REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1097

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 czerwca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080 i 1088) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1602 oraz z 2022 r. poz. 1745) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) w ust. 4 po wyrazie „przypadkach," dodaje się wyrazy „na pisemny wniosek funkcjonariusza,",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Kierownik jednostki organizacyjnej informuje funkcjonariusza, w formie pisemnej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, o:

1) udzieleniu zgody na określone we wniosku godziny rozpoczęcia i zakończenia służby lub liczbę godzin czasu służby, w granicach normy czasu służby, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy;

2) odmowie i przyczynie odmowy udzielenia zgody na określone we wniosku godziny rozpoczęcia i zakończenia służby lub liczbę godzin czasu służby, w granicach normy czasu służby, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy;

3) innym możliwym terminie ustalenia zgodnego z wnioskiem określenia godzin rozpoczęcia i zakończenia służby lub liczby godzin czasu służby, w granicach normy czasu służby, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy.";

2) w § 23:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) wychowuje dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia i nie udzielił pisemnej zgody, a z uprawnienia tego nie korzysta drugi rodzic lub opiekun,

4) jest jedynym opiekunem osoby wymagającej stałej opieki i nie udzielił pisemnej zgody".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-13
  • Data wejścia w życie: 2023-06-14
  • Data obowiązywania: 2023-06-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA