REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 469

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Policji i Służby Ochrony Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515, 1604, 2185 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 261) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Stosowanie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu]

1. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, załączone do Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z 1977 r. poz. 61 i 62 oraz z 1984 r. poz. 106), stosuje się do jednostek pływających Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Policji i Służby Ochrony Państwa.

2. Powołane w rozporządzeniu prawidła, ustępy, litery i punkty bez bliższego określenia oznaczają prawidła, ustępy, litery i punkty Międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, o których mowa w ust. 1.

§ 2. [Ustalenia dotyczące jednostek pływających]

Zgodnie z prawidłem 1 lit. c i e ustala się, że:

1) jednostki pływające o długości większej niż 50 m mogą nie pokazywać drugiego światła określonego w prawidle 23 lit. a pkt ii;

2) światło określone w prawidle 23 lit. a pkt i może znajdować się niezależnie od szerokości jednostki pływającej na wysokości mniejszej niż 6 m nad jej kadłubem (mniejszej niż określona w załączniku I ust. 2 lit. a pkt i, jednak powyżej świateł burtowych określonych w załączniku I ust. 2 lit. g);

3) w czasie postoju na kotwicy jednostki pływające, które nie mogą mieć świateł określonych w prawidle 22 lit. a, w prawidle 30 lit. a i b oraz w załączniku I ust. 2 lit. k, powinny pokazywać, niezależnie od ich długości, jedno białe światło lub dwa białe światła widoczne dookoła widnokręgu, widzialne z odległości co najmniej 2 mil morskich; jeżeli są pokazywane dwa światła, jedno z nich powinno być umieszczone na rufie jednostki pływającej, na wysokości większej niż 1 m nad kadłubem, a drugie na dziobie, na wysokości większej niż światło na rufie; jeżeli jest pokazywane jedno światło białe, powinno być ono umieszczone na dziobie;

4) w zespole jednostek pływających znajdujących się w drodze lub stojących na kotwicy jedna z tych jednostek może pokazywać białe światło widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone na szczycie masztu, niezależnie od innych wymaganych świateł;

5) w zespole jednostek pływających stojących na kotwicy jedna jednostka lub kilka tych jednostek może pokazywać, niezależnie od innych wymaganych świateł, jedno niebieskie światło widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone na rei masztu;

6) jednostki pływające idące w zespole jedna za drugą, z wyjątkiem ostatniej, oprócz światła rufowego określonego w prawidle 21 lit. c oraz w prawidle 22 lit. a, b i c mogą pokazywać jedno dodatkowe światło lub dwa dodatkowe światła świecące w kierunku rufy w sektorze około 10, umieszczone w płaszczyźnie symetrii jednostki pływającej; górne światło powinno znajdować się na grotmaszcie lub na specjalnym wsporniku, a dolne nad światłem rufowym określonym w prawidle 21 lit. c oraz w prawidle 22 lit. a, b i c;

7) okręt podwodny w trakcie przejścia morzem w położeniu nawodnym może nieść jedno specjalne, bardzo szybko migające, rozpoznawcze światło o barwie pomarańczowej, widoczne dookoła horyzontu, pulsujące z częstotliwością 100 błysków na minutę (czas blasku równy czasowi zaciemnienia), widoczne z odległości co najmniej 3 mil morskich; światło to powinno być umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 1,5 m powyżej świateł burtowych w jednej linii ze światłem masztowym i powyżej niego;

8) jednostki pływające, które zabezpieczają ćwiczenia okrętów podwodnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powinny dodatkowo pokazywać:

a) w dzień sygnał „NE2" według Międzynarodowego Kodu Sygnałów,

b) w nocy, niezależnie od innych wymaganych świateł, trzy niebieskie światła widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone jedno pod drugim na rei masztu;

9) jednostki pływające prowadzące strzelanie, niezależnie od innych wymaganych świateł i znaków:

a) w dzień podnoszą czerwoną prostokątną flagę, która ma rozmiary typowych flag sygnałowych Międzynarodowego Kodu Sygnałów,

b) w nocy pokazują na maszcie czerwone światło widoczne dookoła widnokręgu, umieszczone nad światłem białym określonym w prawidle 23 lit. a pkt i;

10) jednostki pływające Straży Granicznej w czasie realizacji zadań z zakresu ochrony granicy państwowej pokazują w nocy, jako oznaki odróżniające je od innych jednostek pływających:

a) dwa zielone światła widoczne dookoła widnokręgu, widzialne z odległości co najmniej 2 mil morskich, umieszczone na maszcie pionowo jedno pod drugim w odległości około 1 m od siebie; dolne światło zielone powinno znajdować się nie niżej niż 0,5 m pod światłem białym określonym w prawidle 23 lit. a pkt i; na jednostkach o długości do 12 m dopuszcza się mniejsze odległości pomiędzy tymi światłami, albo

b) jedno pulsujące światło zielone widoczne dookoła widnokręgu, widzialne z odległości co najmniej 2 mil morskich, umieszczone na maszcie pod światłem białym określonym w prawidle 23 lit. a pkt i, jeżeli ze względów konstrukcyjnych jednostki te nie mogą spełnić warunków, o których mowa w lit. a;

11) jednostki pływające Policji i Służby Ochrony Państwa pełniące służbę i będące w drodze pokazują dodatkowo jedno niebieskie światło widoczne dookoła widnokręgu, widzialne z odległości co najmniej 2 mil morskich, umieszczone pionowo pod światłem określonym w prawidle 23 lit. a pkt i.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2023 r.2)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji (Dz. U. poz. 291), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 261).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-10
  • Data wejścia w życie: 2023-03-11
  • Data obowiązywania: 2023-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA