REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 793

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 364a ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" (Dz. U. poz. 2801) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o nadanie Medalu, zwany dalej „wnioskiem", składa się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem".";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister nadaje Medal w dowolnym terminie.";

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister informuje podmiot, któremu nadano Medal, o terminie i miejscu wręczenia odznaki Medalu.",

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku braku możliwości wręczenia odznaki Medalu podmiotowi albo osobie, o których mowa w ust. 4, odznakę Medalu wręcza się osobie upoważnionej przez osobę fizyczną albo przez osobę reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której nadano Medal.";

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Do wniosków o nadanie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Załącznik 1. [WZORY ODZNAK MEDALU „ZASŁUŻONY DLA NAUKI POLSKIEJ SAPIENTIA ET VERITAS”]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 20 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 793)

WZORY ODZNAK MEDALU „ZASŁUŻONY DLA NAUKI POLSKIEJ SAPIENTIA ET VERITAS"

Odznaka Medalu ma postać symetrycznej według osi Y gwiazdy o nieregularnych ramionach. Na awersie, w centrum Medalu, znajduje się okrągłe pole, na którym jest ulokowany wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Dookoła pola z wizerunkiem orła widnieje w górnej części napis: „Sapientia et Veritas", sporządzony majuskułami, fontem Bona Nova, natomiast w dolnej części - splecione liście laurowe. Na rewersie centralnym elementem zlokalizowanym na okrągłym polu jest kopernikański model Układu Słonecznego, zaczerpnięty z dzieła „De revolutionibus orbium coelestium". Okrągłe pole Medalu otaczają stylizowane promienie słoneczne, barwione obustronnie niebieską emalią w kolorze Pantone Reflex Blue C.

1. Odznaka Medalu pierwszego stopnia - Złotego Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas"

WZÓR

Awers:

image

Rewers:

image

Opis:

Odznaka Złotego Medalu jest wykonana z tombaku patynowanego, pola niebarwione emalią mają kolor metalu barwionego na złoto. Średnica odznaki Złotego Medalu wynosi 55 mm. Odznaka Złotego Medalu jest zawieszona na wstążce o długości 840 mm i szerokości 40 mm, koloru niebieskiego Pantone Reflex Blue C, z dwoma pionowymi biało-czerwonymi paskami o szerokości 4 mm, odległymi od krawędzi wstążki o 4 mm, zapinanej na zatrzask.

2. Odznaka Medalu drugiego stopnia - Srebrnego Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas"

WZÓR

Awers:

image

Rewers:

image

Opis:

Odznaka Srebrnego Medalu jest wykonana z tombaku patynowanego, pola niebarwione emalią mają kolor metalu barwionego na srebrno. Średnica odznaki Srebrnego Medalu wynosi 55 mm. Odznaka Srebrnego Medalu jest zawieszona na wstążce o długości 60 mm i szerokości 40 mm, koloru niebieskiego Pantone Reflex Blue C, z dwoma pionowymi biało-czerwonymi paskami o szerokości 4 mm, odległymi od krawędzi wstążki o 4 mm.

3. Odznaka Medalu trzeciego stopnia - Brązowego Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas"

WZÓR

Awers:

image

Rewers:

image

Opis:

Odznaka Brązowego Medalu jest wykonana z tombaku patynowanego, pola niebarwione emalią mają kolor metalu barwionego na brązowo. Średnica odznaki Brązowego Medalu wynosi 55 mm. Odznaka Brązowego Medalu jest zawieszona na wstążce o długości 50 mm i szerokości 40 mm, koloru niebieskiego Pantone Reflex Blue C, z dwoma pionowymi biało-czerwonymi paskami o szerokości 4 mm, odległymi od krawędzi wstążki o 4 mm.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-27
  • Data wejścia w życie: 2023-04-28
  • Data obowiązywania: 2023-04-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA