reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 czerwca 2019 r.

w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób podziału środków finansowych, o których mowa w:

1) art. 365 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”,

2) art. 365 pkt 2 lit. a–d ustawy,

3) art. 459 pkt 5 ustawy, na realizację zadań związanych z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobycia specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz diagnostów laboratoryjnych

– dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „ministrem”.

§ 2. [Część zasadnicza i uzupełniająca środków finansowych]

1. Ze środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, wyodrębnia się część zasadniczą i część uzupełniającą.

2. Sposób podziału części zasadniczej przeznaczonej dla uczelni medycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej, na rozwój zawodowy pracowników uczelni, a także na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Sposób podziału środków na realizację zadań związanych z kształceniem podyplomowym w celu zdobycia specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Część uzupełniającą środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, przeznacza się na:

1) uzupełnienia i korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego;

2) uzupełnienia subwencji wynikające z § 3;

3) zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy;

4) subwencję dla nowo utworzonej uczelni medycznej przyznawaną w roku jej utworzenia.

§ 3. [Wysokość subwencji]

1. Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie może być:

1) niższa niż 98%,

2) wyższa niż 106%

– wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku nowo utworzonej uczelni medycznej nadzorowanej przez ministra przez okres trzech lat następujących po roku jej utworzenia.

§ 4. [Wysokość subwencji ze środków finansowych dla uczelni medycznych]

1. W latach 2019–2023 wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 lit. a–d ustawy, dla uczelni medycznych jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

1) w 2019 r.:

a) w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.3)), w części przeznaczonej na dofinasowanie remontów domów i stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, oraz dotacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni medycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych,

b) składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

x – oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej,

ksk – oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni medycznej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

Lsk,i – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

y – oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej,

kdd – oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

Ld_stypd,i – oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, otrzymujących stypendia doktoranckie, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ldd,i – oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, nieotrzymujących stypendiów doktoranckich albo otrzymujących zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534), zwanej dalej „ustawą wprowadzającą”, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

ksk=min – oznacza najniższy współczynnik kosztochłonności występujący w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

Lbki – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

di – oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

M – oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach medycznych,

SSRi – oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sni – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej publicznej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Dsi – oznacza liczbę doktorantów w i-tej uczelni medycznej, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w i-tej uczelni w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Dni – oznacza liczbę doktorantów w i-tej uczelni medycznej, którzy rozpoczęli niestacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w i-tej uczelni w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych,

c) składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Lnai oblicza się według wzoru:

Lnai = 2,5Lprofi + 2Ldhi + 1,5Ldri + Lmgri + 3LZprofi

gdzie:

Lprofi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) posiadających tytuł profesora,

Ldhi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego,

Ldri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) posiadających stopień naukowy doktora,

Lmgri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

LZprofi – oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora w instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej uczelni medycznej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy),

n – oznacza liczbę uczelni medycznych,

d) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Ldpci – oznacza liczbę doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych,

e) składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Kj – oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą:

– 1,50 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+,

– 1,00 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A,

– 0,70 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych,

f) składnik projektowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie elementy wzoru zachowują oznaczenia opisane ust. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym n oznacza liczbę uczelni medycznych,

g) wysokość subwencji dla i-tej uczelni medycznej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego nie może być niższa niż 99% oraz wyższa niż 106% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinasowanie remontów domów i stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, oraz dotacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni medycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

2) w latach 2019–2021 w składniku badawczym uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej, ustaloną według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Wknj,i – oznacza współczynnik kategorii naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej w i-tej uczelni medycznej, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Nfj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej, które otrzymały kategorię naukową A+ w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Naj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej, które otrzymały kategorię naukową A w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Nbj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej, które otrzymały kategorię naukową B w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Ncj,i – oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), które otrzymały kategorię naukową C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej;

3) w latach 2020–2021 składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Kj oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą:

a) 1,50 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+,

b) 1,00 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A,

c) 0,70 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B;

4) w latach 2020–2023:

a) składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w pkt 1 lit. b, przy czym ksk oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

b) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Ldpci oznacza sumę liczby doktorantów w szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną będących cudzoziemcami oraz liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji.

2. W latach 2019–2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi:

1) w roku 2019:

a) 0,60 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,40 – dla składnika studenckiego Ws,

c) 8 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,40 – dla składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,05 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,00 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,05 – dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla składnika projektowego Wp;

2) w roku 2020:

a) 0,57 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,38 – dla składnika studenckiego Ws,

c) 8 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,35 – dla składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,10 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,02 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,05 – dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla składnika projektowego Wp;

3) w roku 2021:

a) 0,53 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,36 – dla składnika studenckiego Ws,

c) 8 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,30 – dla składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,10 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,04 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,10 – dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla składnika projektowego Wp;

4) w roku 2022:

a) 0,50 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,34 – dla składnika studenckiego Ws,

c) 7,5 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,25 – dla składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,15 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,06 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,10 – dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla składnika projektowego Wp;

5) w roku 2023:

a) 0,45 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,32 – dla składnika studenckiego Ws,

c) 7,5 – dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,25 – dla składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,15 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,08 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,10 – dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla składnika projektowego Wp.

§ 5. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Rozporządzenie stosuje się do podziału środków finansowych od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na zadania związane z prowadzeniem przez uczelnie medyczne podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163),

2) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

Załącznik 1. [SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO ORAZ POTENCJAŁU BADAWCZEGO DLA UCZELNI MEDYCZNYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 czerwca 2019 r. (poz. 1201)

Załącznik nr 1

SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO ORAZ POTENCJAŁU BADAWCZEGO DLA UCZELNI MEDYCZNYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

1. Część zasadnicza środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra dzielona jest według algorytmu:

infoRgrafika

gdzie:

Dui oznacza wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, zwanych dalej „subwencją”, z części zasadniczej dla i-tej uczelni medycznej w danym roku,

Du – oznacza kwotę przyjętą do obliczania części zasadniczej dla uczelni medycznych w danym roku,

Dpi oznacza wysokość subwencji dla i-tej uczelni medycznej w poprzednim roku, w warunkach porównywalnych,

C – oznacza stałą przeniesienia,

Ws – oznacza wagę składnika studenckiego,

Si oznacza składnik studencki i-tej uczelni medycznej,

Wk – oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej,

Wu – oznacza wagę składnika umiędzynarodowienia,

Ui oznacza składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej,

Wb – oznacza wagę składnika badawczego,

Bi oznacza składnik badawczy i-tej uczelni medycznej,

Wd – oznacza wagę składnika doktoranckiego,

Di oznacza składnik doktorancki i-tej uczelni medycznej,

Wn – oznacza wagę składnika badawczo-rozwojowego,

Ni oznacza składnik badawczo-rozwojowy i-tej uczelni medycznej,

Wp – oznacza wagę składnika projektowego,

Pi oznacza składnik projektowy i-tej uczelni medycznej,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

2. Składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

x – oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej,

ksk oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Lsk,i oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

ksk=min – oznacza najniższy współczynnik kosztochłonności występujący w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Lbki – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

di – oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

SSRi oznacza liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Ssi oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sni oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

M – oznacza referencyjną liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach medycznych,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

3. Składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lnai oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru:

Lnai = 2,5Lprofi + 2Lpui + 1,5Lai + Lpni + 3LZprofi

gdzie:

Lprofi oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

Lpui oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

Lai oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

Lpni oznacza przeciętną liczbę pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

LZprofi oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora w instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej uczelni medycznej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy),

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

4. Składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lsui – oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów w i-tej uczelni medycznej, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię medyczną,

Lspi oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów z zagranicznych uczelni, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej kształcenie w i-tej uczelni medycznej trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię medyczną,

Lspci oznacza liczbę studentów w i-tej uczelni medycznej będących cudzoziemcami, z wyłączeniem osób uwzględnionych w Lsni, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lsni oznacza liczbę studentów w i-tej uczelni medycznej będących cudzoziemcami, pobierających stypendium przyznane przez Ministra Zdrowia lub Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ldpci oznacza liczbę doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię medyczną będących cudzoziemcami według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

5. Składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

y – oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna prowadzi działalność naukową i w których posiada kategorię naukową wyższą niż C,

kdnj oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Ni,j oznacza liczbę pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej, prowadzących działalność naukową w j-tych dyscyplinach naukowych (z uwzględnieniem czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach), w których i-ta uczelnia posiada kategorię naukową wyższą niż C, którzy złożyli w i-tej uczelni oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Kj oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą:

– 1,75 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+,

– 1,25 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A,

– 1,00 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B+,

– 0,75 – dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

6. Składnik doktorancki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

y – oznacza liczbę szkół doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię medyczną,

Ldi,d oznacza liczbę doktorantów w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni medycznej w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

kdnd oznacza średni współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tych dyscyplinach naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną, zaokrąglony w dół do jednego miejsca po przecinku, obliczany według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

l – oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej,

kj oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

dd oznacza sumę dyscyplin naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

7. Składnik badawczo-rozwojowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Nbri oznacza wysokość nakładów wewnętrznych poniesionych przez i-tą uczelnię medyczną na działalność badawczo-rozwojową wykazanych w PNT-01/s – Sprawozdaniu o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych składanym w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

8. Składnik projektowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Lkraji – oznacza liczbę projektów w i-tej uczelni medycznej realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach zadań, o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych oraz projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,

Lzagri – oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach zadań, o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „HORYZONT 2020” oraz w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) „HORYZONT EUROPA”,

Lhi – oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną samodzielnie lub w ramach konsorcjum, jeżeli i-ta uczelnia była jego liderem, w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „HORYZONT 2020” lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) „HORYZONT EUROPA”,

Uhi – oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną jako członka konsorcjum, niebędącego liderem tego konsorcjum, w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „HORYZONT 2020” lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) „HORYZONT EUROPA”,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych.

9. Dla poszczególnych parametrów i składników we wzorach, o których mowa w niniejszym załączniku, określa się następujące wartości:

a) 0,40 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,30 – dla składnika studenckiego Ws,

c) 7 – dla parametru referencyjnej liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 0,20 – dla składnika kadrowego Wk,

e) 0,05 – dla składnika umiędzynarodowienia Wu,

f) 0,20 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,10 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,10 – dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,

i) 0,05 – dla składnika projektowego Wp.

Załącznik 2. [SPOSÓB PODZIAŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM PODYPLOMOWYM W CELU ZDOBYCIA SPECJALIZACJI PRZEZ LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ORAZ PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH]

Załącznik nr 2

SPOSÓB PODZIAŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM PODYPLOMOWYM W CELU ZDOBYCIA SPECJALIZACJI PRZEZ LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ORAZ PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

1. Dotacja na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych dzielona jest dla uczelni medycznych według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Dpi – oznacza kwotę dotacji na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych dla i-tej uczelni medycznej w danym roku,

Dp – oznacza kwotę dotacji dla uczelni w danym roku na zadania związane z prowadzeniem s-tego rodzaju podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji,

s – oznacza rodzaj kształcenia podyplomowego, odpowiednio:

s = 1 – kursy specjalizacyjne dla lekarzy,

s = 2 – kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów,

s = 3 – kursy specjalizacyjne dla farmaceutów,

s = 4 – kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych,

s = 5 – kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych,

n – oznacza liczbę uczelni medycznych,

lsi – oznacza liczbę uczestników s-tego rodzaju kształcenia podyplomowego prowadzonego w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji,

gsi – oznacza liczbę godzin (według programu) s-tego rodzaju kształcenia podyplomowego przypadającą na jednego uczestnika w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

2. Dane dotyczące liczby uczestników i liczby godzin kursów, o których mowa w ust. 1, w podziale na kształcenie podyplomowe służące zdobywaniu specjalizacji przez: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych, które były finansowane w ramach przyznanej przez Ministra Zdrowia dotacji, wynikają z danych przekazanych przez poszczególne uczelnie medyczne prowadzące kształcenie podyplomowe.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama