którym mowa w ust. 1, w wymiarze nieprzekraczającym 50 godzin, mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia pracowników ochrony fizycznej.”.

Art. 40. [Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji]

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309) w art. 29a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeden pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.”.

Art. 41. [Ustawa o działach administracji rządowej]

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810, 1090, 1467, 1544 i 1560) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) uchyla się pkt 13,

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) szkolnictwo wyższe i nauka;”;

2) uchyla się art. 18;

3) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Dział szkolnictwo wyższe i nauka obejmuje sprawy szkolnictwa wyższego i nauki, w tym sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi i ich finansowania, a także sprawy działalności naukowej.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki koordynuje uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych oraz podejmuje działania mające na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji.”.

Art. 42. [Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych]

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2:

a) po lit. p dodaje się lit. pa w brzmieniu:

„pa) podmiot prowadzący szkołę doktorską – w stosunku do kształcących się w niej doktorantów, otrzymujących stypendium doktoranckie,”,

b) w lit. za tiret ósme otrzymuje brzmienie:

„– podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),”;

2) w art. 6:

a) w ust. 1 po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

„7b) otrzymującymi stypendium doktoranckie doktorantami;”,

b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pod warunkiem że stypendium pobierane jest w związku z realizacją takiego szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, których obowiązek odbycia wynika z programu nauczania.”;

3) w art. 9 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 7b, 10, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, otrzymywania stypendium doktoranckiego, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie.”;

4) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7b, 8 i 10.”;

5) w art. 13 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) doktoranci – w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego;”;

6) w art. 16:

a) w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) otrzymujących stypendium doktoranckie doktorantów,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób, wymienionych w ust. 1 pkt 1–4, 7a–9 i 11 oraz w ust. 1c, finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni.”;

7) w art. 18 w ust. 4 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) otrzymujących stypendium doktoranckie doktorantów – stanowi kwota stypendium doktoranckiego,”.

Art. 43. [Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa]

W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 oraz z 2018 r. poz. 1076, 1544 i 1629) w art. 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;”.

Art. 44. [Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie]

W ustawie z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. poz. 762) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 45. [Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie]

W ustawie z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Dz. U. poz. 884 oraz z 2018 r. poz. 1397) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 46. [Ustawa o języku polskim]

W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kształcenia i działalności naukowej w uczelniach, szkół i klas z obcym językiem wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków obcych, nauczania innych przedmiotów oraz szkół doktorskich i działalności naukowej w innych podmiotach, jeżeli jest to zgodne z przepisami szczególnymi;”;

2) w art. 11b:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki po zasięgnięciu opinii Komisji nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej na wniosek:”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Na wniosek podmiotu uprawnionego do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, zwanego dalej „podmiotem uprawnionym”, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może nadawać uprawnienia do organizowania egzaminu na tym poziomie na kolejne okresy nie dłuższe niż pięć lat.

4. Listę podmiotów uprawnionych oraz informacje o terminach i miejscach przeprowadzania egzaminów publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

3) w art. 11d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może na wniosek Komisji cofnąć, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie do organizowania egzaminu w przypadku:”;

4) w art. 11f ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Imiona, nazwiska oraz zasięg terytorialny działalności egzaminatorów wpisanych na listę, o której mowa w ust. 1, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

5) w art. 11i wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:”;

6) w art. 11j:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W skład Komisji wchodzi czternastu członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na czteroletnią kadencję, w tym:”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych.”,

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje członka Komisji w przypadku:”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje nowego członka Komisji na okres do końca danej kadencji. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio. Do sprawowania funkcji członka Komisji przez niepełną kadencję nie stosuje się przepisu ust. 3.”,

d) w ust. 8 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– stawki minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora w uczelni publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”;

7) w art. 11k:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) występowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do organizowania egzaminów;”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) dokonywanie okresowej analizy funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego i formułowanie dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rekomendacji – z własnej inicjatywy albo na wniosek tego ministra;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Działalność Komisji jest finansowana z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

8) w art. 11m wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:”;

9) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Polskiej Akademii Nauk lub z własnej inicjatywy, wyraża, w drodze uchwały, opinie o używaniu języka polskiego w działalności publicznej oraz w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem konsumentów i przy wykonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów z zakresu prawa pracy oraz ustala zasady ortografii i interpunkcji języka polskiego.”.

Art. 47. [Ustawa o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie]

W ustawie z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Dz. U. poz. 440 oraz z 2014 r. poz. 477) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 48. [Ustawa o repatriacji]

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania organizuje kursy, o których mowa w ust. 1 i 2, lub może zlecić ich organizację organizacji społecznej posiadającej znaczący dorobek w zakresie pomocy repatriantom, z wyjątkiem kursów języka polskiego zapewnionych przez ośrodek zgodnie z art. 20b ust. 1 pkt 8.”.

Art. 49. [Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości]

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650 i 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Rady Programowej wchodzi nie więcej niż 20 członków, w tym co najmniej po 2 przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw pracy oraz po 1 przedstawicielu partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz organizacji przedsiębiorców.”;

2) w art. 6b:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”,

b) w ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

Art. 50. [Prawo atomowe]

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) utrzymanie i rozwój programów zapewnienia jakości związanych z wykorzystaniem przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), wiązek promieniowania jonizującego na potrzeby medyczne do celów innych niż diagnostyka i radioterapia;”;

2) art. 33h otrzymuje brzmienie:

„Art. 33h. Eksperymenty medyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego mogą być wykonywane wyłącznie w ramach badań naukowych lub kontrolowanych badań klinicznych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzące działalność w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.”;

3) w art. 41a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. O prowadzeniu kontroli działalności badawczo-rozwojowej w zakresie technologii jądrowych, w szczególności w odniesieniu do wieloletnich planów takiej działalności, Prezes Agencji informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kontroli.”;

4) w art. 108b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw energii w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, opracowuje projekt Programu we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 51. [Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa]

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„4a) zawiera z uczelniami umowy, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 33e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy różnice między wykonywaniem zawodu architekta lub inżyniera budownictwa w państwie członkowskim a wykonywaniem zawodu architekta lub inżyniera budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej są na tyle znaczące, że przystąpienie do testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wiązałoby się z koniecznością ukończenia przez składającego wniosek w postępowaniu o uznanie kwalifikacji zawodowych pełnego programu studiów wymaganego do pełnego dostępu do zawodu architekta lub inżyniera budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwa Krajowa Rada Izby, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, może uznać kwalifikacje zawodowe tej osoby w celu przyznania jej częściowego dostępu do wykonywania zawodu architekta lub inżyniera budownictwa.”.

Art. 52. [Ustawa o kosmetykach]

W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 4a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może określić, w drodze rozporządzenia, procedury przeprowadzania testów kosmetyków, składników kosmetyków lub ich kombinacji, mając na uwadze postęp nauki w rozwoju metod alternatywnych.”.

Art. 53. [Ustawa o rzecznikach patentowych]

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1314 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 723) w art. 21 w ust. 1a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w części dotyczącej wiedzy prawnej lub technicznej w zakresie odpowiadającym nabytej praktyce – osoby, która przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o zwolnienie z aplikacji wykonywała na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pod kierunkiem rzecznika patentowego, wymagające wiedzy i praktyki rzecznikowskiej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy w sprawach własności przemysłowej, w szczególności w kancelarii patentowej, o której mowa w art. 5, kancelarii patentowej na terytorium innego państwa członkowskiego, komórce organizacyjnej przedsiębiorcy lub w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), wykonujących zadania w zakresie ochrony własności przemysłowej;”.

Art. 54. [Prawo o miarach]

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338 i 1480) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10c w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”;

2) w art. 16 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących metrologii, w szczególności w zakresie technologii pomiarowych, oraz współpraca z innymi podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), w tym zakresie;”.

Art. 55. [Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”]

W ustawie z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. poz. 677, z 2009 r. poz. 664 oraz z 2015 r. poz. 300) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 56. [Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Realizację programu powierza się Ministrowi Obrony Narodowej. W trakcie realizacji programu Minister Obrony Narodowej zasięga opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w zakresie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1.”.

Art. 57. [Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego]

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego (Dz. U. poz. 760) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 58. [Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym]

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 116) w art. 10 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) opracowywanie we współpracy z zainteresowanymi podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), metod oceny leśnego materiału rozmnożeniowego oraz leśnego materiału podstawowego.”.

Art. 59. [Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze]

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (Dz. U. poz. 785) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 60. [Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów]

W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798, z 2009 r. poz. 120 i 753 oraz z 2018 r. poz. 1000) w art. 33 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) określanie standardów i programów studiów podyplomowych dla psychologów oraz opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania specjalizacji zawodowej,”.

Art. 61. [Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym]

W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 1629) w art. 30 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„przedsiębiorcy i podmiotowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), którzy przedłożą:”.

Art. 62. [Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych]

W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 2018 r. poz. 810) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z opłaty skarbowej zwalniane jest wydanie zgód, o których mowa w rozdziałach 2, 2a, 3 i 4, dla podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”;

2) w art. 6 w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej przewidzianych dla poszczególnych kategorii zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO, uwzględniając:”;

3) art. 6a otrzymuje brzmienie:

„Art. 6a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO, mając na uwadze stopień zagrożenia stwarzanego przez mikroorganizmy i organizmy dla zdrowia ludzi i dla środowiska.”;

4) w art. 12 w ust. 2:

a) w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) siedmiu przedstawicieli nauki o uznanym autorytecie i kompetencjach w dziedzinach ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa biologicznego, biotechnologii, hodowli roślin oraz etyki, powoływanych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw rolnictwa;”;

5) w art. 15b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy w zakładzie inżynierii genetycznej planuje się prowadzić zamknięte użycie GMM lub GMO z wykorzystaniem zwierząt, do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM lub GMO, dołącza się oświadczenie o wpisaniu tego zakładu do wykazu jednostek hodowlanych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie przepisów o doświadczeniach na zwierzętach.”;

6) w art. 15n wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór:”;

7) w art. 22 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie:”;

8) w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków.”;

9) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków.”.

Art. 63. [Ustawa o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej]

W ustawie z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz. U. poz. 1088) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 64. [Prawo o ustroju sądów powszechnych]

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32a w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiada tytuł zawodowy magistra albo równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 86 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Prezes właściwego sądu w stosunku do sędziego, a Minister Sprawiedliwości w stosunku do prezesa sądu apelacyjnego i prezesa sądu okręgowego, wydaje decyzję o sprzeciwie wobec zamiaru podjęcia zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym lub badawczym w szkole wyższej, jeżeli uzna, że będzie ono przeszkadzało w pełnieniu obowiązków sędziego, oraz wobec podejmowania lub kontynuowania innego zajęcia, które przeszkadza w pełnieniu obowiązków sędziego, osłabia zaufanie do jego bezstronności lub przynosi ujmę godności urzędu sędziego.”.

Art. 65. [Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej]

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2a w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kierownika specjalizacji – właściwa akredytowana uczelnia, która prowadzi studia na kierunku analityka medyczna.”;

2) w art. 30b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, po uzyskaniu akredytacji, zwane dalej „jednostkami szkolącymi”, udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „dyrektorem CMKP”.”,

b) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Akredytacja może zostać udzielona uczelni:”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego i które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży kierunkowych lub kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli uczelnia nie może zapewnić ich odbywania w ramach swojej struktury organizacyjnej;”,

c) w ust. 4:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Uczelnia zamierzająca prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za pomocą SMK wniosek o udzielenie akredytacji w postaci elektronicznej, podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek zawiera następujące dane:”,

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) oznaczenie uczelni;

2) dziedzinę specjalizacji, w której uczelnia zamierza prowadzić szkolenie specjalizacyjne;”,

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez uczelnię prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych uczelnia, która złożyła wniosek, jest wzywana do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.”,

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Dyrektor CMKP:

1) dokonuje wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest pozytywna, albo

2) odmawia wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest negatywna, i zawiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę.”;

3) w art. 30k w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.”;

4) w art. 30l w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.”;

5) w art. 30q w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nazwę uczelni, w której wnioskodawca ukończył studia;”;

6) w art. 30ze pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uczelniom w zakresie wykonywanych zadań określonych ustawą oraz monitoringu karier zawodowych absolwentów, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

Art. 66. [Ustawa o dostępie do informacji publicznej]

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) w art. 9a w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), innych niż państwowe instytuty badawcze.”.

Art. 67. [Prawo farmaceutyczne]

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) produkty lecznicze wykorzystywane wyłącznie do badań naukowych, prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), prowadzące działalność o profilu medycznym;”;

2) w art. 37ia ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli właścicielem danych uzyskanych w trakcie badania klinicznego jest sponsor, będący uczelnią lub federacją podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub innym podmiotem posiadającym uprawnienie do nadawania co najmniej stopnia naukowego doktora zgodnie z przepisami tej ustawy, podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, badaczem, organizacją pacjentów, organizacją badaczy lub inną osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której celem działalności nie jest osiąganie zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań klinicznych bądź wytwarzania lub obrotu produktami leczniczymi, badanie kliniczne jest badaniem klinicznym niekomercyjnym.”;

3) w art. 107a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji, zwane dalej „jednostkami szkolącymi”, udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „dyrektorem CMKP”.”,

b) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Akredytacja może zostać udzielona uczelni:”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego i które zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży kierunkowych lub kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli uczelnia nie może zapewnić ich odbywania w ramach swojej struktury organizacyjnej;”,

c) w ust. 4:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Uczelnia zamierzająca prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK”, wniosek o udzielenie akredytacji w postaci elektronicznej, podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek zawiera następujące dane:”,

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) oznaczenie uczelni;

2) dziedzinę specjalizacji, w której uczelnia zamierza prowadzić szkolenie specjalizacyjne;”,

d) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny uczelni;

2) informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez uczelnię działalności;”,

e) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez uczelnię prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych dyrektor CMKP wzywa uczelnię, która złożyła wniosek, do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.”,

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Dyrektor CMKP:

1) dokonuje wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest pozytywna, albo

2) odmawia wpisu uczelni, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest negatywna, i zawiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę.”;

4) w art. 107k w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.”;

5) w art. 107p w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nazwę uczelni, w której wnioskodawca ukończył studia;”;

6) w art. 107zg pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uczelniom – w zakresie wykonywanych przez nie zadań określonych w ustawie oraz monitoringu karier zawodowych absolwentów, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

Art. 68. [Ustawa o fundacji – Zakłady Kórnickie]

W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1964) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”;

2) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Nadzór nad Zakładami sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Statut Zakładów może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 69. [Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu]

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 37 w ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) rektorów;

10) członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.”;

2) w art. 98 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub dla przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego – 28 dni;”.

Art. 70. [Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego]

W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 1338 i 1544) w art. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) jednostkach naukowych – należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

Art. 71. [Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych]

W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) kształcenia się w szkole doktorskiej przez doktorantów otrzymujących stypendium;”;

2) w art. 5 w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) podmiot prowadzący szkołę doktorską – w stosunku do kształcących się w tej szkole doktorantów otrzymujących stypendium;”;

3) w art. 9 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium – dla ubezpieczonych będących słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego lub doktorantami,”.

Art. 72. [Ustawa o podatku leśnym]

W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 oraz z 2018 r. poz. 1588) w art. 7 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;”.

Art. 73. [Ustawa o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte]

W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. U. poz. 533, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się ust. 2;

2) w art. 3 uchyla się ust. 3 i 5.

Art. 74. [Ustawa o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego]

W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. poz. 534, z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 uchyla się ust. 2;

2) w art. 3 uchyla się ust. 2 i 4.

Art. 75. [Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109) w art. 69f w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku prawo potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), albo dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych za granicą uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy,”.

Art. 76. [Ustawa o rencie socjalnej]

W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340) w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.”.

Art. 77. [Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami]

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. Na zasadach określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może przyznać środki finansowe na badania konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne lub inne badania naukowe związane z prowadzeniem prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach.”.

Art. 78. [Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych]

W ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141) w art. 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sześciu członków powoływanych na czteroletnią kadencję przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej spośród przedstawicieli nauki zgłoszonych przez senaty uczelni oraz rady naukowe komitetów i instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk – z zakresu: językoznawstwa, historii, geografii oraz kartografii;”.

Art. 79. [Ustawa o świadczeniach rodzinnych]

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) w pkt 1 w lit. c:

– tiret piętnaste otrzymuje brzmienie:

„– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,”,

– tiret dwudzieste ósme otrzymuje brzmienie:

„– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,”,

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) szkole wyższej – oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych;”,

c) w pkt 23 lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”,

d) w pkt 24 lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

2) w art. 23b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych od organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych oraz z wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora będących częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń rodzinnych przez organy właściwe lub wojewodów.”.

Art. 80. [Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt]

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 188 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szkolenie praktyczne studentów kierunku weterynaria w zakresie wynikającym z programu studiów;”.

Art. 81. [Prawo zamówień publicznych]

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560 i 1603) w art. 4 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

Art. 82. [Ustawa o podatku od towarów i usług]

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.11)) w art. 43 w ust. 1 w pkt 26 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia”.

Art. 83. [Prawo celne]

W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 43–47 otrzymują brzmienie:

„Art. 43. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 43 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te jednostki i organizacje.

Art. 44. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 44 ust. 2 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje.

Art. 45. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prywatnych instytucji, których podstawową działalnością jest nauczanie lub prowadzenie badań naukowych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 53 ust. 2 lit. b Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje.

Art. 46. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 55 lit. a Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, mając na uwadze rodzaj działalności prowadzonej przez te instytucje i laboratoria.

Art. 47. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 57 ust. 1 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. W wykazie mogą być umieszczone tylko jednostki, które gwarantują wykorzystanie zwolnionych od należności przywozowych towarów zgodnie z przeznaczeniem.”;

2) art. 91 otrzymuje brzmienie:

„Art. 91. Badania lub analizy towaru mogą być wykonywane przez laboratoria celne lub inne laboratoria akredytowane zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), lub inne podmioty, które dysponują metodami i wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz.”.

Art. 84. [Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Projekt Krajowego Planu Działań przygotowuje minister właściwy do spraw pracy przy współudziale w szczególności: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.”;

2) w art. 18c dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nie wymaga wpisu do rejestru prowadzenie akademickiego biura karier.”;

3) w art. 88c w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył studia w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest doktorantem w szkole doktorskiej prowadzonej przez podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub”.

Art. 85. [Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju]

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 478) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), których działalność obejmuje zagadnienia związane z Narodowym Planem Rozwoju oraz programami operacyjnymi i strategią wykorzystania Funduszu Spójności;”.

Art. 86. [Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2019”]

W ustawie z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2019” (Dz. U. z 2018 r. poz. 962) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 87. [Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych]

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) studenci i doktoranci, którzy odbywają kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3”;

2) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,”;

3) w art. 31p w ust. 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), lub”;

4) w art. 66 w ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) studenci i doktoranci niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1;”;

5) w art. 67 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły:

1) szkołę ponadpodstawową – wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;

2) studia lub szkołę doktorską – wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.”;

6) w art. 73 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru kształcenia, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów;”;

7) w art. 75:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, uczelnie, podmioty prowadzące szkoły doktorskie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.”,

b) w ust. 9a pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,”;

8) w art. 86 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca uczelnia lub podmiot prowadzący szkołę doktorską, w których osoby te odbywają kształcenie;”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka, opłaca uczelnia lub podmiot prowadzący szkołę doktorską, w których osoby te odbywają lub będą odbywać kształcenie;”.

Art. 88. [Ustawa o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu]

W ustawie z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz. U. poz. 2414) w art. 2 uchyla się ust. 2 i 3.

Art. 89. [Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego]

W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) w art. 3 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) czterech spośród nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku filologia, wskazanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”.

Art. 90. [Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych]

W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

1) przekazanie lub udzielenie subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania tej subwencji;

2) wydatkowanie subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezgodnie z przeznaczeniem;

3) niedokonanie w terminie zwrotu subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w należnej wysokości.”.

Art. 91. [Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne]

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1 w pkt 7 dodaje się przecinek i pkt 8–11 w brzmieniu:

„8) uczelni,

9) federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

10) Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

11) Rady Doskonałości Naukowej”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do instytutów badawczych, uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Doskonałości Naukowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.”;

2) w art. 17 w ust. 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie informatyki lub łączności;”.

Art. 92. [Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym]

W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 901) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw instytucji finansowych oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołują po jednym członku Rady Nadzorczej. Ministrom tym przysługuje również odpowiednio uprawnienie do odwołania powołanego członka Rady Nadzorczej.”.

Art. 93. [Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]

W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Dz. U. poz. 755) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 94. [Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów]

W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) transportu komórek lub tkanek z podmiotu leczniczego, zakładu medycyny sądowej, zakładu anatomii patologicznej uczelni medycznej i uczelni prowadzącej działalność naukową i kształcenie w zakresie nauk medycznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzącej działalność naukową w zakresie nauk medycznych, instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), i zakładu pogrzebowego posiadającego salę sekcyjną do banku tkanek i komórek;”;

2) w art. 36 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pobieraniu komórek i tkanek ze zwłok ludzkich – może być prowadzone w podmiotach leczniczych, zakładach medycyny sądowej, zakładach anatomii patologicznej uczelni medycznych i uczelni prowadzących działalność naukową i kształcenie w zakresie nauk medycznych, instytutach badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, i zakładach pogrzebowych posiadających salę sekcyjną;”.

Art. 95. [Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii]

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 i 1490) w art. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostki naukowe – podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

Art. 96. [Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi]

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.12)) w art. 129 ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Przewodniczący Komisji, po zasięgnięciu opinii komisji egzaminacyjnej dla maklerów w odniesieniu do maklerów lub komisji egzaminacyjnej dla doradców w odniesieniu do doradców, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), z uczelnią posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk ekonomicznych lub prawnych oraz prowadzącą studia umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu dziedzin, o których mowa w art. 128 ust. 1 lub ust. 1 i 2.”.

Art. 97. [Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 w ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) rektorów;

10) członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.”;

2) w art. 72 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szef CBA może zezwolić funkcjonariuszowi na wykonywanie poza służbą zajęcia zarobkowego o charakterze naukowym, dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym lub badawczym, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadań służbowych i nie godzi w dobro służby.”;

3) w art. 85 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub dla przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego – 28 dni;”.

Art. 98. [Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544) w art. 41 w ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) rektorów;

10) członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.”.

Art. 99. [Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1516) w art. 58 w ust. 2:

1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i naukę tę pobiera lub odbywa studia, jak również uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub dla przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego – 28 dni;”.

Art. 100. [Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw]

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650 i 1654) w art. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W działalności badawczej prowadzonej przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), dopuszcza się stosowanie:”.

Art. 101. [Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia]

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zobowiązać podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 1, do udokumentowania, że środek spożywczy spełnia wymagania, o których mowa w art. 30 ust. 1, w szczególności do przedłożenia opinii podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanego dalej „jednostką naukową”.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podmiot obowiązany do przedłożenia opinii jednostki naukowej może dostarczyć opinię właściwej krajowej jednostki naukowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, lub właściwej instytucji naukowej innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”;

2) w art. 35 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ocenę i kwalifikację rodzajową naturalnej wody mineralnej objętej wnioskiem o uznanie, przeprowadzone przez jednostkę naukową lub inny podmiot upoważnione przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo przez instytucję naukową lub inny podmiot innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód mineralnych w tych państwach;”;

3) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny i kwalifikacje rodzajowe naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych mogą być przeprowadzane przez jednostkę naukową lub inny podmiot, upoważnione, w drodze decyzji, przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo przez instytucje naukowe lub inne podmioty innych państw członkowskich Unii Europejskiej właściwe do przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód mineralnych w tych państwach.”.

Art. 102. [Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym]

W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub

b) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, lub”;

2) w art. 10f ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wyniki PERM są udostępniane za pomocą SMK uczelniom, w zakresie studentów i ich absolwentów.”;

3) w art. 39b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) współpracuje z uczelnią medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub inną uczelnią publiczną, która utworzyła lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital;”;

4) w art. 39f pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) współpracuje z uczelnią medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub inną uczelnią publiczną, która utworzyła lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzący szpital;”.

Art. 103. [Ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania]

W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1407) w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669), a także w uczelniach w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz uczelniach i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,”.

Art. 104. [Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów]

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba będąca członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), osoba pełniąca funkcję organu w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł profesora, członek Rady Doskonałości Naukowej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Ewaluacji Nauki oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;”,

b) w pkt 44 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej,

c) osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie badawczym;”;

2) w art. 8:

a) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) pkt 18 i 18a:

a) w stosunku do kandydata na członka rady uczelni, członka kolegium elektorów, członka senatu, członka organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do kandydata do pełnienia funkcji organu w rozumieniu tego przepisu – właściwy rektor,

b) w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora – przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej,

c) w stosunku do kandydata na rektora, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członka Rady Doskonałości Naukowej, członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członka Komisji Ewaluacji Nauki, członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i na jego zastępcę – właściwy podmiot powołujący lub dokonujący wyboru;”,

b) pkt 51 otrzymuje brzmienie:

„51) pkt 54 i 56 – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”.

Art. 105. [Ustawa o opłacie skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, 1293 i 1592) w załączniku do ustawy w części III wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 36 kolumna „Zwolnienia” otrzymuje brzmienie:

„zgoda i zezwolenie wydawane podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)”;

2) w ust. 44 w kolumnie „Zwolnienia” pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, działającym na rzecz ochrony przyrody”.

Art. 106. [Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju]

W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307) w art. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240, z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 1464 i 1608), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), a także Rada Działalności Pożytku Publicznego;”.

Art. 107. [Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów]

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650 i 1637) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Urzędu może zwrócić się o wydanie opinii do podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”;

2) art. 79 otrzymuje brzmienie:

„Art. 79. Koszty niezbędnych opinii biegłych i podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w sprawach dotyczących koncentracji ponoszą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji.”.

Art. 108. [Ustawa o Karcie Polaka]

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272) w art. 6 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kształcenia w szkole doktorskiej, podejmowania i odbywania studiów oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w działalności naukowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

Art. 109. [Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów]

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) szkole wyższej – oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych;”,

b) w pkt 17 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”,

c) w pkt 18 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

2) w art. 15a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych oraz z wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora będących częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu umożliwienia organom właściwym wierzyciela weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela.”.

Art. 110. [Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) w art. 4:

1) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kształcenia mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymania kredytów na zasadach określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

2) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;”.

Art. 111. [Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej]

W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141) w art. 2 w ust. 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) badania – badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) jednostka naukowa – podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

3) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) nowa technologia – technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług;

10) prace rozwojowe – prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

Art. 112. [Ustawa o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie]

W ustawie z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Dz. U. poz. 1110) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 113. [Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko]

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.14)) w art. 74a w ust. 2:

1) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:”;

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.”.

Art. 114. [Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia]

W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890) w art. 8c w ust. 1 w pkt 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), które są finansowane przez podmiot:”.

Art. 115. [Ustawa o pracownikach samorządowych]

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) w art. 6 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.”.

Art. 116. [Ustawa o organizacji rynku rybnego]

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 262 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zasięga w sprawie złożonego wniosku o umieszczenie w wykazie oznaczeń opinii podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), działających w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”;

2) w art. 10 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzący działalność w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;”.

Art. 117. [Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi]

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) w art. 43 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

Art. 118. [Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury]

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624, 1045 i 1443) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 pkt 6a otrzymuje brzmienie:

„6a) współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), oraz innymi podmiotami w zakresie działalności szkoleniowej oraz innych form doskonalenia zawodowego;”;

2) w art. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Do mienia i finansów Krajowej Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uczelni publicznych.”;

3) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) 3 członków wskazanych przez szkoły wyższe prowadzące kształcenie na kierunku prawo.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister Sprawiedliwości nie później niż na 3 miesiące przed dniem upływu kadencji członków Rady zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunku prawo o wskazanie kandydatów na członków Rady. Wskazanie kandydatów następuje najpóźniej na 30 dni przed dniem upływu kadencji członków Rady.”;

4) w art. 17 w ust. 4a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w programie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu dyplomowego.”;

5) w art. 19 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny szkoły wyższej działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych, wskazany przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród nauczycieli akademickich będących wykładowcami Krajowej Szkoły.”.

Art. 119. [Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji]

W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”;

2) w art. 40 w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jednostka uprawniona, o której mowa w ust. 9, zapewnia przeprowadzenie weryfikacji i sporządzenie raportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, przez osobę, która posiada wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia w zakresie: nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk społecznych lub nauk ekonomicznych oraz spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:”.

Art. 120. [Ustawa o finansach publicznych]

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 48 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 11, mogą dokonywać lokat wolnych środków w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na okres nie dłuższy niż 3 dni. Ograniczenie w zakresie terminu lokowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy środków w walutach obcych.”;

2) w art. 112 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;”;

3) w art. 169 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Do subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio.”;

4) w art. 179 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Blokowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może dotyczyć subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego oraz subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.”.

Art. 121. [Ustawa o dyscyplinie wojskowej]

W ustawie z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2024) w art. 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta lub doktoranta – żołnierzy, którzy odbywają studia lub kształcenie w szkole doktorskiej w uczelni wojskowej;”.

Art. 122. [Ustawa o izbach lekarskich]

W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami i instytutami w kraju i za granicą;”;

2) w art. 49 w ust. 5:

a) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) nazwę ukończonej uczelni i jej siedzibę;”,

b) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę podmiotu nadającego stopień;”.

Art. 123. [Ustawa o Służbie Więziennej]

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Uczelnia jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez Ministra Sprawiedliwości, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), posiadającą osobowość prawną, która może realizować proces dydaktyczny również poza swoją siedzibą z wykorzystaniem infrastruktury Służby Więziennej.”;

2) w art. 9 w ust. 2 w pkt 2a lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) programy studiów i studiów podyplomowych,”;

3) w art. 13a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnienie właściwych warunków realizacji studiów, studiów podyplomowych, szkoleń i doskonalenia zawodowego:”;

4) w art. 43a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) studia i studia podyplomowe na Uczelni.”;

5) w art. 43zq ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszom i pracownikom uczestniczącym w szkoleniach wstępnym, zawodowym i specjalistycznym oraz doskonaleniu zawodowym, organizowanych na Uczelni, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodku szkolenia Służby Więziennej i ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej, a także skierowanym na studia na Uczelni albo na studia podyplomowe na Uczelni przysługuje bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, gdy rodzaj i warunki pełnienia służby lub pracy lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia w ramach form kształcenia.”;

6) w art. 47 w ust. 1a w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) studia podyplomowe na Uczelni, lub”;

7) w art. 62a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odbywaniu studiów zgodnie z programem studiów;”;

8) w art. 62e:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozkład czasu służby kandydackiej określają programy studiów.”,

b) uchyla się ust. 3;

9) w art. 87 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku funkcjonariuszy nauczycieli oraz funkcjonariuszy nauczycieli akademickich w opiniowaniu służbowym ocenie podlega również wywiązywanie się z obowiązków wynikających odpowiednio z przepisów o systemie oświaty oraz przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

10) w art. 103 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby z przyczyn określonych w art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 8 i 10 oraz funkcjonariusz, którego stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2–8 przed upływem 5 lat od odbycia kursu przygotowawczego lub szkolenia zawodowego, a także studiów na Uczelni albo studiów podyplomowych na Uczelni, jest obowiązany zwrócić kwotę stanowiącą równowartość kosztów wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania oraz kosztów podróży służbowych otrzymanych w czasie kształcenia. Koszty te funkcjonariusz zwraca także w przypadku nieukończenia kursu przygotowawczego, szkolenia zawodowego lub przerwania studiów albo studiów podyplomowych z winy funkcjonariusza.”;

11) w art. 104 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przełożony ustala koszty wyżywienia, zakwaterowania i umundurowania otrzymane przez funkcjonariusza w czasie kursu przygotowawczego, szkolenia zawodowego lub studiów albo studiów podyplomowych na podstawie informacji Rektora, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej lub komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej.”;

12) art. 134a otrzymuje brzmienie:

„Art. 134a. Do wymiaru i czasu służby funkcjonariusza będącego nauczycielem akademickim stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określające czas pracy nauczyciela akademickiego.”;

13) w art. 146 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów albo studiów podyplomowych i naukę tę pobiera lub odbywa studia albo studia podyplomowe, jak również funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie aplikacji radcowskiej, legislacyjnej albo specjalizacji lekarskiej, udziela się płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze:”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich i obrony rozprawy doktorskiej lub przygotowania się do kolokwium habilitacyjnego – 28 dni;”;

14) art. 208d otrzymuje brzmienie:

„Art. 208d. Funkcjonariuszowi za wykonywanie zadań, o których mowa w art. 208 ust. 1 pkt 4, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości do 1219 zł.”.

Art. 124. [Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1669), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”,

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określa:”;

2) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych – należy przez to rozumieć program określony w ramach jednego ze strategicznych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych, określonego w polityce naukowej państwa.”;

3) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor jest powoływany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „Ministrem”. Kandydata na stanowisko Dyrektora wyłania się w drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, regulaminy konkursów na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 3, sposób wyłaniania komisji konkursowej, sposób publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i rzetelności procedury konkursowej.”;

4) w art. 5:

a) w ust. 1:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności naukowej;”,

– w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.15)), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6;”;

5) w art. 9 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 34a.”;

6) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Centrum, mając na uwadze zakres i skuteczność sprawowania przez Ministra nadzoru nad realizacją zadań Centrum.”;

7) w art. 12:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dziesięciu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki, gospodarki morskiej, informatyzacji, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa, środowiska, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, spośród osób będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą sprawy nauki.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności naukowej.”;

8) w art. 13:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Ewaluacji Nauki oraz Komitecie Polityki Naukowej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz w organach Narodowego Centrum Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.”,

b) w ust. 7:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;”,

– pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej;

7) przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;”,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.”;

9) w art. 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum.”;

10) w art. 16 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po jednym przedstawicielu Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;”;

11) w art. 17:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych na badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

12) w art. 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum.”;

13) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria wynagradzania pracowników Biura, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.”;

14) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, w tym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, są finansowane ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z rocznym planem finansowym Centrum, o którym mowa w art. 48 ust. 1.

3. Centrum może realizować programy badań naukowych lub prac rozwojowych, które nie zostały ustanowione w polityce naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz inne zadania Centrum finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa.”;

15) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji przez Centrum zadań, o których mowa w ust. 1, a także kryteria i warunki udziału w konkursach na wykonanie poszczególnych projektów, uwzględniając konieczność zapewnienia zgodności tych projektów z polityką naukową państwa oraz polityką obronności i bezpieczeństwa państwa.”;

16) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. Do zadań Centrum należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność naukową, w szczególności przez:

1) współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce;

2) wspieranie pozyskiwania przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, środków na działalność naukową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa.”;

17) w art. 30:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań aplikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”,

– pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„4a) finansowanie badań aplikacyjnych realizowanych w formie niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej oraz projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Centrum wspiera rozwój kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

18) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. W przypadku wyników:

1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny,

2) prac rozwojowych

– powstałych w ramach prac lub zadań finansowanych przez Centrum oraz know-how związanego z tymi wynikami, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny przysługuje podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, chyba że umowa między Centrum a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo decyzja o przyznaniu środków stanowi inaczej.

2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji zadań finansowanych przez Centrum stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293 i 1669).

3. Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny oraz autorskich praw majątkowych powstałych w wyniku realizacji projektu dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, jeżeli umowa ta tak stanowi.

4. W przypadku finansowania przez Centrum projektu dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Skarb Państwa może, w terminie do dwunastu miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, złożyć podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, pisemne oświadczenie o korzystaniu z utworu lub z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny powstałych w wyniku realizacji tego projektu. W takim przypadku Skarb Państwa uprawniony jest do nieodpłatnego korzystania z utworu na polach eksploatacji wymienionych w złożonym oświadczeniu, wybranych spośród wszystkich znanych na dzień zakończenia projektu, lub z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny na zasadzie licencji pełnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wraz z prawem do dokonywania dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji oraz prawem do udzielania sublicencji. Skarb Państwa reprezentowany jest w tych sprawach przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, a przy braku takiego wskazania – Ministra Obrony Narodowej.

5. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układów scalonych, wyhodowanych albo odkrytych i wyprowadzonych odmian roślin, uzyskanych przez pracownika uczelni publicznej w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni, stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

6. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układów scalonych, wyhodowanych albo odkrytych i wyprowadzonych odmian roślin, uzyskanych przez pracownika instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tym instytucie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475).”;

19) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, w tym:

1) przeznaczenie pomocy,

2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,

3) sposób kumulowania pomocy,

4) maksymalne wielkości pomocy

– z uwzględnieniem celów polityki naukowej państwa.”;

20) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Działalność Centrum podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.

2. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

3. Audyt obejmuje działalność Centrum w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.”;

21) w art. 37:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, o których mowa w pkt 1, albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;”,

– uchyla się pkt 2 i 3,

– uchyla się pkt 5a,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku projektu zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje promesę finansowania. Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo grupę podmiotów, o której mowa w ust. 1 pkt 1a.”;

22) w art. 39 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) planowaną współpracę przy wykonywaniu projektu między podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i przedsiębiorcami;”;

23) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb realizacji zadań Centrum, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i bezstronności procedury oceny wniosków i wyboru projektów do finansowania.”;

24) w art. 48:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych ustala dla Centrum wysokość środków finansowych w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister zwiększa wysokość środków finansowych ustalanych w planie finansowym dotyczącym części budżetu państwa przeznaczonej na szkolnictwo wyższe i naukę na zadania realizowane przez Centrum wraz ze wzrostem finansowego udziału podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w realizację tych zadań.”.

Art. 125. [Ustawa o Narodowym Centrum Nauki]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum statut, w którym określi:”;

2) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) badaniach podstawowych – należy przez to rozumieć badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”,

b) uchyla się pkt 3;

3) w art. 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informację o ogłoszeniu konkursu Rada przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „Ministrem”.”,

b) w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.16)), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.”;

4) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do kandydatów na zastępcę Dyrektora stosuje się przepisy art. 4 ust. 4 pkt 1–3, 5 i 6.”;

5) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursów na stanowiska, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1, sposób wyłaniania komisji konkursowej, sposób publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i rzetelności procedury konkursowej.”;

6) w art. 9 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 43a.”;

7) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Centrum, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.”;

8) w art. 12 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) reprezentujące różne dziedziny nauki i środowiska naukowe;”;

9) w art. 14:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zespół Identyfikujący, w terminie 2 miesięcy przed upływem kadencji Rady, sporządza i przekazuje Ministrowi listę co najmniej dwudziestu czterech kandydatów na członków Rady, spośród osób zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadające kategorię naukową A+ albo A, oraz przez organizacje reprezentujące środowisko naukowe, kierując się:”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin nauki;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady, kierując się potrzebą zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin nauki i różnych rodzajów podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

10) w art. 15:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zespole Identyfikującym, Komisji Ewaluacji Nauki i Komitecie Polityki Naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz w organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.”,

b) w ust. 6:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;”,

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Rady Głównej Instytutów Badawczych;

5) członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.”;

11) w art. 17 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum.”;

12) w art. 20:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań;”,

– dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) finansowanie nagrody Narodowego Centrum Nauki przyznawanej zgodnie z regulaminem określonym przez Radę i zatwierdzonym przez Ministra.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Centrum przeznacza nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5. Centrum, za zgodą Ministra, może zlecać wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań podstawowych jednostkom organizacyjnym działającym na rzecz upowszechniania nauki.”;

13) w art. 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dyscyplin nie można łączyć z zatrudnieniem w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

14) art. 27 i art. 28 otrzymują brzmienie:

„Art. 27. 1. W konkursie na realizację projektu badawczego mogą brać udział:

1) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, o których mowa w pkt 1, albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;

3) centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);

4) centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;

5) biblioteki naukowe;

6) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141 i 1669);

7) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) osoby fizyczne;

9) przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1–7.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępując do konkursu, przedstawiają oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.

3. W przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–7 i 9, wskazanemu we wniosku jako podmiot realizujący, który zobowiązany jest zatrudnić wnioskodawcę.

4. Dyrektor, na wniosek kierownika projektu badawczego, może wyrazić zgodę na zmianę podmiotu realizującego projekt po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–7 i 9, realizujący projekt i podmiot przejmujący realizację projektu.

Art. 28. 1. W konkursach na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora mogą brać udział młodzi naukowcy w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9, w którym osoba, o której mowa w ust. 1, prowadzi działalność naukową.”;

15) w art. 30 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

16) w art. 31:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) imię i nazwisko kierownika projektu badawczego oraz nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, będącego wnioskodawcą;”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) nazwę podmiotu realizującego, który zobowiązany jest zatrudnić wnioskodawcę – w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną.”;

17) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania środków finansowych na badania zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2, są podejmowane przez Dyrektora w drodze decyzji w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków.”;

18) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor zawiera z podmiotem, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9, w którym projekt badawczy ma być realizowany, i z kierownikiem projektu badawczego umowę o realizację i finansowanie tego projektu.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kontrolę w siedzibie podmiotu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9, przez wyznaczony przez Dyrektora zespół kontrolujący;”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor dokonuje rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego finansowanego przez Centrum po przyjęciu sprawozdania finansowego przedłożonego przez podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9, oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej projektu dokonanej przez Zespół Ekspertów oraz Radę.”;

19) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor zawiera umowę z podmiotem, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9, w którym prowadzi działalność naukową osoba, której przyznano stypendium doktorskie lub środki na staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.”;

20) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. W przypadku wyników:

1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny,

2) prac rozwojowych

– powstałych w ramach prac lub zadań finansowanych przez Centrum oraz know-how związanego z tymi wynikami, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny przysługuje podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, chyba że umowa między Centrum a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo decyzja o przyznaniu środków stanowi inaczej.

2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji zadań finansowanych przez Centrum stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293 i 1669).

3. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, uzyskanych przez pracownika uczelni publicznej w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4. Do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, uzyskanych przez pracownika instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tym instytucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475).”;

21) w art. 37 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, w tym:”;

22) w art. 43 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonuje kontroli, o której mowa w art. 427 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

23) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:

„Art. 43a. 1. Działalność Centrum podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.

2. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

3. Audyt obejmuje działalność Centrum w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.”.

Art. 126. [Ustawa o instytutach badawczych]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić:

1) kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych, związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi,

2) inne formy kształcenia

– na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Instytut prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych uczestniczy w systemie ochrony zdrowia.”;

3) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów tworzy instytut, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego ze względu na planowaną działalność instytutu, złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

4) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, dokonuje połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu.”;

5) w art. 9:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Instytut badawczy może być włączony do uczelni publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do instytutu przekształconego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub włączonego do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów.”;

6) w art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Decyzję o komercjalizacji instytutu może podjąć minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.”;

7) w art. 13 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

8) w art. 15 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Prawo do patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny, którego właścicielem jest instytut podlegający likwidacji lub instytut, w stosunku do którego może być ogłoszona upadłość, jest wyłączone z postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego oraz podlega przekazaniu innemu instytutowi w trybie i na warunkach określonych w decyzji ministra nadzorującego.”;

9) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa w art. 7 ust. 1, jego majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa. O przeznaczeniu majątku decyduje minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem art. 15.”;

10) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, nie stosuje się przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182).”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra nadzorującego, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.”;

11) w art. 18:

a) w ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;

2) patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych oraz wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny;”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Instytut osiąga przychody z subwencji i dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 9 i art. 21 ust. 6, oraz z innych źródeł.”;

12) w art. 21 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Status państwowego instytutu badawczego może być nadany instytutowi na wniosek ministra nadzorującego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się ocenę dotychczasowej działalności instytutu dokonaną przez Komisję Ewaluacji Nauki działającą na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej „Komisją”, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz o ich wynikach, liczbie zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacjach oraz o stanie majątkowym tego instytutu umożliwiającym właściwą realizację zadań.”;

13) w art. 24 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) tworzy szkoły doktorskie;”;

14) w art. 29 w ust. 2:

a) pkt 14–16 otrzymują brzmienie:

„14) przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;

15) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;

16) ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez instytut;”,

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;”;

15) w art. 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada Główna Instytutów Badawczych opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki naukowej państwa oraz w sprawach warunków i zasad działania instytutów, które przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrom nadzorującym.”;

16) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. 1. Do kompetencji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki należy ocena poziomu działalności naukowej instytutu oraz zgodności działalności instytutu z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 i 2.

2. Podstawą oceny jest ewaluacja jakości działalności naukowej przeprowadzana przez Komisję, w trybie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

17) uchyla się art. 37a;

18) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Pracownikiem naukowym może być osoba zatrudniona na stanowisku:

1) profesora;

2) profesora instytutu;

3) adiunkta;

4) asystenta.

2. Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora.

3. Na stanowisku profesora instytutu może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora, a w przypadku osoby na stałe zamieszkującej za granicą – co najmniej stopień doktora.

4. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca stopień doktora.

5. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

6. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem. Kryteria i tryb przeprowadzania i ogłaszania konkursu określa statut instytutu. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się także na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się:

1) do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

2) w przypadku zatrudnienia na czas określony pracownika naukowego:

a) skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową,

b) na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę lub środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

c) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż trzy lata.”;

19) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony na stanowisku profesora lub profesora instytutu z pracownikiem naukowym posiadającym tytuł profesora może nastąpić na podstawie mianowania. Mianowania dokonuje dyrektor. Osobę pełniącą funkcję dyrektora na stanowisko profesora mianuje minister nadzorujący instytut.”;

20) w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego zatrudnionego na stanowisku profesora lub profesora instytutu wygasa z końcem roku, w którym ukończył on 70. rok życia.”;

21) w art. 54 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w drugiej instancji – komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w składzie trzech członków.”;

22) w art. 55:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisję dyscyplinarną, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, powołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Obsługę komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonują komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

23) w art. 57:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rzecznika dyscyplinarnego w instytucie powołuje rada naukowa instytutu, a rzecznika dyscyplinarnego przy komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki trwa 4 lata.”;

24) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, w tym przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, możliwość zawieszania i wznawiania postępowania dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z zachowaniem przejrzystości tych postępowań oraz zapewnieniem bezstronności osób przeprowadzających te postępowania.”.

Art. 127. [Ustawa o Polskiej Akademii Nauk]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2:

a) pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) prowadzenie działalności naukowej;

2) wspieranie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);

3) kształcenie w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki oraz wykorzystywania wyników działalności naukowej w praktyce;”,

c) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) współpraca z uczelniami, federacjami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie działalności naukowej;

9) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności naukowej w celu wdrożenia jej wyników;”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Akademią, w tym nad jednostkami naukowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii w zakresie zgodności działania ich organów z przepisami ustawy, statutem Akademii lub statutami jednostek naukowych, z wyłączeniem gospodarki finansowej. Prezes Akademii przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Akademii oraz ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania.

2. Prezes Rady Ministrów może uchylić uchwałę organów Akademii, niedotyczącą prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami ustawy lub statutem Akademii. Wniosek w sprawie uchylenia uchwały organów Akademii, dotyczącej gospodarki finansowej, składa do Prezesa Rady Ministrów minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Uchylenie uchwały następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały.”;

3) uchyla się art. 6;

4) w art. 7 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) senatu uczelni posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, lub

4) pięciu osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem, wśród których co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za granicą na stanowisku profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł profesora nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

5) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkiem zagranicznym może zostać osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego albo osoba posiadająca obywatelstwo polskie na stałe zamieszkała za granicą i zatrudniona w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.”;

6) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość uposażenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres obowiązków realizowanych przez członków Akademii.”;

7) w art. 19 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”;

8) w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes i wiceprezesi Akademii w trakcie trwania kadencji nie mogą pełnić funkcji dyrektora lub zastępcy dyrektora w jednostce naukowej Akademii oraz funkcji rektora lub funkcji kierowniczej w uczelni.”;

9) w art. 24 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zgody nie wymaga dokonanie czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych Akademii, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.”;

10) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po przeprowadzeniu audytu Prezes Akademii przedkłada niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyniki audytu wraz ze stanowiskiem Prezydium Akademii.”;

11) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydział uczestniczy w wykonywaniu zadań Akademii w dyscyplinach naukowych objętych zakresem jego działania.”;

12) w art. 31:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Utworzenie i likwidacja oddziału wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego Akademii, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”,

b) w ust. 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) upowszechnianie i promocja działalności naukowej;”;

13) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów, uwzględniając kwalifikacje poszczególnych osób, pełnione funkcje oraz zakres realizowanych przez nie obowiązków.”;

14) w art. 36 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników działalności naukowej;”;

15) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu promowania działalności naukowej prowadzonej przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej tworzy się akademię młodych uczonych.”;

16) w art. 40 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce oraz tryb jej prac i sposób wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposób finansowania, mając na uwadze zapewnienie jej sprawnego działania.”;

17) w art. 43 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) istnieje potrzeba prowadzenia w sposób ciągły działalności naukowej, która ze względu na swój zakres, skalę lub charakter nie może być prowadzona przez inne podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz do prowadzenia tej działalności jest potrzebna znaczna koncentracja pracowników naukowych oraz odpowiednia aparatura badawcza;

2) zostanie zapewniona niezbędna liczba pracowników, nie mniejsza niż 12 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, o kwalifikacjach odpowiednich do prowadzenia działalności naukowej;”;

18) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. Uchwałę o utworzeniu instytutu podejmuje Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii złożony po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu. Utworzenie instytutu wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o którą występuje Prezes Akademii.”;

19) w art. 49 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:”;

20) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. 1. Do zadań instytutu należy prowadzenie działalności naukowej, w szczególności istotnej dla rozwoju kraju, upowszechnianie oraz wdrażanie wyników tej działalności.

2. Instytut może organizować pracownie gościnne w celu prowadzenia działalności naukowej przez pracowników uczelni i innych podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Instytut może prowadzić:

1) kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych,

2) inne formy kształcenia związane z działalnością instytutu

– na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4. Wynik ewaluacji jakości działalności naukowej instytutu, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowi podstawę stwierdzenia zgodności działalności instytutu z kierunkami, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8, oraz prawidłowości realizacji zadań przez instytut.”;

21) w art. 53:

a) w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Kandydatem na dyrektora instytutu może być także obywatel innego państwa lub obywatel polski, który uzyskał za granicą stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, o którym mowa w art. 328 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, albo stopień uznany za równoważny z polskim stopniem zgodnie z art. 328 ust. 3 tej ustawy.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 3, skład i zadania komisji konkursowej, sposób ogłaszania konkursu, tryb postępowania komisji konkursowej i sposób wyłaniania przez nią kandydatów na stanowisko dyrektora, z zachowaniem zasady jawności i przejrzystości tej procedury.”;

22) w art. 54:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dyrektor tworzy szkoły doktorskie.”,

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych instytutu, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, nie stosuje się przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”;

23) w art. 55:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada naukowa instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością instytutu, dbając w szczególności o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”,

b) w ust. 2:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przeprowadza postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, w ramach posiadanych uprawnień;”,

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) ustala programy studiów podyplomowych i programy kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez instytut;”,

– po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) wykonuje zadania związane z:

a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,

b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia

– zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650).”,

– uchyla się pkt 8–10;

24) w art. 56 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoby z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnione w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybierani przez nie przedstawiciele;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osoby z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2;”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wybrany przedstawiciel doktorantów, jeżeli instytut prowadzi kształcenie doktorantów;”,

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze względu na specjalność naukową, nie więcej niż cztery osoby spoza instytutu wyróżniające się wiedzą i znaczącym dorobkiem w dyscyplinie objętej zakresem działania instytutu, posiadające co najmniej stopień doktora.”;

25) w art. 57 w ust. 6:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) inicjowanie i koordynowanie udziału podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w międzynarodowych programach badawczych;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) współdziałanie w organizowaniu szkoły doktorskiej;”;

26) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Akademia może utworzyć, na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub samorządowej, wspólny instytut z uczelniami publicznymi lub z innymi podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wspólny instytut może być utworzony na podstawie bezpośrednich porozumień z tymi uczelniami lub innymi podmiotami. Przepisy art. 43 i art. 61–65 stosuje się odpowiednio.”;

27) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Utworzenie za granicą instytutu lub filii instytutu następuje na wniosek Prezydium Akademii, w drodze porozumienia zawartego między ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki a właściwym organem administracji państwa, na terytorium którego ma zostać utworzony instytut lub filia instytutu.”;

28) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii lub dyrektora instytutu złożony po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, uzgodniony z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, podejmuje uchwałę o połączeniu, podziale, reorganizacji lub likwidacji instytutu.”;

29) w art. 65 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prawo do patentu na wynalazek, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego oraz prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny, których właścicielem jest instytut podlegający likwidacji lub instytut, który może być postawiony w stan upadłości, stają się własnością Akademii. Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii, podejmuje uchwałę o ich przeznaczeniu. W przypadku przekazania prawa innemu instytutowi lub innemu podmiotowi uchwała Prezydium Akademii określa warunki i tryb przekazania oraz sposób wykorzystania tego prawa do celów komercyjnych.”;

30) w art. 66:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) włączony do uczelni publicznej, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do instytutu przekształconego w instytut badawczy lub włączonego do instytutu badawczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów.”;

31) w art. 68:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Pomocnicze jednostki naukowe Akademii tworzy, łączy, dzieli, reorganizuje i likwiduje Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, z zastrzeżeniem ust. 3. Do tworzenia i likwidacji pomocniczej jednostki naukowej stosuje się przepisy art. 44, art. 45 i art. 65.

3. Zagraniczną stację naukową tworzy, łączy, dzieli, reorganizuje, likwiduje lub przekształca w instytuty Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Statut zagranicznej stacji naukowej określający profil zadaniowy stacji nadaje Prezes Akademii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw zagranicznych.”;

32) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutu, szczegółowy tryb tworzenia i likwidacji pomocniczej jednostki naukowej, sposób komisyjnego ustalania majątku i jego przekazywania oraz sposób uregulowania zobowiązań i uprawnień pracowników jednostek naukowych, mając na uwadze poprawę jakości prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz potencjału naukowego jednostek naukowych, a także racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi oraz majątkiem tych jednostek naukowych.”;

33) uchyla się art. 70a;

34) po art. 70a dodaje się art. 70b w brzmieniu:

„Art. 70b. 1. Prezes Akademii może przyznać stypendium na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w pomocniczej jednostce naukowej Akademii przez naukowca z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.

2. Prezes Akademii może upoważnić dyrektora pomocniczej jednostki naukowej, w której naukowiec z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe, do przyznania stypendium.

3. Stypendium jest wypłacane ze środków, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1.

4. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Prezes Akademii.”;

35) w art. 78 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Środki pochodzące z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, są klasyfikowane w dziale „Szkolnictwo wyższe i nauka” i ujmowane w wyodrębnionej części budżetu państwa – „Polska Akademia Nauk”, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Prezes Akademii wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budżetem Akademii. W zakresie, o którym mowa w ust. 2, Prezes Akademii podlega ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

36) w art. 79:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) upowszechnianie i promocję działalności naukowej;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz w ust. 3, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ze środków ujętych w części budżetu państwa „Polska Akademia Nauk”, jeżeli działalność ta nie jest finansowana ze środków finansowych ujętych w części budżetu państwa „Szkolnictwo wyższe i nauka”.”;

37) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. Przychody, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 6–9, Akademia przeznacza na realizację zadań statutowych, w szczególności na rozwój nauki, w tym na promowanie nowatorskich badań, dofinansowywanie inwestycji wspomagających działalność naukową, promowanie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez przyznawanie stypendiów naukowych przez Prezesa Akademii, a także na koszty utrzymania mienia Akademii, w tym remonty, przebudowy lub rozbudowy i inne inwestycje, oraz finansowanie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Środki te, niewydatkowane w danym roku, przechodzą na rok następny.”;

38) w art. 83 ust. 1–1b otrzymują brzmienie:

„1. Akademia i jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych. Każda z tych czynności wymaga uprzedniego zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

1a. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji administracyjnej, sprzeciwić się dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1.

1b. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nie wniósł sprzeciwu. Zgłoszona czynność niedokonana w ciągu roku od dnia doręczenia zgłoszenia wymaga dokonania nowego zgłoszenia.”;

39) w art. 84 ust. 4–6 otrzymują brzmienie:

„4. Plan jest uchwalany przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii i podlega zatwierdzeniu w ciągu 21 dni przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

5. Sprawozdania budżetowe z wykonania planu sporządza Prezes Akademii w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym i przedstawia je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

6. Instytuty prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności z przydzielonych im środków publicznych, a także z innych środków pozyskiwanych przez instytuty, w tym z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 94c ust. 2, oraz z części środków przysługujących instytutom z tytułu komercjalizacji przez pracownika instytutu wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.”;

40) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb finansowania i gospodarki finansowej Akademii oraz gospodarki finansowej jej instytutów, sposób sporządzania planu finansowego, sprawozdawczości i rozliczania kosztów przez Akademię i jej instytuty, z zachowaniem zasady prawidłowej gospodarki majątkiem Akademii i jej instytutów.”;

41) w art. 88 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) profesora;

2) profesora instytutu;”,

b) uchyla się pkt 3;

42) art. 89 otrzymuje brzmienie:

„Art. 89. 1. Na stanowisku profesora można zatrudnić osobę, która posiada tytuł profesora.

2. Na stanowisku profesora instytutu można zatrudnić osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a w przypadku osoby na stałe zamieszkującej za granicą – co najmniej stopień doktora.

3. Na stanowisku adiunkta można zatrudnić osobę, która posiada co najmniej stopień doktora.

4. Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

5. Na stanowisku specjalisty lub głównego specjalisty do spraw obsługi środowiskowej aparatury badawczej, o których mowa w art. 88 ust. 2, można zatrudnić osobę, która posiada stopień doktora lub tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

6. Przy zatrudnianiu na stanowisku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, cudzoziemca lub obywatela polskiego, który stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki, tytuł w dziedzinie nauki lub tytuł w dziedzinie sztuki uzyskał za granicą, można odstąpić od wymagań określonych w ust. 1–3.

7. Przy zatrudnianiu na stanowisku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, cudzoziemca lub obywatela polskiego, który uzyskał za granicą co najmniej tytuł zawodowy, można odstąpić od wymagań określonych w ust. 4 i 5.”;

43) art. 91 otrzymuje brzmienie:

„Art. 91. 1. Stosunek pracy na stanowisku profesora lub profesora instytutu nawiązuje się na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie osobę posiadającą tytuł profesora. Wyłącznie na podstawie umowy o pracę można zatrudnić osobę, która:

1) posiada ustalone prawo do emerytury lub renty;

2) jest zatrudniona w jednostce naukowej Akademii w niepełnym wymiarze czasu pracy;

3) jest zatrudniona na podstawie mianowania w innym podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Stosunek pracy z innymi pracownikami naukowymi niż określeni w ust. 1 nawiązuje się przez zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, niezbędny do wykonania określonego zadania badawczego.

3. Mianowania na stanowisko profesora i profesora instytutu dokonuje Prezes Akademii, na wniosek dyrektora właściwej jednostki naukowej, po uzyskaniu opinii rady naukowej.

4. Umowę o pracę zawiera dyrektor właściwej jednostki naukowej.

5. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem ogłaszanym na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. Sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe ustala rada naukowa instytutu lub dyrektor pomocniczej jednostki naukowej.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony pracownika naukowego:

1) skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową;

2) na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego w trybie konkursowym ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę lub środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

3) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż trzy lata.”;

44) uchyla się art. 92;

45) w art. 94 w ust. 6 uchyla się pkt 2 i 3;

46) art. 100 otrzymuje brzmienie:

„Art. 100. Pracownik naukowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej 3 lat w instytucie ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku według zasad i trybu określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

47) w art. 102 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego zatrudnionego na stanowisku profesora lub profesora instytutu wygasa z końcem roku, w którym ukończył on 70. rok życia.”;

48) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii oraz tryb przyznawania innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą, uwzględniając kwalifikacje poszczególnych osób, pełnione funkcje oraz zakres realizowanych obowiązków.”;

49) w art. 113 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców przy komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 110 ust. 1 pkt 2, powołuje Prezes Akademii spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.”;

50) art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Art. 117. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z zachowaniem przejrzystości tych postępowań oraz zapewnieniem bezstronności osób przeprowadzających te postępowania.”.

Art. 128. [Ustawa o sporcie]

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu odpowiednio w środowisku szkolnym i akademickim.”.

Art. 129. [Ustawa o ochronie informacji niejawnych]

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów uwzględni odrębności wynikające z wydawania zaświadczeń przez ABW i SKW oraz pełnomocników ochrony oraz sposób ustalania kosztów na potrzeby ich rozliczania w ten sposób, że ich wysokość nie może przekroczyć 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629).”;

2) w art. 53 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokość kwoty bazowej w postaci kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;”;

3) w art. 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich zwrotu, uwzględniając, że wysokość kosztów nie powinna przekroczyć 7-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.”.

Art. 130. [Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym]

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650 i 907) w art. 46 w ust. 1 w pkt 6 w lit. a tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„– ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),”.

Art. 131. [Ustawa o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia]

W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 494 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, finansuje się także ze środków finansowych przyznawanych Centrum na podstawie przepisów odrębnych, w tym przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947 i 1669).”.

Art. 132. [Ustawa o działalności leczniczej]

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz doktoranci mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach kształcenia w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści kształcenia.”;

2) w art. 89 w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez studentów, doktorantów lub nauczycieli akademickich i zasady postępowania w przypadku naruszenia przez nich porządku ustalonego przez udostępniającego;”;

3) w art. 92 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Nauczyciele akademiccy uczelni medycznych oraz doktoranci w uczelniach medycznych lub federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących działalność naukową w zakresie nauk medycznych są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 89 ust. 1, albo w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 89 ust. 2 i 3:”;

4) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu:

„Art. 92a. Przepisy art. 89–92 stosuje się odpowiednio do innej uczelni prowadzącej kształcenie i działalność naukową w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.”.

Art. 133. [Prawo geologiczne i górnicze]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629 i 1637) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 1. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii I–IX może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz odbyła praktykę zawodową, odpowiednią do poziomu i kierunku ukończonych studiów, zwaną dalej „praktyką”, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a.

2. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii XIII może ubiegać się osoba, która posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły nadające prawo używania tytułu zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a, lub dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz odbyła praktykę, określone w tych przepisach.

3. Zakres ukończonych studiów, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się na podstawie:

1) nazw kierunków studiów lub

2) nazw specjalności, lub

3) wykazu przedmiotów lub efektów uczenia się, określonych w szczególności w suplemencie do dyplomu, indeksie lub zaświadczeniu o przebiegu studiów, z tym że studiami umożliwiającymi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych są te studia, które obejmowały co najmniej dwie nauki geologiczne w zakresie wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie przynajmniej 6 punktów ECTS lub obejmujących przynajmniej 60 godzin kształcenia.

4. Praktyką jest udział w:

1) wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub wykonywaniu prac kartografii geologicznej, lub wykonywaniu w terenie badań geofizycznych, lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi;

2) sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych lub projektowaniu i dokumentowaniu prac kartografii geologicznej albo badań geofizycznych.

5. Praktykę można rozpocząć w przypadku osób ubiegających się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w:

1) kategorii I–IX – po zaliczeniu czwartego semestru studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o których mowa w ust. 1, lub po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, o których mowa w ust. 1;

2) kategorii XIII – po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły nadającego prawo używania tytułu zawodowego lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a, lub po zaliczeniu czwartego semestru studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o których mowa w ust. 2, lub po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, o których mowa w ust. 2.

6. Do okresu praktyki zalicza się praktykę objętą programem studiów na studiach, o których mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że jest prowadzona na podstawie umowy dotyczącej praktyki, zawartej między uczelnią a przedsiębiorstwem geologicznym lub górniczym.

7. Praktykę odbywa się pod nadzorem osób uprawnionych do wykonywania takich samych czynności objętych kwalifikacjami, o których stwierdzenie posiadania ubiega się osoba odbywająca praktykę.

8. Praktyką jest także udział osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym organ administracji geologicznej w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych. W stosunku do tych osób przepisu ust. 7 nie stosuje się.”;

2) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres ukończonych studiów potwierdza się na podstawie:

1) nazw kierunków studiów lub

2) nazw specjalności, lub

3) wykazu przedmiotów lub efektów uczenia się, określonych w suplemencie do dyplomu.”;

3) w art. 65 w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o przeprowadzenie ponownego egzaminu składa się nie później niż przed upływem roku od dnia egzaminu, z którego kandydat uzyskał wynik negatywny.”;

4) w art. 67 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Członkom komisji egzaminacyjnej, biorącym udział w egzaminie o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie geologii, odbywającym się poza miejscowością ich zamieszkania, przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629). Czynności pracodawcy określone w tych przepisach w odniesieniu do tych osób wykonuje minister właściwy do spraw środowiska.”;

5) art. 68 otrzymuje brzmienie:

„Art. 68. Koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów, w tym koszty, o których mowa w art. 67, pokrywa się ze środków zaplanowanych w budżecie państwa, w częściach właściwych dysponentów.”.

Art. 134. [Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej]

W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 52 uchyla się ust. 4;

2) w art. 53 uchyla się ust. 4;

3) w art. 54:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kształcenie kliniczne odbywa się w podmiotach leczniczych, pod kierunkiem wykładowców pielęgniarstwa lub położnictwa oraz przy pomocy innych specjalistów, w szczególności pielęgniarek i położnych. Kształcenie kliniczne jest praktyką zawodową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”,

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące:”;

4) w art. 57 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W posiedzeniach Krajowej Rady uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia i przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

5) w art. 58 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ocena, czy uczelnia ubiegająca się o akredytację dla studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo na określonym poziomie spełnia standardy kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

6) w art. 59:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem uzyskania akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo na określonym poziomie jest zapewnienie:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw zdrowia udziela akredytacji dla studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo na określonym poziomie po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego przez Krajową Radę.”.

Art. 135. [Ustawa o bezpieczeństwie morskim]

W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181 i 1137) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiązek zdania egzaminu kwalifikacyjnego na poziomie operacyjnym przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną nie dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w uczelniach, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, na kierunkach i w specjalnościach wskazanych w certyfikacie uznania, o którym mowa w art. 75 ust. 8, potwierdzający uzyskanie zakładanych efektów uczenia się, jeżeli egzamin dyplomowy spełnia warunki do uznania go za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym.”;

2) w art. 74 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) uczelnie morskie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

2) uczelnie inne niż w pkt 1,”.

Art. 136. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi]

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1473) w art. 33 w ust. 1:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów;”;

2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) stypendiów i zapomóg otrzymywanych przez studentów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

Art. 137. [Ustawa o współpracy rozwojowej]

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 17 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”.

Art. 138. [Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich]

W ustawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 925) w art. 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) posiada wykształcenie wyższe, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), w zakresie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych, humanistycznych lub prawnych;”.

Art. 139. [Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi]

W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604) w art. 7 w ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290), przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych”.

Art. 140. [Ustawa o cudzoziemcach]

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) naukowiec – cudzoziemca posiadającego co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający w Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu, umożliwiający ubieganie się o nadanie stopnia doktora;”;

2) w art. 60 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia w szkole doktorskiej;”;

3) w art. 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub kształcenie w szkole doktorskiej, w tym kontynuacja lub uzupełnienie studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”;

4) w art. 114 w ust. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest doktorantem w Rzeczypospolitej Polskiej, lub”;

5) w art. 144:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo w szkole doktorskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej, zwanych dalej „studiami”, także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełnione są łącznie następujące warunki:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenia w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej udziela się także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach i spełnia warunki określone w ust. 1.”;

6) art. 145 otrzymuje brzmienie:

„Art. 145. 1. Pierwszego zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, cudzoziemcowi, który podejmuje studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, udziela się na okres 15 miesięcy.

2. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144 ust. 1, uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia cudzoziemcowi, który podejmuje studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów przedłużony o 3 miesiące.

3. Zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 2, udziela się na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w celu kształcenia się na studiach przedłużony o 3 miesiące.

4. Kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 144, udziela się na okres studiów lub na okres kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych studiach przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.”;

7) w art. 148a:

a) w ust. 1 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) kierunek studiów, a w przypadku szkoły doktorskiej – dyscypliny naukowe albo artystyczne;

9) określenie rodzaju studiów i informację o ich odpłatności.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a, mając na uwadze konieczność uzyskania informacji niezbędnych do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, oraz ujednolicenia danych zawartych w zaświadczeniu i jego formy.”;

8) w art. 151:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanym dalej „jednostką naukową”, zatwierdzoną w tym celu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie decyzji oraz gdy cudzoziemiec przedstawi:”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się także cudzoziemcowi, który posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą instytucją naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 2, zamiast umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartą z instytucją naukową mającą siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”,

c) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może wydać decyzję o odmowie przedłużenia okresu zatwierdzenia albo o cofnięciu zatwierdzenia jednostki naukowej w przypadku, gdy:”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Aktualna lista zatwierdzonych jednostek naukowych jest ogłaszana w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

9) w art. 155 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zamierza prowadzić, w ramach kształcenia w szkole doktorskiej, działalność naukową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub

2) jest oddelegowany przez instytucję naukową z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do jednostki naukowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

10) w art. 156 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostka naukowa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach projektu badawczego, którego dotyczyła umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego, w terminie 2 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy.”;

11) w art. 159 w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą instytucją naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”.

Art. 141. [Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa]

W ustawie z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) offsetobiorca – podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290, z późn. zm.18)), z miejscem zamieszkania albo siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także jednostkę sektora finansów publicznych oraz podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 26 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”.

Art. 142. [Ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej]

W ustawie z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 601) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności inżynierii satelitarnej w kooperacji z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), oraz zagranicznymi uczelniami lub instytucjami naukowymi;”;

2) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru – po zasięgnięciu opinii Rady Agencji, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – na 5-letnią kadencję.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Prezes Rady Ministrów może odwołać Prezesa Agencji – po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – przed upływem kadencji w przypadku:”;

3) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wiceprezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki. Przed powołaniem wiceprezesa do spraw nauki oraz wiceprezesa do spraw obronnych Prezes Rady Ministrów dodatkowo zasięga opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Ministra Obrony Narodowej. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesa.”;

4) w art. 14 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – na jego wniosek,”.

Art. 143. [Prawo o aktach stanu cywilnego]

W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 696) w art. 8 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,”.

Art. 144. [Ustawa o Karcie Dużej Rodziny]

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 1544) w art. 10 ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do Karty z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz z wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora będących częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu umożliwienia wójtowi weryfikacji prawa do Karty, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji Karty przez wójta.”.

Art. 145. [Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych]

W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1207) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli, które są hodowane wyłącznie do celów określonych w art. 3 lub których tkanki lub narządy są przeznaczone do wykorzystania w takich celach, mając na względzie zapewnienie ochrony tych zwierząt.”;

2) w art. 3 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) podstawowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),

b) aplikacyjnych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym badań translacyjnych polegających na przeniesieniu wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach do praktyki klinicznej, jeżeli ich celem jest:

– zapobieganie chorobom, diagnozowanie lub leczenie chorób lub dysfunkcji u ludzi, zwierząt lub roślin,

– ocena, wykrywanie, regulacja lub zmiana stanów fizjologicznych ludzi, zwierząt lub roślin,”;

3) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w ośrodku użytkownika, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

4) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, zakres programów szkoleń, praktyk i staży, o których mowa w art. 20 pkt 2 i 3, art. 21 i art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz wzory dokumentów potwierdzających ich ukończenie, mając na względzie zapewnienie uczestnikom szkoleń uzyskania wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności wymienionych w art. 20 i art. 21 oraz zadań, o których mowa w art. 24 ust. 1.”;

5) w art. 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ostateczną decyzję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wniosek, o którym mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

6) w art. 28 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:”;

7) w art. 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prowadzi rejestr w postaci elektronicznej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Hodowca, dostawca lub użytkownik wpisany do rejestru informuje na piśmie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o zmianie danych, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 3 i 4, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej zmiany.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dane zawarte w rejestrze, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 3 i 4, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

8) w art. 30:

a) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Użytkownik, na podstawie danych zawartych w ewidencji, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki corocznie, w terminie do dnia 31 marca, informacje dotyczące:”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Hodowca i dostawca przekazują ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki corocznie, w terminie do dnia 31 marca, informacje dotyczące zwierząt przeznaczonych do wykorzystania w procedurach.”;

9) w art. 33:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wniosków wynikających z rocznego sprawozdania podsumowującego wyniki kontroli hodowców, dostawców i użytkowników;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacje o udzielonych zgodach na przeprowadzenie doświadczeń, a w szczególności o liczbie i celach przeprowadzonych doświadczeń.”,

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

6. Dobre praktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, informacje o metodach alternatywnych oraz roczne sprawozdanie z kontroli, o którym mowa w art. 62, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

10) w art. 34:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W skład Komisji wchodzi 15 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w tym:”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. W posiedzeniach Komisji bierze udział przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza przewodniczącego Komisji spośród jej członków.”;

11) w art. 35:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje członka Komisji w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2.

2. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2, członek Komisji niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może odwołać członka Komisji w przypadku nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Komisji.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje nowego członka Komisji na okres do końca danej kadencji, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 34 ust. 1. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 34 ust. 4.”;

12) w art. 36:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nietechnicznych streszczeń doświadczeń.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Komisji informacje dotyczące przeprowadzonych ocen retrospektywnych i udostępnionych nietechnicznych streszczeń doświadczeń.”;

13) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Działalność Komisji i lokalnych komisji jest finansowana z części budżetu państwa będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

14) w art. 41 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:”;

15) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzór wniosku, opracowany przez Komisję, jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

16) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wzór nietechnicznego streszczenia doświadczenia, opracowany przez Komisję, jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

17) w art. 55 ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Ekspertowi za udział w przeprowadzeniu kontroli przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. Koszty związane z udziałem eksperta w przeprowadzeniu kontroli są finansowane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli oraz wysokość ich wynagrodzenia, z uwzględnieniem ich kwalifikacji oraz faktycznego nakładu pracy.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prowadzi listę ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli i udostępnia ją w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Lista zawiera imię i nazwisko oraz określenie wykształcenia, specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności eksperta.”;

18) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie przekazuje ostateczną decyzję, o której mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wraz z wnioskiem o wykreślenie hodowcy, dostawcy lub użytkownika z rejestru.”;

19) art. 61 i art. 62 otrzymują brzmienie:

„Art. 61. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki i Komisji informację o stwierdzonych naruszeniach będących podstawą do wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 69 ust. 1, 2 i 4, wraz z protokołem kontroli.

Art. 62. Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie informacji przekazanych przez powiatowych lekarzy weterynarii, corocznie składa ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Komisji sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli, nie później niż do dnia 30 czerwca.”;

20) art. 64 i art. 65 otrzymują brzmienie:

„Art. 64. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki pełni rolę krajowego punktu kontaktowego i współpracuje z Komisją Europejską oraz organami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Art. 65. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie informacji przekazanych przez Komisję, lokalne komisje, hodowców, dostawców i użytkowników oraz Głównego Lekarza Weterynarii, przekazuje Komisji Europejskiej:

1) corocznie – informacje dotyczące:

a) liczby, gatunków i pochodzenia zwierząt wykorzystywanych w procedurach,

b) celów i rodzajów doświadczeń, w których były wykorzystywane zwierzęta,

c) przypadków ponownego wykorzystania zwierząt w procedurach,

d) kategorii procedur oraz liczby zmian w zakresie ich kwalifikacji, z podaniem przyczyny tych zmian;

2) co 5 lat – informacje dotyczące wdrażania przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Komisji, corocznie w terminie do dnia 31 sierpnia zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, tryb przekazywania tych informacji oraz wzory formularzy, na których informacje te będą przekazywane, mając na uwadze zapewnienie prawidłowości i kompletności informacji przekazywanych Komisji Europejskiej, a także uwzględniając przepisy dotyczące sposobu przekazywania informacji o zwierzętach wykorzystywanych w doświadczeniach, wydane na podstawie art. 54 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.”;

21) w art. 71 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są uiszczane na rachunek bankowy ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna.”;

22) w art. 81 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekaże Komisji Europejskiej po raz pierwszy dane, o których mowa w art. 65 ust. 1:”.

Art. 146. [Ustawa o odnawialnych źródłach energii]

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276, 1544 i 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 15a otrzymuje brzmienie:

„15a) klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”;”;

2) w art. 136 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany po dniu 1 września 2005 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.19)) albo na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Art. 147. [Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym]

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 1075 i 1637) w art. 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska:

a) badawczo-dydaktycznego lub badawczego w uczelni,

b) naukowo-dydaktycznego lub naukowego w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)

– ani wykonywać innych zajęć zawodowych;”.

Art. 148. [Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej]

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000) w art. 70 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku uznania przez Komisję studiów wyższych, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zawiera z uczelnią umowę, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).”.

Art. 149. [Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty]

W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 i 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 67 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanych dalej „punktami ECTS”, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz złożyła Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, zwany dalej „PEF”, z wynikiem pozytywnym, albo”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz złożyła z wynikiem pozytywnym PEF, albo”;

2) w art. 44 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.”;

3) w art. 45 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów.”.

Art. 150. [Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji]

W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustawa nie określa wymogów walidacji i certyfikowania, zasad zapewniania jakości nadawania kwalifikacji oraz zasad nadzoru nad nadawaniem kwalifikacji w zakresie kwalifikacji uzyskiwanych w systemie oświaty oraz w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.”;

2) w art. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) edukacja formalna – kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), albo kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669);”,

b) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) kwalifikacje cząstkowe – kwalifikację w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267); kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; kwalifikacje nadawane po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 tej ustawy, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669) oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669); kwalifikacje uregulowane i kwalifikacje rynkowe;

10) kwalifikacje pełne – kwalifikacje, które są nadawane wyłącznie w ramach systemu oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po ukończeniu kształcenia specjalistycznego, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz po uzyskaniu stopnia doktora w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) kwalifikacje uregulowane – kwalifikacje ustanowione odrębnymi przepisami, których nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych przepisach, z wyłączeniem kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty oraz systemie szkolnictwa wyższego i nauki;”;

3) w art. 5 w ust. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) charakterystyki poziomów 6–8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4,”;

4) w art. 7:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określą, w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 6–8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:”;

5) w art. 8 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, świadectwo dyplomowanego specjalisty i świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji;”;

6) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy porównania wymaganych efektów uczenia się z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”;

7) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze mogą włączyć do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli został przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji.”;

8) w art. 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli z rekomendacji wynika, że do danej kwalifikacji cząstkowej należy przypisać 6, 7 lub 8 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, minister właściwy może wystąpić o opinię do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie zasadności dokonanego porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.”;

9) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy art. 14–25 stosuje się odpowiednio do włączania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.”;

10) w art. 83 ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 8–11:

1) dane uczelni, prowadzone przez nie studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, dane podmiotów uprawnionych do nadawania stopnia doktora oraz prowadzone przez nie szkoły doktorskie;

2) nazwa tytułu zawodowego uzyskiwanego po ukończeniu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz stopień doktora;

3) adresy stron internetowych podmiotów, o których mowa w pkt 1.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, uwzględniając odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 1, oraz wymagania systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwalifikacji uregulowanych, kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.”;

11) w art. 84:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 83 ust. 3 pkt 1 i 2, zawarte w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce – udostępnia podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.”.

Art. 151. [Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej]

W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:”;

2) w art. 20 w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, lub potwierdzone efekty kształcenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty mogą wyrównać w całości albo w części te różnice.”;

3) w art. 21:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zawodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, a także określi dla każdego z nich obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, mając na uwadze konieczność zapewnienia znajomości prawa polskiego na poziomie gwarantującym właściwą ochronę interesów korzystających z porad i pomocy prawnej świadczonych przez osoby, które ubiegają się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania tych zawodów.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określając dla każdego z nich obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, mając na uwadze konieczność zapewnienia specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa polskiego na poziomie gwarantującym właściwe wykonywanie tych działalności regulowanych.”;

4) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami, oraz, o ile to jest możliwe, tytułami ustalonymi dla poszczególnych zawodów w Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę organizację systemu edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyeliminowanie możliwości wystąpienia poważnego ryzyka dla porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, a także dla bezpieczeństwa usługobiorców lub ochrony środowiska na skutek przyjęcia wspólnych ram kształcenia lub wspólnych testów.”;

5) w art. 33 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zachowania przejrzystości i kompletności zawartych w nim informacji.”;

6) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza pracownika obsługującego go urzędu do pełnienia funkcji koordynatora systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „koordynatorem”.”;

7) w art. 53 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki pełni funkcję ośrodka wsparcia, do którego zadań należy:”.

Art. 152. [Prawo o prokuraturze]

W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000 i 1443) w art. 3 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania oraz współpracę z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli;”.

Art. 153. [Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci]

W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.20)) w art. 2:

1) w pkt 19 lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w pkt 20 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

Art. 154. [Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego]

W ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243) w art. 4 w ust. 1 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), z wyjątkiem:”.

Art. 155. [Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi]

W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w ramach programu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i co najmniej jednym państwem członkowskim Unii Europejskiej, opartego na badaniach i rozwoju, rozumianych jako każda działalność dotycząca badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności obejmujących tworzenie technologicznych egzemplarzy próbnych sprzętu pokazującego zastosowanie nowego zamysłu lub nowej technologii w odpowiednich lub reprezentatywnych warunkach, które są prowadzone wspólnie nad opracowaniem nowego produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, na późniejszych etapach całości lub części cyklu życia tego produktu,”.

Art. 156. [Prawo oświatowe]

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanego dalej „jednostką naukową”.”.

Art. 157. [Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261 oraz z 2018 r. poz. 723 i 1544) w art. 54 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej lub dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), albo dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych za granicą uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy;”.

Art. 158. [Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym]

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182) w art. 3 w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

Art. 159. [Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym]

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260) w art. 117 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykonuje uprawnienia w odniesieniu do nieściągniętych należności i nieuregulowanych zobowiązań zlikwidowanego funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym.”.

Art. 160. [Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia]

W ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599 oraz z 2018 r. poz. 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w ramach poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych odbywanych w jednostce szkolącej o program szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli jest on zgodny z zakresem studiów podyplomowych, a po ukończeniu tych studiów – w trybie określonym w pkt 1–3.”;

2) w art. 29 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nazwę uczelni, w której wnioskodawca ukończył studia;”;

3) w art. 48 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uczelniom – w zakresie monitoringu karier zawodowych absolwentów, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”.

Art. 161. [Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 919) w art. 4 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”.

Art. 162. [Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym]

W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli realizowany przez uczelnię posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk ekonomicznych program studiów na danym kierunku, poziomie i profilu obejmuje wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2, a egzaminy w tym zakresie są przeprowadzane w formie pisemnej, Komisja zawiera z uczelnią, na jej wniosek, umowę, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). Do podpisania umowy w imieniu Komisji jest uprawniony jej przewodniczący.”.

Art. 163. [Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]

W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”,

b) w ust. 3:

– pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie umów międzynarodowych lub innych porozumień;

2) prowadzenie spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) uwierzytelnianiem dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 3 i art. 180 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz uwierzytelnianiem dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 4 tej ustawy.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Agencja może uczestniczyć w realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”;

2) w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informacje o przeprowadzonych w Agencji kontrolach.”;

3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

4) w art. 7:

a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 28a.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku wygaśnięcia kadencji Dyrektora, do czasu powołania nowego Dyrektora, jego obowiązki pełni zastępca Dyrektora wskazany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

5) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

6) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

7) przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów;

8) przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

9) przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.”;

6) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata.

2. Członka Rady, o którym mowa w art. 10 ust. 1:

1) pkt 1 – powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów;

2) pkt 2 – powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Członków Rady wyznaczonych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3–9, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na wniosek tych podmiotów.

4. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady odpowiednio Prezes Rady Ministrów albo minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek podmiotu, który wyznaczył danego członka Rady, powołuje inną osobę na jego miejsce. Członek Rady powołany w tym trybie pełni funkcję do końca kadencji Rady.

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza spośród członków Rady przewodniczącego Rady i jego zastępcę.”;

7) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady, uwzględniając funkcje pełnione przez nich w Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Agencji.”;

8) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ustala wysokość wynagrodzenia Dyrektora.

2. Dyrektor ustala i przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki regulamin wynagradzania osób zatrudnionych w Agencji.”;

9) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dyrektor może zlecić instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, którego przedmiot działania jest związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, administrowanie systemem teleinformatycznym Agencji, zapewniając środki finansowe na ten cel.”;

10) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do zatwierdzenia projekt rocznego planu działania na następny rok wraz z opinią Rady.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku konieczności zmiany rocznego planu działania Dyrektor przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zmieniony plan działania wraz z opinią Rady.”;

11) w art. 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, w którym określa:”;

12) w art. 18 w ust. 1:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) pracownikom podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznych uczelni i instytucji naukowych;

4) osobom posiadającym co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznym uczelniom i instytucjom naukowym;”;

13) w art. 20 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) określenie terminu i formy składania wniosków oraz języka, w jakim mają być sporządzone;”;

14) w art. 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Eksperci zewnętrzni, o których mowa w ust. 2, są powoływani na zasadach określonych przez Dyrektora.”;

15) w art. 23:

a) w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) uzasadnienie odbywania kształcenia w danym podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub”,

b) w pkt 2:

– lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) opinię podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub

c) renomę i poziom naukowy podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, z którą osoba ta zamierza podjąć współpracę, lub”,

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) uzasadnienie podjęcia współpracy ze wskazanym podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, lub”,

c) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zgodność działań z celami polityki naukowej, innowacyjnej i społecznej państwa, lub”;

16) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki plan ewaluacji na kolejny rok. Informacja o wynikach ewaluacji stanowi część sprawozdania z działalności Agencji.”;

17) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sprawuje nadzór nad działalnością Agencji pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W ramach nadzoru minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:”;

18) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. 1. Działalność Agencji podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.

2. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

3. Audyt obejmuje działalność Agencji w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.”;

19) w art. 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”,

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor, w terminie do dnia 31 maja, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:”;

20) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dokonuje wyboru firmy audytorskiej.”.

Art. 164. [Prawo wodne]

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710 i 1479) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 363 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Przewodniczący Państwowej Rady, Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Rady oraz członkowie Państwowej Rady są powoływani przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej spośród kandydatów zgłaszanych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne, związane z gospodarką wodną.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej może odwołać Przewodniczącego Państwowej Rady, Zastępców Przewodniczącego Państwowej Rady lub członka Państwowej Rady przed upływem jej kadencji na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę.”;

2) w art. 387 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.”.

Art. 165. [Ustawa o Służbie Ochrony Państwa]

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544 i 1562) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) rektorów;

10) członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.”;

2) art. 154 otrzymuje brzmienie:

„Art. 154. 1. Komendant SOP udziela płatnego urlopu szkoleniowego funkcjonariuszowi, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki, odbywanie studiów wyższych lub studiów podyplomowych lub kształcenie w szkole doktorskiej i naukę tę pobiera, odbywa studia lub kształcenie, jak również uzyskał zezwolenie na wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także na odbycie specjalizacji medycznej, aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej.

2. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na przygotowanie się do egzaminów i ich złożenie, przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie i złożenie egzaminu dyplomowego, specjalizacyjnego, egzaminów doktorskich, przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.”;

3) w art. 156 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich, obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego – 28 dni;”.

Art. 166. [Ustawa o Straży Marszałkowskiej]

W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. 1. Szef Kancelarii Sejmu udziela płatnego urlopu szkoleniowego funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej, który uzyskał zezwolenie na pobieranie nauki lub odbywanie studiów i który pobiera tę naukę lub odbywa studia, jak również funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej, który uzyskał zezwolenie na wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, a także odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej.

2. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na udział w zajęciach obowiązkowych, przygotowanie się do egzaminów i złożenie ich, przygotowanie pracy dyplomowej, rozprawy doktorskiej, przygotowanie i złożenie egzaminu dyplomowego, przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego.”;

2) w art. 64 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w celu przygotowania się do złożenia egzaminów doktorskich, obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego – 28 dni;”.

Art. 167. [Ustawa o komornikach sądowych]

W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 i 1443) w art. 79 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 1 pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownik naukowy w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych”.

Art. 168. [Ustawa o ochronie danych osobowych]

W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 48 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”;

2) w art. 85 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Koszty poniesione przez Policję z tytułu udzielonej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.21)).”.

Rozdział 3

Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 169. [Przepisy uchylone]

Tracą moc:

1) ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357) – z dniem 31 grudnia 2018 r.;

2) ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) – z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

3) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.22)) – z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r.;

4) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) – z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 170. [Przekształcenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich w Fundusz Kredytów Studenckich]

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 1, staje się Funduszem Kredytów Studenckich, o którym mowa w ustawie, o której mowa w art. 1.

Art. 171. [Ważność umów, o których mowa w art. 5 ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich]

Umowy, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 1, zawarte do dnia 31 grudnia 2018 r. zachowują moc.

Art. 172. [Ważność umów pożyczki studenckiej i umów kredytu studenckiego zawartych do dnia 31 grudnia 2018 r.]

1. Umowy pożyczki studenckiej i umowy kredytu studenckiego zawarte do dnia 31 grudnia 2018 r. zachowują moc.

2. Do pożyczek i kredytów udzielonych na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące kredytów studenckich.

Art. 173. [Dostosowanie rocznego planu finansowego Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich]

W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dostosuje roczny plan finansowy Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 1, do wymagań określonych w art. 422 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 174. [Utrata uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego]

1. Jednostki organizacyjne w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, będące jednocześnie jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, które w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadają kategorię naukową C lub nie posiadają kategorii naukowej, tracą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, przyznane na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2.

2. Uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się uprawnieniami uczelni do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Uprawnienia instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „międzynarodowymi instytutami naukowymi”, oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się uprawnieniami do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostka organizacyjna albo uczelnia, w której skład wchodziła ta jednostka, składa wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o wyznaczenie innej jednostki organizacyjnej albo innej uczelni, w której postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora będzie kontynuowane.

Art. 175. [Prowadzenie postępowań w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego]

1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:

1) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w zakresie której podmiot ma otrzymać uprawnienie;

2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 lub art. 226 ustawy, o której mowa w art. 1, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma otrzymać uprawnienie;

3) uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.

Art. 176. [Wszczęcie postępowań w sprawie nadania uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego]

1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 czerwca 2020 r. postępowania w sprawie nadania uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że w przypadku uczelni z wnioskiem występuje uczelnia.

2. W postępowaniach w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 czerwca 2020 r. uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:

1) uprawnienia nadaje się, biorąc pod uwagę poziom działalności naukowej lub artystycznej, w tym kategorie naukowe uzyskane w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4;

2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w zakresie której podmiot ma otrzymać uprawnienie;

3) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 lub art. 226 ustawy, o której mowa w art. 1, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma otrzymać uprawnienie;

4) osoby, o których mowa w pkt 2 i 3, mogą być wliczane do minimalnej liczby osób zatrudnionych, o której mowa w tych przepisach, o ile są zatrudnione nie krócej niż rok w podmiocie wnioskującym;

5) nie zasięga się opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

6) uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 177. [Składanie oświadczeń w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny]

1. W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego składają do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1. Uprawnienie może być przyporządkowane tylko do jednej dyscypliny.

2. W terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, dokonując jednocześnie przyporządkowania innego niż wskazane w oświadczeniu, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej. Przepisów art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629) nie stosuje się.

3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wydaje komunikat o:

1) przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;

2) uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie których w okresie do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy, stała się ostateczna, mogą być nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego.

4. W komunikacie Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów uwzględnia również uprawnienia podmiotów, o których mowa w ust. 1, które nie złożyły oświadczenia w terminie wskazanym w tym przepisie.

5. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, w jednej dziedzinie i dyscyplinie posiada więcej niż jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego przyporządkowane w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględnia się uprawnienie wynikające z ostatniej pozostającej w mocy decyzji wydanej w zakresie dziedziny i dyscypliny.

6. Decyzje o nadaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, które nie zostały uwzględnione w części komunikatu, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wygasają z dniem wydania komunikatu.

7. Na decyzję, o której mowa w ust. 2, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Art. 178. [Stosowanie przepisów art. 8, art. 9 i art. 15 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki]

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, art. 9 i art. 15 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, z tym że przez stan zatrudnienia wpływający na uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy, rozumie się stan zatrudnienia wynikający z wymagań, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 176 ust. 2 pkt 2 i 3.

Art. 179. [Przewody i postępowania przeprowadzane na zasadach dotychczasowych]

1. Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że:

1) stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;

2) w uczelni stopień nadaje:

a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej,

b) od dnia 1 października 2019 r. – organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1;

3) w uczelni czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi:

a) do dnia 30 września 2019 r. – rada jednostki organizacyjnej,

b) od dnia 1 października 2019 r. – senat.

4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.

5. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.

6. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także:

1) artykuły naukowe opublikowane:

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

2) monografie naukowe wydane przez:

a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.

7. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

8. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.

9. Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 182 ust. 4 tej ustawy.

10. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

11. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przez tytuł profesora, o którym mowa w art. 177 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, należy rozumieć również tytuł naukowy (tytuł profesora określonej dziedziny nauki) oraz tytuł w zakresie sztuki (tytuł profesora określonej dziedziny sztuki) nadane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 180. [Uchwały w sprawach, o których mowa w art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

Uchwały w sprawach, o których mowa w art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 ustawy, o której mowa w art. 1, zostaną uchwalone na podstawie przepisów tej ustawy, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie od dnia 1 października 2019 r.

Art. 181. [Uprawnienia beneficjentów programu „Diamentowy Grant”]

Beneficjenci programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 26 ust. 3a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, zachowują uprawnienia, o których mowa w art. 13a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2.

Art. 182. [Ważność porozumień zawartych na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki]

Porozumienia zawarte na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 zachowują moc w zakresie przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Art. 183. [Przeprowadzanie postępowań w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego]

1. Postępowania w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są przeprowadzane na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nabywa się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. uprawnienia nabywa się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że jeżeli wydanie decyzji, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., uprawnienia nabywa się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 184. [Przyznawanie stypendiów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki]

1. Stypendia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, mogą być przyznawane do dnia 30 kwietnia 2019 r. na zasadach dotychczasowych.

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, wypłaca się przez okres, na który zostały przyznane.

Art. 185. [Wykorzystywanie urlopów udzielonych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki]

1. Urlopy udzielone na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są wykorzystywane na zasadach dotychczasowych.

2. Urlopy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, przysługują na zasadach dotychczasowych, jeżeli do nadania stopnia stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, przysługuje na zasadach dotychczasowych, jeżeli do nadania stopnia stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 186. [Prowadzenie postępowań w sprawach, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki]

Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 187. [Prowadzenie postępowań w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b oraz art. 29 ust. 3 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki]

1. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b oraz art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b oraz art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi Rada Doskonałości Naukowej.

4. W przypadku wznowienia postępowania, w którym na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, został nadany stopień doktora, stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora, postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, które było przedmiotem postanowienia o wznowieniu. Po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

6. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.

7. Od dnia 1 października 2019 r. postępowania, o których mowa w ust. 5 i 6, są prowadzone przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów lub podmiot wskazany w art. 178 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, a od dnia 1 stycznia 2021 r. kompetencje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przejmuje Rada Doskonałości Naukowej.

Art. 188. [Prowadzenie postępowań w sprawach, o których mowa w art. 29c ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki]

Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29c ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 189. [Działanie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów]

1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów działa do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą na zasadach dotychczasowych, z tym że działa przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Do dnia 31 grudnia 2020 r. środki finansowe niezbędne do finansowania działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów są zapewniane w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Członkom Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i wyznaczonym przez nią recenzentom przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.

4. Z dniem 31 grudnia 2020 r. znosi się Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.

Art. 190. [Wygaśnięcie stosunków pracy pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów]

1. Stosunki pracy pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo warunki te nie zostaną przyjęte przez pracownika.

2. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracownika, z którym stosunek pracy rozwiązuje się z przyczyn niedotyczących pracowników.

3. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów powoła, po przeprowadzeniu konkursu, dyrektora Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

4. Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zapewnia obsługę Rady Doskonałości Naukowej od dnia powołania jej przewodniczącego.

5. Z dniem 1 stycznia 2020 r. Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów staje się Biurem Rady Doskonałości Naukowej, o którym mowa w art. 237 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

6. Biuro Rady Doskonałości Naukowej zapewnia obsługę Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do dnia 31 grudnia 2020 r.

Art. 191. [Utworzenie Rady Doskonałości Naukowej]

1. Tworzy się Radę Doskonałości Naukowej. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Polityki Naukowej, określi pierwszy statut Rady Doskonałości Naukowej.

2. Pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2019 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Członkiem Rady Doskonałości Naukowej w pierwszej kadencji może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz posiada w dorobku:

1) 3 artykuły naukowe opublikowane:

a) w okresie ostatnich 5 lat w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, lub

b) w latach 2014–2018 w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów, lub

2) 1 monografię naukową wydaną w okresie ostatnich 5 lat przez:

a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy lub

b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, lub

3) wybitne osiągnięcie w zakresie opracowania i wdrożenia oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, lub

4) wybitne dzieło artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat.

4. Kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w pierwszej kadencji reprezentującego daną dyscyplinę może zgłosić:

1) uczelnia, w której w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię naukową A+, A albo B;

2) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy oraz międzynarodowy instytut naukowy, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadały kategorię naukową A+, A albo B.

Art. 192. [Sukcesja uczelni]

1. Uczelnie w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się uczelniami w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Uczelnia wstępuje w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, w tym w prawa i obowiązki wynikające z decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki.

Art. 193. [Uczelnie zawodowe i uczelnie akademickie]

Uczelnie zawodowe i uczelnie akademickie w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się odpowiednio uczelniami zawodowymi i uczelniami akademickimi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 194. [Posługiwanie się przez uczelnie dotychczasowymi nazwami]

1. Uczelnie działające w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, mają prawo posługiwać się nazwami dotychczasowymi.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2021 r., w przypadku zmiany nazwy uczelni publicznej działającej w dniu wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy art. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 195. [Status uczelni akademickiej]

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2021 r., w przypadkach, o których mowa w art. 35 ust. 3 i 5 tej ustawy, uczelnia publiczna utworzona w wyniku połączenia albo uczelnia, do której włączono inną uczelnię publiczną, instytut badawczy lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, jest uczelnią akademicką, jeżeli posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora.

Art. 196. [Przekształcenie rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych w ewidencję uczelni niepublicznych]

1. Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się ewidencją uczelni niepublicznych, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dostosuje zakres danych zawartych w ewidencji uczelni niepublicznych do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

3. Do uczelni niepublicznych wpisanych do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się przepisu art. 39 ust. 3 tej ustawy.

4. Postępowania w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do rejestru, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że wpisu dokonuje się do ewidencji uczelni niepublicznych i w zakresie danych objętych tą ewidencją.

5. Po dokonaniu wpisu do ewidencji w przypadku, o którym mowa w ust. 4, założyciel przekazuje środki finansowe w wysokości i terminie określonych na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku nieprzekazania tych środków w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu przepis art. 430 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do uczelni wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, nie upłynął termin przekazania środków finansowych.

7. Postępowania w sprawie zmiany wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz w sprawie wykreślenia uczelni niepublicznej z tego rejestru, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

Art. 197. [Umorzenie postępowań w sprawie wydania pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej]

1. Postępowania w sprawie wydania pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

2. Jeżeli w związku z postępowaniem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej została wniesiona opłata, o której mowa w art. 21 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, podlega ona zwrotowi w terminie 3 tygodni od dnia wydania decyzji o umorzeniu postępowania.

3. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydał pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej, a założyciel nie złożył wniosku o wpis uczelni niepublicznej do rejestru, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wraz z aktem założycielskim, o którym mowa w art. 23 tej ustawy, pozwolenie wygasa z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 198. [Prowadzenie postępowań w sprawie połączenia uczelni niepublicznej z inną uczelnią niepubliczną albo włączenia uczelni niepublicznej do innej uczelni niepublicznej]

Postępowania w sprawie połączenia uczelni niepublicznej z inną uczelnią niepubliczną albo włączenia uczelni niepublicznej do innej uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że wpisu dokonuje się do ewidencji uczelni niepublicznych i w zakresie danych objętych tą ewidencją.

Art. 199. [Umorzenie postępowań w sprawie wyrażenia zgody na likwidację uczelni niepublicznej oraz postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej]

1. Postępowania w sprawie wyrażenia zgody na likwidację uczelni niepublicznej oraz postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydał decyzję o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a decyzja nie stała się ostateczna, termin otwarcia likwidacji określa się na podstawie przepisów dotychczasowych. Do likwidacji tych uczelni stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, decyzja o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej stała się ostateczna, ale nie nastąpiło postawienie w stan likwidacji, postawienie w stan likwidacji następuje z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1. Do likwidacji tych uczelni stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Do likwidacji uczelni niepublicznych otwartych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy. Obowiązki i prawa likwidatora uczelni niepublicznej przejmuje z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, założyciel. Do obowiązków i praw założyciela związanych z likwidacją stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, została wydana decyzja o wyrażeniu zgody na likwidację uczelni niepublicznej, ale nie nastąpiło postawienie w stan likwidacji, do obowiązków i praw założyciela stosuje się przepisy tej ustawy, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 45 ust. 3 tej ustawy, biegnie od dnia jej wejścia w życie.

Art. 200. [Powołanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w art. 46 ust. 12 i 13 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

1. W przypadku likwidacji uczelni niepublicznych otwartych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, wobec których wykonanie obowiązku przystąpienia do likwidacji, jej prowadzenia lub zakończenia w sposób określony w art. 46 ust. 5 tej ustawy okazało się bezskuteczne, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może powołać osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w art. 46 ust. 12 i 13 tej ustawy.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykreśla uczelnię z ewidencji.

3. Koszty związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, oraz koszty wynagrodzenia osoby, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków finansowych z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 201. [Wykreślenie uczelni niepublicznej z ewidencji]

Uczelnie niepubliczne, których otwarcie likwidacji nastąpiło przed dniem 1 października 2011 r., podlegają wykreśleniu z ewidencji, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zamiaru wykreślenia w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wykreślenie następuje z mocy prawa.

Art. 202. [Umorzenie postępowań w sprawie przeniesienia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej]

Postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

Art. 203. [Funkcjonowanie związków uczelni publicznych utworzonych na podstawie art. 29a Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. Związki uczelni publicznych utworzone na podstawie art. 29a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 mogą funkcjonować w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, na zasadach dotychczasowych.

2. Postępowania w sprawie utworzenia związku uczelni publicznych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, związki uczelni publicznych mogą być tworzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Decyzje w sprawie utworzenia związku uczelni niepublicznych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, wygasają, a związek uczelni niepublicznych podlega likwidacji.

5. Postępowania w sprawie utworzenia związku uczelni niepublicznych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

Art. 204. [Działanie centrów naukowych oraz jednostek międzyuczelnianych i jednostek wspólnych]

1. Centra naukowe, utworzone na podstawie art. 31 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne, utworzone na podstawie art. 31a tej ustawy, działają na podstawie zawartych umów i porozumień.

2. Uczelnie dostosują umowy, o których mowa w art. 31 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz porozumienia, o których mowa w art. 31a tej ustawy, do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 205. [Prowadzenie postępowań w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia]

1. Postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. postępowania w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Tworzenie studiów na kierunku przypisanym do dziedziny, w której uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 1 maja 2019 r., odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–4, nie stosuje się przepisów dotyczących minimum kadrowego.

Art. 206. [Uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów]

1. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. uczelnia, która:

1) posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie i profilu;

2) nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie i profilu praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

2. Uczelnia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli zawarła porozumienie o współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów. Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może zawrzeć takie porozumienie w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią.

3. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozwolenia nie wymaga utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1 albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Art. 207. [Uczelnie mogące ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym]

Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2021 r. o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może ubiegać się uczelnia posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.

Art. 208. [Uwzględnianie decyzji o cofnięciu uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia]

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2020 r. w sprawach wydania pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu uwzględnia się decyzje o cofnięciu uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 209. [Umorzenie postępowań w sprawie cofnięcia albo zawieszenia uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia]

Postępowania w sprawie cofnięcia albo zawieszenia uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, umarza się.

Art. 210. [Wygaśnięcie zawieszonych uprawnień prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia]

1. Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zawieszone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, wygasają, chyba że przed tym dniem został złożony wniosek w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia.

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące wydawania pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Przepis art. 205 ust. 5 stosuje się.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Art. 211. [Przekształcenie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia]

Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia uzyskane na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zgodnie z przepisami ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się pozwoleniami na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 212. [Przekształcenie studiów prowadzonych na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia]

1. Studia prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się studiami na takim samym kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu tej ustawy.

2. Uczelnia, która w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela i nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów, może prowadzić te studia w przypadku:

1) zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 206 ust. 2, albo

2) posiadania większej liczby studentów na studiach stacjonarnych niż na studiach niestacjonarnych

– z tym że przyjęcia na te studia są prowadzone po raz ostatni na rok akademicki 2021/2022.

3. Jeżeli uczelnia nie spełnia warunku określonego w ust. 2 pkt 1 albo 2, kontynuuje studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019 i nie prowadzi przyjęć na te studia.

4. Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może zawrzeć porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 2, w danej dyscyplinie tylko z jedną uczelnią.

Art. 213. [Wygaśnięcie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia]

1. Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, uzyskane w okresie 2 lat przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 1, wygasają z upływem 2 lat od dnia ich uzyskania, jeżeli nie rozpoczęto kształcenia na tych studiach.

2. Jeżeli w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia nie przyjęto żadnego studenta i nie rozpoczęto na nich cyklu kształcenia, uczelnia nie prowadzi przyjęć na te studia i uprawnienie do ich prowadzenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 wygasa z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Jeżeli w okresie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia nie przyjęto żadnego studenta i nie rozpoczęto na nich cyklu kształcenia, okres ten zalicza się jako rok akademicki do liczby lat, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Art. 214. [Przyporządkowanie kierunków studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, uczelnie przyporządkują kierunki prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, wskazując dla każdego kierunku procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty kształcenia, przy czym suma udziałów musi być równa 100%.

2. Uczelnie, które w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzą w swojej siedzibie studia na co najmniej 2 kierunkach o tym samym poziomie i profilu oraz tej samej nazwie lub których programy określają takie same efekty kształcenia, przyporządkowane do tej samej dyscypliny, połączą te kierunki w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Art. 215. [Przekształcenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń]

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się odpowiednio studiami podyplomowymi i innymi formami kształcenia w rozumieniu tej ustawy.

Art. 216. [Kontynuacja indywidualnych studiów międzyobszarowych]

Indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są kontynuowane do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019 i uczelnia nie prowadzi przyjęć na te studia.

Art. 217. [Przekształcenie w studia wspólne, o których mowa w art. 60 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

Studia interdyscyplinarne na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia prowadzone wspólnie przez podstawowe jednostki organizacyjne dwóch lub więcej uczelni, o których mowa w art. 10a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz studia wspólne, o których mowa w art. 168 tej ustawy, stają się studiami wspólnymi, o których mowa w art. 60 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 218. [Prowadzenie postępowań w sprawie kontroli prowadzonych na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym]

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawie kontroli prowadzonych na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 219. [Przekształcenie w Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

1. Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, o którym mowa w art. 34a ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Dane i informacje zawarte w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz w Systemie Informacji o Nauce, o którym mowa w art. 4c ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stają się danymi i informacjami zawartymi w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dostosuje Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

4. Do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on stosuje się przepisy dotychczasowe.

5. W terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1, wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, 11 oraz 15–17 tej ustawy.

6. W terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, podmioty obowiązane do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on wprowadzą dane za okres od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w tej ustawie.

7. W terminie do dnia 31 marca 2020 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1:

1) wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 tej ustawy,

2) mogą wprowadzić do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 tej ustawy

– za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej wejścia w życie.

8. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych wprowadzają na zasadach dotychczasowych dane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dotyczące uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

9. Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki usunie listę ostrzeżeń, o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz ze strony internetowej urzędu obsługującego ministra.

10. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1.

11. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1.

12. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące zajęcia po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 1.

13. W przypadku gdy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nie dysponuje pełnymi danymi za okresy, o których mowa w art. 352 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych te dane, które są dostępne.

14. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, nie gromadzi się nowych danych i informacji w bazie Nauka Polska prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Dane i informacje zgromadzone w tej bazie do dnia wejścia w życie tej ustawy włącza się do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 tej ustawy. W okresie 10 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy dane i informacje stanowią bazę danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on i mogą być przetwarzane w celach, o których mowa w art. 342 ust. 4 tej ustawy.

Art. 220. [Prowadzenie postępowań w sprawach stwierdzania nieważności aktów]

1. Postępowania w sprawach stwierdzania nieważności aktów, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. postępowania w sprawach stwierdzania nieważności aktów, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 221. [Stosowanie przepisów]

Do zadań zleconych na podstawie art. 40–40b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 222. [Kontynuacja studiów, badań lub prac przez osoby niebędące obywatelami polskimi]

Osoby niebędące obywatelami polskimi, które w dniu wejścia w życie ustawy odbywają studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie uchylanej w art. 169 pkt 3, kontynuują te studia, badania lub prace na zasadach dotychczasowych.

Art. 223. [Przekształcenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego]

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 330 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 224. [Zniesienie Rzecznika Praw Absolwenta]

Znosi się Rzecznika Praw Absolwenta, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 225. [Przekształcenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej]

1. Polska Komisja Akredytacyjna, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Polską Komisją Akredytacyjną, o której mowa w art. 251 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że do końca kadencji trwającej w dniu wejścia w życie tej ustawy działa w składzie określonym przepisami ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, a sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozostaje organem Komisji.

2. Polska Komisja Akredytacyjna, w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w sprawach wydania opinii, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wydaje opinie na zasadach dotychczasowych.

3. Do wydania przez Polską Komisję Akredytacyjną ocen, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Polska Komisja Akredytacyjna uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.

5. Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Biurem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o którym mowa w art. 257 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

6. Stosunki pracy pracowników Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo warunki te nie zostaną przyjęte przez pracownika.

7. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna przewidziana dla pracownika, z którym stosunek pracy rozwiązuje się z przyczyn niedotyczących pracowników.

8. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej powoła, po przeprowadzeniu konkursu, dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

9. Przy wnioskowaniu o przeprowadzenie oceny kompleksowej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się pozytywne i wyróżniające oceny programowe dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 226. [Przekształcenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich]

1. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, o której mowa w art. 337 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, o której mowa w art. 54 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, o której mowa w art. 337 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych działająca w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), staje się Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, o której mowa w art. 337 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 227. [Uchwalanie statutów uczelni]

1. Statuty uczelni:

1) publicznych – uchwalą senaty,

2) niepublicznych – uchwalą senaty albo nadadzą założyciele albo inne określone w statutach organy uczelni, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1

– na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1; statuty wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.

2. Statuty uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych zatwierdzi odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Statuty uczelni obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 228. [Przekształcenie senatów oraz innych działających zamiast senatu organów kolegialnych uczelni publicznych oraz najwyższych organów kolegialnych uczelni niepublicznych]

1. Senaty oraz inne działające zamiast senatu organy kolegialne uczelni publicznych, o których mowa w art. 60 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz najwyższe organy kolegialne uczelni niepublicznych, o których mowa w art. 60 ust. 5 tej ustawy, stają się senatami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Z dniem 30 września 2019 r. rady podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 6 tej ustawy, przestają być organami uczelni.

3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. prorektorzy, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, pełnią tę funkcję.

4. Z dniem 1 października 2019 r. rektorzy wstępują w prawa i obowiązki kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.

5. Znosi się konwenty, o których mowa w art. 60 ust. 4 i 4a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

6. Organy jednoosobowe uczelni niepublicznych, o których mowa w art. 60 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się organami tych uczelni w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

7. Kolegia elektorów, o których mowa w art. 60 ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się kolegiami elektorów, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 229. [Przekształcenie rektorów uczelni w rektorów, o których mowa w art. 17 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

Rektorzy uczelni, o których mowa w art. 60 ust. 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się rektorami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 230. [Termin powołania pierwszej rady uczelni]

1. Senat uczelni publicznej powołuje pierwszą radę uczelni w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

2. Sposób powołania pierwszej rady uczelni określa senat.

3. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Kadencji pierwszej rady uczelni nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 21 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Powołanie rady uczelni w sposób określony w statucie, o którym mowa w art. 227 ust. 1, następuje w odniesieniu do rady uczelni, której kadencja następuje po zakończeniu kadencji, o której mowa w ust. 3.

6. W okresie od dnia powołania pierwszej rady uczelni do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, rada uczelni realizuje wyłącznie zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 22 ust. 2, ustawy, o której mowa w art. 1.

7. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, zadania rady uczelni realizuje senat.

Art. 231. [Sprawowanie funkcji rektora uczelni publicznej]

1. Rektorzy uczelni publicznych sprawują funkcję do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Kadencje rektorów uczelni publicznych rozpoczęte w 2015 r. i w 2017 r. trwają do dnia 31 sierpnia 2020 r.

3. Kadencji rektorów uczelni publicznych rozpoczętych w 2017 r. i skróconych zgodnie z ust. 2 nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 26 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa w art. 1.

4. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych wyda akty uzupełniające akty wyznaczenia rektorów uczelni służb państwowych i osób pełniących w uczelniach służb państwowych funkcje kierownicze do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby.

5. W aktach uzupełniających minister właściwy do spraw wewnętrznych określi przyporządkowanie osób, o których mowa w ust. 4, do jednej z grup pracowników, o których mowa w art. 114 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz do jednego ze stanowisk, o których mowa w art. 116 ust. 1 tej ustawy. Przepisy art. 116 ust. 2 i 3 oraz art. 451 ust. 4 tej ustawy stosuje się.

Art. 232. [Koniec kadencji senatów uczelni publicznych]

1. Senaty uczelni publicznych działają do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Kadencje senatów uczelni publicznych rozpoczęte w 2015 r. i w 2017 r. trwają do dnia 31 sierpnia 2020 r.

3. Kadencji senatów uczelni publicznych rozpoczętych w 2017 r. i skróconych zgodnie z ust. 2 nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 30 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 233. [Osoby wyłączone ze stosowania wymagania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

Do osób będących w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do kadencji trwającej w tym dniu:

1) członkami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

2) członkami Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

3) członkami senatów,

4) członkami kolegiów elektorów,

5) rektorami

– nie stosuje się wymagania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

Art. 234. [Prowadzenie postępowań odwoławczych wszczętych na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym]

Postępowania odwoławcze wszczęte na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 i niezakończone do dnia 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że rektor utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla tę decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy.

Art. 235. [Przekształcenie zamiejscowych jednostek organizacyjnych w filie]

1. Zamiejscowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się filiami, o których mowa w art. 9 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. senaty uczelni publicznych mogą złożyć do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek o włączenie filii uczelni publicznej do innej uczelni publicznej mającej siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści się ta filia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, uczelnie dołączają umowę określającą wzajemne zobowiązania w zakresie:

1) przekazania mienia,

2) warunków kontynuacji kształcenia przez studentów i doktorantów,

3) warunków kontynuacji stosunków pracy pracowników

– włączanej filii.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, włącza filię uczelni publicznej do innej uczelni publicznej mającej siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści się ta filia, i przenosi na nią pozwolenia na utworzenie studiów, będące w dniu 30 września 2018 r. uprawnieniami do prowadzenia studiów na określonych kierunkach, przysługującymi zamiejscowej jednostce organizacyjnej.

5. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, bierze się pod uwagę potrzeby wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

6. Uczelnie i filie, o których mowa w art. 85 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się uczelniami i filiami, o których mowa w art. 47 ustawy, o której mowa w art. 1.

7. Do postępowań w sprawach utworzenia uczelni lub filii uczelni zagranicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 236. [Przekształcenie w akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

1. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości oraz centrami transferu technologii, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Spółki celowe, o których mowa w art. 86a ust. 1 oraz w art. 86b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się spółkami celowymi, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Regulaminy zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, o których mowa w art. 86c ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się regulaminami zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Regulaminy korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, o których mowa w art. 86c ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się regulaminami korzystania z infrastruktury badawczej, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 237. [Postępowanie ze środkami finansowymi z budżetu państwa przyznanymi podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni]

Środki finansowe z budżetu państwa przyznane podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stają się środkami finansowymi uczelni w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 238. [Otrzymywanie dotacji, środków finansowych]

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r.:

1) uczelnie publiczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 i art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3,

2) uczelnie niepubliczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 4 i 4a ustawy, o której mowa w pkt 1,

3) uczelnie otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy, o której mowa w pkt 1,

4) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94a ustawy, o której mowa w pkt 1

– na zasadach dotychczasowych.

2. Uczelnie otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94b ust. 1:

1) pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 – do dnia 31 grudnia 2020 r.,

2) pkt 4 i 5 ustawy, o której mowa w pkt 1 – do dnia 31 grudnia 2023 r.

– na zasadach dotychczasowych.

3. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, na świadczenia, o których mowa w:

1) art. 199 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 – w roku 2019,

2) art. 86 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, o której mowa w art. 1, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 – w latach 2020–2023

– na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1.

4. Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania dotacji i innych środków finansowych, o których mowa w art. 94, art. 94a i art. 94b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stosuje się przepisy dotychczasowe.

6. Dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, są przyznawane z budżetu państwa z części ustalonych na podstawie art. 94 ust. 3 tej ustawy.

7. Do wniosków o przyznanie dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, złożonych w roku 2018 w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

8. Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane środki finansowe z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, są przekazywane na rachunek funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

9. Jednostki, którym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169) nadano status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zachowują ten status do końca okresu, na który został on nadany.

10. Do jednostek, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 9, z wyłączeniem art. 84b ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

11. Dane przekazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w roku 2018 na podstawie art. 96b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykorzystuje do ustalenia wysokości środków finansowych dla uczelni na podstawie art. 357 ustawy, o której mowa w art. 1.

12. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

13. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się środki finansowe na świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 tej ustawy, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

14. Do podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych stosuje się odpowiednio sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 402 pkt 3 tej ustawy. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 r. dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych przekazują dane niezbędne do podziału tych środków określone w przepisach wydanych na podstawie art. 402 pkt 3 tej ustawy.

15. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

16. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz przy podziale dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności studiów doktoranckich dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

17. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

18. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się w uczelniach akademickich, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych kategorię naukową dla dyscypliny określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, ustaloną w 2019 r. na podstawie:

1) kategorii naukowych przyznanych w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4;

2) liczby pracowników jednostki naukowej wskazanych przez tę jednostkę w roku 2016 we wniosku o przyznanie kategorii naukowej na potrzeby ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem:

a) pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych,

b) osób, które nie złożyły oświadczeń, o których mowa w art. 219 ust. 11.

19. Kategorię naukową, o której mowa w ust. 18, ustala się pod warunkiem przypisania do danej dyscypliny co najmniej 12 pracowników, o których mowa w ust. 18 pkt 2. Kategoria naukowa ustalona dla dyscypliny zgodnie z ust. 18 nie podlega zmianom do dnia uzyskania kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

20. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmie, o którym mowa w art. 368 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się dane dotyczące studentów i doktorantów otrzymujących świadczenia, o których mowa odpowiednio w art. 173 ust. 1 pkt 1 i art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 239. [Realizowanie programów naprawczych, o których mowa w art. 100a Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. Programy naprawcze, o których mowa w art. 100a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, realizuje się na zasadach dotychczasowych.

2. Do dnia 31 grudnia 2019 r. przy obliczaniu proporcji sumy strat netto do kwoty dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 100a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, uwzględnia się dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11 tej ustawy.

3. Do dnia 31 grudnia 2019 r. programy naprawcze są opracowywane i realizowane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 240. [Przekształcenie funduszy zasadniczych i innych funduszy, o których mowa w art. 101 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze zasadnicze i inne fundusze, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się odpowiednio funduszami zasadniczymi i innymi funduszami, o których mowa w art. 409 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Z dniem 1 stycznia 2019 r. środki finansowe pozostające w dyspozycji uczelni na funduszach rozwoju, o których mowa w art. 101 ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przekazuje się na rachunki funduszy zasadniczych.

Art. 241. [Przekształcenie funduszy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 103 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się funduszami stypendialnymi, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Środki finansowe, o których mowa w art. 238 ust. 13, zwiększają fundusze stypendialne, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. W roku 2019 jako dotację z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, o której mowa w art. 416 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, rozumie się dotację, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przekazaną podmiotowi w roku 2018.

4. Przy dokonywaniu podziału, o którym mowa w art. 414 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, udział środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, nie może być mniejszy niż udział liczby tych doktorantów w łącznej liczbie studentów i doktorantów oraz większy niż 6% wysokości dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 238 ust. 13, oraz środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2018 r. środki finansowe z funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich oraz na remonty i modernizacje domów oraz stołówek studenckich, przekazuje się na fundusz zasadniczy, o którym mowa w art. 409 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, a w przypadku uczelni niepublicznych – na kapitał podstawowy.

6. Rektorzy uczelni poinformują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. o stanie środków funduszu stypendialnego, w tym pochodzących z dotacji, na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz o kwocie środków finansowych przekazanych zgodnie z ust. 5.

7. Do środków funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wydatkowanych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, z naruszeniem art. 174 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stosuje się odpowiednio przepis art. 412 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 242. [Przekształcenie funduszy pomocy materialnej dla doktorantów w fundusze stypendialne]

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusze pomocy materialnej dla doktorantów utworzone w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych na podstawie art. 103a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się funduszami stypendialnymi.

2. Środki finansowe, o których mowa w art. 238 ust. 13, zwiększają fundusze stypendialne, o których mowa w ust. 1.

3. Z dniem 31 grudnia 2023 r. likwiduje się fundusze stypendialne, o których mowa w ust. 1.

Art. 243. [Terminy przekazania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach funduszy stypendialnych oraz funduszy wsparcia osób niepełnosprawnych]

1. Środki finansowe zgromadzone na rachunkach funduszy stypendialnych oraz funduszy wsparcia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 412 i art. 415 ustawy, o której mowa w art. 1, są przekazywane na rachunki bankowe prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego przez:

1) uczelnie niepubliczne, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe – w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.;

2) uczelnie publiczne – w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.

2. Środki finansowe nieprzekazane w terminie, o którym mowa w ust. 1, stanowią dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).

3. W roku 2019 jako dotację z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, o której mowa w art. 416 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, rozumie się dotację, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 i ust. 4a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przekazaną podmiotowi w roku 2018.

Art. 244. [Postępowanie w przypadku gdy w uczelni niepublicznej niewykorzystane środki finansowe na koniec roku 2018 przewyższają kwotę dotacji ustalonej na rok 2019]

W przypadku gdy w uczelni niepublicznej niewykorzystane środki finansowe pochodzące z dotacji na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 94 ust. 4 lub 4a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na koniec roku 2018 przewyższają kwotę dotacji ustalonej na rok 2019 na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 4 lub 5 ustawy, o której mowa w art. 1:

1) nie przyznaje się uczelni środków finansowych, o których mowa odpowiednio w art. 365 pkt 3 lub 6 tej ustawy;

2) uczelnia zwraca niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie stanowiącej różnicę między stanem środków na koniec roku 2018 a wysokością dotacji ustalonej na podstawie algorytmu na rok 2019.

Art. 245. [Przekształcenie własnych funduszy stypendialnych na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów]

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. własne fundusze stypendialne na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów utworzone na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się własnymi funduszami na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów tworzonymi na podstawie art. 420 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Stypendia, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyznane przed dniem 1 stycznia 2019 r. wypłaca się na zasadach dotychczasowych.

Art. 246. [Ciągłość zatrudnienia pracowników uczelni]

1. Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie umowy o pracę w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się pracownikami uczelni w rozumieniu tej ustawy.

2. Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie umowy o pracę na czas określony w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, pozostają zatrudnieni do końca okresu wskazanego w tej umowie.

3. Do umów o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, oraz zawartych w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 151 ust. 1 tej ustawy, w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – do dnia 31 grudnia 2018 r., a w pozostałym zakresie – do dnia 30 września 2020 r.

4. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, uczelnie dostosują umowy o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w art. 137 ust. 1 tej ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy, z tym że wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego osoby zatrudnionej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie tej ustawy na stanowisku:

1) docenta albo starszego wykładowcy posiadającego stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki – nie może być niższa niż 73%,

2) starszego wykładowcy nieposiadającego stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki – nie może być niższa niż 50%

– wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy.

5. Przy zawieraniu umów o pracę w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. do ustalania stanowisk w uczelni stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 247. [Ciągłość zatrudnienia nauczycieli akademickich]

1. Nauczyciele akademiccy będący w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1:

1) pracownikami naukowo-dydaktycznymi, dydaktycznymi albo naukowymi są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi zatrudnionymi odpowiednio w grupach pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych albo badawczych, o których mowa w art. 114 tej ustawy;

2) dyplomowanymi bibliotekarzami oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji i informacji naukowej są od dnia wejścia w życie tej ustawy nauczycielami akademickimi, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

2. W uczelniach, w których w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w art. 113 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, statuty uczelni, o których mowa w art. 227 ust. 1, określą te stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania.

Art. 248. [Ciągłość zatrudnienia pracowników uczelni zatrudnionych na podstawie mianowania]

1. Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, pozostają zatrudnieni w tej samej formie i na ten sam okres.

2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 dotyczące mianowania.

3. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas nieokreślony, pozostaje na tym stanowisku do końca okresu wskazanego w akcie mianowania, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym ukończyła ona 67. rok życia, jeżeli nabyła prawo do emerytury. Jeżeli z ukończeniem 67. roku życia osoba zajmująca stanowisko docenta nie nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym nabędzie to prawo.

Art. 249. [Wprowadzenie przez uczelnie regulaminów pracy]

1. Uczelnie wprowadzą regulaminy pracy w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu uchwalonego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, uczelnie publiczne zawrą zakładowe układy zbiorowe pracy albo ustalą regulaminy wynagradzania.

3. Do dnia 30 września 2020 r.:

1) umowy o pracę zostaną dostosowane do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, i statutu;

2) stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania, z wyłączeniem stanowiska docenta, zostaną dostosowane do stanowisk określonych w tej ustawie i statucie.

Art. 250. [Przekształcenie stanowiska profesora zwyczajnego, o którym mowa w art. 114 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. Stanowisko profesora zwyczajnego, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się stanowiskiem profesora, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Stanowiska profesora nadzwyczajnego oraz profesora wizytującego, o których mowa w art. 114 ust. 2 i 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się stanowiskiem profesora uczelni, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 251. [Prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespełniającej wymagań określonych w art. 114 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym]

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespełniającej wymagań określonych w art. 114 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 252. [Prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia nauczyciela akademickiego]

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 253. [Moc zgód wyrażonych przez rektora, o których mowa w art. 129 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym]

Zgody rektora, o których mowa w art. 129 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wyrażone na podstawie tego przepisu, zachowują moc przez okres, na który zostały wyrażone.

Art. 254. [Stosowanie przepisu art. 130 ust. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym]

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, do wymiaru czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 113 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, a także pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, stosuje się przepis art. 130 ust. 7 tej ustawy.

Art. 255. [Prowadzenie spraw dotyczących ocen okresowych nauczycieli akademickich]

1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące ocen okresowych nauczycieli akademickich prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Pierwsza ocena okresowa, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, jest dokonywana do końca roku poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy.

3. Ocena okresowa może być dokonana w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 2. W tym przypadku kolejna ocena jest dokonywana w terminie określonym w ust. 2, przy czym może ona być dokonana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, jeżeli poprzednia ocena była negatywna.

4. Pierwsza ocena okresowa po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje cały okres, który upłynął od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Art. 256. [Wykorzystywanie urlopów dla celów naukowych i urlopów dla poratowania zdrowia udzielonych przed dniem wejścia w życie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

1. Urlopy dla celów naukowych i urlopy dla poratowania zdrowia udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są wykorzystywane na zasadach i w wymiarze ustalonych na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach dotyczących udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla celów naukowych i urlopu dla poratowania zdrowia są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 257. [Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich]

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich są prowadzone do czasu ich zakończenia na podstawie przepisów dotychczasowych przez komisje dyscyplinarne, które w dniu wejścia w życie tej ustawy prowadziły postępowanie.

Art. 258. [Koniec kadencji komisji dyscyplinarnych]

1. Kadencje komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i art. 142a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, kończą się z dniem 31 grudnia 2020 r.

2. Kadencja komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, kończy się z dniem 31 sierpnia 2020 r.

3. Rzecznikom dyscyplinarnym, o których mowa w art. 145 ust. 1a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, oraz członkom komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i art. 142a ust. 1 tej ustawy, przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży w okresie:

1) od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. – na zasadach dotychczasowych;

2) od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, oraz przepisach wydanych na podstawie art. 403 ust. 4 tej ustawy.

Art. 259. [Zniesienie Konwentu Rzeczników]

Znosi się Konwent Rzeczników, o którym mowa w art. 145a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 260. [Zachowanie prawa do dodatku za staż pracy]

Pracownicy uczelni niepublicznych otrzymujący przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, dodatek za staż pracy zachowują prawo do tego dodatku w wysokości przysługującej przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Art. 261. [Zaliczanie okresów zaliczonych pracownikowi jako uprawniające do nagrody jubileuszowej]

Okresy, które przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zaliczono pracownikowi jako uprawniające do nagrody jubileuszowej, podlegają zaliczeniu na dotychczasowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród.

Art. 262. [Dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych]

W latach 2019–2026 dla pracowników uczelni publicznej dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości kwoty odpisu dokonanego w 2018 r. Wysokość odpisu może być zwiększona po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w uczelni, jednak nie może być większa niż 6,5% planowanych przez uczelnię w roku poprzednim rocznych wynagrodzeń osobowych.

Art. 263. [Uchwalanie regulaminów studiów przez senaty uczelni]

1. Senaty uczelni uchwalą regulaminy studiów na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

2. Regulaminy uchwalone na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów, o których mowa w ust. 1.

Art. 264. [Zachowanie mocy umów ze studentami]

1. Umowy ze studentami, o których mowa w art. 160a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, zachowują moc; do umów tych stosuje się przepisy art. 160a tej ustawy.

2. Uczelnia zawiera z osobami rozpoczynającymi studia w roku akademickim 2018/2019 umowy określające warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat, na zasadach dotychczasowych.

Art. 265. [Prowadzenie studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020]

Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie dotychczasowych programów kształcenia, z tym że:

1) w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. – uczelnia wydaje absolwentowi tych studiów dyplom ich ukończenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3;

2) od dnia 1 października 2019 r. – uczelnia wydaje absolwentowi tych studiów dyplom ich ukończenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 266. [Dostosowanie uchwał określających warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020]

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. senaty uczelni dostosują uchwały określające warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, przyjęte zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, do wymagań określonych w ustawie, o której mowa w art. 1.

2. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. senaty uczelni publicznych określą i podadzą do wiadomości publicznej zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, na okres 4 lat, począwszy od roku akademickiego 2019/2020, z zachowaniem zasad określonych na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

Art. 267. [Prowadzenie postępowań w sprawie potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia]

Postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, o których mowa w art. 170e ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 268. [Przekształcenie programów kształcenia w programy studiów]

1. Programy kształcenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się programami studiów w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, senaty uczelni dostosują programy studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w tej ustawie.

Art. 269. [Dostosowanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, o której mowa w art. 170f Prawa o szkolnictwie wyższym]

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, senaty uczelni dostosują organizację potwierdzania efektów uczenia się, o której mowa w art. 170f ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, do wymagań określonych w art. 71 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 270. [Ubieganie się o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie w roku akademickim 2018/2019]

1. W roku akademickim 2018/2019 studenci ubiegają się o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 173 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych.

2. W roku akademickim 2018/2019 doktoranci ubiegają się o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 199 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych.

3. Od dnia 1 stycznia 2019 r. pomoc materialną, o której mowa w art. 173 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wypłaca się z funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 271. [Zachowanie w mocy uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego]

Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 173a ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

Art. 272. [Kontynuacja zasad przyznawania stypendiów, o których mowa w art. 173b ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w art. 173b ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

2. Postępowania w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów, o których mowa w art. 173b ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 273. [Kontynuacja zasad przyznawania pomocy materialnej, zakwaterowania i wyżywienia w roku akademickim 2018/2019]

1. W roku akademickim 2018/2019 pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 173 i art. 199 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyznaje się na zasadach dotychczasowych i w trybie dotychczasowym.

2. Komisje stypendialne i odwoławcze komisje stypendialne, o których mowa w art. 175 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, działają do końca roku akademickiego 2018/2019.

Art. 274. [Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia]

1. Wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, o których mowa w art. 178 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na rok akademicki 2018/2019 składa się w terminie do dnia 15 października 2018 r.

2. Postępowania wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 275. [Zachowanie w mocy regulaminów ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów]

1. Regulaminy ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 186 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 30 września 2019 r.

2. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, określone w art. 199 ust. 2 i 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 30 września 2019 r.

3. Do dnia 1 października 2019 r. dyrektor instytutu badawczego, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz międzynarodowego instytutu naukowego ustali szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 104 tej ustawy, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w uzgodnieniu z samorządem doktorantów.

Art. 276. [Kontynuacja postępowań w sprawie skreślenia studenta z listy studentów w przypadkach, o których mowa w art. 190 ust. 1 i 2 Prawa o szkolnictwie wyższym]

Postępowania w sprawie skreślenia studenta z listy studentów w przypadkach, o których mowa w art. 190 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, i niezakończone przed dniem wejścia w życie regulaminów studiów, o których mowa w art. 263 ust. 1, prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

Art. 277. [Kontynuacja postępowań w sprawach, o których mowa w art. 191a ust. 6–7a oraz w art. 191b ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym]

Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 191a ust. 6–7a oraz w art. 191b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 278. [Ważność legitymacji studenckich, legitymacji doktorantów oraz legitymacji służbowych nauczycieli akademickich]

1. Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują ważność na zasadach dotychczasowych.

2. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 czerwca 2019 r. można wydawać legitymacje studenckie i legitymacje doktorantów oraz potwierdzać ich ważność na zasadach dotychczasowych.

3. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2020 r. nauczycielom akademickim wydaje się legitymacje służbowe oraz potwierdza ich ważność na zasadach dotychczasowych.

Art. 279. [Zasady prowadzenia studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020]

1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:

1) do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych uczelni;

2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – podmioty wskazane w statutach uczelni.

Art. 280. [Stosowanie przepisu art. 195a ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym]

Do obliczenia proporcji liczby uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie finansowane ze środków, o których mowa w art. 200 ust. 5 lub 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2 tej ustawy, do liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem stosuje się przepis art. 195a ust. 2 tej ustawy.

Art. 281. [Możliwość otrzymywania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 oraz zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 104 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

1. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, o której mowa w art. 1, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 104 tej ustawy.

2. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio do doktorantów, o których mowa w ust. 1.

Art. 282. [Przyznawanie pomocy materialnej na podstawie uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego]

W odniesieniu do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, pomoc materialna, o której mowa w art. 199a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, może być przyznawana na podstawie uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 173a ust. 2 tej ustawy, przyjętych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 283. [Kontynuacja zasad przyznawania stypendiów naukowych]

1. W odniesieniu do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, zasady przyznawania stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z art. 173b ust. 2 tej ustawy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

2. Postępowania w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów, o których mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 284. [Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, o których mowa w art. 199c ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. Wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, o których mowa w art. 199c ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na rok akademicki 2018/2019 składa się w terminie do dnia 15 października 2018 r.

2. Postępowania wszczęte na wniosek, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 285. [Wysokość stypendium doktoranckiego uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020]

1. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, w wysokości nie mniejszej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 151 ust. 1 tej ustawy.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor, a w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym oraz międzynarodowym instytucie naukowym – dyrektor tego instytutu.

Art. 286. [Zwiększenie stypendium doktoranckiego doktorantów, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020]

1. Doktoranci, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych.

2. Do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, przyjęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

Art. 287. [Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców]

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców, o których mowa w art. 360 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 288. [Kredyt studencki dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020]

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o kredyt studencki, o którym mowa w art. 210 ustawy, o której mowa w art. 1, przy czym kredyt jest udzielany na okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 4 lata. Do kredytów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące kredytów studenckich.

Art. 289. [Zaopatrzenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach oraz powszechne ubezpieczenie zdrowotne]

Uczestnicy studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 podlegają zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach oraz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu realizowanemu i finansowanemu na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Art. 290. [Podmioty mogące prowadzić szkołę doktorską w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r.]

W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2022 r. szkoła doktorska może być prowadzona:

1) przez uczelnię akademicką, federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 2 dyscyplinach;

2) przez uczelnię akademicką, która prowadzi działalność naukową wyłącznie w 1 dyscyplinie, która jest dyscypliną w zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscypliną artystyczną, i posiada w niej uprawnienia do nadawania stopnia doktora;

3) wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe, z których każde posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej 1 dyscyplinie.

Art. 291. [Podanie do wiadomości publicznej zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz programu kształcenia w szkole doktorskiej]

Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, o których mowa w art. 200 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz program kształcenia w szkole doktorskiej, o którym mowa w art. 201 ust. 3 tej ustawy, podaje się po raz pierwszy do wiadomości publicznej do dnia 31 maja 2019 r.

Art. 292. [Uchwalenie regulaminów szkół doktorskich na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

Regulaminy szkół doktorskich zostaną uchwalone na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie od dnia 1 października 2019 r.

Art. 293. [Uchwalenie regulaminu przez samorząd studencki]

1. Samorząd studencki, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1, uchwali regulamin, o którym mowa w art. 110 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Regulaminy uchwalone na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 294. [Przekształcenie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 203 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 203 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 338 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.

3. Statut uchwalony na podstawie art. 203 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowuje moc do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 295. [Przekształcenie uczelnianych organizacji studenckich działających na podstawie art. 204 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. Uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stają się uczelnianymi organizacjami studenckimi w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Złożenie wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 205 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, nierozpatrzonego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, uznaje się za wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 111 ust. 2 tej ustawy.

Art. 296. [Działanie samorządów doktorantów, o których mowa w art. 208 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. samorządy doktorantów, o których mowa w art. 208 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, działają na zasadach dotychczasowych.

2. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. samorządy doktorantów tworzą doktoranci, o których mowa w art. 215 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz uczestnicy studiów doktoranckich, o których mowa w art. 279 ust. 1.

Art. 297. [Przekształcenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów, o której mowa w art. 209 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. Krajowa Reprezentacja Doktorantów, o której mowa w art. 209 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Krajową Reprezentacją Doktorantów, o której mowa w art. 339 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, Krajowa Reprezentacja Doktorantów uchwali statut na podstawie przepisów tej ustawy.

3. Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów obowiązujący w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuje moc do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 298. [Przekształcenie uczelnianych organizacji doktorantów działających na podstawie art. 210 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. Uczelniane organizacje doktorantów działające na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 stają się uczelnianymi organizacjami doktorantów w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Złożenie wniosku o wpis uczelnianej organizacji doktorantów do rejestru zgodnie z przepisami ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, nierozpatrzonego przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, uznaje się za wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami tej ustawy.

Art. 299. [Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów]

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów są prowadzone do czasu ich zakończenia na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 300. [Kadencje komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 213 ust. 1 oraz w art. 226 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym]

1. Kadencje komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 213 ust. 1 oraz w art. 226 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, trwają do dnia powołania komisji dyscyplinarnych na podstawie statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1.

2. Kadencje rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów oraz kadencje rzeczników dyscyplinarnych do spraw doktorantów, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, trwają do dnia 31 grudnia 2020 r.

Art. 301. [Definicja terenów uczelni]

1. Tereny uczelni określone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, pozostają terenami uczelni w rozumieniu art. 50 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Porozumienia, o których mowa w art. 227 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc.

Art. 302. [Prowadzenie studiów doktoranckich przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego]

1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego prowadzi studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Na prowadzenie studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego otrzymuje dotacje z części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 303. [Wykonywanie przez federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki uprawnień jednostek uczestniczących]

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia uzyskania przez federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki kategorii naukowej, może ona wykonywać uprawnienia jednostek uczestniczących związanych z posiadaniem przez nie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego w zakresie, o którym mowa w art. 173 ust. 5 tej ustawy.

Art. 304. [Podstawa dla waloryzacji na rok 2019 wydatków w zakresie finansowania nauki]

1. Podstawą dla waloryzacji na rok 2019 wydatków w zakresie finansowania nauki, o których mowa w art. 383 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, są wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 rok w części 28 Nauka oraz rezerwie celowej nr 84 pn. „Środki na zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych”, a także w ramach działu 730 Nauka w innych częściach budżetowych.

2. Podstawą dla waloryzacji na rok 2019 wydatków w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego, o których mowa w art. 383 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, są wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 rok w części 38 Szkolnictwo wyższe oraz rezerwie celowej nr 18 pn. „Środki na działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej”, a także w ramach działu 803 Szkolnictwo wyższe w innych częściach budżetowych.

Art. 305. [Ogłoszenie pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”]

1. Pierwszy konkurs w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, o którym mowa w art. 387 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 r.

2. Do pierwszego konkursu może przystąpić uczelnia akademicka, w której w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1:

1) spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) co najmniej połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 albo

b) co najmniej 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 3 dziedzinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2;

2) żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 nie posiada kategorii naukowej C;

3) żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.

3. W pierwszym konkursie środki finansowe, o których mowa w art. 387 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, są wypłacane przez okres 7 lat.

4. W pierwszym konkursie plan, o którym mowa w art. 388 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, sporządza się na okres 6 lat.

Art. 306. [Ogłoszenie pierwszego konkursu w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”]

Pierwszy konkurs w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”, o którym mowa w art. 396 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.

Art. 307. [Ogłoszenie pierwszego komunikatu w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”]

Pierwszy komunikat w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”, o którym mowa w art. 400 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 września 2019 r.

Art. 308. [Ocena wniosków w ramach pierwszego programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”]

Wnioski w ramach pierwszego programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym mowa w art. 401 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, są oceniane przez zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

Art. 309. [Kontynuacja zasad wynagradzania i zwrotu kosztów podróży do 31 grudnia 2018 r.]

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. członkom Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanym przez nie recenzentom i ekspertom, ekspertom powołanym na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, członkom Komitetu Polityki Naukowej, członkom zespołów powoływanych na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz recenzentom i ekspertom, w tym ekspertom przeprowadzającym kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 5 tej ustawy, przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.

Art. 310. [Przekazanie skarbowych papierów wartościowych na zwiększenie funduszu zasadniczego uczelni publicznej lub funduszu statutowego międzynarodowego instytutu naukowego]

1. W latach 2019 i 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, może przekazać skarbowe papiery wartościowe uczelni publicznej na zwiększenie funduszu zasadniczego lub międzynarodowemu instytutowi naukowemu na zwiększenie funduszu statutowego.

2. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych przekazanych uczelniom publicznym i międzynarodowym instytutom naukowym nie może przekroczyć kwoty 3 000 000 tys. zł.

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

4. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną;

4) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;

5) cenę lub sposób jej ustalenia;

6) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;

9) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 97, art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. Skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, uczelnie publiczne lub międzynarodowe instytuty naukowe mogą posiadać do terminu ich wykupu albo podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi za zgodą ministra właściwego do spraw budżetu.

8. Minister właściwy do spraw budżetu może udzielić zgody na rozporządzanie skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych oraz poziom deficytu sektora finansów publicznych.

9. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629).

Art. 311. [Środki finansowe objęte obowiązkiem, o którym mowa w art. 419 ust. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

Obowiązek, o którym mowa w art. 419 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczy również środków finansowych, o których mowa w art. 238 ust. 8 oraz art. 241 ust. 2.

Art. 312. [Dołączenie zgody senatu do wniosku, o którym mowa w art. 423 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

Do wniosku, o którym mowa w art. 423 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia powołania rady uczelni, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r., zamiast zgody rady uczelni dołącza się zgodę senatu.

Art. 313. [Zachowanie w mocy Krajowego Programu Badań, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki]

1. Krajowy Program Badań, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, zachowuje moc do dnia określenia polityki naukowej państwa, o której mowa w ust. 2.

2. Rada Ministrów określi po raz pierwszy politykę naukową państwa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Art. 314. [Zachowanie w mocy Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki]

1. Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, na którą zostały wpisane przedsięwzięcia z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 249), zachowuje moc do dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłosi po raz pierwszy Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 374 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Art. 315. [Otrzymanie środków finansowych, o których mowa w art. 5 ustawy o zasadach finansowania nauki przez podmioty, o których mowa w art. 9 pkt 2 ww. ustawy]

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. podmioty, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 5 tej ustawy.

2. Do przyznawania i przekazywania środków finansowych, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, wszczęte i niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. umarza się, z wyjątkiem postępowań w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 20 tej ustawy, z tym że:

1) w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania;

2) do przyznawania tych środków stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, wszczęte i niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r., prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.

5. Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w konkursie ogłoszonym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” ustanowionego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.

6. Środki finansowe, o których mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, przyznane do dnia 31 grudnia 2018 r. przekazuje się na zasadach dotychczasowych, z tym że środki finansowe przyznane jednostce organizacyjnej uczelni przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.

7. Do dnia 31 grudnia 2018 r. do zwiększania dotacji, o którym mowa w art. 18 ust. 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że zwiększenie ustalone dla podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a tej ustawy, przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.

Art. 316. [Stosowanie przepisów do wykorzystywania i rozliczania środków finansowych przyznanych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki]

1. Do wykorzystywania i rozliczania środków finansowych przyznanych na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 pkt 4 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, przyznanych i niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się odpowiednio przepis art. 407 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1. Rozliczanie tych środków odbywa się na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dla subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Do sprawozdań z wykorzystania tych środków stosuje się art. 350 i art. 354 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Do zwrotu środków, o których mowa w art. 4c ust. 8 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, przyznanych na podstawie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawie umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia przyznanych środków finansowych, o których mowa w art. 14a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 317. [Przekazanie środków finansowych przyznanych zgodnie z art. 19 ust. 3a ustawy o zasadach finansowania nauki]

1. Środki finansowe przyznane zgodnie z art. 19 ust. 3a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, przyznane do dnia 31 grudnia 2018 r., przekazuje się na zasadach dotychczasowych, z tym że środki finansowe przyznane jednostce organizacyjnej uczelni przekazuje się uczelni, w skład której wchodzi ta jednostka.

2. W przypadku otrzymania kategorii naukowej C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, wniosek, o którym mowa w art. 19 ust. 4 tej ustawy, składa się w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Jeżeli ocena dotyczyła jednostki organizacyjnej uczelni, wniosek składa rektor.

3. Do ponownej oceny, o której mowa w art. 19 ust. 4a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 318. [Wygaśnięcie programów i przedsięwzięć ustanowionych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki]

1. Programy i przedsięwzięcia ustanowione na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 wygasają z dniem 31 grudnia 2018 r., z wyłączeniem programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”, który może być realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r. na zasadach dotychczasowych.

2. Programy „Diamentowy Grant” oraz „Doktorat wdrożeniowy”, o których mowa odpowiednio w art. 26 ust. 3a i 3f ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, realizuje się do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Środki finansowe przyznane w ramach:

1) programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” – przekazuje się do dnia 30 czerwca 2021 r.,

2) programów, o których mowa w ust. 2 – przekazuje się do dnia 31 grudnia 2024 r.

– na zasadach dotychczasowych.

Art. 319. [Prowadzanie spraw dotyczących nagród ministra, nagród Prezesa Rady Ministrów oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców]

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące:

1) nagród ministra, o których mowa w przepisach ustaw uchylanych w art. 169 pkt 2–4,

2) nagród Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2,

3) stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4

– prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 320. [Prowadzanie postępowań o udzielenie zamówień z dziedziny nauki]

1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania o udzielenie zamówień z dziedziny nauki w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w wyniku postępowań o udzielenie zamówień, o których mowa w ust. 1, oraz do umów zawartych po dniu wejścia w życie tej ustawy w wyniku postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy – stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 321. [Prowadzanie audytów zewnętrznych prowadzonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki]

Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, audyty zewnętrzne prowadzone na podstawie ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 322. [Zniesienie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych]

1. Z dniem 31 grudnia 2019 r. znosi się Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w art. 35 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

2. Kadencja członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych upływająca z dniem 31 grudnia 2018 r. trwa do dnia 31 grudnia 2019 r. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2019 r. do powołania i odwołania przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych stosuje się przepis art. 40 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

3. Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działa na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz członkom zespołów powoływanych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.

5. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczące:

1) kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 oraz

2) oceny, o której mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1

– prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2019 r. prowadzi Komisja Ewaluacji Nauki na podstawie przepisów dotychczasowych.

6. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawie przyznania kategorii naukowych w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

7. Decyzje w sprawie przyznania kategorii naukowych wydane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 zachowują moc do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stała się ostateczna. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłasza komunikat o dacie, w której ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji stała się ostateczna.

Art. 323. [Utworzenie Komisji Ewaluacji Nauki]

1. Tworzy się Komisję Ewaluacji Nauki. Pierwsza kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki, o których mowa w art. 271 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2019 r. mogą zgłaszać:

1) uczelnie, w których w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 posiada kategorię A+, A albo B;

2) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, posiadają kategorię naukową A+, A albo B.

3. Zgłoszenie kandydata zawiera informację o dyscyplinie reprezentowanej przez kandydata zgodnej z pierwszym oświadczeniem, o którym mowa w art. 219 ust. 11.

Art. 324. [Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej]

1. Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje lata 2017–2020 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2021 r.

2. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.

3. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2021 r. przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, przyznaje się taką samą liczbę punktów, jaką przyznaje się za monografie wydane przez to wydawnictwo.

4. Projekty pierwszych wykazów sporządzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, przygotuje zespół doradczy powołany na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

5. Przy ewaluacji działalności naukowej za 2017 r. uwzględnia się osiągnięcia pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych. Osiągnięcia tych pracowników uwzględnia się w dyscyplinach wskazanych w pierwszym oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 ust. 11.

6. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020 r., informacje dotyczące monografii naukowych i artykułów naukowych, o których mowa w art. 265 ust. 11 zdanie drugie tej ustawy, mogą wprowadzać również osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy, z tym że:

1) osoby te wprowadzają informacje do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;

2) instytut badawczy, o którym mowa w art. 356 ust. 1 tej ustawy, wprowadza informacje, o których mowa w pkt 1, do bazy danych, o której mowa w art. 265 ust. 11 tej ustawy.

Art. 325. [Przekształcenie Komitetu Polityki Naukowej, o którym mowa w art. 35 pkt 2 ustawy o zasadach finansowania nauki]

Komitet Polityki Naukowej, o którym mowa w art. 35 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, staje się Komitetem Polityki Naukowej, o którym mowa w art. 340 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 326. [Zniesienie zespołów, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach finansowania nauki]

Z dniem 1 stycznia 2019 r. znosi się zespoły, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4. Do dnia 31 grudnia 2018 r. zespoły działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 327. [Zakaz łączenia członkostwa w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych]

1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. członkostwa w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie można łączyć również z członkostwem w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

2. Do dnia 30 września 2019 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie może być również prorektor lub kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

3. Do dnia 31 grudnia 2021 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie może być również przewodniczący lub wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Art. 328. [Zakaz łączenia członkostwa w Radzie Narodowego Centrum Nauki oraz w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych]

1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. członkostwa w Radzie Narodowego Centrum Nauki nie można łączyć również z członkostwem w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.

2. Do dnia 30 września 2019 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki nie może być również prorektor lub kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

3. Do dnia 31 grudnia 2021 r. członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki nie może być również przewodniczący lub wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Art. 329. [Szkoła doktorska a studia doktoranckie]

1. Ilekroć w ustawach zmienianych w art. 4, art. 34, art. 37, art. 42, art. 43, art. 46, art. 76, art. 84, art. 87, art. 108, art. 121, art. 126, art. 127, art. 140, art. 150, art. 163, art. 165 oraz art. 166 jest mowa o szkole doktorskiej, należy przez to rozumieć, do dnia 31 grudnia 2023 r., również studia doktoranckie, o których mowa w przepisach ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 r. doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, wydaje się zaświadczenia, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 140, na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach zaświadczenie wydaje uczelnia.

Art. 330. [Zwolnienie niektórych świadczeń i stypendiów od podatku dochodowego od osób fizycznych]

Świadczenia i stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 61 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., przyznane na podstawie przepisów ustaw uchylanych w art. 169, oraz stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, otrzymane po wejściu w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 61 ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.

Art. 331. [Stosowanie przepisów do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 26e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych]

Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 26e ust. 4 ustawy zmienianej w art. 19, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 332. [Stosowanie przepisów do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych]

Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do odliczania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 4 ustawy zmienianej w art. 24, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 333. [Stosowanie przepisów do przyznawania dotacji i środków z budżetu państwa oraz wykonywania uprawnień związanych z przyznawaniem środków na finansowanie badań naukowych]

Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do przyznawania dotacji i środków z budżetu państwa oraz wykonywania uprawnień właściwego ministra, związanych z przyznawaniem środków na finansowanie badań naukowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 25, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 334. [Wstąpienie w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki]

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wstępuje w prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw nauki.

2. Do dnia 30 września 2018 r. rozporządzenia, o których mowa w:

1) art. 51 ust. 2, art. 81, art. 122 ust. 3, art. 137 ust. 2, art. 164, art. 248 pkt 1, art. 306, art. 321, art. 327 ust. 8, art. 353, art. 363 pkt 1, art. 363 pkt 2, art. 367 ust. 2, art. 402 pkt 1, 2 i 7, art. 402 pkt 3 oraz art. 402 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1 – wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;

2) art. 5 ust. 3, art. 181, art. 267 ust. 2 pkt 1, art. 267 ust. 2 pkt 2, art. 328 ust. 8, art. 401 ust. 6, art. 402 pkt 5 oraz art. 402 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1 – wydaje minister właściwy do spraw nauki;

3) art. 134 ustawy, o której mowa w art. 1 – wydaje minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego;

4) art. 148a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 140 – wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

3. Do dnia 31 grudnia 2018 r. minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki jest dysponentem części budżetowej „Nauka” i „Szkolnictwo wyższe”.

4. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe są ujęte w działach klasyfikacji budżetowej „Nauka” i „Szkolnictwo wyższe”.

Art. 335. [Zakazy dotyczące członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów]

Do dnia 31 grudnia 2020 r. zakaz, o którym mowa w:

1) art. 37 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 69,

2) art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 97,

3) art. 41 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 98,

4) art. 66 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 165

– dotyczy również członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Art. 336. [Przepisy stosowane w sprawach o świadczenia rodzinne, o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz o świadczenia wychowawcze]

W sprawach o świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 79, o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 109, oraz o świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 153, w zakresie:

1) stypendium doktoranckiego w rozumieniu art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 lub

2) pomocy materialnej w rozumieniu art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3

– stosuje się przepisy ustaw zmienianych odpowiednio w art. 79, art. 109 lub art. 153, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 337. [Stosowanie przepisów do przyznawania dotacji z budżetu państwa]

Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2018 r. do przyznawania dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 88, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 338. [Kontynuacja zasad dokonywania lokat, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych]

Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 120, do dnia 31 grudnia 2018 r. mogą dokonywać lokat, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, na zasadach dotychczasowych, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2019 r.

Art. 339. [Finansowanie programów badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 27 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju]

Do dnia określenia polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, programy badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 27 ustawy zmienianej w art. 124, są finansowane na zasadach dotychczasowych.

Art. 340. [Stosowanie przepisów do oceny wniosków składanych w konkursach na realizację projektów badawczych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o Narodowym Centrum Nauki]

Do oceny wniosków składanych w konkursach na realizację projektów badawczych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 125:

1) nierozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1,

2) ogłoszonych w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 341. [Stosowanie przepisów art. 179 ust. 1–7]

Do przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych przeprowadzanych przez rady naukowe spółek, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 179 ust. 1–7.

Art. 342. [Dołączanie oceny dotychczasowej działalności instytutu dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych do wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych]

Do dnia 31 grudnia 2019 r. do wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 126, dołącza się ocenę dotychczasowej działalności instytutu dokonaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Art. 343. [Podstawa oceny, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych]

Do dnia zakończenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, podstawą oceny, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126, jest ewaluacja przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 344. [Obowiązek dostosowania umów przez instytuty badawcze]

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy instytuty badawcze dostosują umowy o pracę oraz stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania do stanowisk określonych w art. 43 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 345. [Przekształcenie Komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych]

1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu dotychczasowym, staje się komisją dyscyplinarną, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Rzecznik dyscyplinarny przy komisji, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu dotychczasowym, staje się rzecznikiem dyscyplinarnym przy komisji, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 126, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 346. [Zakaz pełnienia funkcji rektora, prorektora, dziekana i prodziekana w uczelniach]

Do dnia 30 września 2019 r. Prezes i wiceprezesi Polskiej Akademii Nauk nie mogą pełnić również funkcji rektora, prorektora, dziekana i prodziekana w uczelniach.

Art. 347. [Znaczenie ewaluacji przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych]

Do dnia zakończenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, podstawą stwierdzenia zgodności działalności instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk z kierunkami, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 127, oraz prawidłowości realizacji zadań przez instytut, o którym mowa w art. 50 ust. 5 zdanie drugie tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, jest ewaluacja przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 348. [Obowiązek dostosowania umowy o pracę oraz stanowisk osób zatrudnionych na podstawie mianowania przez jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk]

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk dostosują umowy o pracę oraz stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania do stanowisk określonych w art. 88 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 127, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 349. [Przepisy wykonawcze]

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 45h ustawy zmienianej w art. 12 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45h ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

2) art. 28 ust. 3 i art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 124 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28 ust. 3 i art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 124, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.;

3) art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 125 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 125, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2019 r.;

4) art. 80 ust. 1 i art. 107 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 140 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 107 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 140, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

5) art. 9 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 5 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

6) art. 9b i art. 9c ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy;

7) art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy;

8) art. 26 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 zachowują moc do dnia 30 czerwca 2021 r.

Art. 350. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1, art. 42 pkt 2 lit. b oraz art. 334 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 19 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 w ust. 1 pkt 39c, art. 120 pkt 1, art. 127 pkt 33–36 i 39 oraz art. 167, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą:

1) zmienia się ustawy: ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, ustawę z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawę z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustawę z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ustawę z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, ustawę z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, ustawę z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, ustawę z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, ustawę z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego", ustawę z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ustawę z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawę z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawę z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ustawę z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawę z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, ustawę z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2019", ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ustawę z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym, ustawę z dnia 21 kwietnia 2005 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawę z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawę z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawę z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej, ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawę z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, ustawę z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, ustawę z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej, ustawę z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, ustawę z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, ustawę z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej, ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ustawę z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze, ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

2) uchyla się ustawy: ustawę z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039 i 1544.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1515, 1532, 1544 i 1629.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317, 650, 957, 1099, 1356, 1479, 1480, 1481, 1544, 1592 i 1629.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613 i 1629.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 3, 5, 106, 138, 771, 848, 1000, 1045, 1443 i 1544.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1039, 1375, 1515, 1544, 1629 i 1637.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723, 730, 1544 i 1560.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730, 912, 1000 i 1544.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499 i 1629.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685, 723 i 771.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000 i 1349.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810, 1089, 1479, 1496, 1563 i 1590.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000, 1349 i 1669.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000, 1349 i 1669.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 1128, 1375, 1532 i 1629.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 1629 i 1669.

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000 i 1115.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000, 1076 i 1544.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1000, 1515, 1544, 1629 i 1669.

22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000 i 1115.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-30
  • Data wejścia w życie: 2018-10-01
  • Data obowiązywania: 2024-02-02
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA