REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 291

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 8 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 oraz z 2020 r. poz. 1461) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.";

2) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w § 25, opracowuje programy szkolenia, prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.";

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów]

Do spraw związanych z uzyskaniem uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się § 23 i § 26 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Ważność uprawnień]

Uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

Załącznik 1. [WZÓR KSIĄŻKI OPERATORA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 291)

WZÓR KSIĄŻKI OPERATORA

Awers:

image

Rewers:

image

I. Awers książki operatora:

1. Tło wykonane w technice druku offsetowego z liniami giloszowymi.

2. Logo Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny

3. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości:

1) KSIĄŻKA OPERATORA

2) Nr:

3) Podstawa prawna:

4) NAZWISKO:

5) IMIĘ (IMIONA):

6) DATA URODZENIA:

7) MIEJSCE URODZENIA:

8) Dokument jest ważny łącznie z dokumentem tożsamości

4. Biały napis:

Do przemieszczania się po drogach publicznych oprócz książki operatora, niezbędne jest posiadanie prawa jazdy zgodnego z przepisami o ruchu drogowym

5. Mikrodruki.

II. Rewers książki operatora:

1. Tło wykonane w technice druku offsetowego z liniami giloszowymi.

2. Czarne napisy:

1) Niniejszy dokument potwierdza odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu w zakresie obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

2) Nr uprawnień

3) Data

4) Nazwa maszyny lub urządzenia

3. Białe napisy:

1) Nr:

2) Data wydania:

4. Mikrodruki.

Książka operatora ma formę karty z tworzywa sztucznego niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm. Powierzchnia karty po obu stronach pokryta jest folią zabezpieczającą.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA