REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1959

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Dz. U. poz. 2492), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Dz. U. poz. 175).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Dz. U. poz. 175), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1959)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na podstawie art. 254 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wodami Polskimi", przekazuje projekt rocznego planu finansowego, o którym mowa w art. 252 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą", ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

§ 2. Wody Polskie sporządzają plan finansowy w układzie zadaniowym na rok budżetowy i kolejne dwa lata.

§ 3. 1. W planie finansowym w części odpowiadającej przychodom i kosztom Wód Polskich nie ujmuje się środków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 255 ustawy.

2. Środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wód Polskich planuje się w pozycji planu – środki na wydatki majątkowe, z podziałem na poszczególne źródła finansowania zadań.

3. Po stronie kosztów, w części odpowiadającej amortyzacji, ujmuje się kwoty odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598).

4. Po stronie przychodów, w części odpowiadającej równowartości odpisów amortyzacyjnych, ujmuje się odpis dokonywany od wartości początkowej składników majątkowych sfinansowanych ze środków innych niż własne lub otrzymanych nieodpłatnie, jeżeli te składniki majątkowe podlegają amortyzacji.

5. Po stronie kosztów, w części odpowiadającej wynagrodzeniom, ujmuje się wszystkie wynagrodzenia osobowe wynikające z umów o pracę lub powołania, w tym również nagrodę roczną dla Prezesa Wód Polskich, jego zastępców oraz osób zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego, jego zastępców oraz wynagrodzenia bezosobowe.

6.1) W wynagrodzeniach osobowych planuje się dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Wód Polskich, z wyłączeniem Prezesa Wód Polskich, jego zastępców i osób zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego i jego zastępców.

7. Po stronie kosztów, w części odpowiadającej kosztom funkcjonowania, ujmuje się koszty związane z bieżącą działalnością Wód Polskich oraz realizacją przedsięwzięć, zadań lub projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych.

8. W kosztach realizacji zadań ujmuje się środki przekazane innym podmiotom, w tym w szczególności środki przekazywane Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu oraz Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

§ 4. Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w rocznym planie finansowym, o której mowa w art. 252 ust. 5 ustawy, sporządza się oddzielnie w zakresie działalności bieżącej, środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych.

§ 5. 1. W rocznym planie finansowym Wód Polskich koszty wykazywane są w układzie rodzajowym.

2. Poza układem rodzajowym kosztów, równolegle Wody Polskie prowadzą ewidencję i rozliczają koszty według miejsc powstawania i typów działalności określonych zadaniami Wód Polskich.

3. Ewidencja i rozliczanie kosztów, o których mowa w ust. 2, uwzględnia podział kosztów na:

1) koszty bezpośrednie - w stosunku do których istnieje możliwość zakwalifikowania do zadań Wód Polskich, na podstawie wskazania lub dokumentacji;

2) koszty pośrednie - związane z kierowaniem całokształtem działalności Wód Polskich i jego obsługą jako całości, których jednoznaczne przypisanie do zadań Wód Polskich nie jest możliwe.

4. Koszty pośrednie są przypisywane do poszczególnych funkcji, zadań, podzadań i działań za pomocą wskaźnika podziału kosztów pośrednich wyliczanego w oparciu o etaty kalkulacyjne, według następującego wzoru:

KOn = Zn / ∑Zn × 100%

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KOn - klucz ogólny do działania „n",

Zn - liczba pełnych etatów przypisanych bezpośrednio do działania „n" w Wodach Polskich,

∑Zn - łączna liczba pełnych etatów przypisanych bezpośrednio do wszystkich działań Wód Polskich na koniec okresu sprawozdawczego.

5. Rozliczenia sumy kosztów pośrednich dokonuje się kluczami ogólnymi wyliczonymi dla poszczególnych działań zgodnie ze wzorem:

KPn = ∑KP × KOn

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KPn - poniesione koszty pośrednie w ramach działania „n",

∑KP - suma kosztów pośrednich w Wodach Polskich,

KOn - klucz ogólny do działania „n".

6. Rozliczenia kosztów pośrednich dokonuje się w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)).

7. Środki, o których mowa w art. 255 ustawy, uzyskane w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych, mogą być przeznaczone na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Wód Polskich, o ile nie będzie to skutkować brakiem środków na bieżącą działalność Wód Polskich.

§ 6. 1. Na podstawie założeń makroekonomicznych otrzymanych od ministra właściwego do spraw finansów publicznych Wody Polskie sporządzają informacje o prognozowanych przychodach i kosztach, zawierające dane dotyczące przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz prognozy na kolejne cztery lata.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Wody Polskie przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej.

§ 7. Wody Polskie prowadzą ewidencję księgową w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów i przychodów w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej oraz pozostałej działalności.

§ 8. 1. Wody Polskie sporządzają sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego w układzie informacji określonych w rocznym planie finansowym.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Wody Polskie przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.

3. Wody Polskie sporządzają sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego w układzie zadaniowym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 9. 1. Wody Polskie przekazują środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w celu dofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, w sposób określony w ust. 2-9.

2. Na podstawie wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków, Wody Polskie uzgadniają z właściwymi dysponentami części budżetowych listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.

3. Wody Polskie przekazują informacje o kwotach środków planowanych na dofinansowanie zadań znajdujących się na listach, o których mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, w terminie wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przekazuje zbiorczą informację o kwocie środków określonych przez Wody Polskie na dofinansowanie zadań znajdujących się na listach, o których mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie umożliwiającym ujęcie w projekcie ustawy budżetowej rezerwy celowej, o której mowa w art. 253 ust. 2 ustawy, zwanej dalej „rezerwą celową".

5. Listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, mogą być zmieniane w ramach kwot, o których mowa w ust. 3. Zmiany list są uzgadniane przez Wody Polskie z właściwymi dysponentami części budżetowych.

6. Wody Polskie zawierają z państwowymi jednostkami budżetowymi umowy o realizację zadań znajdujących się na listach zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2.

7. W umowach, o których mowa w ust. 6, określa się w szczególności:

1) obowiązki państwowych jednostek budżetowych w zakresie:

a) występowania z wnioskami o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

b) rozliczania wydatkowania środków uzyskanych z rezerwy celowej,

c) składania sprawozdań z postępów realizacji zadań,

d) przekazywania dokumentów potwierdzających realizację zadań,

e) dokonywania rozliczania osiągania efektów rzeczowych i ekologicznych oraz końcowego rozliczenia finansowego zadań;

2) obowiązki Wód Polskich w zakresie:

a) weryfikacji i akceptacji wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

b) weryfikacji i akceptacji rozliczeń środków wydatkowanych przez państwowe jednostki budżetowe,

c) dokonywania kontroli realizacji zadań.

8. Wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o uruchomienie środków z rezerwy celowej, po ich akceptacji przez Wody Polskie, przekazywane właściwym dysponentom części budżetowych, stanowią dla tych dysponentów części budżetowych podstawę do wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej.

9. Wody Polskie przekazują środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w wysokości wynikającej z zaakceptowanych wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich akceptacji.

10. Wody Polskie informują ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej o przekazaniu środków na dochody budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania środków, wskazując zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe, w celu dofinansowania których są przekazywane środki.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Dz. U. poz. 175), które weszło w życie z dniem 9 lutego 2023 r.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-21
  • Data wejścia w życie: 2023-09-21
  • Data obowiązywania: 2023-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA