REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1057

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2253), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 1487);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2064).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 1487), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2064), które stanowią:

„§ 2. Ceny jednostkowe, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stanowią podstawę rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego po dniu 30 czerwca 2022 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1057)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych, oraz ich rodzin, zwany dalej „programem pilotażowym".

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;

3) program oddziaływań terapeutycznych - autorski program przygotowany przez realizatora programu pilotażowego, uwzględniający planowane metody oraz techniki diagnostyczne i terapeutyczne, a także sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego.

§ 3. 1. Celem programu pilotażowego jest praktyczne sprawdzenie efektywności różnych programów oddziaływań terapeutycznych przedstawionych przez realizatorów programu pilotażowego.

2. Program oddziaływań terapeutycznych ma na celu ograniczenie symptomów problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych przez:

1) ograniczenie zachowań związanych z problemowym korzystaniem z nowych technologii cyfrowych;

2) zwiększenie wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych;

3) poprawę stanu zdrowia psychicznego;

4) poprawę funkcjonowania społecznego.

3. Program oddziaływań terapeutycznych uwzględnia zarówno okresy rozwojowe dzieci i młodzieży, jak i specyfikę różnych form korzystania z nowych technologii cyfrowych.

4. Wyniki programu pilotażowego zostaną wykorzystane do poprawy jakości i efektywności oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, o których mowa w § 1, oraz ich rodzin.

§ 4. Okres realizacji programu pilotażowego trwa od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 5. Programem pilotażowym są objęte świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, w zakresie świadczeń terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży.

§ 6. 1. Realizator programu pilotażowego udziela świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, o których mowa w § 1, oraz ich rodzin, u których stwierdzono rozpoznanie F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów, zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

2. W przypadku dzieci i młodzieży, o których mowa w § 1, niewymagających konsultacji psychiatrycznej oraz ich rodzin realizator programu pilotażowego prowadzi terapię w oparciu o kod ICD-10 Z03 lub Z03 z rozszerzeniami na podstawie wyników diagnozy psychologicznej sprawozdawanej do Funduszu „problemowe korzystanie z nowych technologii cyfrowych". Rozpoznanie Z03 stosuje się do rozpoznań wstępnych, które można zmienić po przeprowadzeniu badania. Zmiana rozpoznania wstępnego nie stanowi podstawy do zakończenia diagnostyki lub terapii.

§ 7. 1. Realizator programu pilotażowego posiada komórkę organizacyjną, potwierdzoną wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - część VIII kodu resortowego:

1) 1701 - Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub

2) 1741 - Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci, lub

3) 1744 - Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, pod warunkiem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, lub

4) 1745 - Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci i młodzieży, lub

5) 1746 - Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, pod warunkiem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, lub

6) 1747 - Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży, lub

7) 1790 - Poradnia psychologiczna, lub

8) 1791 - Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.2)), z wyłączeniem warunków określających wymagania dotyczące personelu, o których mowa w § 8, oraz warunków dotyczących realizacji świadczeń, o których mowa w § 10 ust. 2.

3. Realizator programu pilotażowego zapewnia wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402) dla komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.

4. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może odbywać się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

5. Decyzję o udzieleniu świadczenia opieki zdrowotnej w sposób, o którym mowa w ust. 4, podejmuje osoba udzielająca tego świadczenia, biorąc pod uwagę stan zdrowia świadczeniobiorcy, obowiązujące zalecenia oraz sytuację epidemiczną.

6. Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane co najmniej 5 dni w tygodniu, w tym co najmniej trzy dni w tygodniu do godziny 19.00.

7. Realizator programu pilotażowego udziela pomocy:

1) długoterminowej powyżej 12 tygodni;

2) krótkoterminowej do 12 tygodni;

3) konsultacyjnej - świadczeniobiorcom niekwalifikującym się do udzielenia pomocy, o której mowa w pkt 1 i 2.

§ 8. 1. Personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie realizującym program pilotażowy składa się z:

1) specjalisty psychoterapii uzależnień posiadającego co najmniej 2 lata doświadczenia w psychoterapii dzieci i młodzieży;

2) specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, lub specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoby posiadającej decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 506), lub osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoby prowadzącej psychoterapię, lub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

3) psychologa;

4) lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej, lub lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

2. W skład personelu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi co najmniej 1 specjalista posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w dziedzinie psychoterapii rodzin.

§ 9. Personel udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego, o którym mowa w § 8, udziela świadczeń ambulatoryjnych terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w zakresie:

1) porady lub wizyty diagnostycznej;

2) porady lub wizyty terapeutycznej;

3) sesji psychoterapii indywidualnej;

4) sesji psychoterapii rodzinnej;

5) sesji psychoterapii grupowej;

6) sesji psychoedukacyjnej.

§ 10. 1.3) Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego odbywa się na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej porady, wizyty albo sesji, która dla poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej wynosi:

1) porada lekarska diagnostyczna - 216,00 zł;

2) porada lekarska terapeutyczna - 216,00 zł;

3) porada lekarska - 108,00 zł;

4) porada psychologiczna diagnostyczna - 156,00 zł;

5) porada psychologiczna - 156,00 zł;

6) sesja psychoterapii indywidualnej - 187,87 zł;

7) sesja psychoterapii rodzinnej - 403,00 zł;

8) sesja psychoterapii grupowej (co najmniej 4 osoby, jednak nie więcej niż 12 osób) - 403,00 zł;

9) sesja psychoedukacji (co najmniej 9 osób, jednak nie więcej niż 25 osób) - 156,00 zł.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, są prowadzone przez dwie osoby wchodzące w skład personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie realizującym program pilotażowy.

§ 11. 1. Wybór realizatora programu pilotażowego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę oraz prowadzenie list oczekujących na udzielanie świadczenia odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego nie wymaga skierowania.

3. Pierwsza porada lub wizyta następuje w okresie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do świadczeniodawcy, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od świadczeniodawcy.

§ 12. 1. Realizatorami programu pilotażowego są świadczeniodawcy określeni w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia, pod warunkiem zawarcia umowy z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 5.

2. Program oddziaływań terapeutycznych stanowi załącznik do umowy, o której mowa w ust. 1, i jest przekazywany do ministra właściwego do spraw zdrowia wraz ze zgłoszeniem do programu pilotażowego.

3. Realizator programu pilotażowego jest obowiązany do uczestnictwa w badaniu ewaluacyjnym programu pilotażowego realizowanym na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 13. 1. Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:

1) ustalona na podstawie numerów PESEL liczba świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej w okresie roku, z podziałem na dzieci i młodzież oraz członków ich rodzin;

2) liczba świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach terapii, liczona na podstawie liczby świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poszczególnym świadczeniobiorcom w okresie roku;

3) liczba świadczeniobiorców, których nie objęto opieką specjalistyczną po pierwszej wizycie;

4) liczba świadczeniobiorców objętych w okresie roku świadczeniami opieki zdrowotnej o charakterze pomocy krótkoterminowej, długoterminowej oraz konsultacyjnej;

5) liczba poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

2. Ocenie podlegają coroczne wartości wskaźników realizacji programu pilotażowego oraz ich porównanie w perspektywie rok do roku oraz w ostatnim roku programu pilotażowego, a także dynamika zmian.

§ 14. 1. Pomiar wskaźników realizacji programu pilotażowego oraz ich ocena są dokonywane przez Fundusz na podstawie informacji zawartych w raporcie z badania ewaluacyjnego programu pilotażowego, o którym mowa w § 12 ust. 3, dla każdego realizatora programu pilotażowego odrębnie oraz w porównaniu do innych realizatorów programu pilotażowego.

2. Realizator programu pilotażowego przekazuje oddziałowi Funduszu w formie raportu informacje o aktualnych wskaźnikach realizacji programu pilotażowego nie później niż do końca miesiąca następującego po każdych 6 miesiącach realizacji umowy, o której mowa w § 12 ust. 1.

§ 15. 1. Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest Fundusz, który przygotowuje raport końcowy zawierający analizę i ocenę wskaźników realizacji programu pilotażowego.

2. Fundusz jest obowiązany do uwzględnienia w raporcie końcowym, o którym mowa w ust. 1, wyników badania ewaluacyjnego programu pilotażowego, o którym mowa w § 12 ust. 3.

3. Raport końcowy, o którym mowa w ust. 1, Fundusz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).


Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 listopada 2021 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1057)

WYKAZ REALIZATORÓW PROGRAMU PILOTAŻOWEGO ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO, OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM I OBOWIĄZKIEM NAUKI ORAZ KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH DO ICH UKOŃCZENIA, PROBLEMOWO KORZYSTAJĄCYCH Z NOWYCH TECHNOLOGII CYFROWYCH, ORAZ ICH RODZIN

1) Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Spółka Jawna w Koninie;

2) Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu;

3) ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku;

4) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, w którego strukturze funkcjonuje Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją" w Warszawie;

5) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyczno-Społeczna „NZOZ PPS" w Szczecinie;

6) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze;

7) Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze;

8) Stowarzyszenie MONAR w Warszawie, w którego strukturze funkcjonuje Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii w Łodzi;

9) Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej;

10) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu;

11)5) Centrum REHABILIS sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich;

12)5) Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. w restrukturyzacji.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1640, z 2020 r. poz. 456, 1641, 1785 i 2155, z 2021 r. poz. 2400, z 2022 r. poz. 2184 oraz z 2023 r. poz. 510.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2064), które weszło w życie z dniem 8 października 2022 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 grudnia 2021 r.

5) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 1487), które weszło w życie z dniem 29 lipca 2022 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA