REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 236

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 685), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 1848);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 1906);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 348).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 1848), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 1906), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 348), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 236)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2.1) Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - Główny Geolog Kraju.

3.2) Pełnomocnik kieruje pracami organu pomocniczego Rady Ministrów utworzonego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)3) przygotowywanie projektu polityki surowcowej państwa;

2)3) koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie realizacji polityki surowcowej państwa;

3) opracowywanie nowych rozwiązań prawnych i ekonomicznych w zakresie polityki surowcowej państwa;

4) monitorowanie wdrażania i funkcjonowania wypracowanych rozwiązań;

5)4) wsparcie organów administracji rządowej w prowadzonych przez nie działaniach informacyjnych i edukacyjnych w zakresie polityki surowcowej państwa;

6)5) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych, z wyłączeniem kwestii związanych z podatkami, oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w celu modernizacji systemu instytucji i regulacji dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych;

7)5) koordynacja prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów.

§ 3. 1. Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, wynikające z zakresu polityki surowcowej państwa.

2. (uchylony).6)

§ 4. Projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, mające znaczenie dla kształtowania polityki surowcowej państwa, przygotowywane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 5.7) Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, współdziałając z organami administracji rządowej oraz jednostkami im podległymi lub przez nie nadzorowanymi, które są obowiązane do zapewnienia wsparcia działań Pełnomocnika, w szczególności przez udostępnianie mu informacji, w tym dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 6. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) (uchylony);8)

2) roczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 marca danego roku za rok poprzedni.

§ 7. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 8. Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie i doradcze.

§ 9.9) Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

§ 10.9) Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Klimatu i Środowiska.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia10).


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 1906), które weszło w życie z dniem 30 października 2020 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 348), które weszło w życie z dniem 11 lutego 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 1848), które weszło w życie z dniem 1 października 2019 r.

6) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 maja 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-03
  • Data wejścia w życie: 2023-02-03
  • Data obowiązywania: 2023-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA