REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 997

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chodów - Falniów (PLH120063)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Chodów - Falniów (PLH1200632)), obejmujący obszar 7,27 ha, położony w województwie małopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CHODÓW – FALNIÓW (PLH120063)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 3 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 997)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CHODÓW - FALNIÓW (PLH120063)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

279162,59

568674,01

2

279159,02

568684,71

3

279161,40

568689,46

4

279119,82

568685,89

5

279114,47

568694,21

6

279112,10

568703,71

7

279112,10

568713,22

8

279027,76

568704,31

9

279066,96

568751,23

10

279004,00

568710,25

11

278992,12

568706,09

12

278981,43

568707,87

13

278971,92

568712,62

14

278965,98

568717,97

15

278964,20

568732,22

16

278966,58

568745,88

17

278970,14

568762,51

18

278946,98

568746,48

19

278929,16

568732,22

20

278914,90

568729,85

21

278888,77

568728,06

22

278856,10

568731,63

23

278825,21

568736,38

24

278812,15

568733,41

25

278793,14

568734,60

26

278775,32

568738,16

27

278755,72

568744,70

28

278740,87

568748,26

29

278712,95

568753,61

30

278692,17

568758,36

31

278679,10

568760,73

32

278746,22

568801,72

33

278711,77

568886,06

34

278696,92

568874,77

35

278680,29

568843,89

36

278669,00

568819,54

37

278657,72

568788,06

38

278655,34

568773,80

39

278662,47

568750,04

40

278696,92

568731,63

41

278683,26

568722,13

42

278746,81

568694,21

43

278749,78

568693,62

44

278728,40

568679,95

45

278777,10

568670,45

46

278793,73

568666,89

47

278803,24

568661,54

48

278821,06

568672,23

49

278834,72

568664,51

50

278844,22

568657,98

51

278820,46

568642,53

52

278834,72

568624,72

53

278846,00

568614,02

54

278868,57

568610,46

55

278893,52

568612,24

56

278909,56

568614,62

57

278926,78

568614,62

58

278942,22

568605,71

59

278964,20

568591,45

60

278984,40

568586,11

61

279005,78

568590,86

62

279026,57

568597,39

63

279110,91

568619,37

64

279142,98

568593,24

65

279152,49

568585,51

66

279160,21

568581,36

67

279172,09

568588,48

68

279197,04

568597,39

69

279217,23

568602,74

70

279234,46

568602,74

71

279251,68

568599,77

72

279267,12

568598,58

73

279295,63

568596,20

74

279334,24

568603,93

75

279364,53

568614,02

76

279379,98

568621,15

77

279409,67

568644,91

78

279441,75

568662,73

79

279480,36

568685,30

80

279500,55

568701,34

81

279400,17

568688,27

82

279246,33

568671,04

83

279210,10

568668,07

84

279181,59

568665,70

85

279170,31

568667,48

86

279162,59

568674,011) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 803).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CHODÓW – FALNIÓW (PLH120063)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CHODÓW - FALNIÓW (PLH120063)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK CHODÓW – FALNIÓW (PLH120063)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK CHODÓW - FALNIÓW (PLH120063)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-24
  • Data wejścia w życie: 2023-06-08
  • Data obowiązywania: 2023-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA