REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 995

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych]

1. Określa się wzory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1) wzór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-1-0, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-1-a, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2a i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-1-b, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2b i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - korzystanie z obniżenia wpłat, o symbolu DEK-1-u, dotyczącej korzystania z obniżenia wpłat przez pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-2-a, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a lub art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a, lub art. 33b ust. 8 ustawy, lub art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych", stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-2-b, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c lub 3g lub art. 33b ust. 8 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

5. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-2-u, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 22b ustawy, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

6. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o symbolu DEK-W, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 23 ustawy, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

7. Określa się wzór deklaracji rocznej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - rozliczenie wpłat, o symbolu DEK-R, dotyczącej rozliczenia wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a lub art. 33b ust. 8 ustawy, lub art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

8. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklaracji ewidencyjnej, o symbolu DEK-Z, dotyczącej danych ewidencyjnych pracodawców zobowiązanych do wpłat na podstawie art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 22b, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a lub art. 33b ust. 8 ustawy, lub art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 2. [Terminy składania deklaracji]

1. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1-6 i 8, za okresy sprawozdawcze począwszy od kwietnia 2022 r. oraz deklaracje roczne, o których mowa w § 1 ust. 7, za okresy sprawozdawcze począwszy od 2022 r. składa się według wzorów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1-6 i 8, za okresy sprawozdawcze do marca 2022 r. włącznie oraz deklaracje roczne, o których mowa w § 1 ust. 7, za okresy sprawozdawcze do 2021 r. włącznie składa się według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. poz. 1939).

3. Zmian w deklaracjach, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się, składając deklaracje według wzorów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

4. Od dnia 10 marca 2023 r. do upływu czterech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia:

1) deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1-6 i 8, za okresy sprawozdawcze począwszy od kwietnia 2022 r. oraz deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 7, za okresy począwszy od 2022 r. są składane według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2;

2) zmian w deklaracjach, o których mowa w pkt 1 i ust. 2, dokonuje się, składając deklaracje według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 10 marca 2023 r.3)

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658 i 825.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. poz. 1939), które utraciło moc z dniem 10 marca 2023 r. na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 558).

Załącznik 1. [WZÓR – DEK-1-0]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 10 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 995)

Załącznik nr 1

WZÓR - DEK-1-0
Załącznik 2. [WZÓR – DEK-1-a]

Załącznik nr 2

WZÓR - DEK-1-a
Załącznik 3. [WZÓR – DEK-1-b]

Załącznik nr 3

WZÓR - DEK-1-b
Załącznik 4. [WZÓR – DEK-1-u]

Załącznik nr 4

WZÓR - DEK-1-u
Załącznik 5. [WZÓR – DEK-2-a]

Załącznik nr 5

WZÓR - DEK-2-a
Załącznik 6. [WZÓR – DEK-2-b]

Załącznik nr 6

WZÓR - DEK-2-b
Załącznik 7. [WZÓR – DEK-2-u]

Załącznik nr 7

WZÓR - DEK-2-uZałącznik 8. [WZÓR – DEK-W]

Załącznik nr 8

WZÓR - DEK-WZałącznik 9. [WZÓR – DEK-R]

Załącznik nr 9

WZÓR - DEK-RZałącznik 10. [WZÓR – DEK-Z]

Załącznik nr 10

WZÓR - DEK-Z

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-24
  • Data wejścia w życie: 2023-05-25
  • Data obowiązywania: 2023-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA