REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1216

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 czerwca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1057) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 wyrazy „30 czerwca 2023 r." zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2024 r.";

2) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego odbywa się na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej porady, wizyty albo sesji, która dla poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej wynosi:

1) porada lekarska diagnostyczna - 232,87 zł;

2) porada lekarska terapeutyczna - 232,87 zł;

3) porada lekarska - 116,43 zł;

4) porada psychologiczna diagnostyczna - 168,18 zł;

5) porada psychologiczna - 168,18 zł;

6) sesja psychoterapii indywidualnej - 202,54 zł;

7) sesja psychoterapii rodzinnej prowadzona przez dwie osoby wchodzące w skład personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie realizującym program pilotażowy - 434,47 zł, a w przypadku realizacji świadczenia przez jedną osobę - 217,24 zł;

8) sesja psychoterapii grupowej (co najmniej 4 osoby, jednak nie więcej niż 12 osób) prowadzona przez dwie osoby wchodzące w skład personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie realizującym program pilotażowy - 434,47 zł, a w przypadku realizacji świadczenia przez jedną osobę - 217,23 zł;

9) sesja psychoedukacji (co najmniej 9 osób, jednak nie więcej niż 25 osób) - 168,18 zł.",

b) uchyla się ust. 2.

§ 2. [Ceny jednostkowe]

Ceny jednostkowe, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stanowią podstawę rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego po dniu 30 czerwca 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA