Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1320

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. poz. 2267), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz. 94);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. poz. 663).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 1 oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. poz. 663), które stanowią:

"1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80)."

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2022 r. (poz. 1320)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego1), 2)

Na podstawie art. 57a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe przesłanki kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do kategorii i podkategorii;

2) wzór karty ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi i wzór karty ewidencyjnej dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym oraz sposób ich wypełniania;

3) okresy przechowywania kart ewidencyjnych i ich kopii oraz kopii wspólnej ewidencji dla działań w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym;

4) szczegółowe warunki przechowywania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego;

5) szczegółowe wymagania dla obiektów, pomieszczeń i opakowań przeznaczonych do przechowywania poszczególnych kategorii odpadów promieniotwórczych;

6) zakres przeprowadzania kontroli przechowalników wypalonego paliwa jądrowego;

7) szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów składowisk odpadów promieniotwórczych w zakresie ich eksploatacji i budowy;

8) szczegółowe wymagania w zakresie przygotowania odpadów promieniotwórczych do składowania;

9) sposób i zakres przeprowadzania kontroli zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej;

10) wzory tablic informacyjnych do oznaczania wejść do:

a) przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,

b) magazynu odpadów promieniotwórczych,

c) składowiska odpadów promieniotwórczych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) izotopach promieniotwórczych długożyciowych - należy przez to rozumieć izotopy promieniotwórcze, których okres połowicznego rozpadu przekracza 30 lat;

2) izotopach promieniotwórczych krótkożyciowych - należy przez to rozumieć izotopy promieniotwórcze, których okres połowicznego rozpadu nie przekracza 30 lat;

3) zezwoleniu - należy przez to rozumieć zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą".

Rozdział 2

Szczegółowe przesłanki kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do kategorii i podkategorii

§ 3. Wartości aktywności i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych stanowiące podstawę kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do kategorii odpadów promieniotwórczych i podkategorii zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Odpady promieniotwórcze kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych, jeżeli stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych odpadach przekracza wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ale nie więcej niż dziesięć tysięcy razy.

2. W przypadku odpadów promieniotwórczych zawierających różne izotopy promieniotwórcze, odpady te kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych, jeżeli suma stosunków stężeń promieniotwórczych każdego z izotopów promieniotwórczych w tych odpadach do wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekracza 1, ale nie przekracza 10 000.

3. Do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych kwalifikuje się także ciekłe odpady promieniotwórcze zawierające:

1) jeden izotop promieniotwórczy, w których stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego nie przekracza wartości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli aktywność tego izotopu w ciekłych odpadach promieniotwórczych, które powstały w wyniku działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przekracza więcej niż tysiąc razy wartość aktywności określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) więcej niż jeden izotop promieniotwórczy, w których suma stosunków stężeń promieniotwórczych każdego z izotopów promieniotwórczych do wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie przekracza 1, jeżeli suma stosunków aktywności tych izotopów w ciekłych odpadach promieniotwórczych, które powstały w wyniku działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego w okresie nie dłuższym niż 30 dni, do wartości aktywności określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekracza 1000.

§ 5. (uchylony).3)

§ 6. 1. Odpady promieniotwórcze kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych, jeżeli stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych odpadach przekracza wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia więcej niż dziesięć tysięcy razy, ale nie więcej niż dziesięć milionów razy.

2. W przypadku odpadów promieniotwórczych zawierających różne izotopy promieniotwórcze, odpady te kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych, jeżeli suma stosunków stężeń promieniotwórczych każdego z izotopów promieniotwórczych w tych odpadach do wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekracza 10 000, ale nie przekracza 10 000 000.

§ 7. 1. Odpady promieniotwórcze kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych wysokoaktywnych, jeżeli stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych odpadach przekracza więcej niż dziesięć milionów razy wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. W przypadku odpadów promieniotwórczych zawierających różne izotopy promieniotwórcze, odpady te kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych wysokoaktywnych, jeżeli suma stosunków stężeń promieniotwórczych każdego z izotopów promieniotwórczych w tych odpadach do wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekracza 10 000 000.

§ 8. Odpady promieniotwórcze niskoaktywne, średnioaktywne i wysokoaktywne dzieli się na następujące podkategorie:

1) odpady przejściowe - jeżeli stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych w tych odpadach w momencie ich wytworzenia jest takie, że w okresie 3 lat obniży się poniżej wartości określonych w § 4;

2) odpady krótkożyciowe - jeżeli zawierają:

a) izotopy promieniotwórcze krótkożyciowe, a:

- średnie stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych długożyciowych w tych odpadach nie przekracza 400 kBq/kg,

- maksymalne stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych długożyciowych w tych odpadach, wynikające z niejednorodności materiału w reprezentatywnej próbce odpadów o masie 1 kg, nie przekracza 4000 kBq,

b) wyłącznie izotopy promieniotwórcze długożyciowe, a średnie stężenie promieniotwórcze tych izotopów w tych odpadach nie przekracza 400 kBq/kg;

3) odpady długożyciowe - jeżeli średnie stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych długożyciowych w tych odpadach przekracza 400 kBq/kg.

§ 9. Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze kwalifikuje się do podkategorii:

1)4) niskoaktywne - jeżeli aktywność zawartych w nich izotopów promieniotwórczych przekracza wartości określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ale nie przekracza wartości 108 Bq;

2)5) średnioaktywne - jeżeli aktywność zawartych w nich izotopów promieniotwórczych przekracza wartość 108 Bq, ale nie przekracza wartości 1012 Bq;

3)6) wysokoaktywne - jeżeli aktywność zawartych w nich izotopów promieniotwórczych przekracza wartość 1012 Bq.

§ 10. Rozcieńczanie odpadów promieniotwórczych nie może prowadzić do zmiany kwalifikacji tych odpadów do kategorii lub podkategorii.

Rozdział 3

Wzory kart ewidencyjnych, sposób ich wypełniania, okresy przechowywania kart ewidencyjnych i ich kopii oraz kopii wspólnej ewidencji dla działań w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym, a także sposób i zakres przeprowadzania kontroli zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej

§ 11. Wzór karty ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi oraz wzór karty ewidencyjnej dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 12. 1. W karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi w punkcie "Wyniki kontroli" wpisuje się:

1) datę, rodzaj i wyniki wykonanych pomiarów radiologicznych;

2) datę, sposób wykonania i wyniki pomiarów temperatury odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych i wysokoaktywnych oraz temperatury opakowania z tymi odpadami;

3) imię i nazwisko osoby, która dokonała pomiarów;

4) sposób dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi w przypadku stwierdzenia rozlania, rozproszenia lub uwolnienia odpadów promieniotwórczych, a także w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatur.

2. W przypadku obniżenia się stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych zawartych w odpadach promieniotwórczych poniżej wartości, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 2, oraz w przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w § 4 ust. 3, w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi w punkcie "Wyniki kontroli" wpisuje się jedynie:

1) datę i sposób stwierdzenia obniżenia się stężenia promieniotwórczego;

2) imię i nazwisko osoby, która stwierdziła obniżenie się stężenia promieniotwórczego;

3) sposób dalszego postępowania z odpadem, który przestał być odpadem promieniotwórczym.

3. W przypadku odpadów promieniotwórczych odprowadzanych do środowiska na warunkach określonych w zezwoleniu, w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi w punkcie "Wyniki kontroli" wpisuje się jedynie:

1) datę i sposób stwierdzenia spełnienia warunków zezwolenia pozwalających na odprowadzenie odpadów promieniotwórczych do środowiska;

2) imię i nazwisko osoby, która stwierdziła spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1;

3) sposób dalszego postępowania z odpadem promieniotwórczym.

4. W karcie ewidencyjnej dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym w punkcie "Wyniki kontroli" wpisuje się:

1) datę, rodzaj i wyniki wykonanych pomiarów radiologicznych;

2) datę, sposób wykonania i wyniki pomiarów temperatury opakowania z wypalonym paliwem jądrowym;

3) imię i nazwisko osoby, która dokonała pomiarów;

4) sposób dalszego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym w przypadku stwierdzenia podwyższonych wyników pomiarów radiologicznych w porównaniu do wartości opisanych w karcie ewidencyjnej, a także w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości temperatury na powierzchni opakowania z wypalonym paliwem jądrowym.

5. Kartę ewidencyjną dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi oraz kartę ewidencyjną dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym przechowuje się przez okres przechowywania w jednostce organizacyjnej opakowań z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym, dla których karty te zostały sporządzone.

6. Kartę ewidencyjną dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi zawierającą informacje, o których mowa w ust. 2 albo 3, przechowuje się przez okres 3 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

7. W przypadku odpadów promieniotwórczych przekazanych do składowania kartę ewidencyjną dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi przechowuje się przez okres składowania tych odpadów.

8. Kopie kart ewidencyjnych, o których mowa w § 11, przechowuje się przez okres 3 lat od dnia przekazania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego.

§ 13. Kopię wspólnej ewidencji dla działań w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym przechowuje się przez okres 3 lat, licząc od zakończenia roku, w którym kopia ta została sporządzona.

§ 14. 1. Kontrola zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi obejmuje następujące rodzaje czynności kontrolnych:

1) oględziny;

2) pomiary emitowanego promieniowania jonizującego;

3) pomiary masy lub objętości odpadów promieniotwórczych.

2. W przypadku odpadów, które przestały być odpadami promieniotwórczymi, kontrola zgodności stanu tych odpadów z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi obejmuje sprawdzenie zasadności:

1) uznania tych odpadów za odpady niebędące odpadami promieniotwórczymi;

2) wyboru sposobu dalszego postępowania z tymi odpadami.

3. W przypadku odpadów promieniotwórczych, o których mowa w § 12 ust. 3, kontrola zgodności stanu tych odpadów z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi obejmuje sprawdzenie zasadności:

1) stwierdzenia, że warunki zezwolenia pozwalające na odprowadzenie odpadów promieniotwórczych do środowiska zostały spełnione;

2) wyboru sposobu dalszego postępowania z tymi odpadami.

§ 15. Kontrola zgodności stanu odpadów promieniotwórczych przechowywanych w magazynie odpadów promieniotwórczych znajdującym się na terenie składowiska odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi jest wykonywana przez monitoring środowiska, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 6.

§ 16. Przeprowadzenie kontroli odnotowuje się w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi, podając datę przeprowadzenia kontroli oraz imię i nazwisko osoby, która przeprowadziła kontrolę.

Rozdział 4

Szczegółowe warunki przechowywania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, szczegółowe wymagania dla obiektów, pomieszczeń i opakowań przeznaczonych do przechowywania poszczególnych kategorii odpadów promieniotwórczych oraz zakres przeprowadzania kontroli przechowalników wypalonego paliwa jądrowego

§ 17. 1. Odpady promieniotwórcze przechowuje się w magazynie odpadów promieniotwórczych wyposażonym w urządzenia do wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej oraz do oczyszczania usuwanego z tego magazynu powietrza, zaliczonym zgodnie z przepisami prawa budowlanego do co najmniej klasy B odporności pożarowej i zabezpieczonym przed zalaniem wodą.

2. Wzór tablicy informacyjnej do oznaczania wejścia do przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Wzór tablicy informacyjnej do oznaczania wejścia do magazynu odpadów promieniotwórczych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Ściany zewnętrzne i stropy magazynu odpadów promieniotwórczych i przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego lub zastosowane osłony zapobiegają otrzymaniu przez osoby z ogółu ludności rocznej dawki skutecznej (efektywnej) przekraczającej wartość 0,3 mSv.

§ 18. Magazyn odpadów promieniotwórczych i przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego wyposaża się w:

1) sprzęt dozymetryczny odpowiedni ze względu na rodzaj emitowanego promieniowania jonizującego;

2) stałe lub ruchome osłony przed promieniowaniem jonizującym;

3) środki ochrony indywidualnej przed skażeniami promieniotwórczymi i napromieniowaniem;

4) instalację wodną i kanalizacyjną - w zależności od potrzeb.

§ 19. 1. W magazynie odpadów promieniotwórczych, w którym są przechowywane odpady promieniotwórcze niegenerujące gazów, zapewnia się wentylację zapobiegającą powstawaniu zjawiska roszenia na powierzchni opakowań oraz na ścianach magazynu.

2. W magazynie odpadów promieniotwórczych, w którym są przechowywane odpady promieniotwórcze generujące gazy lub mogące spowodować skażenie promieniotwórcze powietrza, zapewnia się wentylację mechaniczną umożliwiającą zmniejszenie stężenia powstałych gazów lub skażeń do poziomu, który można pominąć z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

§ 20. 1. Stałe odpady promieniotwórcze przechowuje się w pojemnikach metalowych, ceramicznych, kompozytowych lub z tworzyw sztucznych, zapewniających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy.

2. W workach i opakowaniach foliowych można przechowywać tylko stałe odpady promieniotwórcze niskoaktywne, o ile zapewniają spełnienie wymagań, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy.

§ 21. 1. Ciekłe odpady promieniotwórcze przechowuje się w zbiornikach stalowych pokrytych wewnątrz powłoką chemoodporną, zbiornikach betonowych uszczelnionych od wewnątrz i pokrytych powłoką chemoodporną lub zbiornikach z tworzyw sztucznych laminowanych.

2. W obiektach posiadających kanalizację specjalną na ciekłe odpady promieniotwórcze magazyn odpadów promieniotwórczych wyposaża się w co najmniej dwa zbiorniki zapewniające ciągłość odbioru odpadów promieniotwórczych.

3. W obiektach nieposiadających kanalizacji specjalnej, o której mowa w ust. 2, ciekłe odpady promieniotwórcze przechowuje się wyłącznie w pojemnikach lub zbiornikach ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, których pojemność nie przekracza 100 dm3, oraz w zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi pojemnikach szklanych lub ceramicznych, których pojemność nie przekracza 25 dm3.

4. Zbiornik lub pojemnik do przechowywania ciekłych odpadów promieniotwórczych umieszcza się w pokrytej od wewnątrz powłoką chemoodporną wannie stalowej lub betonowej, której pojemność jest nie mniejsza od objętości umieszczonego w niej zbiornika lub pojemnika.

§ 22. Nie jest dopuszczalne przechowywanie w tym samym opakowaniu odpadów promieniotwórczych zaliczonych do różnych kategorii i o różnych stanach skupienia.

§ 23. 1. Oddzielnie od pozostałych ciekłych odpadów promieniotwórczych w odrębnych zbiornikach lub pojemnikach przechowuje się ciekłe odpady promieniotwórcze zawierające:

1) izotopy alfapromieniotwórcze;

2) izotopy promieniotwórcze, których okres połowicznego rozpadu nie przekracza 65 dni.

2. Ciekłe odpady promieniotwórcze zawierające:

1) organiczne rozpuszczalniki, ekstrahenty i oleje lub

2) detergenty o stężeniu przekraczającym 10 mg/dm3, lub

3) związki kompleksujące o stężeniu przekraczającym 10 mg/dm3, lub

4) substancje rozpuszczone i osady o zawartości przekraczającej 10 g/dm3 w przeliczeniu na suchą pozostałość

- przechowuje się oddzielnie od siebie oraz od odpadów, o których mowa w ust. 1.

§ 24. Na opakowaniu do przechowywania odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych i wysokoaktywnych umieszcza się informacje o temperaturze, której nie mogą przekroczyć przechowywane odpady, oraz o temperaturze, której nie może przekroczyć opakowanie z tymi odpadami.

§ 25. Wypalone paliwo jądrowe przechowuje się w warunkach wynikających z uwzględnienia danych zawartych w dokumentacji przekazywanej z wypalonym paliwem jądrowym, obejmujących:

1) charakterystykę i dokumentację konstrukcyjną paliwa jądrowego;

2) specyfikację zawartości początkowej wszystkich rozszczepialnych izotopów promieniotwórczych;

3) nadane przez producenta paliwa jądrowego numery identyfikacyjne elementów lub zestawów paliwowych;

4) informacje dotyczące przebiegu eksploatacji paliwa jądrowego, w szczególności wypalenia, maksymalnej mocy cieplnej generowanej przez element lub zestaw paliwowy podczas napromieniowania, ciepła powyłączeniowego oraz daty załadunku i wyładunku paliwa jądrowego z rdzenia reaktora;

5) informacje dotyczące warunków przechowywania wypalonego paliwa jądrowego w basenie przy reaktorze, w szczególności dotyczące parametrów fizykochemicznych wody oraz uszkodzeń koszulki wypalonego elementu paliwowego.

§ 26. Kontrola przeprowadzana w przechowalniku wypalonego paliwa jądrowego polega na sprawdzeniu:

1) w mokrym przechowalniku wypalonego paliwa jądrowego:

a) ilości i rozmieszczenia wypalonego paliwa jądrowego,

b) parametrów wody: stężenia promieniotwórczego i aktywności całkowitej izotopów promieniotwórczych, temperatury, czynnika pH, składu chemicznego i przewodności elektrycznej,

c) poziomu wody w przechowalniku,

d) szczelności przechowalnika,

e) mocy dawki promieniowania jonizującego i skażeń promieniotwórczych w przechowalniku i w jego otoczeniu,

f) spełnienia warunków utrzymania podkrytyczności zgromadzonego w przechowalniku wypalonego paliwa jądrowego;

2) w suchym przechowalniku wypalonego paliwa jądrowego:

a) ilości i rozmieszczenia wypalonego paliwa jądrowego,

b) szczelności pojemników zawierających wypalone elementy paliwowe,

c) temperatury i szczelności wypalonych elementów paliwowych oraz temperatury pojemnika z wypalonym paliwem jądrowym,

d) mocy dawki promieniowania jonizującego i skażeń promieniotwórczych w przechowalniku i w jego otoczeniu, w szczególności stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych Xe-133 oraz Kr-85.

§ 27. W przypadku uszkodzenia koszulki wypalonego elementu paliwowego, stwierdzonego w szczególności na podstawie wyników kontroli, o której mowa w § 26, element ten zamyka się w pojemniku zapobiegającym uwolnieniu substancji promieniotwórczych.

Rozdział 5

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów składowisk odpadów promieniotwórczych w zakresie ich eksploatacji i budowy

§ 28. Wzór tablicy informacyjnej do oznaczania wejścia do składowiska odpadów promieniotwórczych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 29. 1. Podczas eksploatacji składowiska powierzchniowego odpadów promieniotwórczych zapewnia się:

1) wypełnianie wolnych przestrzeni pomiędzy poszczególnymi opakowaniami w obiekcie przeznaczonym do składowania odpadów promieniotwórczych materiałami o właściwościach przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się izotopów promieniotwórczych zawartych w odpadach promieniotwórczych;

2) ograniczenie eksponowania obiektu przeznaczonego do składowania odpadów promieniotwórczych będącego w trakcie wypełniania odpadami promieniotwórczymi na opady atmosferyczne, jeżeli wypełnianie musi być prowadzone w czasie tych opadów;

3) umieszczanie opakowań w obiekcie przeznaczonym do składowania odpadów promieniotwórczych w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie pod wpływem własnego ciężaru;

4) gromadzenie odcieków i w razie potrzeby poddawanie ich oczyszczaniu;

5) składowanie w oddzielnych obiektach:

a) odpadów promieniotwórczych krótkożyciowych niskoaktywnych i średnioaktywnych,

b) zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych niskoaktywnych i średnioaktywnych,

c) zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych wysokoaktywnych;

6) monitoring środowiska, obejmujący w szczególności:

a) pomiary zawartości substancji promieniotwórczych w:

- wodach powierzchniowych znajdujących się w otoczeniu składowiska,

- wodach podziemnych na terenie składowiska i w wodach drenażowych oraz wodach podziemnych występujących w jego otoczeniu,

- wodzie wodociągowej na terenie składowiska i w jego otoczeniu,

- powietrzu na terenie składowiska,

- trawie i w glebie na terenie składowiska i w jego otoczeniu,

b) pomiary:

- mocy dawki promieniowania gamma na terenie składowiska i w jego otoczeniu,

- skażeń promieniotwórczych na terenie składowiska oraz na powierzchni dróg w otoczeniu składowiska,

c) obserwacje hydrogeologiczne i meteorologiczne:

- pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych na terenie składowiska i w jego otoczeniu,

- pomiary wielkości opadów atmosferycznych na terenie składowiska i w jego otoczeniu,

d) badania hydrogeochemiczne.

2. Podczas eksploatacji składowiska głębokiego odpadów promieniotwórczych zapewnia się spełnienie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 6.

§ 30. Na terenie składowiska głębokiego i powierzchniowego odpadów promieniotwórczych wydziela się sektory związane z eksploatacją, w tym:

1) zaplecze techniczno-eksploatacyjne;

2) obiekty przeznaczone do składowania odpadów promieniotwórczych;

3) zaplecze budowy, w przypadku gdy rozbudowa lub przebudowa składowiska następuje w czasie jego eksploatacji.

§ 31. Obiekty składowiska powierzchniowego odpadów promieniotwórczych przeznaczone do składowania odpadów promieniotwórczych spełniają warunki:

1) wymagane dla pomieszczeń zaliczonych zgodnie z przepisami prawa budowlanego do co najmniej klasy B odporności pożarowej;

2) wodoszczelności betonu nie mniejszej niż W8, mrozoodporności betonu nie mniejszej niż F150 oraz nasiąkliwości betonu nie większej niż 6%;

3) wynikające z właściwości fizykochemicznych składowanych odpadów promieniotwórczych oraz objętości odpadów promieniotwórczych dostarczanych do składowiska.

§ 32. 1. Składowisko powierzchniowe odpadów promieniotwórczych wyposaża się w system drenażowy regulujący przepływ wód opadowych na terenie i w otoczeniu składowiska uniemożliwiający, zarówno w warunkach normalnych, jak i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych, penetrację składowanych odpadów przez wodę.

2. System drenażowy, o którym mowa w ust. 1, projektuje się i wykonuje się w sposób zapewniający:

1) przystosowanie do przewidywanego osiadania gruntu w podstawie składowiska odpadów promieniotwórczych pod wpływem obciążeń obiektami składowiska;

2) odporność na chemiczne oddziaływanie infiltrujących wód opadowych;

3) możliwość jego kontroli i obserwacji;

4) skuteczne funkcjonowanie w okresie eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych oraz w okresie 50 lat po jego zamknięciu, chyba że w zezwoleniu na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych określono dłuższy okres;

5) objęcie całej powierzchni podstawy składowiska odpadów promieniotwórczych;

6) wyprofilowanie podstawy składowiska odpadów promieniotwórczych zapewniające efektywny spływ wód do drenów;

7) odprowadzanie wód drenażowych do zbiornika retencyjnego.

§ 33. W składowisku głębokim i powierzchniowym odpadów promieniotwórczych zapewnia się możliwość kontroli dozymetrycznej dostarczanych opakowań z odpadami promieniotwórczymi.

Rozdział 6

Szczegółowe wymagania w zakresie przygotowania odpadów promieniotwórczych do składowania

§ 34. Odpady promieniotwórcze przed składowaniem podlegają:

1) przetworzeniu do postaci stałej o zawartości wody niezwiązanej poniżej 1% masowego, a szybkość ługowania wodą destylowaną zestalonych odpadów promieniotwórczych:

a)7) niskoaktywnych, po 28 dniach ługowania w warunkach statycznych, nie może przekraczać 10-2 g cm-2 d-1,

b)8) średnioaktywnych, po 28 dniach ługowania w warunkach statycznych, nie może przekraczać 10-3 g cm-2 d-1,

c)9) wysokoaktywnych, po 28 dniach ługowania w warunkach statycznych, nie może przekraczać 10-5 g cm-2 d-1;

2) segregowaniu według ich kategorii i podkategorii;

3) umieszczeniu w zamkniętym opakowaniu do składowania w sposób zabezpieczający przed wydostaniem się odpadów promieniotwórczych na zewnątrz.

§ 35. 1. Konstrukcja opakowania do składowania odpadów promieniotwórczych uwzględnia właściwości fizykochemiczne i kategorie umieszczonych w nim odpadów, warunki lokalizacyjne składowiska odpadów promieniotwórczych oraz jego konstrukcję.

2. Wymiary opakowania do składowania odpadów promieniotwórczych dostosowuje się do wymiarów obiektów składowiska odpadów promieniotwórczych przeznaczonych do składowania odpadów promieniotwórczych i liczby warstw, w których opakowania będą umieszczane.

§ 36. 1. Opakowaniami do składowania odpadów promieniotwórczych są pojemniki metalowe, ceramiczne lub kompozytowe.

2. Odpady promieniotwórcze, których wymiary lub kształt uniemożliwiają umieszczenie ich w opakowaniach, a ich rozdrobnienie jest ze względów ochrony radiologicznej niewskazane, mogą być po zabezpieczeniu przed rozprzestrzenianiem się skażeń promieniotwórczych umieszczane w składowisku odpadów promieniotwórczych bez opakowań.

3. Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze przeznaczone do składowania mogą być także dostarczane do składowiska odpadów promieniotwórczych w opakowaniach transportowych wielokrotnego użycia i umieszczane w wydzielonych obiektach przeznaczonych do ich składowania.

§ 37. Maksymalna moc dawki na powierzchni opakowania do składowania odpadów promieniotwórczych zawierającego odpady promieniotwórcze nie może przekraczać 2 mSv/h, a w odległości 1 m od powierzchni opakowania - 0,1 mSv/h, przy czym skażenia niezwiązane na powierzchni opakowania nie mogą przekraczać 40 kBq/m2 dla izotopów beta- i gammapromieniotwórczych oraz 4 kBq/m2 dla izotopów alfapromieniotwórczych.

§ 38. Na opakowaniu do składowania odpadów promieniotwórczych zawierającym odpady promieniotwórcze umieszcza się w widocznym miejscu:

1) symbol promieniowania;

2) symbol identyfikacyjny opakowania zgodny z kartą ewidencyjną;

3) informację o kategorii i podkategorii odpadu promieniotwórczego.

Rozdział 7

Przepis przejściowy i końcowy

§ 39. Przepisów § 32 nie stosuje się do Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych eksploatowanego w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia10).11)


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 48).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 21 lipca 2015 r., pod numerem 2015/0396/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy UE 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. WE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. poz. 663), które weszło w życie z dniem 24 kwietnia 2021 r.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez pkt 1 lit. a obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz. 94).

5) Ze zmianą wprowadzoną przez pkt 1 lit. b obwieszczenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez pkt 1 lit. c obwieszczenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez pkt 2 lit. a obwieszczenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez pkt 2 lit. b obwieszczenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez pkt 2 lit. c obwieszczenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 grudnia 2015 r.

11) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. poz. 1925), które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 587) utraciło moc z dniem 25 listopada 2015 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1

WARTOŚCI AKTYWNOŚCI I STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ KWALIFIKOWANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH DO KATEGORII ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I PODKATEGORII ZUŻYTYCH ZAMKNIĘTYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH

Izotop promieniotwórczy

Aktywność

(Bq)

Stężenie promieniotwórcze

(kBq/kg)

1

2

3

H-3

109

106

Be-7

107

103

C-14

107

104

O-15

109

102

F-18

106

10

Na-22

106

10

Na-24

105

10

Si-31

106

103

P-32

105

103

P-33

108

105

S-35

108

105

Cl-36

106

104

Cl-38

105

10

Ar-37

108

106

Ar-41

109

102

K-40

106

102

K-42

106

102

K-43

106

10

Ca-45

107

104

Ca-47

106

10

Sc-46

106

10

Sc-47

106

102

Sc-48

105

10

V-48

105

10

Cr-51

107

103

Mn-51

105

10

Mn-52

105

10

Mn-52m

105

10

Mn-53

109

104

Mn-54

106

10

Mn-56

105

10

Fe-52

106

10

Fe-55

106

104

Fe-59

106

10

Co-55

106

10

Co-56

105

10

Co-57

106

102

Co-58

106

10

Co-58m

107

104

Co-60

105

10

Co-60m

106

103

Co-61

106

102

Co-62m

105

10

Ni-59

108

104

Ni-63

108

105

Ni-65

106

10

Cu-64

106

102

Zn-65

106

10

Zn-69

106

104

Zn-69m

106

102

Ga-72

105

10

Ge-71

108

104

As-73

107

103

As-74

106

10

As-76

105

102

As-77

106

103

Se-75

106

102

Br-82

106

10

Kr-74

109

102

Kr-76

109

102

Kr-77

109

102

Kr-79

105

103

Kr-81

107

104

Kr-83m

1012

105

Kr-85

104

105

Kr-85m

1010

103

Kr-87

109

102

Kr-88

109

102

Rb-86

105

102

Sr-85

106

102

Sr-85m

107

102

Sr-87m

106

102

Sr-89

106

103

Sr-90+

104

102

Sr-91

105

10

Sr-92

106

10

Y-90

105

103

Y-91

106

103

Y-91m

106

102

Y-92

105

102

Y-93

105

102

Zr-93+

107

103

Zr-95

106

10

Zr-97+

105

10

Nb-93m

107

104

Nb-94

106

10

Nb-95

106

10

Nb-97

106

10

Nb-98

105

10

Mo-90

106

10

Mo-93

108

103

Mo-99

106

102

Mo-101

106

10

Tc-96

106

10

Tc-96m

107

103

Tc-97

108

103

Tc-97m

107

103

Tc-99

107

104

Tc-99m

107

102

Ru-97

107

102

Ru-103

106

102

Ru-105

106

10

Ru-106+

105

102

Rh-103m

108

104

Rh-105

107

102

Pd-103

108

103

Pd-109

106

103

Ag-105

106

102

Ag-108m+

106

10

Ag-110m

106

10

Ag-111

106

103

Cd-109

106

104

Cd-115

106

102

Cd-115m

106

103

In-111

106

102

In-113m

106

102

In-114m

106

102

In-115m

106

102

Sn-113

107

103

Sn-125

105

102

Sb-122

104

102

Sb-124

106

10

Sb-125

106

102

Te-123m

107

102

Te-125m

107

102

Te-127

106

103

Te-127m

107

103

Te-129

106

102

Te-129m

106

103

Te-131

105

102

Te-131m

106

10

Te-132

107

102

Te-133

105

10

Te-133m

105

10

Te-134

106

10

I-123

107

102

I-125

106

103

I-126

106

102

I-129

105

102

I-130

106

10

I-131

106

102

I-132

105

10

I-133

106

10

I-134

105

10

I-135

106

10

Xe-131m

104

104

Xe-133

104

103

Xe-135

1010

103

Cs-129

105

102

Cs-131

106

103

Cs-132

105

10

Cs-134m

105

103

Cs-134

104

10

Cs-135

107

104

Cs-136

105

10

Cs-137+

104

10

Cs-138

104

10

Ba-131

106

102

Ba-140+

105

10

La-140

105

10

Ce-139

106

102

Ce-141

107

102

Ce-143

106

102

Ce-144+

105

102

Pr-142

105

102

Pr-143

106

104

Nd-147

106

102

Nd-149

106

102

Pm-147

107

104

Pm-149

106

103

Sm-151

108

104

Sm-153

106

102

Eu-152

106

10

Eu-152m

106

102

Eu-154

106

10

Eu-155

107

102

Gd-153

107

102

Gd-159

106

103

Tb-160

106

10

Dy-165

106

103

Dy-166

106

103

Ho-166

105

103

Er-169

107

104

Er-171

106

102

Tm-170

106

103

Tm-171

108

104

Yb-175

107

103

Lu-177

107

103

Hf-181

106

10

Ta-182

104

10

W-181

107

103

W-185

107

104

W-187

106

102

Re-186

106

103

Re-188

105

102

Os-185

106

10

Os-191

107

102

Os-191m

107

103

Os-193

106

102

Ir-190

106

10

Ir-192

104

10

Ir-194

105

102

Pt-191

106

102

Pt-193m

107

103

Pt-197

106

103

Pt-197m

106

102

Au-198

106

102

Au-199

106

102

Hg-197

107

102

Hg-197m

106

102

Hg-203

105

102

Tl-200

106

10

Tl-201

106

102

Tl-202

106

102

Tl-204

104

104

Pb-203

106

102

Pb-210+

104

10

Pb-212+

105

10

Bi-206

105

10

Bi-207

106

10

Bi-210

106

103

Bi-212+

105

10

Po-203

106

10

Po-205

106

10

Po-207

106

10

Po-210

104

10

At-211

107

103

Rn-220+

107

104

Rn-222+

108

10

Ra-223+

105

102

Ra-224+

105

10

Ra-225

105

102

Ra-226+

104

10

Ra-227

106

102

Ra-228+

105

10

Ac-228

106

10

Th-226+

107

103

Th-227

104

10

Th-228+

104

1

Th-229+

103

1

Th-230

104

1

Th-231

107

103

Th-232nat

103

1

Th-234+

105

103

Pa-230

106

10

Pa-231

103

1

Pa-233

107

102

U-230+

105

10

U-231

107

102

U-232+

103

1

U-233

104

10

U-234

104

10

U-235+

104

10

U-236

104

10

U-237

106

102

U-238+

104

10

U-238nat

103

1

U-239

106

102

U-240

107

103

U-240+

106

10

Np-237+

103

1

Np-239

107

102

Np-240

106

10

Pu-234

107

102

Pu-235

107

102

Pu-236

104

10

Pu-237

107

1

Pu-238

104

1

Pu-239

104

1

Pu-240

103

1

Pu-241

105

102

Pu-242

104

1

Pu-243

107

103

Pu-244

104

1

Am-241

104

1

Am-242

106

103

Am-242m+

104

1

Am-243+

103

1

Cm-242

105

102

Cm-243

104

1

Cm-244

104

10

Cm-245

103

1

Cm-246

103

1

Cm-247

104

1

Cm-248

103

1

Bk-249

106

103

Cf-246

106

103

Cf-248

104

10

Cf-249

103

1

Cf-250

104

10

Cf-251

103

1

Cf-252

104

10

Cf-253

105

102

Cf-254

103

1

Es-253

105

102

Es-254

104

10

Es-254m

106

102

Fm-254

107

104

Fm-255

106

103

 

Objaśnienia:

Izotopy promieniotwórcze opatrzone wskaźnikiem "+" lub "nat" oznaczają izotopy promieniotwórcze macierzyste znajdujące się w stanie równowagi wiekowej ze swymi pochodnymi. W takich przypadkach wartości aktywności i stężenia promieniotwórczego odnoszą się do izotopów promieniotwórczych macierzystych, uwzględniając również obecność izotopów promieniotwórczych pochodnych.

Izotopy promieniotwórcze pochodne

Izotop promieniotwórczy macierzysty

Izotopy promieniotwórcze pochodne

1

2

Sr-80+

Rb-80

Sr-90+

Y-90

Zr-93+

Nb-93m

Zr-97+

Nb-97

Ru-106+

Rh-106

Ag-108m+

Ag-108

Cs-137+

Ba-137

Ba-140+

La-140

Ce-134+

La-134

Ce-144+

Pr-144

Pb-210+

Bi-210, Po-210

Pb-212+

Bi-212, Tl-208, Po-212

Bi-212+

TI-208, Po-212

Rn-220+

Po-216

Rn-222+

Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223+

Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224+

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Ra-226+

Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214

Ra-228+

Ac-228

Th-226+

Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228+

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Th-229+

Ra-225, Ac-225, Fr-221, Ar-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-232nat

Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Th-234+

Pa-234m

U-230+

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232+

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

U-235+

Th-231

U-238+

Th-234, Pa-234m

U-238nat

Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214

U-240+

Np-240

Np-237+

Pa-233

Am-242m+

Am-242

Am-243+

Nn-239

 

Załącznik nr 2

WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ DLA OPAKOWANIA Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI ORAZ WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ DLA OPAKOWANIA Z WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNACZANIA WEJŚCIA DO PRZECHOWALNIKA WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO

infoRgrafika

Objaśnienie:

Wymiary podano w mm.

Załącznik nr 4

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNACZANIA WEJŚCIA DO MAGAZYNU ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

infoRgrafika

Objaśnienie:

Wymiary podano w mm.

Załącznik nr 5

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNACZANIA WEJŚCIA DO SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

infoRgrafika

Objaśnienie:

Wymiary podano w mm.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-23
  • Data wejścia w życie: 2022-06-23
  • Data obowiązywania: 2022-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw