REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1492

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 lipca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137 oraz z 2022 r. poz. 1259) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego]

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2020 r. - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego (Dz. U. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczący wydziału albo sędzia pełniący jego obowiązki zarządza wyznaczenie składu orzekającego w drodze losowania:

1) w przypadku wyłączenia sędziego;

2) w przypadkach badania spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności albo rozpoznania zażalenia na postanowienie wydane na skutek rozpoznania wniosku o badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności;

3) w sprawie ze skargi o wznowienie postępowania.";

2) w § 30:

a) w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący wydziału albo sędzia pełniący jego obowiązki wyznacza niezwłocznie termin przeprowadzenia losowania.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadkach, o których mowa w art. 5a § 10 zdanie drugie i § 17 zdanie pierwsze ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, skład orzekający w sprawie losuje się spośród całego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, z wyłączeniem sędziów wyłączonych z losowania odpowiednio na podstawie art. 5a § 10 zdanie trzecie albo § 17 zdanie drugie tej ustawy.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że jednakowe kartki z odrębnie wypisanymi nazwiskami i imionami sędziów biorących udział w losowaniu umieszcza się w nieprzezroczystym pojemniku, z którego przewodniczący wydziału albo sędzia pełniący jego obowiązki kolejno losuje niezbędną liczbę kartek w zależności od liczebności składu orzekającego. Czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym, przeprowadza się przy udziale protokolanta.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

"4a. W przypadkach, o których mowa w art. 5a § 10 zdanie drugie i § 17 zdanie pierwsze ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, losuje się dodatkowo dwóch sędziów zastępców. W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie orzekającym sędziowie zastępcy wchodzą do składu orzekającego w kolejności wylosowania.

4b. W przypadkach, o których mowa w art. 5a § 10 zdanie drugie i § 17 zdanie pierwsze ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, jeżeli wylosowano sędziego, po którego stronie zachodzi długotrwała i uzasadniona przeszkoda w orzekaniu, sędzia ten nie wchodzi do składu orzekającego ani nie jest sędzią zastępcą. W takim przypadku dokonuje się powtórnego losowania sędziego. Przepis zdania pierwszego i drugiego stosuje się.

4c. Jeżeli sprawa podlega rozpoznaniu w innym składzie niż skład jednego sędziego, spośród sędziów którzy wchodzą do składu orzekającego, sędzia wylosowany jako pierwszy jest sędzią sprawozdawcą. Sędzia wylosowany jako drugi jest przewodniczącym. Jeżeli wylosowano Prezesa Sądu lub Prezesa Izby przewodnictwo należy do niego. Jeżeli wylosowano więcej niż jednego Prezesa Izby przewodnictwo należy do pierwszego wylosowanego Prezesa Izby.",

e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Z przebiegu losowania sporządza się protokół losowania, który podpisują przewodniczący wydziału albo sędzia pełniący jego obowiązki i protokolant. Protokół powinien zawierać oznaczenie sprawy, imiona i nazwiska sędziów, spośród których losowano skład orzekający, imiona i nazwiska wyznaczonych w drodze losowania członków składu orzekającego, w tym sędziego sprawozdawcy i przewodniczącego, imiona i nazwiska sędziów zastępców, imiona i nazwiska sędziów, którzy nie weszli do składu orzekającego ani nie zostali sędziami zastępcami w przypadku, o którym mowa w ust. 4b zdanie pierwsze, oraz imiona i nazwiska sędziów wyłączonych z losowania wraz z podaniem przyczyny tego wyłączenia. Protokół dołącza się do akt sprawy.

6. W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie orzekającym wyznaczonym w drodze losowania przeprowadza się losowanie uzupełniające, z tym że w przypadkach, o których mowa w art. 5a § 10 zdanie drugie i § 17 zdanie pierwsze ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, losowanie uzupełniające przeprowadza się, jeżeli konieczność dokonania zmiany w składzie orzekającym powstała po wejściu do składu orzekającego obydwu sędziów zastępców. Do losowania uzupełniającego przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2022 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-14
  • Data wejścia w życie: 2022-07-15
  • Data obowiązywania: 2022-07-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA