REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 368

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. poz. 976), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. poz. 2503).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. poz. 2503), które stanowią:

„§ 2. Zespół, o którym mowa w art. 364 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, powołany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, działa do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 368)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie

Na podstawie art. 364 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania przez Prezesa Rady Ministrów nagród, o których mowa w art. 364 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanych dalej „nagrodami";

2) rodzaje osiągnięć, za które mogą być przyznane nagrody, i sposób ich dokumentowania;

3) skład i czas trwania kadencji zespołu, o którym mowa w art. 364 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanego dalej „zespołem";

4) zadania zespołu i sposób ich wykonywania;

5) wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom zespołu;

6) sposób obsługi zespołu i finansowania jego prac;

7) maksymalną liczbę przyznawanych nagród;

8) maksymalną wysokość nagrody;

9) wzór wniosku o przyznanie nagrody.

§ 2. 1. Nagroda może zostać przyznana:

1) obywatelowi polskiemu, który przygotował i obronił rozprawę doktorską, o której mowa w § 3, lub uzyskał osiągnięcia, o których mowa w § 4, albo co najmniej jedno z osiągnięć, o których mowa w § 5;

2) cudzoziemcowi, który w trakcie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przygotował i obronił rozprawę doktorską, o której mowa w § 3, lub uzyskał osiągnięcia, o których mowa w § 4, albo co najmniej jedno z osiągnięć, o których mowa w § 5.

2. Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską lub nagroda za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego może zostać przyznana osobie, której stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

3. Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana osobie, która uzyskała te osiągnięcia w okresie zatrudnienia w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.

4. Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana indywidualnie albo zespołowo.

5. Nagroda może zostać przyznana osobie, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub nie została prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną.

§ 3. Nagroda za wyróżniającą się rozprawę doktorską może zostać przyznana osobie, która uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej:

1) której przedmiotem jest oryginalne:

a) rozwiązanie istotnego problemu naukowego albo

b) rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej, o doniosłym znaczeniu dla danej sfery, albo

c) dokonanie artystyczne, stanowiące istotny wkład w rozwój kultury, oraz

2) której rozwiązanie albo dokonanie, będące jej przedmiotem, ma wybitnie nowatorski lub innowacyjny charakter, oraz

3) prezentującej wysoki poziom wiedzy teoretycznej autora w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych oraz wyróżniający poziom jego umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej, oraz

4) wysoko ocenionej i wyróżnionej przez podmiot, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

§ 4. Nagroda za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego może zostać przyznana osobie, której został nadany stopień doktora habilitowanego i której osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:

1) stanowią znaczny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej albo artystycznej oraz

2) są wynikiem istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych albo instytucjach kultury, oraz

3) otrzymały wyłącznie pozytywne recenzje oraz pozytywną opinię komisji habilitacyjnej podmiotu, który przeprowadził postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

§ 5. Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana za:

1) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:

a) nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, lub

b) nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń;

2) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług - z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

3) prowadzenie działań twórczych w zakresie sztuki, których efektem jest dzieło artystyczne stanowiące istotny wkład w rozwój kultury;

4) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych;

5) autorstwo lub współautorstwo wybitnej publikacji naukowej, w szczególności monografii naukowej, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych;

6) praktyczne wykorzystanie wyników działalności naukowej, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej, handlowej, kulturalnej lub społecznej;

7) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;

8) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego;

9) wybitny dorobek naukowy lub artystyczny.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie nagrody, zwany dalej „wnioskiem", może złożyć:

1) rektor;

2) prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

3) Prezes Polskiej Akademii Nauk;

4) Prezes Polskiej Akademii Umiejętności;

5) dyrektor instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;

6) dyrektor instytutu badawczego;

6a)2) Prezes Centrum Łukasiewicz;

6b)2) dyrektor instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

7) dyrektor międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) dyrektor międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na mocy umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną;

9) osoba kierująca innym podmiotem, jeżeli do ustawowych lub statutowych zadań tego podmiotu należy organizowanie, planowanie lub prowadzenie badań naukowych.

2.3) Osoba pełniąca funkcję, o której mowa w ust. 1, zwana dalej „wnioskodawcą", może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której kierowany przez nią podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, do każdej z nagród, o których mowa w § 3 i § 4, albo posiadał takie uprawnienia w roku, w którym stopień został nadany, oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa w § 5.

3.4) W przypadku nagrody, o której mowa w § 5, wnioskodawca zgłasza do nagrody osobę zatrudnioną w kierowanym przez niego podmiocie.

4.5) W przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej wnioskodawcą jest osoba reprezentująca podmiot zatrudniający osobę kierującą pracami zespołu.

§ 7. 1.6) Wniosek składa się do Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Wniosek zawiera:

1) dane identyfikujące wnioskodawcę: nazwę podmiotu, imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną przez wnioskodawcę, a także dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie nagrody, której dotyczy wniosek;

3)7) dane kandydata do nagrody: imiona i nazwisko, posiadany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki albo tytuł profesora, określenie dziedziny nauki albo sztuki oraz dyscypliny naukowej albo artystycznej, których dotyczy wniosek, oraz miejsce zatrudnienia, a także określenie procentowego udziału w powstaniu osiągnięcia - w przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej;

4)7) tytuł (nazwę) i opis osiągnięcia kandydata do nagrody odpowiednio do rodzaju nagrody, której dotyczy wniosek;

5)8) podpis wnioskodawcy wraz z określeniem miejscowości i daty sporządzenia wniosku;

6)8) oświadczenie wnioskodawcy o zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i prawnym;

7)8) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

4. Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada odwzorowanie cyfrowe następujących dokumentów:

1) uzasadnienia wniosku, sporządzonego odpowiednio przez:

a) senat - w przypadku gdy wnioskodawcą jest rektor,

b) zgromadzenie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki - w przypadku gdy wnioskodawcą jest prezydent,

c) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk - w przypadku gdy wnioskodawcą jest Prezes Polskiej Akademii Nauk,

d) Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności - w przypadku gdy wnioskodawcą jest Prezes Polskiej Akademii Umiejętności,

e) radę naukową instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor instytutu,

f) radę naukową instytutu badawczego - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor instytutu, fa)9) Prezesa Centrum Łukasiewicz - w przypadku gdy wnioskodawcą jest Prezes Centrum Łukasiewicz, fb)9) radę instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

g) radę naukową lub radę programową międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie ustawy, działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor instytutu,

h) radę naukową lub radę programową międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor instytutu,

i) kolegialny organ stanowiący podmiotu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 9 - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba kierująca tym podmiotem, a w przypadku braku takiego organu kolegialnego - osoba kierująca danym podmiotem;

2) rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu o nadanie stopnia doktora i uchwałą o wyróżnieniu - w przypadku nagrody za wyróżniającą się rozprawę doktorską;

3)10) informacji o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, monografią lub artykułami będącymi podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz opinią komisji habilitacyjnej - w przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego;

4)11) wybranych publikacji, patentów, informacji o dorobku artystycznym, autoreferatu kandydata do nagrody, a także przygotowanej przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł profesora recenzji osiągnięcia naukowego lub wdrożeniowego, uwzględniającej indeks cytowań, z pominięciem autocytowań;

5) dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z wnioskiem o nagrodę;

6) innych dokumentów istotnych z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacji o uzyskanych przez kandydata do nagrody wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą;

7) oświadczenia kandydata do nagrody o tym, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub nie został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;

8) (uchylony).12)

5. Rekomendację, o której mowa w ust. 4 pkt 5, może sporządzić osoba, która:

1) nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody, oraz

2) nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, oraz

2a)13) nie była promotorem lub recenzentem w postępowaniu o nadanie kandydatowi do nagrody stopnia doktora lub doktora habilitowanego, oraz

3) posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.

6. W przypadku rekomendacji sporządzonej przez osobę nieposiadającą nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora wraz z wnioskiem przedkłada się oświadczenie wnioskodawcy, że status naukowy autora rekomendacji odpowiada warunkowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, i że autor rekomendacji nie jest zatrudniony w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody.

7.14) Rekomendacje i oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 5 i 7 oraz w ust. 6, mogą być sporządzone w języku obcym, przy czym dokumenty sporządzone w języku obcym innym niż język angielski składa się wraz z kopią ich tłumaczenia na język polski albo angielski, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego, albo z kopią tłumaczenia na język polski, sporządzonego i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, albo kopią tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza lub inną osobę oraz sprawdzonego i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

8. W przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej:15)

1)16) oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 7, składa każda z osób wchodzących w skład zespołu, którego dotyczy wniosek;

2) każda z osób wchodzących w skład zespołu, którego dotyczy wniosek, składa oświadczenie o potwierdzeniu, określonego we wniosku, procentowego udziału poszczególnych osób w powstaniu osiągnięcia;

3) wymagania, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, muszą być spełnione w stosunku do każdej z osób wchodzących w skład zespołu, którego dotyczy wniosek.

§ 8.17) W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku zespół wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 9. 1.18) Prezes Rady Ministrów może przyznać w danym roku nie więcej niż 45 nagród.

2. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć, w przypadku nagrody za:

1) wyróżniającą się rozprawę doktorską - ośmiokrotności,

2) wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego - dwunastokrotności,

3) osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej - dwudziestoczterokrotności

- wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Wysokość udziału w nagrodzie zespołowej dla poszczególnych nagrodzonych osób ustala się odpowiednio do procentowego udziału każdej z nich w powstaniu osiągnięcia określonego we wniosku.

§ 10. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagród uwzględnia się następujące kryteria:

1) w przypadku nagrody za wyróżniające się rozprawy doktorskie:

a) znaczenie przedmiotu rozprawy doktorskiej dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,

b) poziom innowacyjności i nowatorstwa rozwiązania stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej,

c) poziom wiedzy teoretycznej autora rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej lub artystycznej albo dyscyplinach naukowych lub artystycznych,

d) poziom umiejętności autora rozprawy doktorskiej w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej;

2) w przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:

a) znaczenie osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa lub gospodarki, w skali międzynarodowej, kraju lub regionu, a także dla rozwoju kadry dydaktycznej lub naukowej,

b) poziom aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w krajowych oraz zagranicznych uczelniach, instytucjach naukowych lub instytucjach kultury;

3) w przypadku nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej:

a) w przypadku działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej:

- poziom innowacyjności i nowatorstwa uzyskanego osiągnięcia,

- znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla rozwoju gospodarki lub kultury w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,

- znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla dziedziny nauki lub w dziedzinie sztuki, w której zostało ono uzyskane,

- znaczący wkład w rozwój dziedziny nauki lub dziedziny sztuki,

- aktywność lub zaangażowanie w zakresie kierowania zespołem badawczym lub artystycznym realizującym projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych lub inicjowanie działalności takich zespołów,

b) w przypadku działalności wdrożeniowej:

- nowatorstwo lub użyteczność wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,

- znaczenie wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,

- aktywność w zakresie komercjalizowania wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

§ 11. 1.19) Nagrodę przyznaje się po zasięgnięciu opinii zespołu.

2.20) Prezes Rady Ministrów nie jest związany opinią zespołu.

§ 12. Do zadań zespołu należy:

1) opiniowanie wniosków pod względem formalnym;

2) opiniowanie wniosków pod względem merytorycznym;

3) ocena wniosków;

4) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów propozycji listy nagrodzonych wraz z uzasadnieniem.

§ 13. 1. Prezes Rady Ministrów powołuje w skład zespołu 20 członków posiadających tytuł profesora, z których:21)

1) 11 wskazuje Prezes Rady Ministrów;

2) 3 wskazuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk;

3) 3 wskazuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

4) 3 wskazuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2.22) Kadencja zespołu trwa 5 lat kalendarzowych.

3. Członek zespołu może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje zespołu.

4. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka zespołu przed upływem kadencji zespołu w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka zespołu.

5. Prezes Rady Ministrów może odwołać członka zespołu na uzasadniony wniosek przewodniczącego zespołu.

6. W przypadku śmierci albo odwołania członka zespołu Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka zespołu na okres do końca kadencji zespołu.

§ 14. 1. Prezes Rady Ministrów wyznacza przewodniczącego zespołu spośród członków zespołu. Prezes Rady Ministrów odwołuje przewodniczącego zespołu z pełnionej funkcji.

2. Przewodniczący zespołu:

1) kieruje pracami zespołu;

2) reprezentuje zespół na zewnątrz;

3) zwołuje posiedzenia zespołu i im przewodniczy;

4)23) wskazuje przewodniczącego podzespołu, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt 1, w przypadku jego powołania.

3. Zespół może wybrać spośród swoich członków wiceprzewodniczącego zespołu.

4. Wiceprzewodniczący zespołu zastępuje przewodniczącego zespołu w przypadku jego nieobecności.

§ 15. 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu.

1a.24) W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu może zdecydować, że posiedzenie zespołu odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia zespołu,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia zespołu mogą wypowiadać się w toku tego posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

1b.24) Przepis ust. 1a stosuje się do posiedzeń podzespołów problemowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, z tym że posiedzenie podzespołu problemowego zwołuje jego przewodniczący.

2. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący zespołu oraz sekretarz zespołu.

3. Przewodniczący zespołu może:

1) powoływać podzespoły problemowe spośród członków zespołu;

2) zlecać ekspertom zewnętrznym, właściwym ze względu na przedmiot sprawy, w tym ekspertom zagranicznym, przygotowanie opinii dotyczącej wniosków o nagrodę.

4. (uchylony).25)

5. Przewodniczący zespołu przydziela członkowi zespołu lub, w przypadku ich powołania, podzespołom problemowym zgłoszone wnioski w celu przygotowania pisemnych opinii. Przydziału wniosków członkom podzespołu dokonuje przewodniczący podzespołu.

6. W ramach opinii, o której mowa w ust. 5, bada się w szczególności, czy w danej sprawie zostały spełnione kryteria przyznania nagrody, o których mowa w § 10.

§ 16. 1. Zespół, po analizie zgłoszonych wniosków oraz sporządzonych przez członków zespołu lub przez ekspertów zewnętrznych opinii dotyczących wniosków, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów propozycję listy osób nagrodzonych wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 30 września danego roku.

2. Lista osób nagrodzonych jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 17. 1. Za udział w posiedzeniu zespołu jego członkom przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 600 zł - w przypadku członka zespołu pełniącego funkcję przewodniczącego;

2) 400 zł - w przypadku pozostałych członków zespołu.

1a.26) Za udział w posiedzeniu podzespołu problemowego jego przewodniczącemu oraz pozostałym członkom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 400 zł.

2. Za każdą indywidualnie sporządzoną opinię dotyczącą wniosku o przyznanie nagrody przysługuje wynagrodzenie w wysokości 400 zł.

3. Członkom zespołu przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowych, przyznawane w zakresie i na warunkach określonych w przepisach dotyczących pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 18. 1. Obsługę zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, której przedstawiciel, wskazany przez Prezesa Rady Ministrów, pełni funkcję sekretarza zespołu.

2.27) Sekretarz zespołu bierze udział w posiedzeniach zespołu i podzespołu problemowego bez prawa głosu.

§ 19. Wydatki związane z działalnością zespołu oraz wydatki na nagrody są pokrywane z budżetu państwa z części 16, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 20. Prezes Rady Ministrów przyznaje nagrody w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 21. W przypadku gdy wniosek o przyznanie nagrody za wyróżniającą się rozprawę doktorską dotyczy osoby, do której ma zastosowanie art. 179 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.28)), nagroda może zostać przyznana również za rozprawę, której przedmiotem jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o opracowanie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub oryginalne dokonanie artystyczne.

§ 22. W 2019 r. wniosek o przyznanie nagrody składa się do dnia 30 czerwca. Zespół przedstawia Prezesowi Rady Ministrów propozycję listy osób nagrodzonych do dnia 31 października.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia29).30)

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 368)31)

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306 oraz z 2023 r. poz. 212.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. poz. 2503), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Przez § 1 pkt 2 lit. c tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. f tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. f tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) Przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 39 i 534, z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086, z 2021 r. poz. 1630 i 2232, z 2022 r. poz. 1010, 1117 i 2306 oraz z 2023 r. poz. 212.

29) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 maja 2019 r.

30) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 190), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-28
  • Data wejścia w życie: 2023-02-28
  • Data obowiązywania: 2023-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA