Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1303

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. poz. 1201) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 2 wyrazy "w latach 2019-2021" zastępuje się wyrazami "w latach 2019-2022",

b) w pkt 3 wyrazy "w latach 2020-2021" zastępuje się wyrazami "w latach 2020-2022";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 8:

a) w opisie elementu wzoru Lkraji po wyrazach "o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy," dodaje się wyrazy "oraz zadań finansowanych przez Agencję Badań Medycznych,",

b) w opisie elementu wzoru Lzagri po wyrazach "o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy," dodaje się wyrazy "oraz zadań finansowanych przez Agencję Badań Medycznych,".

§ 2. [Przepisy właściwe dla podziału środków finansowych od dnia 1 stycznia 2022 r.]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do podziału środków finansowych od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079 i 1117.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-22
  • Data wejścia w życie: 2022-06-23
  • Data obowiązywania: 2022-06-23

Dziennik Ustaw