REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 999

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 2513), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 495).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 495), które stanowią:

„§ 2. Do spraw wszczętych przed komisją odwoławczą, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 999)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 590 i 614) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego, zwanej dalej „komisją odwoławczą";

2) termin powołania komisji odwoławczej;

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków komisji odwoławczej oraz tryb jego wypłacania;

4) tryb i sposób działania komisji odwoławczej;

5) sposób zorganizowania obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.

§ 2. 1. Krajowa Rada Komornicza zgłasza kandydatów na członków komisji odwoławczej w terminie 45 dni przed upływem kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej. W przypadku, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, zwanej dalej „ustawą", termin ten wynosi 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Rady Komorniczej o wskazanie kandydatów.

2. Kandydatów na członków komisji odwoławczej Krajowa Rada Komornicza zgłasza na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Minister Sprawiedliwości powołuje komisję odwoławczą niezwłocznie po upływie kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej, a w przypadku, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy, niezwłocznie po wskazaniu kandydatów na członków komisji odwoławczej przez Krajową Radę Komorniczą.

§ 4. 1. Przewodniczący komisji odwoławczej, za udział w pracach komisji odwoławczej związanych z rozpatrywaniem odwołań od wyników danego egzaminu komorniczego, otrzymuje wynagrodzenie:

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 960 zł,

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł

- jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 12 800 zł.

2. Zastępca przewodniczącego komisji odwoławczej za kierowanie pracami komisji na posiedzeniach pod nieobecność przewodniczącego komisji otrzymuje wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1 i 2, natomiast w pozostałych przypadkach - wynagrodzenie określone w ust. 3, jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 11 200 zł.

3. Członek komisji odwoławczej, za udział w pracach komisji odwoławczej związanych z rozpatrywaniem odwołań od wyników danego egzaminu komorniczego, otrzymuje wynagrodzenie:

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 160 zł,

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł

- jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 9600 zł.

4. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-3, są wypłacane na pisemny wniosek przewodniczącego komisji odwoławczej po zakończeniu prac komisji odwoławczej i przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości protokołu zbiorczego z jej prac.

§ 5. 1. Prace komisji odwoławczej odbywają się na posiedzeniach.

1a.1) W uzasadnionych przypadkach posiedzenia komisji odwoławczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (posiedzenie zdalne).

2. Przewodniczący komisji odwoławczej wyznacza miejsce, terminy i sposób odbywania posiedzeń komisji oraz kieruje jej pracami, w szczególności:2)

1) rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;

2) wskazuje członka komisji odwoławczej lub członków komisji odwoławczej, którzy referują daną sprawę komisji odwoławczej.

3. Przewodniczący lub członek komisji odwoławczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu wraz ze stanowiskiem.

4. Głosowanie jest jawne. Komisja odwoławcza w pierwszej kolejności głosuje nad ostateczną oceną pracy pisemnej zawierającej rozwiązanie zadania z tej części egzaminu komorniczego, której dotyczy odwołanie, a następnie głosuje w sprawie zaskarżonej uchwały.

4a.3) Podczas posiedzenia zdalnego głosowanie przeprowadza się imiennie w ten sposób, że przewodniczący komisji odwoławczej lub osoba przez niego wyznaczona wyczytują nazwiska uprawnionych do głosowania, którzy informują o swoim głosie. Przed zarządzeniem głosowania przewodniczący każdorazowo sprawdza obecność członków komisji odwoławczej uczestniczących zdalnie w posiedzeniu. Ust. 4 stosuje się.

4b.3) Uchwały podjęte na posiedzeniu zdalnym podpisują w trybie obiegowym przewodniczący i członkowie komisji odwoławczej biorący udział w posiedzeniu zdalnym, przy czym przewodniczący zamieszcza wzmiankę o podjęciu uchwały w tym trybie.

5.4) Sporządza się protokół posiedzenia komisji odwoławczej uwzględniający podział pracy pomiędzy członków komisji odwoławczej, a także uwagi zgłaszane przez członków komisji odwoławczej przed podjęciem uchwały, który podpisują przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie komisji odwoławczej biorący udział w posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 5a.

5a.5) Protokół posiedzenia zdalnego podpisuje przewodniczący komisji odwoławczej. Protokół może sporządzić osoba wyznaczona przez Ministra Sprawiedliwości do obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.

6. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji odwoławczej sporządza się protokół zbiorczy z jej prac, który zawiera w szczególności określenie liczby rozpatrzonych odwołań ze wskazaniem przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego lub członków komisji odwoławczej, którzy sporządzali w sprawach tych odwołań pisemną opinię wraz ze stanowiskiem.

§ 6. 1. W ramach obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej Minister Sprawiedliwości:

1) zapewnia miejsce i odpowiednie warunki pracy komisji odwoławczej;

2) wyznacza pracowników do obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej;

3) zapewnia przechowanie odwołań i dokumentacji związanej z ich rozpatrywaniem.

2. Pracownicy wyznaczeni do obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej biorą udział w posiedzeniach komisji odwoławczej.

§ 7. W 2019 r. Krajowa Rada Komornicza zgłosi kandydatów na członków komisji odwoławczej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości o ich wskazanie.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.6)


1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 495), które weszło w życie z dniem 19 marca 2021 r.

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 46), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 999)

WZÓR - FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ II STOPNIA PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI DO ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ OD WYNIKÓW EGZAMINU KOMORNICZEGO


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-25
  • Data wejścia w życie: 2023-05-25
  • Data obowiązywania: 2023-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA